Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022


Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022

Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την έναρξη ισχύος αυτού, καταργήθηκε το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, ο παρών Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία, με κατά το δυνατόν εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναμόρφωση, όπου απαιτείται, της δομής των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και πιο κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν, ενώ ταυτόχρονα αίρει τις ασυνέπειες ή τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του ΚΕΔΕ, κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις προκειμένου να αποτυπωθεί και να αποδοθεί η πλήρης ρύθμιση ή το πλήρες και αληθές νόημά τους.

Edition info

Title
Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ
(ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022)
Οκτώβριος 2022
© 2022
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-594-7
Pages
XI + 92
Price
€ 9.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΚΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ευρετήριο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΚΕΔΕ

(ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022)

Άρθρο Πρώτο

Άρθρα

ΤΜΗΜΑ I: Εισαγωγικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διοικητική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αναγκαστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ανακοινωσεις τρίτων - Αναγγελίες - Ένδικα μέσα

ΤΜΗΜΑ III: Ανακοπές

ΤΜΗΜΑ IV: Έξοδα εκτέλεσης

TMHMA V: Πειθαρχικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ VI: Διαγραφή χρεών

ΤΜΗΜΑ VII: Συμψηφισμός

ΤΜΗΜΑ VIII: Κοινοποιήσεις και εκπροσώπηση δημοσίου

ΤΜΗΜΑ IX: Εγγυητές - Μισθωτές - Υπομισθωτές

ΤΜΗΜΑ X: Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ XΙ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων