Μ. Σαρηγιαννίδης, Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο, 2011


Μ. Σαρηγιαννίδης, Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο, 2011 Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί με τις δογματικές, τις πολιτικές και τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Η παρουσίαση των θεμελιωδών όψεων του δικαίου της πολεμικής κατοχής περιλαμβάνει σημαντικό όγκο πληροφοριών και επιπρόσθετα προάγει τη συζήτηση γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα.

Edition info

Title
Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο
© 2011
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-445-776-2
Pages
ΧΙΙ + 203
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί με τις δογματικές, τις πολιτικές και τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Η παρουσίαση των θεμελιωδών όψεων του δικαίου της πολεμικής κατοχής περιλαμβάνει σημαντικό όγκο πληροφοριών και επιπρόσθετα προάγει τη συζήτηση γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα

1. Η εννοιολογική προέλευση της πολεμικής κατοχής

1.1 Γενικά

1.2 Η συμβολή των δημοσιολόγων του Διαφωτισμού

1.3 Οι εξελίξεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση

2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της πολεμικής κατοχής

2.1 Πρώιμες απόπειρες για τη ρύθμιση της πολεμικής κατοχής

2.2 Το ζήτημα της πολεμικής κατοχής στις Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης

2.2.1 Γενικές επισημάνσεις

2.2.2 Οι Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης

2.2.3 Σκοπός και αντικείμενο ρύθμισης των Συμβάσεων της Χάγης

2.2.4 Η ισχύς των Συμβάσεων της Χάγης

2.2.5 Το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της Χάγης

2.3 Η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης

2.3.1 Γενικές επισημάνσεις

2.3.2 Η Διάσκεψη της Γενεύης

2.3.3 Η ισχύς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

2.3.4 Το πεδίο εφαρμογής της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

2.4 Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1977)

2.4.1 Γενικές επισημάνσεις

2.4.2 Η ισχύς του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2.4.3 Το πεδίο εφαρμογής του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2.5 Άλλες πηγές

2.5.1 Γενικές επισημάνσεις

2.5.2 Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

2.5.3 Η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας

2.5.4 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2.5.5 Η θέση της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Διαφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών

2.5.6 Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

3. Χώρος και χρόνος στην πολεμική κατοχή

3.1 Έναρξη της πολεμικής κατοχής

3.1.1 Ο αποτελεσματικός έλεγχος

3.1.2 Η συναίνεση

3.2 Λήξη της πολεμικής κατοχής

3.2.1 Το καθεστώς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

3.2.2 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με συνθήκη ειρήνης

3.2.3 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

3.2.4 Η περίπτωση της επανάληψης των εχθροπραξιών

3.2.4 Η μετατροπή της πολεμικής σε ειρηνική κατοχή

3.2.6 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με μονομερή πράξη της κατέχουσας δύναμης

3.3 Η παρατεταμένη πολεμική κατοχή

4. Εξουσίες και υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης

4.1 Γενικές επισημάνσεις

4.2 Εξουσίες της κατέχουσας δύναμης

4.3 Υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης

4.4 Η υποχρέωση παροχής προστασίας σε ειδικές κατηγορίες ατόμων και υπηρεσιών

5. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο όρων

Ευρετήριο νομολογίας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Α. Μπρεδήμας, Διεθνές δίκαιο και διπλωματία στα χρόνια της επανάστασης του 1821, 2021
Η παρούσα μελέτη αναλύει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στη σχέση της Επανάστασης του 1821 με το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο,...
Χ. Αναστασίου/Β. Βρετού/Θ. Γκότα..., Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, 2020
Series: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #34
Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παρουσιάζει την Έκδοση του 34ου τεύχους των Εκδόσεών του, με ένα κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον...