Κ. Ρίζος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2η έκδ., 2015


Κ. Ρίζος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2η έκδ., 2015

Μια συστηματική προσέγγιση του θεσμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο σχεδόν άγνωστο μέρος αυτού, του ελέγχου, η οποία απευθύνεται στους προϊσταμένους και υπαλλήλους γενικότερα των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών ελεγχόμενων από το Συνέδριο οργανισμών που θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τις θεσμοθετημένες υπηρεσιακές απέναντι στο έλεγχο υποχρεώσεις τους, ώστε να εκτελούν σύμφωνα με αυτές το ευαίσθητο και υπεύθυνο έργο τους, στους νέους δικαστές και τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους του δικαστηρίου.
Στο έργο λαμβάνονται υπόψη όλες οι σοβαρές αλλαγές στον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, ιδίως μετά το ν. 3871/2010 για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και του εντελώς πρόσφατου ν. 4270/28.6.2014 για τις «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας –(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –Δημόσιο Λογιστικό, αλλά και για την «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» ν. 4129/28.2.2013, χωρίς όμως οι νόμοι αυτοί να αλλάξουν ιδιαιτέρως και την κυριαρχούσα στην ελληνική επικράτεια, από το 19ον αιώνα ισχύουσα, αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελέγχου σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στη νέα Β’ έκδοση έχει αναδιαπλασθεί το περιεχόμενο του ανά χείρας πονήματος, χωρίς βεβαίως να μειωθεί σε εκείνο που αποβλέπει η ύπαρξή του, δηλ. στη χρηστικότητα που επιβάλλεται να έχει για τον αναγνώστη, ο οποίος θα μπορεί να βρίσκει άμεσες απαντήσεις στα περισσότερα ερωτήματα που τυχόν θα τον απασχολήσουν στην καθημερινή εργασία του, στο υπηρεσιακό γραφείο του.

Edition info

Title
Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
© 2015
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-225-5
Pages
XII + 186
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

Προλεγόμενα δεύτερης έκδοσης

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. Γενικά. Προϋπολογισμός. Έννοιες

2. Κατάρτιση και περιεχόμενο του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού

3. Δημόσιες επενδύσεις

4. Ψήφιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού

5. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί

6. Η εκτέλεση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού

7. Όργανα εκτέλεσης του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού

8. Δημόσιοι Υπόλογοι και Διατάκτες

9. Εποπτεία και έλεγχος Δημοσίων Υπολόγων

10. Διοικητικός-δημοσιονομικός έλεγχος της διαχείρισης

των Δημοσίων Υπολόγων

11. Δικαστικός έλεγχος

12. Ο δημοσιονομικός έλεγχος, μέρος της δικαιοδοτικής λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ

13. Γενικά

14. Έλεγχος τυπικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15. Προληπτικός έλεγχος. Έλεγχος Διατακτών

16. Έλεγχος ουσιαστικός κατά τον προληπτικό έλεγχο

17. Περιεχόμενο προληπτικού ελέγχου

18. Υποκείμενο προληπτικού ελέγχου

19. Αντικείμενο προληπτικού ελέγχου

20. Όργανα άσκησης δικαστικού προληπτικού ελέγχου

21. Η διαδικασία άσκησης προληπτικού ελέγχου και της θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

22. Προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών των Ο.Τ.Α.

23. Ο παράλληλος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της είσπραξης των εσόδων των Ο.Τ.Α.

24. Ο προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

25. Επίλυση διαφωνίας Διατάκτη-Επιτρόπου κατά τον προληπτικό έλεγχο

26. Ανάκληση της πράξης του Κλιμακίου κατά τον προληπτικό έλεγχο

27. Θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπ’ ευθύνη του αρμοδίου Υπουργού

28. Ο προληπτικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

29. Αίτηση ανάκλησης πράξης του Κλιμακίου του ΕΣ μετά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των υποκειμένων υποχρεωτικά στον έλεγχο αυτό δημοσίων συμβάσεων

30. Αίτηση Αναθεώρησης του Τμήματος εκδοθεισών επί Αιτήσεων Ανάκλησης Πράξεων του Κλιμακίου υπέρ της νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων

31. Διαδικασία επί της Αιτήσεως Αναθεώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

32. Γενικά

33. Σκοπός, περιεχόμενο και έκταση του αντικειμένου του Κατασταλτικού ελέγχου

34. Όργανα. Διαδικασία άσκησης κατασταλτικού ελέγχου

35. Είδη Κατασταλτικού ελέγχου

36. Η έρευνα από το Κλιμάκιο και ήδη από τον Αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

37. Ανεύρεση αξιόποινων πράξεων κατά το δικαστικό έλεγχο

38. Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του Κράτους που ασκούν τακτικούς διαχειριστικούς ελέγχους να υποβάλλουν τα πορίσματά τους μαζί με τα διαχειριστικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο

39. Αστική ευθύνη των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και άλλων Ν.Π.Δ.Δ

40. Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των επιχορηγούμενων ή χρη­ματοδοτούμενων Φορέων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

41. Έλεγχος Διαχειριστών Υλικού του Δημοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

42. Έλεγχος λογαριασμών των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο

43. Έλεγχος Απολογισμών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και άλλων νομικών προσώπων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

44. Προγραμματισμένοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχοι λογαριασμών Ν.Π.Δ.Δ

45. Εκδίκαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαφορών από των έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

46. Συμμετοχή των Ν.Π.Δ.Δ. που ελέγχονται, στις δαπάνες λειτουργίας του σχετικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

47. Έλεγχος διαχειρίσεων επί καταστροφής ή απώλειας στοιχείων από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός

48. Ο Έλεγχος των λογαριασμών Υπολόγων λοιπών χρηματικών προκαταβολών

49. Πρόσβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα αρχεία των δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

50. Αναθεώρηση Πράξεων

51. Έφεση. Δικαίωμα Έφεσης. Γενικά

52. Προθεσμία Έφεσης

53. Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου της Έφεσης

54. Όρια ελέγχου της πράξης κατά την εκδίκαση της Έφεσης

55. Τρόπος άσκησης της Έφεσης

56. Παράβολα

57. Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης έφεσης

58. Άσκηση πλειόνων εφέσεων από διαφορετικά πρόσωπα

59. Ορισμός δικασίμου

60. Εγγραφή στο πινάκιο και κλήση προς συζήτηση

61. Τρόπος κλήτευσης

62. Πρόσθετοι λόγοι Έφεσης

63. Παρέμβαση

64. Βιαία διακοπή της δίκης

65. Κατάργηση δίκης

66. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της Έφεσης

67. Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων

68. Δαπάνες πραγματογνωμοσύνης

69. Εκδίκαση εφέσεων επί ειδικών υποθέσεων καταλογισμού

70. Εφέσεις επί υποθέσεων «γενικότερου ενδιαφέροντος»

71. Εφέσεις επί νομικών ζητημάτων για τα οποία έχει αποφανθεί ήδη η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

72. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας

73. Κατάθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο ένδικου μέσου ασκηθέντος σε άλλο δικαστήριο και απορριφθέντος λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας

74. Εκτελεστότητα αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συν­εδρίου

75. Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση διαδίκου λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

76. Διαδικασία ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους–Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

77. Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή επί του θεσμικώς επιβαλλόμενου και ασκηθέντος δημοσιονομικού ελέγχου στην οικονομική διαχείριση των εσόδων-εξόδων του Κράτους

Αλφαβητικό ευρετήριο εννοιών και λέξεων του κειμένου

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την...
Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022
Απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων στο δημοσιονομικό δίκαιο
Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Η. Σοφιώτης, Οι θεσμοί της οικονομίας κατά το Δημόσιο Δίκαιο, 2020
Το παρόν βιβλίο είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού και διδακτικού έργου του συγγραφέως ως διδάσκοντος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενο το Δημόσιο...
Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκαν στο ΙΘ' Επιστημονικό Συμπόσιο στου Πανεπιστημίου...