Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021


Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021

Το παρόν έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη κατ’ άρθρο ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Το Δίκαιο της ΕΣΔΑ είναι κατ’ εξοχήν ένα νομολογιακό δίκαιο. Για τον λόγο αυτόν στο επίκεντρο των σχολιασμών των κατ’ ιδίαν άρθρων της Σύμβασης βρίσκονται οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ, το οποίο στην ουσία αποτελεί τον «αυθεντικό ερμηνευτή» της Σύμβασης.

Το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ερμηνεία των άρθρων 1 έως και 18 της Σύμβασης που κατοχυρώνουν τα «κλασικά» δικαιώματα της Σύμβασης ή περιέχουν οριζόντιες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε αυτά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ερμηνεία των άρθρων 19 έως και 59 της Σύμβασης που περιέχουν ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη δικονομία του ΕΔΔΑ και διάφορες άλλες ρυθμίσεις. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η ερμηνεία των Πρωτοκόλλων της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνουν νέα θεμελιώδη δικαιώματα, πέραν εκείνων που θεσπίζονται στα άρθρα 1 έως 18.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η «ΕΣΔΑ - Κατ’ άρθρο ερμηνεία» αποτελεί μια έκδοση σταθμό, απαραίτητη για κάθε νομικό και κάθε πολίτη με εύστοχους και τεκμηριωμένους σχολιασμούς που καλύπτουν το σύνολο των ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων αλλά και των Πρωτοκόλλων της ΕΣΔΑ σε ένα έργο που ξεχωρίζει για την πληρότητα και την άρτια επιμελημένη συστηματική του διάρθρωση.

Συνεργάτες του Τόμου:

Ανθόπουλος Χαράλαμπος

Βαθιώτης Κωνσταντίνος

Βασιλειάδης Δημήτριος

Γαλανού Μαρία

Γώγος Κωνσταντίνος

Ζολώτας Τριαντάφυλλος

Ιωαννίδης Μιχάλης

Καραβοκύρης Γιώργος

Καψάλη Βασιλική

Κοντιάδης Ξενοφών

Κτιστάκη Σταυρούλα

Κτιστάκις Γιάννης

Λιόντου Μαρίτα

Νταλαχάνης Ιωάννης

Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φερενίκη

Πετρόπουλος Βασίλης

Πούλου Αναστασία

Πρεβεδούρου Ευγενία

Σαπουντζή Κυριακή

Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης

Σαρμάς Ιωάννης

Στρατηλάτης Κώστας

Ταμαμίδης Αναστάσιος

Τασόπουλος Γιάννης

Τσαραπατσάνης Δημήτριος

Τσόλιας Γρηγόριος

Φράγκου Ρωξάνη

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Συνεργάτες του Τόμου

Συνεργάτες του Τόμου κατά τη σειρά των ερμηνευόμενων άρθρων

Πίνακας βασικών συντομογραφιών

Γενική βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Προοίμιο και άρθρα 1 έως και 18 της Σύμβασης

Σημείωμα για τον αναγνώστη

Προοίμιο

Άρθρο 1 (Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου)

Άρθρο 2 (Το δικαίωμα στη ζωή)

Άρθρο 3 (Απαγόρευση των βασανιστηρίων)

Άρθρο 4 (Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων)

Άρθρο 5 (Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια)

Άρθρο 6 § 1 (Το δικαίωμα στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης)

Άρθρο 6 § 1 (συνέχεια) (Η εύλογη διάρκεια της δίκης)

Άρθρο 6 § 1 (συνέχεια) (Η αρχή της δημοσιότητας της δίκης)

Άρθρο 6 § 2 (Τεκμήριο αθωότητας)

Άρθρο 6 § 3 (Δικαιώματα του κατηγορουμένου)

Άρθρο 7 (Μη επιβολή ποινής άνευ νόμου)

Άρθρο 8 (Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Προστασία της ιδιωτικής ζωής)

Άρθρο 8 (συνέχεια) (Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Προστασία της οικογενειακής ζωής)

Άρθρο 8 (συνέχεια) (Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Προ­στασία της κατοικίας)

Άρθρο 8 (συνέχεια) (Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Απόρρητο της επικοινωνίας)

Άρθρο 9 (Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας)

Άρθρο 10 (Ελευθερία έκφρασης)

Άρθρο 11 (Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι)

Άρθρο 12 (Δικαίωμα συνάψεως γάμου)

Άρθρο 13 (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής)

Άρθρο 14 (Απαγόρευση των διακρίσεων)

12ο Πρωτόκολλο

Άρθρο 15 (Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

Άρθρο 16 (Περιορισμοί στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών)

Άρθρο 17 (Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος)

Άρθρο 18 (Όρια στην χρήση των περιορισμών σε δικαιώματα)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρα 19 έως και 59 της Σύμβασης

Σημείωμα για τον αναγνώστη

Άρθρο 19 (Σύσταση του Δικαστηρίου)

Άρθρο 20 (Αριθμός δικαστών)

Το Άρθρο 21 πριν από την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Όροι άσκησης των κα­θη­κόντων)

Το Άρθρο 21 μετά την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Όροι άσκησης των κα­θη­κόντων)

Άρθρο 22 (Εκλογή δικαστών)

Το Άρθρο 23 πριν από την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Διάρκεια θητείας και απαλ­λαγή από τα καθήκοντα)

Το Άρθρο 23 μετά την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Διάρκεια θητείας και απαλλαγή από τα καθήκοντα)

Άρθρο 24 (Γραμματεία και εισηγητές)

Άρθρο 25 (Ολομέλεια του Δικαστηρίου)

Άρθρο 26 (Σύνθεση μόνου δικαστή, επιτροπές, Τμήματα και Τμήμα Ευρείας Συν­θέ­σεως)

Άρθρο 27 (Αρμοδιότητα των μόνων δικαστών)

Άρθρο 28 (Αρμοδιότητα επιτροπών)

Άρθρο 29 (Αποφάσεις των Τμημάτων επί του παραδεκτού και της ουσίας)

To Άρθρο 30 πριν από την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Παραίτηση υπέρ του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως)

To Άρθρο 30 μετά την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Παραίτηση υπέρ του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως)

Άρθρο 31 (Αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρείας Συνθέσεως)

Άρθρο 32 (Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου)

Άρθρο 33 (Διακρατικές υποθέσεις)

Άρθρο 34 (Ατομικές προσφυγές)

Το Άρθρο 35 § 1 πριν από την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Προϋποθέσεις πα­ραδεκτού) [Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων, προθεσμία]

Το Άρθρο 35 § 1 μετά την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου

Άρθρο 35 § 2 (Προϋποθέσεις παραδεκτού) [Ανωνυμία, δεύτερη προσφυγή]

Το Άρθρο 35 § 3 πριν από την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Προϋποθέσεις πα­ρα­δεκτού)

Το Άρθρο 35 § 3 μετά την ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου (Προϋποθέσεις παρα­δε­κτού)

Άρθρο 35 § 4 (Προϋποθέσεις παραδεκτού)

Άρθρο 36 (Παρέμβαση τρίτου)

Άρθρο 37 (Διαγραφή)

Άρθρο 38 (Εξέταση της υπόθεσης)

Άρθρο 39 (Φιλικός διακανονισμός)

Άρθρο 40 (Δημόσια συνεδρίαση και πρόσβαση στα έγγραφα)

Άρθρο 41 (Δίκαιη ικανοποίηση)

Άρθρο 42 (Αποφάσεις των Τμημάτων)

Άρθρο 43 (Παραπομπή ενώπιον του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης)

Άρθρο 44 (Οριστικές αποφάσεις)

Άρθρο 45 (Αιτιολογία αποφάσεων)

Άρθρο 46 (Υποχρεωτική ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων)

Άρθρο 47 (Γνωμοδοτήσεις)

Άρθρο 48 (Αρμοδιότητα για έκδοση γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου)

Άρθρο 49 (Αιτιολογία των γνωμοδοτήσεων)

Άρθρο 50 (Έξοδα λειτουργίας του Δικαστηρίου)

Άρθρο 51 (Προνόμια και ασυλίες των δικαστών)

Άρθρο 52 (Έρευνες του Γενικού Γραμματέα)

Άρθρο 53 (Προστασία των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου)

Άρθρο 54 (Εξουσίες της Επιτροπής Υπουργών)

Άρθρο 55 (Παραίτηση από άλλους τρόπους επίλυσης των διαφορών)

Άρθρο 56 (Εδαφική εφαρμογή)

Άρθρο 57 (Επιφυλάξεις)

Άρθρο 58 (Καταγγελία)

Άρθρο 59 (Υπογραφή και επικύρωση)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Τα Πρωτόκολλα στη Σύμβαση

Σημείωμα για τον αναγνώστη

Πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο

Άρθρο 1 (Προστασία της ιδιοκτησίας)

Άρθρο 1 (Προστασία της ιδιοκτησίας. (Προστασία κοινωνικοασφαλιστικών δικαιω­μάτων)

Άρθρο 2 (Δικαίωμα στην εκπαίδευση)

Άρθρο 3 (Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές)

Έκτο και Δέκατο Τρίτο Πρωτόκολλα (Κατάργηση της θανατικής ποινής)

Έβδομο πρωτόκολλο

Άρθρο 1 (Διαδικαστικές εγγυήσεις σε περίπτωση απέλασης αλλοδαπών)

Άρθρο 2 (Δικαίωμα για διπλό βαθμό δικαιοδοσίας σε θέματα ποινικού δικαίου)

Άρθρο 3 (Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάνης)

Άρθρο 4 (Δικαίωμα κάθε προσώπου να μη δικάζεται ή να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα)

Άρθρο 5 (Ισότητα μεταξύ συζύγων)

16ο Πρωτόκολλο

Άρθρο

Άρθρο 2

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Μια σειρά νομικών άρθρων με στόχο τη σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης και της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο, 2020
Το βιβλίο πραγματεύεται τις έμφυλες διαστάσεις της ισότητας στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της...
Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), 2020
Series: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #5
Το βιβλίο παρουσιάζει τις ιστορικές αιτίες και την διαδρομή του Brexit κυρίως από το ιστορικό δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία της...
Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #28
Ενώ για πέντε δεκαετίες, τώρα, το ποσοστό των μεταναστών επί του συνόλου του πληθυσμού της γης μένει αμετάβλητο, περίπου στο 3%, το ποσοστό των μεταναστών που κατευθύνονται...