Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 7η έκδ., 2015


Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 7η έκδ., 2015

Η ένταξη εμπορικών πρακτικών στο χώρο του «αθεμίτου», σύμφωνα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ και τα άρθρα 9α-9θ ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, επέβαλαν τη συμπλήρωση του έργου μόνον ως προς το συσχετισμό και την ερμηνεία των άρθρων αυτών του ν. 2251/1994.

Μετά από μια γενική εισαγωγή αναπτύσσονται σε μέρη και κεφάλαια: Τα θεμελιώδη ζητήματα, Η γενική ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού, Οι παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις, Η έννομη προστασία, Η διάπλαση των συστημάτων προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, Υποκείμενα των απαγορευτικών κανόνων, Αντικείμενα των απαγορευτικών κανόνων, Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους οικονομίας, Όργανα και διαδικασία εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού, Το ενωσιακό δίκαιο, Το εθνικό δίκαιο απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, Οι κυρώσεις.

Τέλος περιλαμβάνεται αναλυτικό ευρετήριο όρων.

Edition info

Title
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Αθέμιτου - Ελεύθερου. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
© 2015
Author
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-568-266-8
Pages
XXIV + 773
Price
€ 78.00

Discount price: € 58.50

In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογοι

Κυριότερες συντομογραφίες

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Ανταγωνισμός

1. Η αρχική έννοια του ανταγωνισμού

2. Ο ανταγωνισμός στον οικονομικό χώρο

ΙΙ. Το δίκαιο του ανταγωνισμού

1. Το πέρασμα της έννοιας του ανταγωνισμού στο Δίκαιο.

2. Οι δύο κύκλοι δικαίου του ανταγωνισμού

α). Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού

β). Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

3. Το ενιαίο του δικαίου του ανταγωνισμού

4. Ιστορικές απαρχές του δικαίου του ανταγωνισμού. Συγκριτική επισκόπηση

5. Πηγές του Ελληνικού Δικαίου

6. Θέση του δικαίου του ανταγωνισμού στην έννομη τάξη. Οικονομικό δίκαιο

7. Οικονομική ελευθερία και Σύνταγμα

α) Η οικονομική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα

β) Η ανταγωνιστική ελευθερία

γ) Η οικονομική συνταγματική τάξη

8. Οικονομική δραστηριότητα του κράτους και δίκαιο του ανταγωνισμού

9. Προστασία του καταναλωτή και δίκαιο του ανταγωνισμού

α) Το πρόβλημα

β) Οι προσεγγίσεις

γ) Τεχνικές προστασίας

δ) Πλέγμα κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Συγκριτικό δίκαιο

ε) Η «προστασία του καταναλωτή» στο σύστημα του Δικαίου

10. Δίκαιο ανταγωνισμού και οικονομική θεωρία. Οικονομικοπολιτική εξέλιξη

11. Το δίκαιο του ανταγωνισμού ως μέρος του οικονομικού δικαίου

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ι. Η δικαιϊκή κάλυψη

1. Η συστηματική του νόμου

2. Προστατευτικός σκοπός. Υποκείμενο-αντικείμενο προστασίας

ΙΙ. Το δικαιϊκό πεδίο εφαρμογής

1. Συσχέτιση με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

2. Συσχέτιση με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

3. Συσχέτιση με το δίκαιο των αδικοπραξιών και συμβάσεων

4. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού

α) Από άποψη εθνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

β). Ο Κανονισμός 864/2007 («Ρώμη ΙΙ»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Αναγνώριση της ουσίας και των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας

Α. Η γενική ρήτρα

1. Προσδιορισμός της έννοιας

2. Συγκεκριμενοποίηση της γενικής ρήτρας

3. Η μέθοδος της συγκεκριμενοποίησης

4. Σχέση των γενικών ρητρών «χρηστά ήθη», «καλή πίστη» και «κατάχρηση δικαιώματος»

5. Σχέση της γενικής ρήτρας και άλλων περί ανταγωνισμού διατάξεων

Β. Χωρική και προσωπική έκταση εφαρμογής

1. Χωρική έκταση

2. Προσωπική έκταση

Γ. Προϋποθέσεις

1. Πράξη κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές

2. Πράξη προς το σκοπό ανταγωνισμού

α) Η ανάλυση

β) Η άλλη τοποθέτηση

3. Η αντίθεση της πράξεως στα χρηστά ήθη (το αθέμιτο)

α). Το πρόβλημα

β). Η μεθοδολογική σημασία της «αξιολόγησης»

γ). Η θέση

δ). Τα αξιολογικά κριτήρια

ε). Περί της αρχής της αποδόσεως.

στ) Ανάλυση, στάθμιση και πρόκριση συμφερόντων

ζ). Λειτουργική εφαρμογή της γενικής ρήτρας κατά τη στάθμιση των συμφερόντων

η). Συνολική αξιολόγηση της πράξεως. Νομικό ζήτημα

θ). Αθέμιτη και παράνομη ανταγωνιστική πράξη. Συσχετισμός

ι). Αυτόνομη αξιολόγηση της αθέμιτης ανταγωνιστικής πράξεως

ια) Η σημασία των υποκειμενικών στοιχείων. Υπαιτιότητα και γνώση

ΙΙ. Αθέμιτες πράξεις στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας

Α. Προτάσεις συστηματικής κατατάξεως

Β. Οι κατ’ ιδίαν αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις

1. Πράξεις προσελκύσεως πελατείας

α). Παραπλάνηση

β). Εξαναγκασμός

γ). Επίμονη ενόχληση

δ). Εξαγορά του πελάτη - Πρόσθετες παροχές

ε). Εκμετάλλευση της ροπής του πελάτη προς τυχοδιωκτισμό και άκοπη κτήση

στ) Εκμετάλλευση συναισθημάτων και εμπιστοσύνης

ζ). Εκμετάλλευση απειρίας

2. Πράξεις παρεμποδίσεως

α). Παρεμπόδιση αποκτήσεως πελατείας και διαφημίσεως

β). Βλάβη της επιχειρηματικής εκμεταλλεύσεως

γ). Υποτίμηση

δ). Μποϋκοτάζ

ε). Διαφοροποιημένη μεταχείριση

στ) Δυσφήμιση

ζ). Συγκριτική διαφήμιση.

1). Γενικά

2). Είδη

3). Προϋποθέσεις επικριτικής συγκριτικής διαφήμισης

4). Συμπέρασμα

5). Συγκριτικές δοκιμές

6). Συγκριτική διαφήμιση κατά το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο

3. Πράξεις εκμεταλλεύσεως ξένης παροχής

α). Η «δουλική απομίμηση» της ξένης παροχής

β). Η απομίμηση της ξένης διαφήμισης

γ). Η εκμετάλλευση ξένης φήμης

δ). Η εκμετάλλευση πνευματικών δημιουργημάτων.

ε). Η απόσπαση πελατείας ή προσωπικού

στ) Απομίμηση διακριτικών γνωρισμάτων

4. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου ή συμβάσεως

α). Παραβίαση εξωανταγωνιστικών διατάξεων με ηθικοδικαιϊκή θεμελίωση

β). Παραβίαση διατάξεων με ηθικώς ουδέτερο περιεχόμενο

γ). Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεων

5. Πράξεις διακινδυνεύσεως της αγοράς

α). Πληθωρική διανομή προϊόντων

β). Αποστολή προϊόντων του τύπου

γ). Κατάχρηση της θέσεως οικονομικής δυνάμεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ι. Ανακριβείς δηλώσεις

Α. Γενικά

1. Η διαφήμιση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού

2. Αρχές της διαφημίσεως

3. Η παραπλανητική διαφήμιση

4. Διαφήμιση και Προστασία του Καταναλωτή

5. Προστατευτικός σκοπός της διατάξεως του άρθρου 3

6. Χαρακτηρισμός της διατάξεως. Σχέση με άλλες διατάξεις

Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Η δήλωση

2. Μορφές εμφανίσεως. Γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις

3. Είδος συναλλαγών

4. Ανακρίβεια

5. Δημιουργία εντυπώσεως ευνοϊκής προσφοράς

Γ. Συστηματική του άρθρου 3. Περιπτωσιολογία

1. Δομή, ερμηνεία και όροι της γενικής ρήτρας του άρθρου 3

2. «Πραγματικά» αναφοράς των δηλώσεων

α). Ανακριβής δήλωση ως προς την ποιότητα

β). Ανακριβής δήλωση ως προς τον τόπο προελεύσεως

γ). Ανακριβής δήλωση ως προς τον τρόπο κατασκευής

δ). Ανακριβής δήλωση ως προς την τιμολόγηση

ε). Ανακριβής δήλωση ως προς τον τρόπο ή την πηγή προμήθειας

στ) Ανακριβής δήλωση περί τιμητικών διακρίσεων.

ζ). Ανακριβής δήλωση περί της αιτίας ή του σκοπού της πωλήσεως

η). Ανακριβής δήλωση ως προς την ποσότητα των προς διάθεση εμπορευμάτων

θ). Ανακριβείς δηλώσεις ως προς την επιχείρηση ή τον επιχειρηματία

3. Αξιώσεις

ΙΙ. Αναγγελία εκποιήσεως εμπορευμάτων από πτώχευση

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

3. Κυρώσεις

ΙΙΙ. Αναγγελία εκποιήσεως λόγω διαλύσεως

1. Κανόνας και εξαίρεση

2. Προϋποθέσεις

3. Κυρώσεις

ΙV. Πράξεις κατά της φήμης της επιχειρήσεως. Δυσφημίσεις.

Α. Γενικά

Β. Η κατά τον ανταγωνισμό δυσφήμιση

1. Ο κανόνας

2. Σχέση προς άλλες διατάξεις

3. Προϋποθέσεις

4. Αξιώσεις

5. Η εξαίρεση. Κανόνας υπέρ του παραβάτη

Γ. Η κατά τον ανταγωνισμό συκοφαντική δυσφήμιση

1. Το ποινικό αδίκημα

2. Ευθύνη για υπάλληλο ή αντιπρόσωπο

3. Δικονομικά - Αξιώσεις

V. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων

Α. Γενικά

1. Προλεγόμενα

2. Νομική σημασία, διακρίσεις και χαρακτηριστικά

3. Σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων. Προβάδισμα.

4. Κεντρικές έννοιες

α) Διακριτική δύναμη

β) Καθιέρωση στις συναλλαγές

γ) Κίνδυνος συγχύσεως

Β. Αναφορά στα είδη των διακριτικών γνωρισμάτων

1. Όνομα

α) Έννοια, λειτουργία, φορέας

β) Είδη ονομάτων

γ) Προϋποθέσεις προστασίας

2. Εμπορική επωνυμία

α) Έννοια και νομική φύση

β) Αρχές των επωνυμιών

γ) Διαδικτύου τομείς (όνομα χώρου - domain name)

δ) Προϋποθέσεις προστασίας

3. Ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα (Διακριτικός τίτλος - Διακριτικά σημεία)

α) Έννοια και διακρίσεις

β) Διακριτικός τίτλος

γ) Διακριτικά σημεία

4. Τίτλος εντύπου

α) Λειτουργία

β) Προϋποθέσεις προστασίας

γ) Κίνδυνος συγχύσεως

5. Ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορευμάτων. Διασχηματισμός

α) Γενικά περί των διακριτικών γνωρισμάτων των εμπορευμάτων

β) Η νομική διάταξη. Ζητήματα

γ) Έννοια και λειτουργία

δ) Διασχηματισμός και σήμα

ε) Προϋποθέσεις προστασίας

6. Σήμα

α) Ορισμός και προστασία

β) Το δικαίωμα από το σήμα

Γ. Έννομη προστασία

1. Η αστική προστασία

α) Αξίωση προς παράλειψη

β) Αξίωση προς άρση της προσβολής

γ) Αξίωση προς αποζημίωση

δ) Χωρική και προσωπική έκταση της προστασίας.

ε) Διάρκεια προστασίας

2. Η ποινική προστασία

3. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας

VI. Προσβολή εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων

Α. Γενικά

1. Η οικονομική και νομική σημασία των απορρήτων.

2. Το γενικό φάσμα προστασίας

3. Η συστηματική του νόμου. Χαρακτηρισμός των πράξεων

Β. Αναφορά στις επί μέρους αξιόποινες πράξεις

1. Η κεντρική έννοια

α) Η έννοια του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου

β) Ανάλυση των στοιχείων του ορισμού

2. Ανακοίνωση απορρήτου από εργαζόμενο

α) Η νομική διάταξη

β) Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως

γ) Στοιχεία της υποκειμενικής υποστάσεως

3. Απαγορευμένη χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση απορρήτου

α) Η νομική διάταξη

β) Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως

γ) Στοιχεία της υποκειμενικής υποστάσεως

4. Απαγορευμένη χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση εμπιστευμένων σχεδίων

α) Η νομική διάταξη

β) Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως

γ) Στοιχεία της υποκειμενικής υποστάσεως

5. Η ανεπιτυχής ηθική αυτουργία για παραβίαση του απορρήτου

α) Η νομική διάταξη

β) Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως

γ) Στοιχεία της υποκειμενικής υποστάσεως

6. Αστική προστασία

VII. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης

1. Ο κανόνας

2. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής

3. Παραδείγματα

4. Συνολική εκτίμηση - Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ι. Οι αξιώσεις

Α. Γενικά

Β. Οι επί μέρους αξιώσεις

1. Αξίωση προς παράλειψη

α) Γενική αναφορά

β) Οριοθέτηση από άλλες αξιώσεις

γ) Προϋποθέσεις της αξιώσεως

δ) Δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης

2. Αξίωση προς άρση

α) Θεμελίωση

β) Σημασία και οριοθέτηση

γ) Προϋποθέσεις

δ) Τρόπος άρσεως και τρόπος εκτελέσεως της προς παράλειψη αξιώσεως

3. Αξίωση προς ανάκληση

α) Πεδίο εφαρμογής. Θεμελίωση

β) Προϋποθέσεις

γ) Τρόπος ανακλήσεως και εκτελέσεως

4. Αξίωση προς αποζημίωση

α) Πεδίο εφαρμογής

β) Προϋποθέσεις

γ). Ικανοποίηση ηθικής βλάβης

5. Επικουρικές αξιώσεις

α) Αξίωση προς παροχή πληροφοριών

β) Αξίωση προς λογοδοσία

6. Λοιπές αγωγές

α) Αναγνωριστική αγωγή

β) Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού

7. Η παραγραφή των αξιώσεων

α) Ο κανόνας και το πεδίο εφαρμογής του

β) Συρροή

γ) Παραγραφή των επί μέρους αξιώσεων

ΙΙ. Νομιμοποίηση - Διαδικασία

Α. Ο κανόνας και το πεδίο εφαρμογής του

Β. Αναφορά στα είδη νομιμοποιήσεως

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

α) Αξίωση προς παράλειψη

β) Αξίωση προς αποζημίωση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Γ. Διαδικαστικά

1. Ο χαρακτήρας της ανταγωνιστικής πράξεως

2. Ασφαλιστικά μέτρα

3. Αγωγές

4. Εφαρμοστέο δίκαιο

Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Ιστορική αναδρομή

1. Προλεγόμενα

2. Ιστορική εξέλιξη

ΙΙ. Σύστημα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού

1. Θεμελιώδεις διατάξεις και αρχές του αμερικανικού δικαίου

α) Διατάξεις

β) Αρχές

γ) Εξέλιξη

2. Θεμελιώδεις διατάξεις και αρχές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

α) Η σημασία του ανταγωνισμού στην Κοινότητα

β) Διατάξεις

γ) Αρχές

δ) Κεντρικές έννοιες

3. Γενική σύγκριση αμερικανικού και ευρωκοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισμού

4. Σχέση του κοινοτικού δικαίου (δικαίου των Συνθηκών) προς το εθνικό δίκαιο του ανταγωνισμού

α) Το πρόβλημα

β) Οι λύσεις

γ) Γενικά χαρακτηριστικά της σχέσεως κοινοτικού και εθνικού δικαίου

5. Ο Κώδικας του ΟΗΕ για τις περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές

6. Παγκοσμιοποίηση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

ΙΙΙ. Το ελληνικό δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού

1. Ο νόμος και η διάρθρωσή του

2. Ο προστατευτικός σκοπός του νόμου

3. Σχέση ελληνικού και κοινοτικού (ενωσιακού ή δικαίου των Συνθηκών) δικαίου περί προστασίας του ανταγωνισμού

α) Σχέση ομοιότητος

β) Σχέση ανομοιότητος

γ) Συνέπειες ως προς την ερμηνεία

δ). Οι πέντε άξονες του νέου νόμου 3959/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ι. Εισαγωγή

1. Προσδιορισμός των υποκειμένων

ΙΙ. Η δυάδα των υποκειμένων

1. Η επιχείρηση

α) Το πρόβλημα περί την έννοια

β) Η έννοια της επιχειρήσεως και τα επί μέρους στοιχεία της

2. Η ένωση επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ι. Εισαγωγή

1. Προσπάθειες συστηματικής κατατάξεως

2. Δύναμη στην αγορά

ΙΙ. Απαγορευμένες συμπράξεις

1. Μορφές συμπράξεων

α) Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων

β) Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων

γ) Εναρμονισμένη πρακτική

δ) Οι μορφές συμπράξεων και η αυτονομία της βουλήσεως

ε) Συμπράξεις και καρτέλς. Οικονομικές προσεγγίσεις.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στον απαγορευτικό κανόνα

α) Παρακώλυση, περιορισμός, νόθευση του ανταγωνισμού

β) Το αισθητό του περιορισμού (ο κανόνας de minimis)

γ) Η επενέργεια στην αγορά

3. Ενδεικτική απαρίθμηση συμπράξεων απαγορευμένου περιεχομένου

α) Η σημασία της απαρίθμησης

β) Τα παραδείγματα

4. Η ακυρότητα των συμπράξεων ως συνέπεια της απαγορεύσεως

α) Η διάταξη και το πεδίο εφαρμογής της

β) Η έννοια της ακυρότητος και η έκτασή της

γ) Αξιώσεις συμπραττόντων και τρίτων

δ) Περί της λεγομένης «προσωρινής εγκυρότητος»

ε) Νέα κοινοτική πολιτική μείωσης των κυρώσεων

5. Συμπράξεις και νόμιμη εξαίρεση του άρθρ. 1 §

α) Η διάταξη, έννοια και φύση της

β) Προϋποθέσεις ισχύος των συμπράξεων

γ) «Απαλλαγή κατά κατηγορίες» ή «ομαδικές απαλλαγές»

6. Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης συμπράξεων

ΙΙΙ. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσεως

1. Κανόνας, οριοθέτηση και προϋποθέσεις εφαρμογής. Γενικά

2. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσεως

α) Αναζήτηση ορισμού

β) Κριτήρια για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσεως

γ) Συλλογική δεσπόζουσα θέση

δ) Η έννοια της «σχετικής αγοράς»

ε) Καταλογισμός δεσπόζουσας θέσεως λόγω φραγμών εισόδου

3. Προλεγόμενα στην καταχρηστική εκμετάλλευση

α) Η έννοια της καταχρήσεως γενικά

β) Η δομή του κανόνα

γ) Τα παραδείγματα καταχρηστικής εκμετάλλευσης

4. Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης

α) Το νομοθετικό κριτήριο

β) Το δομικό κριτήριο

γ) Η σύνδεση των δύο κριτηρίων

δ) Συνέπειες της σύνδεσης

ε) Θέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Δικαστηρίων

5. Μορφές καταχρηστικών πρακτικών

α). Άρνηση συναλλαγής

β). Άρνηση πρόσβασης σε «βασικές διευκολύνσεις» (es­sential facilities)

γ). Καθορισμός υπερβολικών τιμών

δ). Εκπτώσεις

ε). Σύζευξη (εξάρτηση σύναψης συμβάσεων)

στ) Υποτίμηση ληστρική

ζ). «Μεταγορές» - Αγορές συμπληρωματικών προϊόντων

η). Διαφοροποιημένη μεταχείριση

θ). Αθέμιτος ανταγωνισμός

6. Απαλλαγή συμπράξεων και κατάχρηση

7. Οι αρχές της αναγκαιότητας και του αντικειμενικώς δικαιολογημένου

8. Έννομες συνέπειες της παραβάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι. Εισαγωγικά

1. Τα κίνητρα για συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

2. Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην κοινοτική έννομη τάξη

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κοινοτική πρακτική

4. Ο έλεγχος συγκεντρώσεων στην εσωτερική έννομη τάξη

ΙΙ. Ορισμένα περί της οικονομικής προσέγγισης των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων στο ελληνικό δίκαιο

1. Συγκέντρωση

α) Ο ορισμός της «συγκέντρωσης» και των εννοιών του περιεχομένου της

β) Πράξεις μη θεωρούμενες «συγκεντρώσεις»

γ) Συγκεντρώσεις με κοινοτική διάσταση

2. Γνωστοποίηση (μεταγενέστερη)

3. Προηγούμενη γνωστοποίηση

α) Προϋποθέσεις

β) Υπόχρεοι προς γνωστοποίηση

γ) Προθεσμία προς γνωστοποίηση και κύρωση παράβασης

δ) Έντυπο γνωστοποίησης. Δημοσιότητα

ε). Αποτελέσματα προηγούμενης γνωστοποίησης

4. Έλεγχος της συγκέντρωσης

α). Ουσιαστικό κριτήριο

β). Βάσεις εκτίμησης

γ). Η άμυνα «καταρρέουσα επιχείρηση»

δ). Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ε). Δευτερεύοντες περιορισμοί

στ) Αρχή της αναστολής πραγματοποίησης της συγκέντρωσης

ζ). Χορήγηση άδειας παρέκκλισης

η). Παραβατική συγκέντρωση

θ). Κύρος δικαιοπραξιών

5. Υπολογισμός κύκλου εργασιών

α). Ποσοτικό κριτήριο

β). Υπολογισμός λογιστικός και κατ’ είδος δραστηριότητας

6. Ένδικη προστασία

7. Σχέση εθνικού δικαίου με το κοινοτικό δίκαιο (Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004)

α) Γενική αρχή. One-stop έλεγχος συγκέντρωσης

β) Αποκλίσεις από τον κανόνα

γ) Η εφαρμογή του Κανονισμού και τα εθνικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο περί εξαιρετικών ρυθμίσεων

ΙΙ. Κανονιστική παρέμβαση

ΙΙΙ. Οι συνεταιρισμοί ως τόπος συσχετισμού διατάξεων της Συνθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι. Όργανα

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

α) Ανεξάρτητη αρχή με νομική προσωπικότητα

β) Αρμοδιότητες

γ) Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

δ) Εξουσίες της Επιτροπής

ΙΙ. Οργανωτική δομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού

1. Οργανική

2. Εσωτερική οργάνωση

ΙΙ. Διαδικασία - Χωρική έκταση ισχύος του νόμου

1. Καταγγελίες

2. Παροχή πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών

3. Δικαιώματα άμυνας

α) Επιμέρους δικαιώματα

β). Αυτοενοχοποίηση

γ). Πρόγραμμα επιείκειας

4. Διαδικασία

5. Κυρώσεις

6. Δικαστικός έλεγχος

α) Δημοσίευση αποφάσεων - Τέλη

β). Άσκηση προσφυγής. Αναστολή εκτέλεσης

γ). Δικαίωμα προσφυγής

δ). Κλήτευση, παρέμβαση, προσωρινή διαταγή

ε). Ένδικα μέσα. Γενικός Επίτροπος Επικράτειας

στ). Δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων

ζ). Παραγραφή παραβάσεων

7. Χωρική έκταση εφαρμογής του νόμου

8. Εφαρμοστέο δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

–ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ–

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Εισαγωγικά στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή

ΙΙ. Ενωσιακό δίκαιο - Οδηγία 2005/29/ΕΚ

1. Νομικές βάσεις

2. Η έλλειψη ειδικής νομικής βάσης

3. Σκοπός

4. Οδηγία πλήρους εναρμόνισης

5. Η δομή της Οδηγίας

α) Γενική και μερικότερες απαγορευτικές ρήτρες

β). Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές per se

γ). Αξιολογική εκτίμηση συμπεριφοράς. Επιτρεπτή - Μη επιτρεπτή

δ). Συστηματική «συνεπούς σειράς». Δικαστικός έλεγχος

6. Η έννοια του καταναλωτή

7. Οι έννοιες του «εμπορευομένου» και του «προϊόντος».

8. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας

9. Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ι. Η μορφολογία του εθνικού δικαίου

1. Πλήρης ενσωμάτωση της Οδηγίας

2. Η μεγάλη γενική ρήτρα

α) Γενική απαγόρευση. Ορισμός της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής

β). Η επαγγελματική ευσυνειδησία

γ). Η έννοια της εμπορικής πρακτικής

δ). Η έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς

ε). Στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς ομάδας καταναλωτών

ΙΙ. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές

1. Γενικά. Σκοπός της απαγόρευσης

α) Η αντίληψη των συναλλαγών

2. Παραπλανητικές πράξεις

α) Ο ορισμός του νόμου

β). Είδη

αα) Αναληθής εμπορική πρακτική - Εσφαλμένες πληροφορίες

ββ) Παραπλανητική εμπορική πρακτική

γ). Καταλληλότητα ή προσφορότητα της εμπορικής πρακτικής για λήψη απόφασης

δ). Στοιχεία καθοδήγησης του καταναλωτή

αα) Η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος

ββ) Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος

γγ). Η έκταση των δεσμεύσεων του προμηθευτή

δδ) Η τιμή, ο τρόπος υπολογισμού της, η ύπαρξη ειδικής συμφέρουσας τιμής

εε). Η ανάγκη υπηρεσίας ανταλλακτικών, αντικατάστασης ή επισκευής

στστ) Η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του

ζζ). Τα δικαιώματα του καταναλωτή

ε). Παραπλανητική πρακτική κατά την προώθηση προϊόντος ή ως προς τη συμμόρφωση προς κώδικα συμπεριφοράς

3. Παραπλανητικές παραλείψεις

α). Η παράλειψη πληροφορίας

β). Ο κανόνας

γ). Η δομή του άρθρ. 9ε

δ). Παράλειψη ουσιώδους πληροφορίας. Έννοια της ουσιώδους πληροφορίας

ε). Απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας

στ). Περιορισμός του μέσου ανακοίνωσης

ζ). Ουσιώδεις πληροφορίες σε πρόσκληση για αγορά

η). Υποχρέωση παροχής πληροφοριών κοινοτικής προέλευσης

ΙΙΙ. Απαγορευμένες (per se) παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές

1. Έννοια. Εξαντλητικός κατάλογος

2. Περιπτωσιολογική προσέγγιση των απαγορευμένων per se παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών

α). Συμβαλλόμενος σε κώδικα συμπεριφοράς

β). Χωρίς άδεια χρησιμοποίηση διακριτικών ποιότητας.

γ). Εγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς

δ). Εγκεκριμένο προϊόν

ε). Διαφήμιση δόλωμα

στ) Δόλωμα και μεταστροφή

ζ). Χρονικό διάστημα διάθεσης του προϊόντος

η). Μεταβολή γλώσσας για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης

θ). Νόμιμη πώληση προϊόντος

ι). Δικαιώματα καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό προσφοράς

κ). Κεκαλυμμένη διαφήμιση

κα) Έκταση κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή

κβ) Προέλευση προϊόντος από συγκεκριμένο κατασκευαστή

κγ) Πυραμιδωτό σύστημα πωλήσεων

κδ) Παύση δραστηριότητας

κε) Διευκόλυνση απόκτησης κέρδους

κστ) Θεραπευτικές ιδιότητες προϊόντος

κζ) Πηγές προμήθειας

κη) Διαγωνισμοί και προσφορά επάθλων

κθ) Προϊόν «δωρεάν»

κι). Τέχνασμα παραπλάνησης για ύπαρξη συμβατικής δέσμευσης

λ). Εμφάνιση ως μη εμπορευόμενου

λα) Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση σε άλλο κράτος μέλος

ΙV. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές

1. Γενικά. Έννοια

2. Οι επιμέρους προϋποθέσεις

α). Τα μέσα παρεμπόδισης ελεύθερης επιλογής

β). Σημαντική παρεμπόδιση της «ελευθερίας επιλογής»

γ). Απόφαση συναλλαγής

V. Απαγορευμένες (per se) περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικών

1. Έννοια. Εξαντλητικός κατάλογος

2. Περιπτωσιολογική προσέγγιση των per se απαγορευμένων επιθετικών εμπορικών πρακτικών

α). Μη εγκατάλειψη χώρου πριν τη σύναψη σύμβασης.

β). Προσωπικές επισκέψεις στην κατοικία του καταναλωτή

γ). Συνεχής και ανεπιθύμητη άγρα πελατών

δ). Σύστημα αποθάρρυνσης αν συνέτρεξε ασφαλιστική περίπτωση

ε). Πιεστική πρόσκληση σε παιδιά για αγορά

στ) Απαράγγελτα προϊόντα

ζ). Ηθική πίεση για κίνδυνο ζωής

η). Απόκτηση οφέλους ή διεκδίκησης επάθλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το σύστημα των κυρώσεων

1. Δικαιούχος των ενδίκων βοηθημάτων ο καταναλωτής ή/και η ένωση καταναλωτών

2. Καθ’ ων τα ένδικα βοηθήματα

3. Ένδικα βοηθήματα

4. Η εξουσία του δικαστηρίου

5. Δικαστήρια: τεκμηρίωση ισχυρισμών

6. Έλεγχος από ιδιοκτήτες κωδίκων

7. Εξαιρετική εξουσία του Υπουργού Ανάπτυξης

ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε καταναλωτικές διασυνοριακές διαφορές

ΙV. Εναλλακτική επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών - Πλατφόρμα ΗΕΚΔ

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 8η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....