Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα 2009, 2009


Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα 2009, 2009

Στόχος της παρούσας έκδοσης δεν είναι μόνο η ενημέρωση με τις μεταρρυθμίσεις και τα νέα νομοθετήματα, αλλά και ο εμπλουτισμός με πρόσθετα χρήσιμα κείμενα.

Εκτός από τον Σωφρονιστικό Κώδικα και τα λοιπά νομοθετήματα ο αναγνώστης μπορεί να βρει τους Κανονισμούς των Σωφρονιστικών καταστημάτων (Γενικών –Ειδικών), Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν γενικά την έκτιση, τη διεξαγωγή προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικά στα σωφρονιστικά καταστήματα, την επανένταξη των αποφυλακιζόμενων κ.λπ.

Επίσης καταχωρίστηκαν κείμενα που δεν έχουν κανονιστική ισχύ, αλλά προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον ερμηνευτή και στον εφαρμοστή (ή και στον υποβαλλόμενο στην εφαρμογή) της σχετικής νομοθεσίας: Εγκύκλιος της Αστυνομίας για τη μεταχείριση των κρατουμένων, Γνώμη του Συνηγόρου του Πολίτη για τις άδειες, παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του Ανθρώπου για τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές κ.λπ.

Edition info

Title
Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα 2009
Σωφρονιστικός Κώδικας και Εισηγητική Έκθεση - Άλλα σχετικά κανονιστικά κείμενα - Διεθνή συμβατικά κείμενα - Γνώμες και Εκθέσεις Αρχών
© 2009
Authors
ISBN
978-960-445-484-6
Pages
XXXIV + 617
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Σωφρονιστικός Κώδικας

1. Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Σωφρονιστικός Κώδικας» – Αιτιολογική Έκθεση – Συνημμένα παραρτήματα

2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2776: Σωφρονιστικός Κώδικας

3. ΝΟΜΟΣ 1851/1989: Κώδικας βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 122/

16.5.1989): Κεφάλαιο τέταρτο (άρθρα 97-120)

ΜΕΡΟΣ Β΄

Συναφή κείμενα για την εκτέλεση της ποινής

4. Ν.Δ. 68/1968: Περί συγκροτήσεως του κατά το άρθρον 52 του Συντάγματος Συμβουλίου Χαρίτων και της ενώπιον αυτού διαδικασίας

5. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης) 466/2007. Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων (ΦΕΚ Β΄ 1648/2007)

6. ΝΟΜΟΣ 1708 της 26/26.6.1987: Κύρωση της σύμβασης για τη μεταφορά των καταδίκων (ΦΕΚ Α΄ 108)

7. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3351: Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων (ΦΕΚ Α΄ 147/2005)

8. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 107/2001: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές (ΦΕΚ Α΄ 97)

9. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 342/2000: Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας (ΦΕΚ Α΄ 296)

10. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Υπ. Δικαιοσύνης) 109/2009: Λειτουργία Σώματος Επιθεώρησης (ΦΕΚ Β΄ 1533)

11. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Υπ. Δικαιοσύνης) 58819/7.4.2003: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και B΄ (ΦΕΚ Β΄ 463)

12. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Υπ. Δικαιοσύνης) 62367/2005: Εσωτερ. κανονισμός λειτουργίας Ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων (ΦΕΚ Β΄ 889)

13. ΝΟΜΟΣ 3189/2003: Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις: Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων (ΦΕΚ Α΄ 243/21.10.2003)

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΩΝ

15. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 300: Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ (ΦΕΚ Α΄ 256/5.11.2003)

16. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Γνώμες και Εκθέσεις Αρχών

17. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (Υπουργείου Δημ. Τάξης/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: 4/7/2003. Μεταχείριση και δικαιώματα των κρατουμένων από τις αστυνομικές αρχές

18. ΕΚΘΕΣΗ: Έκθεση της Βουλής (1994) για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές και τις δυνατότητες βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας

19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων και τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές (2008)

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Διεθνή συμβατικά κείμενα

20. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τακτικές

άδειες κρατουμένων (αρ.πρωτ. 369/07/2/1-8-2008)

21. ΣΥΝΟΛΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ: Σύνολον στοιχειωδών κανόνων δια την μεταχείρισιν των κρατουμένων (1955)

22. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ NoR 87 (3) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #43
Ο «νέος» σωφρονιστικός κώδικας μετά τον ν. 4985/2022 και 12 συναφή νομοθετήματα
Σ. Αλεξιάδης/Β. Αρτινοπούλου/Σ. Γεωργούλας..., Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, 2012
Συλλογή των εισηγήσεων από το συνέδριο προς τιμή του Ομότ. Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη με τίτλο: Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη (Οκτώβριος 2009). Περιλαμβάνονται: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση, 2012
Οι πρόδομες και οι σύγχρονες μορφές φυλάκισης μέσα από τις λειτουργικές χρήσεις τους. Στο έργο αυτό επιχειρείται η ανάγνωση των πρόδρομων και των σύγχρονων μορφών της...
Μ. Γαλανού, Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, 2011
Το έργο αυτό προσεγγίζει μέσα από έξι μεγάλες θεματικές ενότητες ζητήματα που άπτονται της μεταχείρισης προσώπων, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Διερευνάται η νομική και η...