Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023


Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023

Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας. Πρόκειται για διατάξεις, των οποίων το πεδίο εφαρμογής έχει περιορισθεί (και αναμένεται να περιορισθεί ακόμη περισσότερο) λόγω της έντονης νομοθετικής δραστηριότητας που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η συνεχής μέσω των ευρωπαϊκών κανονισμών προσθήκη νέων διατάξεων που εντάσσονται στον εν λόγω δικαιικό κλάδο τον έχει ριζικά μεταβάλει.
Η συλλογή επικεντρώνεται σε εκείνους τους κανονισμούς που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, μεταξύ των οποίων οι κανονισμοί Βρυξέλλες Ια, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ. Στην παρούσα ανανεωμένη έκδοση έχουν προστεθεί ο κανονισμός 2019/1111 (Βρυξέλλες ΙΙβ) για θέματα οικογενειακού διεθνούς δικαίου και ο πρόσφατος νόμος 5016/2023 για την διεθνή εμπορική διαιτησία.

Edition info

Title
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Φεβρουάριος 2023
© 2023
Editor
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-645-6
Pages
XIV + 496
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αστικός Κώδικας

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα

Άρθρα 42-44,

Άρθρο

Άρθρα 601,

Άρθρα 683, 780,

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρα 810,

Άρθρα

Άρθρο

Άρθρα

Άρθρα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 864/2007

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αδικοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων και ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις (Culpa in contrahendo)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ελευθερία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κοινοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 4/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διεθνής δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εφαρμοστέο δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση των αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δικαστικοί συμβιβασμοί και δημόσια έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Δημόσιοι οργανισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Γενικές και τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής, σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, ορισμοί και οικουμενική εφαρμογή

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ενιαίοι κανόνες σχετικά με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διεθνής δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εφαρμοστέο δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Δημόσια έγγραφα και δικαστικοί συμβιβασμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Γενικές και τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διεθνής δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Αναγνώριση και εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Δημόσια έγγραφα και δικαστικοί συμβιβασμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σχέσεις με άλλα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διεθνής δικαιοδοσία

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Δημόσια έγγραφα και δικαστικοί συμβιβασμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Γενικές και τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διεθνής δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Δημόσια έγγραφα και δικαστικοί συμβιβασμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Γενικές και τελικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου

της 25ης Ιουνίου 2019 για τη διεθνή δικαιοδοσία,

την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων

σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας,

και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές.

ΤΜΗΜΑ 1: Διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός και ακύρωση γάμου

ΤΜΗΜΑ 2: Γονική μέριμνα

ΤΜΗΜΑ 3: Κοινές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Διεθνής απαγωγή παιδιού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Διεθνής απαγωγή παιδιού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγνώριση και εκτέλεση.

Άρθρα

ΤΜΗΜΑ 1: Γενικές διατάξεις περί αναγνώρισης και εκτέλεσης.

Υποτμήμα 1: Αναγνώριση

Υποτμήμα 2: Εκτελεστότητα και εκτέλεση

Υποτμήμα 3: Πιστοποιητικό

Υποτμήμα 4: Άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης

ΤΜΗΜΑ 2: Αναγνώριση και εκτέλεση ορισμένων προνομιακών αποφάσεων

Υποτμήμα 1: Αναγνώριση

Υποτμήμα 2: Εκτελεστότητα και εκτέλεση

Υποτμήμα 3: Πιστοποιητικό για προνομιακές αποφάσεις

Υποτμήμα 4: Άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης

ΤΜΗΜΑ 3: Κοινές διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση.

Υποτμήμα 1: Εκτέλεση

Υποτμήμα 2: Αναστολή της διαδικασίας εκτέλεσης και άρνηση εκτέλεσης

ΤΜΗΜΑ 4: Δημόσια έγγραφα και συμφωνίες

ΤΜΗΜΑ 5: Λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Συνεργασία σε διαφορές γονικής μέριμνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχέσεις με άλλες νομικές πράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Τελικές διατάξεις

Ν.Δ. 4220 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (Α’ 173)

Άρθρον 1ο

Άρθρον 2ο

Νόμος υπ΄αριθ. 5016/2023

Άρθρα

Μέρος ΠΡΩΤΟ: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σκοπός και αντικείμενο -2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Συμφωνία διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου και ευθύνη διαιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Έκδοση της διαιτητικής απόφασης και περάτωση της διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ακύρωση της διαιτητικής απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Οργανισμοί θεσμικής διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Μια συστηματική παρουσίαση των βασικών αρχών και των κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων