Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ανεργία: Ένα ψευδοπρόβλημα, 1995


Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ανεργία: Ένα ψευδοπρόβλημα, 1995

Με τον εικονοκλαστικό αυτό τίτλο, που αναφέρεται στο υπ' αριθμόν πρόβλημα της Ε.Ε. αλλά ήδη και της Ελλάδας, κυκλοφόρησε η νέα μελέτη της καθηγήτριας Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη.

Στο βιβλίο της αυτό η γνωστή οικονομολόγος:

 1. YΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι το πρόβλημα της ανεργίας, όπως προσεγγίζεται από την Ε.Ε. αποτελεί ψευδοπρόβλημα, επειδή:
  • ουσιαστικά πρόκειται για πρόβλημα διανομής του συνεχώς ανερχόμενου πλούτου, ανάμεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο, και όχι για την ανάγκη εξασφάλισης περισσότερης απασχόλησης.
  • αυτό το πρόβλημα οφείλεται στην αχρήστευση των παραδοσιακών νόμων και εργαλείων με τη βοήθεια των οποίων προσδιορίζονταν τα μερίδια εργασίας και κεφαλαίου μέσα στο προϊόν, από το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου και μέχρι τη δεκαετία του 70, εξαιτίας της μετάβασης του καπιταλισμού στο μεταβιομηχανικό στάδιο.
  • και συνεπώς, αυτό οφείλει να αντιμετωπισθεί με την προσπάθεια εξεύρεσης νέων νόμων κατανομής, που να εξασφαλίζουν στοιχειώδεις όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, και προπαντός, να αποτρέπουν την εφαρμογή των 'νόμων της ζούγκλας' στις σύγχρονες οικονομίες.
 2. ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ την ευρωπαϊκή από την αμερικανική περίπτωση ανεργίας, δεδομένου ότι στην πρώτη διαπιστώνεται συνύπαρξη ανερχόμενου πλούτου με κατερχόμενες ανάγκες εργασίας και διευρυνόμενο ποσοστό ανεργίας, ενώ στη δεύτερη ο ανερχόμενος πλούτος, συμβαδίζει με χαμηλούς μισθούς, αυξανόμενο ποσοστό πτώχειας, και χαμηλό επίπεδο ανεργίας. Διαχωρίζει, ακόμη, την περίπτωση της ανερχόμενης ελληνικής ανεργίας, από την αντίστοιχη μορφή της Ε.Ε., υπογραμμίζει τις ιδιαιτερότητες της και υποστηρίζει ότι αυτή οφείλεται στην απέναντι στο απουσία εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, όπως και στις ανειλημμένες μας υποχρεώσεις, Μάαστριχ και στην Ε.Ε.. Οι τελευταίες αυτές μας εμποδίζουν να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που απορρέουν από το χαμηλότερο του μέσου αναπτυξιακό μας επίπεδο.
 3. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας, στα τέλη του 20ου και στα πρόθυρα του 21ου αιώνα, δεν είναι πια δυνατή με βάση τα παραδοσιακά πλαίσια της κλασικής -νεοκλασικής και Κεϋνσιανής θεώρησης. Αυτό διότι μια σειρά από παράγοντες που έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες προκαλούν ανισορροπητικές αποσυνδέσεις, ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αναγκαία, εκάστοτε απασχόληση.
 4. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο Λευκό Βιβλίο, δεδομένου ότι, σ' αυτό, γίνεται προσπάθεια δικαιότερης κατανομής της ανεπαρκούς απασχόλησης, με την ενθάρρυνση ανισότερης κατανομής της ανερχόμενης ευμάρειας. Οι λύσεις, λοιπόν, που εμπεριέχονται στο Λευκό Βιβλίο αναβιώνουν την παλιά διαμάχη, ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο, εφόσον θέτουν σαφέστατα το πρόβλημα του επαναπροσδιορισμού των μεριδίων εργασίας και κεφαλαίου
  • αποδίδουν τις -νέες και βελτιωμένες γνώσεις-, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και περιορίζουν τις ανάγκες για εργασία, αποκλειστικά και μόνον στο κεφάλαιο, και όχι στην εργασία, ενώ πρόκειται για το επιστέγασμα της ανθρώπινης εργασίας, τη διανοητική.
  • απειλούν την Ε.Ε. αν τελικά τις εφαρμόσει, με οικονομική στασιμότητα, αδυναμία απορρόφησης της παραγωγής, απώλεια βαθμού ανταγωνιστικότητας και αδυναμία οικονομικής και κοινωνικής της επιβίωσης.
  • Ειδικότερα αναλύονται οι λόγοι, για τους, οποίους οι λύσεις του Λ.Β. είναι κατ' εξοχήν ακατάλληλες, ανεφάρμοστες και επικίνδυνες στην ελληνική περίπτωση.
 5. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ λύσεις επαναστατικές και εν πολλοίς, πρωτοποριακές για την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής -και ελληνικής- ανεργίας, που όμως βασίζονται σε στέρεη αναλυτική βάση και εξασφαλίζουν επιστημονική κάλυψη στο αίτημα της εργασίας, για της γενίκευση των 35 ωρών χωρίς μείωση του επιπέδου αμοιβής της.

Οι λύσεις αυτές προϋποθέτουν περισσότερο και όχι λιγότερο κράτος προνοίας, προκειμένου να μη μεταβληθεί η Ευρώπη, κατά τον 21ο αιώνα, σε απέραντη 'γκρίζα περιοχή'.

Edition info

Title
Ανεργία: Ένα ψευδοπρόβλημα
Μακροοικονομική ανάλυση
© 1995
Author
ISBN
978-960-301-200-9
Pages
285
Out of print

Table of contents   +

   • Α. Βασικές διακρίσεις και έννοιες
    Β. Βραχυχρόνιοι προσδιοριστικοί παράγοντες
    Γ. Μακροχρόνιοι προσδιοριστικοί παράγοντες
    • 1. Οικονομικές ή κυκλικές διακυμάνσεις
     2. Μακροχρόνιες διακυμάνσεις (ή μακροχρόνιοι κύκλοι)
     3. Τεχνολογική ανεργία
     4. Ακαμψία των συγχρόνων οικονομιών
     5. Ανεπάρκεια της ενεργού ζήτησης (Keynes 1936)
   • Α. Είδη ανεργίας με πλήρη απασχόληση
    Β. Είδη ανεργίας, εκτός του "φυσικού ποσοστού"
  • Ι.Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας
   ΙΙ. Τα είδη της ανεργίας και η ερμηνεία τους
   Σημειώσεις-Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Ι
   • 1) Ογκος παραγωγής και αριθμός απασχολουμένων
    2) Ποσότητα χρησιμοποιουμένων συντελεστών παραγωγής
    3) Προσδιορισμός της προσφοράς των συντελεστών της παραγωγής
    Α. Ατελής ανταγωνισμός
    Β. Κρατικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας
    Γ. Η δράση των εργατικών οργανώσεων
  • Ι. Περιβάλλον και προυποθέσεις
   ΙΙ.Λειτουργία
   ΙΙΙ. Ατέλειες
   ΙV. Aσκηση οικονομικής πολιτικής
   Σημειώσεις-Βιβλιογραφία Κεφαλαίου ΙΙ
   Ι. Το περιβάλλον
   ΙΙ. Η λειτουργία
   ΙΙΙ. Η οικονομική πολιτική
   Σημειώσεις-Βιβλιογραφία Κεφαλαίου ΙΙΙ
   • α) Οι επιλογές της μακροοικονομικής πολιτικής
    β) Ο σχετικός κορεσμός της παραδοσιακής ζήτησης
    γ) Ο περιορισμός της ζήτησης συνεπεία μεταβολών της διάρθρωσης της απασχόλησης και της κατανομής του εργατικού δυναμικού
    α) Εφαρμογή νέας τεχνολογίας
    β) Αύξηση του ευρωπαϊκού ενεργού πληθυσμού
    γ) Σχέση ανάπτυξης και ρυθμού δημιουργίας απασχόλησης
    δ) Εισαγωγή τεχνολογίας εξοικονόμησης εργασίας
    ε) Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών παραοικονομίας
    στ) Διεθνοποίηση των οικονομιών
    1) Συρρίκνωση της ζήτησης
    2) Εξάντληση των αναπτυξιακών περιθωρίων
    3) Περιορισμός της ανάγκης για εργασία
  • Α. Ως την μεγάλη οικονομική κρίση
   Β. Απο την οικονομική κρίση των ετών 1929-32
   Ι. Παράγοντες απο την πλευρά της ζήτησης
   ΙΙ. Παράγοντες απο την πλευρά της προσφοράς
   ΙΙΙ. Η ωριμότητα του καπιταλιστικού συστήματος (Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, 1990)
   Σημειώσεις-Βιβλιογραφία Κεφαλαίου ΙV
    • α) Ποσοτικές διαφορές
     β) Ποιοτικές διαφορές
     α) Το είδος του εφαρμοζόμενου καπιταλισμού
     β) Τρία διαφορετικά υποδείγματα ανάπτυξης-απασχόλησης
     γ) Η νέα θέση της "εργασίας" ως συντελεστή παραγωγής
     α) Το πρόβλημα
     β) Οι κίνδυνοι
     γ) Λύσεις, προς το παρόν "ουτοπίας"
   • Α. Οι διαφορές
    Β. Οι ερμηνείες των διαφορών
    Γ. Η ουσία του προβλήματος της ανεργίας και κάποιες λύσεις του
    • α. Ποσοστά ανεργίας
     β. Ποσοστό αυτοαπασχόλησης και μερικής απασχόλησης μέσα στη συνολική
     γ. Ποσοστό αγροτικής απασχόλησης μέσα στη συνολική
     δ. Κατανομή της απασχόλησης και ανεργίας με βάση το επίπεδο μόρφωσης
     1. Επίπεδο αγροτικής απασχόλησης ανώτερο του μέσου κοινοτικού
     2. Επίπεδο αυτοαπασχόλησης, σημαντικά ανώτερο του μέσου κοινοτικού
     3. Κατώτερο επίπεδο ανάπτυξης του μέσου κοινοτικού
     • α. Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης
      β. Χαμηλή ένταση απασχόλησης
      γ. Μερική απασχόληση
      δ. Εναρμόνιση της εκπαίδευσης
      ε. Παραοικονομία και "ανάγκη ευελιξίας"
    • 1. Η ακαταλληλότητα των ευρωπαϊκών μέτρων
     2. Τι θα έπρεπε να γίνει
   • Α. Ομοιότητες και διαφορές
    Β. Οι διαφορές απο Α, μπορούν να γίνουν "όχημα σύγκλισης"
    Γ. Η ενδεδειγμένη ελληνική πολιτική απασχόλησης
  • Ι. Η ανεργία στην Ε.Ε., σε αντιδιαστολή με αυτήν των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας
   ΙΙ. Η ανεργία στην Ελλάδα
   Σημειώσεις-Βιβλιογραφία Κεφαλαίου V
    • α) Γήρανση
     β) Νέα γεωγραφική κατανομή
     γ) Μετανάστευση
     α) Εργασία
     β) Εργασιακό καθεστώς
   • Α. Πληθυσμιακές
    Β. Οικονομικές-Εργασιακές
    Γ. Νέες αξίες
    Α. Αντιφάσεις
    Β. Αναποτελεσματικότητα
    Γ. Επικινδυνότητα
    Δ. Λευκό Βιβλίο και Ελλάδα
  • Ι. Οι μεταβολές
   II. Το Λευκό Βιβλίο
   III. 'Ενα πιο αισιόδοξο σενάριο
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΚΕΥΝΣΙΑΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. H ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΥΝΣΙΑΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. H ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.-ΗΠΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
  Σημειώσεις-Βιβλιογραφία Κεφαλαίου VI

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συγγραφείς

INDEX ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ

  Ι. Ιδιωτική δαπάνη για κατανάλωση
  ΙΙ. Μερίδιο δημόσιας δαπάνης για κατανάλωση (ως % στην ιδιωτική)
  ΙΙΙ.Εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων σε μερικές βασικές βιομηχανίες
  ΙV. Ποσοστά ανεργίας κατά επίπεδα εκπαίδευσης
  V. Μερίδιο αγοράς ιαπωνικών αυτοκινήτων (%)
  VI. Ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε. των 12
  VII. Ποσοστά ανεργίας, κατά ειδικότητα, στις Η.Π.Α. και στη Μ. Βρετανία
  VIII. Ποσοστά ανεργίας, γυναικείας ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας (1992)
  ΙΧ. Ποσοστό αυτοαπασχόλησης και μερικής απασχόλησης, μέσα στη συνολική (1992)
  Χ. Κατανομή της απασχόλησης, στους τρείς τομείς παραγωγής (1992)
  ΧΙ. Απασχόληση και ανεργία σε σχέση με το επίπεδομόρφωσης (%)
  ΧΙΙ.Ποσοστά απασχόλησης και συμβολής στο ΑΕΠ, κατά τομείς παραγωγής των οικονομιών του ευρωπαικού Νότου (1992)
  ΧΙΙΙ.ΑΕΠ κατά κεφαλή (Ε.Ε.=100) σε τρέχουσες τιμές και τρέχουσες PPS
  XIV.Ποσοστό Ευρωπαίων άνω των 60 ετών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Προσδιορισμός όγκου παραγωγής στον τέλειο ανταγωνισμό (βραχυχρόνια ισορροπία)
  2. Τέλειος ανταγωνισμός
  3. Προσδιορισμός όγκου απασχόλησης, στον τέλειο ανταγωνισμό
  4. Ατελής ανταγωνισμός
  5. Προσδιορισμός όγκου παραγωγής, στον ατελή ανταγωνισμό (βραχυχρόνια ισορροπία)
  6. Ισορροπία στον κλάδο ομοειδών επιχειρήσεων, στον τέλειο ανταγωνισμό
  7. Νεοκλασική ανεργία
  8. Κεϋνσιανή ανεργία
  9. Η καμπύλη του Phillips
  10. H καμπύλη του Phillips για τις Η.Π.Α.
  11. Η δεύτερη φάση της καμπύλης του Phillips
  12. "Ανώμαλη" καμπύλη του Phillips
  13. ΑΕΠ, παραγωγικότητα της εργασίας και απασχόληση (ποσοστιαία % μέση ετήσια μεταβολή)
  14. Ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνία
  15. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνία (δείκτης 1960-73 = 100)

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Λάππα, Οι περιορισμοί των αποκρατικοποιήσεων μέσα από τη νομολογία του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021
Συνολική θεώρηση των περιορισμών των αποκρατικοποιήσεων με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο
Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011
Το δημόσιο οικονομικό δίκαιο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα παρατηρείται αφενός μια δυναμική...
Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Δημόσια Οικονομικά, 3η έκδ., 2011
Η περίοδος που ακολούθησε την δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος (Ιούλιος 2008) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην δημοσιονομική ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της...
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Η δημοσία επιχείρησις, 2η έκδ., 2010
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #4
Κατά την 10ετία 1950 έως 1960 η επιχειρηματική δραστηριότητα του Κράτους ήταν ο κύριος μοχλός για την ανασυγκρότηση και στη συνέχεια ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μετά την...
Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007
Οι νέοι συνταγµατικοί ορισµοί εξειδικεύθηκαν στο ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος-Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των...