Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014


Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014

Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα πειθαρχικά συμβούλια, τα ένδικα μέσα και τους τρόπους άμυνας κατά των ανωτέρω πράξεων. Παράλληλα γίνεται ευρεία αναφορά στις καταλογιστικές πράξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, τα μέσα εκτέλεσης προς είσπραξη των βεβαιωθέντων σε βάρος τους ποσών (κατάσχεση μισθού ή σύνταξης, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, κατάσχεση ή θέση υποθήκης σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, αγωγή καταδολίευσης σε βάρος του Δημοσίου ως δανειστή) και στο συσχετισμό μεταξύ της ποινικής διαδικασίας (αυτόφωρη σύλληψη για μη καταβολή χρεών, ποινική δίωξη για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών) και της αντίστοιχης διοικητικής. Τέλος εμπεριέχεται ένα αυτοτελές κεφάλαιο για τις μειώσεις των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (ειδικά - γενικά μισθολόγια) με τους αλλεπάλληλους μνημονιακούς νόμους και τους τρόπους άμυνας κατά αυτών.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με πλήρη σειρά υποδειγμάτων για τα δικόγραφα που είναι απαραίτητα σε κάθε στάδιο της διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας για το θιγόμενο δημόσιο λειτουργό ή και το νομικό του παραστάτη, ενώ γίνεται και παράθεση όλων των κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων που δικαίωσαν θιγόμενους λειτουργούς μετά τη θέση σε ισχύ των δυσμενών νόμων στα αστικά, διοικητικά (ουσίας και Ελεγκτικό Συνέδριο) και ποινικά δικαστήρια.
Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε δημόσιο λειτουργό, εν ενεργεία ή συνταξιούχο, για δικηγόρους, δικαστές και δημοσιογράφους.

Edition info

Title
Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων
Καταλογισμός – Αργία – Διαθεσιμότητα – Μειώσεις συντάξεων
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-083-1
Pages
XVI + 332
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

O ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

1. Οι προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της πειθαρχικής ευθύνης

2. Ο καταλογισμός: σύνδεση με την πραγματικότητα

Β. ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Η ιδιότητα του καταλογιζομένου ως δημοσίου υπολόγου και η έννοια του ελλείμματος

2. Η υπαιτιότητα του δημοσίου υπολόγου

3. Ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των υπηρεσιακών πράξεων ή παραλείψεων και της δημιουργίας ελλείμματος εις βάρος του Δημοσίου

4. Η αιτιολογία της καταλογιστικής απόφασης

Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Κλήση προς Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.)

2. Κλήση για ανωμοτί εξέταση

3. Κλήση σε ακρόαση

4. Κλήση του διοικουμένου για αναπλήρωση του διαπιστωθέντος ελλείμματος

5. Κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης στο δημόσιο υπάλληλο

6. Ταμειακή βεβαίωση του καταλογισθέντος ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών προ κατασχέσεως

8. Ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών προ ποινικής διώξεως

9. Ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων

Δ. TA ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Έφεση κατά της καταλογιστικής πράξης

2. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί της έφεσης με αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης

3. Ανακοπή κατά Πράξεως Ταμειακής Βεβαίωσης

4. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί της ανακοπής με αίτημα προσωρινής διαταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Α. Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία σε περίπτωση παραπομπής του δημοσίου υπαλλήλου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο

3. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία σε περίπτωση στέρησης της προσωπικής ε­λευ­θερίας του δημοσίου υπαλλήλου με απόφαση ποινικού δικαστη­ρίου

4. Παρέκβαση: Οι δημόσιοι υπάλληλοι στο στόχαστρο. Το παράδειγμα της δωροδοκίας υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών

5. Οι δυνατότητες άμυνας του υπαλλήλου σε περίπτωση αυτοδίκαιης θέσης σε αργία.

B. Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2. Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ν. 4093/2012

3. Οι ρυθμίσεις του Ν. 4172/2013 για την διαθεσιμότητα

4. Οι δυνατότητες άμυνας του υπαλλήλου σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Α. ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡ­ΓΟΥΣ

1. Οι ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012

2. Ζητήματα συνταγματικότητας των αναδρομικών περικοπών

Β. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1. Έφεση κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης

2. Ένσταση ενώπιον Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Απόφαση 3354/2013 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του Ν. 4024/2011

2. Αποφάσεις Πρωτοδικείων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) σχετικές με την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

3. Αποφάσεις Πρωτοδικείων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) σχετικές με την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου του Ν. 4172/2013

4. Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αναστολών) επί αίτησης αναστολής εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης με την οποία δημόσιος υπάλληλος τίθεται αυτοδίκαια σε αργία λόγω παραπομπής του στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο

5. Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αναστολών) επί αίτησης αναστολής εκτέλεσης διαπιστωτικής πράξης με την οποία δημόσιος υπάλληλος τέθηκε αυτοδίκαια σε αργία λόγω καταδίκης με πρωτοβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

6. Γνωμοδότηση 3/2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Γνωμοδότηση της 27ης Φεβρουαρίου 2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αναδρομική μείωση συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια

8. Υπόμνημα δημοσίου υπαλλήλου μετά από κλήση σε ακρόαση πριν την έκδοση απόφασης καταλογισμού χρηματικού ποσού υπέρ του Δημοσίου

9. Έφεση δημοσίου υπαλλήλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της απόφασης καταλογισμού χρηματικού ποσού υπέρ του Δημοσίου (υπόθεση παράνομης επιστροφής Φ.Π.Α.)

10. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης καταλογισμού χρηματικού ποσού υπέρ του Δημοσίου

11. Αίτηση ακύρωσης κατά διαπιστωτικής πράξης με την οποία δημόσιος υπάλληλος τίθεται αυτοδίκαια σε αργία λόγω παραπομπής του στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο

12. Αίτηση ακύρωσης κατά διαπιστωτικής πράξης με την οποία δημόσιος υπάλληλος τίθεται αυτοδίκαια σε αργία λόγω καταδίκης με πρωτοβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου

13. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της διαπιστωτικής πράξης με την οποία δημόσιος υπάλληλος τίθεται αυτοδίκαια σε αργία λόγω παραπομπής του στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο

14. Ένσταση αντισυνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 10 του Ν. 2523/1997,όπως εισήχθη με το Ν. 3943/2011

15. Ένσταση αντισυνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. ε’ του Ν. 1882/1990, όπως εισήχθη με το Ν. 3943/2011

16. Έφεση συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης

17. Ένσταση συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Υπαλληλικός κώδικας, 7η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #9
Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία»...
Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία του Υπαλληλικού Κώδικα και όλων των συναφών νομοθετημάτων
Ι. Συμεωνίδης, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, 2014
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της,...
Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...
Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2010
Με το παρόν επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, υπό το πρίσμα του κοινοτικού και...