Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου/Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Γ. Θεοδόσης..., Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023


Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου/Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Γ. Θεοδόσης..., Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023

Η συγκριτική νομική έρευνα που διεξάγεται σε έντονα διεθνοποιημένους κλάδους, όπως το εργατικό δίκαιο, δεν είναι πάντοτε οριζόντια. Εμφανίζει, ενίοτε, μια κάθετη δομή. Αυτό συμβαίνει ειδικότερα όταν δεν εξετάζει τις σχέσεις εργασίας αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο των εθνικών εργασιακών συστημάτων στα οποία εντάσσονται και λειτουργούν, αλλά διερευνά αυτοτελώς –ή σε συνδυασμό με τα εθνικά δίκαια– τα διεθνή και υπερεθνικά νομικά κείμενα που επηρεάζουν τις εν λόγω σχέσεις.

Ο παρών συλλογικός τόμος είναι προϊόν μιας κάθετης συγκριτικής νομικής έρευνας, με αντικείμενο δύο σημαντικά στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκά νομικά κείμενα: τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΑΕΚΧ), από τη μια, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), από την άλλη. Στον υπό εξέταση συλλογικό τόμο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο υπό σύγκριση νομικών κειμένων και εξηγούνται οι λόγοι που προκαλούν τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ τους. Έμφαση δίνεται σε ειδικές θεματικές που αφορούν βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα για πρόσφορο και αξιοπρεπή χρόνο εργασίας, το δικαίωμα προστασίας από την απόλυση, το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης, η ισότητα των φύλων στην εργασία και η προώθηση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης
Θεσμικά ζητήματα και βασικά εργασιακά δικαιώματα
© 2023
Editors
Authors
ISBN
978-960-648-677-7
Pages
Χ + 246
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Εισαγωγή

Ι. Γενικό μέρος

Γιώργος Ν. Θεοδόσης

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΙ. Ειδικές θεματικές

Έλλη Τσιτσιπά

Το δικαίωμα στην εργασία στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στο δίκαιο της ΕΕ

Αθηνά Γαϊτανίδου

Η προστασία του χρόνου εργασίας ως πτυχή του δικαιώματος σε δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

Ματίνα Γιαννακούρου

Το ΔΕΕ και η ερμηνεία της Οδηγίας 2003/88 σχετικά με τον χρόνο εργασίας: Ο αναβαθμισμένος ρόλος των θεμελιωδών δικαιωμάτων του άρθρου 31 παρ. 2 ΧΘΔΕΕ - Σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΕ της 14ης Μαΐου 2019 στην υπόθεση C-55/18, CCOO

Γιώργος Ν. Θεοδόσης

Η προστασία από την απόλυση στον ΑΕΚΧ και στον ΧΘΔΕΕ

Άννα-Μαρία Κώνστα, Μαρία Σαπαρδάνη

Η ισότητα των φυλών στην εργασία και η προώθηση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Γιώργος Ν. Θεοδόσης

Το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021
Mια συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία της ΕΣΔΑ που καλύπτει ολόκληρο το ουσιαστικό και το δικονομικό της μέρος καθώς και τα Πρωτόκολλά της
Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), 2020
Series: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #5
Το βιβλίο παρουσιάζει τις ιστορικές αιτίες και την διαδρομή του Brexit κυρίως από το ιστορικό δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία της...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...