Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Κατανομή, Ανακατανομή, Ανισοκατανομή, τόμ. 1, 1995


Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Κατανομή, Ανακατανομή, Ανισοκατανομή, τόμ. 1, 1995 Στο νέο αυτό βιβλίο της, του οποίου ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος, από τις Εκδόσεις Σάκ-κουλα, η Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα της κατανομής - ανακατανομής - ανισοκατανομής του εισοδήματος.

Με τη στροφή των συγχρόνων οικονομικών προς τη νεοφιλελεύθερη θεώρηση, που αποδίδει μεγα-λύτερη σημασία στη δημοσιονομική σταθεροποίηση από ότι στην ανάπτυξη, τα προβλήματα της συ-στηματικής ανισοκατανομής καταλαμβάνουν, ήδη την πρώτη θέση προβληματισμού, στους κόλπους της Ε.Ε., των Η.Π.Α., της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Η άνοδος του ποσοστού της πτώχειας, που συμβαδίζει με ολοένα αυξανόμενη ευμάρεια, στις βιομηχανικά αναπτυγμένες οικονομίες, προκαλεί το παράδοξο του τέλους του 20πυ αιώνα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, μόνον, από την επιδείνωση του τρόπου κατανομής του εισοδήματος, σε βάρος της ανειδίκευτης, κυρίως, εργασίας και προς όφελος του κεφαλαίου.

Στο πρώτο αυτό Τεύχος στο πρώτο του Μέρος, αναφέρεται και αναλύει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του προβλήματος της κατανομής του εισοδήματος. Στο Κεφάλαιο Ι γίνεται η κριτική παρουσίαση των υποδειγμάτων κατανομής των κλασικών, του Marx, των νεοκλασικών, του Keynes και της κοινωνικής πρότασης του Jean Marchal, με διάκριση της λειτουργίας τους σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Ακόμη, στο Κεφάλαιο Ι, εξετάζονται οι παράγοντες, βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι που επηρεάζουν τον τρόπο κατανομής του εισοδήματος, όπως ο πληθωρισμός, το φορολογικό σύστημα, ο βαθμός μονοπωλίου της αγοράς, οι επιλογές της οικονομικής πολιτικής, η μετανάστευση εργατικού δυνα-μικού, η τεχνική πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, η παραοικονομία, το δημόσιο χρέος κ.α.

Στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τεύχους αυτού, επιχειρείται η εκτίμηση των δυνατοτήτων ερμηνείας της σύγχρονης πραγματικότητας αυτών των υποδειγμάτων. Προς τούτο, αντικείμενο έρευνας αποτελούν το είδος του καπιταλισμού, τα στάδια κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και οι δυσχέρειες της κάθε εποχής. Τέλος, εκτιμούνται τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία, της κάθε θεωρίας κατανομής, υπό το πρίσμα των δεδομένων και απαιτήσεων των συγχρόνων οικονομικών, με την υπογράμμιση ότι αυτή του Marx είναι η καλύτερα, σε θέση, σήμερα να ερμηνεύσει τους λόγους και τις διαστάσεις της εισοδηματικής ανισοκατανομής, ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο.

Edition info

Title
Κατανομή, Ανακατανομή, Ανισοκατανομή
Κατανομή
© 1995
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-301-235-1
Pages
124
Price
€ 6.00
In stock

Table of contents   +

Γενική Εισαγωγή

Τεύχος Ι. Θεωρητικές προσεγγίσεις της κατανομής του εισοδήματος

Κεφάλαιο Ι. Κριτική παρουσίαση των σπουδαιοτέρων υποδειγμάτων κατανομής του εισοδήματος

Ι. Οι θεωρίες

1. A. Smith

2. D. Ricardo

Α. Βραχυχρόνια κατανομή

Β. Μακροχρόνια κατανομή

3. Το υπόδειγμα κατανομής του K. Marx

Α. Οι κεντρικές κατευθύνσεις

Β. Οι νόμοι που διέπουν τη μαρξιστική κατανομή

4. Η οριακή θεωρία κατανομής

α) Οι βασικές της αρχές

β) Το υπόδειγμα κατανομής του J. B. Clark

γ) Το υπόδειγμα κατανομής του J. R. Hicks

5. Το κεϋνσιανό υπόδειγμα κατανομής

α) Οι συνθήκες ισορροπίας στον Keynes

β) Η θεωρία του Keynes είναι βραχυχρόνια προς μεσοπρόθεσμη

γ) Τα φαινόμενα κατανομής στον Keynes

6. Η κοινωνική πρόταση των Jean Marchal και J. Lecaillon

ΙΙ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή

Α. Βραχυχρόνιοι παράγοντες

α) Πληθωρισμός

β) Το εκάστοτε ισχύον φορολογικό σύστημα

γ) Αύξηση του βαθμού μονοπωλίου της αγοράς

δ) Επιλογές της εν γένει οικονομικής πολιτικής

ε) Μετανάστευση εργατικού δυναμικού

Β. Μακροχρόνιοι προσδιοριστικοί παράγοντες

α) Η τεχνική πρόοδος

β) Η οικονομική ανάπτυξη

γ) Τα στάδια ανάπτυξης

δ) Πληθυσμιακές μεταβολές

ε) Τρόποι αντιμετώπισης του δημοσίου χρέους

στ) Η παραοικονομία

Κεφάλαιο II. Η δυνατότητα προσαρμογής των υποδειγμάτων κατανομής στις διαρθρώσεις των συγχρόνων οικονομιών

I. Ομοιότητες και διαφορές

Α. Το είδος του καπιταλισμού

Β. Στάδια κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης

Γ. Οι δυσχέρειες της εποχής

II. Οι σύγχρονες ερμηνευτικές δυνατότητες των διαφόρων θεωριών

Α. Θετικά σημεία

Β. Αρνητικά σημεία

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Λάππα, Οι περιορισμοί των αποκρατικοποιήσεων μέσα από τη νομολογία του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021
Συνολική θεώρηση των περιορισμών των αποκρατικοποιήσεων με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο
Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011
Το δημόσιο οικονομικό δίκαιο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα παρατηρείται αφενός μια δυναμική...
Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Δημόσια Οικονομικά, 3η έκδ., 2011
Η περίοδος που ακολούθησε την δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος (Ιούλιος 2008) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην δημοσιονομική ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της...
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Η δημοσία επιχείρησις, 2η έκδ., 2010
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #4
Κατά την 10ετία 1950 έως 1960 η επιχειρηματική δραστηριότητα του Κράτους ήταν ο κύριος μοχλός για την ανασυγκρότηση και στη συνέχεια ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μετά την...
Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007
Οι νέοι συνταγµατικοί ορισµοί εξειδικεύθηκαν στο ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος-Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των...