Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 2, 2010


Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 2, 2010

Η, δεδομένης ποσότητας αλλά αμφίβολης ποιότητας, αχαλίνωτη νομοθετική υπερπαραγωγή –η διαρκώς αυξανόμενη και συχνά μεταβαλλόμενη νομολογιακή παρέμβαση– η αδήριτη ανάγκη αναγκαίας προσαρμογής στις απαιτήσεις των αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνων και η συνεχώς εκδηλούμενη θεωρητική επεξεργασία έχουν προσδώσει μια νέα κυριολεκτικά μορφή στο ποινικό μας δικονομικό κανονιστικό πλαίσιο. Στις ερμηνευτικές αξιώσεις αυτής της μορφής επιδιώκει να ανταποκριθεί o πρώτος τόμος του έργου στον οποίον παρουσιάζεται τμήμα της ύλης των ενδίκων μέσων που αναγνωρίζονται στο χώρο της ποινικής δικονομίας: εκείνο που αφορά το γενικό τους μέρος «εισαγωγικές παρατηρήσειςπροϋποθέσεις παραδεκτούαποτελέσματα».

Στον δεύτερο τόμο του έργου ερευνάται, σε συνέχεια της σχετικής προσπάθειας, επόμενο τμήμα της ύλης: αυτό που έχει σημείο αναφοράς τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων. Παρόλον ότι το σύνολο του υλικού είναι ήδη έτοιμο σε τελική μορφή, προτιμήθηκε η δημοσίευση μόνο του βασικού του μέρους και τούτο, διότι εικάζεται πως κυοφορούνται νομοθετικές παρεμβάσεις στον επίμαχο χώρο.

Edition info

Title
Ποινική Δικονομία
Ένδικα Μέσα - Τα βουλεύματα
© 2010
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-526-3
Pages
VIII + 366
Price
€ 37.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κανονιστικό πλαίσιο από το έτος 1951 έως το έτος 1976

ΙΙΙ. Πολυδιάσπαση του κανονιστικού πλαισίου από το έτος 1976 έως σήμερα

IV. Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο

V. Νομολογιακή στάση – Θεωρητική υποδοχή

VI. Διαστάσεις και φύση του προβλήματος

VII. Συμπεράσματα – Προτάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Βουλεύματα αποφαινόμενα να μη γίνει κατηγορία

ΙΙΙ. Βουλεύματα παύοντα οριστικά την ποινική δίωξη

IV. Βουλεύματα κηρύσσοντα απαράδεκτη την ποινική δίωξη

V. Βουλεύματα παύοντα προσωρινά την ποινική δίωξη

VI. Βουλεύματα διατάσσοντα περαιτέρω ανάκριση

VII. Βουλεύματα παραπεμπτικά

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022
Επικαιροποιημένος, άμεσος και εύχρηστος οδηγός από την αρχή της ποινικής διαδικασίας μέχρι το τέλος αυτής
Μ. Κουδελή, Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2022
Ευρεία ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου του θεσμού της υποστήριξης κατηγορίας
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα του δικαίου αποδείξεως κατά τον ΚΠΔ με βάση τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μετά τον Ν. 4855/2021