Μ. Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση, 2012


Μ. Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση, 2012

Οι πρόδομες και οι σύγχρονες μορφές φυλάκισης μέσα από τις λειτουργικές χρήσεις τους.

Στο έργο αυτό επιχειρείται η ανάγνωση των πρόδρομων και των σύγχρονων μορφών της φυλάκισης μέσα από τις λειτουργικές χρήσεις τους. Η διερεύνηση της φυλάκισης εκκινεί από τις de facto χρήσεις της, στο πλαίσιο της μονοπρόσωπης επιβολής της και καταλήγει στη σταδιακή διαμόρφωση έννομων πεδίων εντός των οποίων ρυθμίζεται η κυρωτική της δράση. Ταυτόχρονα εξετάζονται οι πολλαπλοί χώροι εγκλεισμού που ανακύπτουν στην Ιστορία.
Η τριμερής διάκριση των λειτουργιών της φυλάκισης, που παγιώνεται αναφορικά με το Μεσαίωνα, σε φυλάκιση ως προσωρινή κράτηση (custodial imprisonment), φυλάκιση ως εξαναγκασμός για τέλεση ή παράλειψη κάποιας πράξης (coercive imprisonment) και τέλος φυλάκιση ως τιμωρία (ποινή) (punitive imprisonment), χωρίς να εξαντλεί τις πρακτικές όψεις του θεσμού, υποδεικνύει τις λειτουργικές χρήσεις του, μέχρι τη νεωτερική του εγκαθίδρυση. Η ανάλυση, που επιχειρείται με την έκθεση αυτόνομων θεματικών ενοτήτων, υποδεικνύει τη σταδιακή αποψίλωση της λειτουργίας του εξαναγκασμού. Η φιλελευθεροποίηση του πεδίου της έκτισης της ποινής της φυλάκισης προκύπτει μέσα από τη διέλευση από την παροχή προνομίων στη διαμόρφωση των ευεργετημάτων και εντέλει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Edition info

Title
Η Φυλάκιση
ως τρόπος κράτησης και ως μορφή έκτισης της ποινής
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-848-6
Pages
ΧΙΙΙ + 326
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ DE FACTO ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΜΟΡ-ΦΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ: ΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ

Ι. Mορφές φυλάκισης στον Ηρόδοτο

ΙΙ. H φυλάκιση στη βίβλο

ΙΙΙ. Eικόνες φυλάκισης στην Eγγύς Ανατολή

IV. Tα δεσμά ως συνθήκη της φύλαξης

V. H φυλακή στην κλασική Αθήνα

VI. Oι φυλακές στους νόμους του Πλάτωνα

VII. H φυλακή στην αρχαία Ρώμη

VIII. H coercitio, ως εξουσία επιβολή μέτρων εξαναγκασμού

IX. H cognitio extra ordinem και η φυλάκιση

X. Oι φυλακές στο Βυζάντιο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ

I. Η μεσαιωνική φυλακή

II. Ο μοναστικός εγκλεισμός ως μορφή (πρώιμης) φυλάκισης

III. Η χρήση της φυλάκισης από την Iερή Eξέταση

IV. Η φυλακή εντός του οίκου

V. Οι οίκοι αναμόρφωσης ή/και εργασίας

VI. Οι οίκοι εργασίας ως πρόδρομοι της σύγχρονης φυλακής: La casa di correzione στη Ρώμη

VII. Η μεταφορά των καταδίκων στις αποικίες: Transportation

VIII. Ο Maconochie και το πείραμα του Νorfolk Ιsland

IX. Το ιρλανδικό-προοδευτικό σύστημα έκτισης της ποινής

X. Μορφές αναγκαστικής εργασίας και φυλάκιση: Penal servitude

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

Η ΑΝΕΛΠΙΔΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

I. Οι μεταρρυθμιστές και τα εκτιτικά συστήματα

II. Η φυλάκιση ως στερητική της ελευθερίας ποινή: 18ος-19ος αιώνας

III. Δέκατος ένατος αιώνας: Η εποχή των σωφρονιστηρίων

IV. Η πρακτική όψη της αόριστης καταδίκης: Εlmira reformatory

V. Η ποινή της φυλάκισης: Από τον δέκατο ένατο προς τον εικοστό αιώνα

VI. Οι νέες προοπτικές της αναμόρφωσης

VII. Η αναμόρφωση ως θεραπεία: Tο ιατρικό μοντέλο

VIII. Η φυλακή και το νέο άνοιγμα στην κοινότητα

IX. Τα επτά οικουμενικά αξιώματα της ορθής «σωφρονιστικής συν-θήκης»

X. Οι κατευθυντήριες αρχές της έκτισης σε ιστορική προοπτική

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

I. Oι θεωρητικές βάσεις της μεταχείρισης του κρατούμενου

II. Η απομόνωση ως καθεστώς φύλαξης και ως πειθαρχικό μέτρο

III. Η φυλάκιση ως οιονεί σωματική ποινή

IV. Η υποκουλτούρα των φυλακών

V. Η φυλάκιση ως τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

VI. Η εργασία στη φυλακή

VII. Είδη προγνώσεων στην έκτιση της ποινής

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

I. Η διαμόρφωση του έννομου πεδίου της έκτισης της ποινής της φυλάκισης

II. Από τους πρώτους κανόνες στις σύγχρονες εφαρμογές: Θεμελιώ-δεις αρχές για τη μεταχείριση των κρατούμενων - Τα νομοθετικά κείμενα

III. Οι ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες - το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #43
Ο «νέος» σωφρονιστικός κώδικας μετά τον ν. 4985/2022 και 12 συναφή νομοθετήματα
Σ. Αλεξιάδης/Β. Αρτινοπούλου/Σ. Γεωργούλας..., Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, 2012
Συλλογή των εισηγήσεων από το συνέδριο προς τιμή του Ομότ. Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη με τίτλο: Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη (Οκτώβριος 2009). Περιλαμβάνονται: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...
Μ. Γαλανού, Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, 2011
Το έργο αυτό προσεγγίζει μέσα από έξι μεγάλες θεματικές ενότητες ζητήματα που άπτονται της μεταχείρισης προσώπων, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Διερευνάται η νομική και η...
Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα 2009, 2009
Στόχος της παρούσας έκδοσης δεν είναι μόνο η ενημέρωση με τις μεταρρυθμίσεις και τα νέα νομοθετήματα, αλλά και ο εμπλουτισμός με πρόσθετα χρήσιμα κείμενα. Εκτός από τον...