Μ. Παπαδοπούλου, Οι προσλήψεις στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994), 2005


Μ. Παπαδοπούλου, Οι προσλήψεις στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994), 2005

Το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο οδηγείται σχεδόν αυτόματα όποιος επιχειρήσει να μελετήσει το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, είναι η ύπαρξη άμεσης και επιτακτικής ανάγκης κωδικοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων. Οι επανειλημμένες νομοθετικές τροποποιήσεις και καταργήσεις διατάξεων, οι συχνές παραπομπές διατάξεων σε άλλες, που εν τω μεταξύ μπορεί να έχουν καταργηθεί, αλλά και η ύπαρξη συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να τροποποιούν συγχρόνως και το ν. 2190/94, έχουν καταστήσει την εφαρμογή του νόμου δυσχερή.

Στόχος της συγγραφέως είναι να επιχειρήσει, εν είδει κωδικοποίησης, την καταγραφή, τη συστηματοποίηση και την παρουσίαση των σχετικών διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν σήμερα, με σκοπό να διευκολύνει όσους ανατρέχουν σε αυτές.

Παράλληλα με την παρουσίαση των διατάξεων, παρατίθενται ορισμένες κατ’ άρθρον παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με τις δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου. Οι παρατηρήσεις αποτελούν παρουσίαση ζητημάτων που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τη νομολογία του ΣτΕ (όπως η υποβολή των δικαιολογητικών ή η απόδειξη της εμπειρίας) ή και αφορμή για προβληματισμό για άλλα ζητήματα που δεν έχουν ακόμη τεθεί.

Παρατίθεται ακόμη, εκτεταμένη κατ’ άρθρον νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και, τέλος, Παράρτημα σχετικών διατάξεων, όπου περιλαμβάνονται οι σχετικές προς το νόμο ρυθμίσεις άλλων νομοθετημάτων (Σύνταγμα της Ελλάδος, Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3051/2002, π.δ. 50/2001, π.δ. 164/2004, ν. 3320/2005, ΠΥΣ 55/1998, ΠΥΣ 27/2003, ΥΑ 42948/2003). Ακόμη, περιλαμβάνεται Πίνακας των κυριοτέρων αποφάσεων του ΣτΕ περί ΑΣΕΠ, όπου σημειώνονται, πέραν του αριθμού της αποφάσεως, το αντικείμενο και η έκβαση της δίκης.

Edition info

Title
Οι προσλήψεις στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994)
Κωδικοποίηση Ν. 2190/1994 (Άρθρα 1-24), Κατ` άρθρο ερμηνεία και νομολογία ΣτΕ, Σχετικές διατάξεις
© 2005
Author
ISBN
978-960-301-977-1
Pages
XVIII + 324
Price
€ 30.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Υπαλληλικός κώδικας, 5η έκδ., 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #9
Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία»...
Ι. Συμεωνίδης, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, 2014
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της,...
Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014
Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα...
Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...
Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010
Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και...