Κ. Πολυζωγόπουλος, Νομικές Μελέτες ΙΙ, 2011


Κ. Πολυζωγόπουλος, Νομικές Μελέτες ΙΙ, 2011

Ο παρών τόμος περιέχει μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια που καλύπτουν ζητήματα ιδιωτικού δικαίου (εμπράγματα δικαιώματα επί αποκατάστασης ακτημόνων) και πνευματικής ιδιοκτησίας (προστασία ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, αποκατάσταση και αποζημίωση βάσει της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας), αλλά πρωτίστως Αστικού Δικονομικού Δικαίου (συνάφεια αγωγών, πολλαπλότητα δικών, ζητήματα δεδικασμένου, ορισμός ως διαιτητικού δικαστηρίου ολόκληρου δικαστηρίου, συλλογική αγωγή στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή, διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων επί γαμικών διαφορών στην ΕΕ, διαμεσολάβηση).

Edition info

Title
Νομικές Μελέτες ΙΙ
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-751-9
Pages
ΧΙΙ + 281
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Ι. Ιδιωτικό Δίκαιο - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Εμπράγματα δικαιώματα επί αποκατάστασης ακτημόνων κτηνοτρόφων (γνμδ.)

2. Η προστασία της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων (γνμδ.)

3. Οριστική αποκατάσταση και αποζημίωση με βάση την Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

ΙΙ. Πολιτική Δικονομία

4. Η ανανέωση της ελληνικής θεωρίας του Αστικού Δικονομικού Δικαίου υπό την επιρροή της αγγλοαμερικανικής νομικής σκέψης

5. Συνάφεια αγωγών. Άρθρ. 28 Καν. 44/2001 (γνμδ.)

6. Προβλήματα πολλαπλότητας δικών (γνμδ. σημ.)

7. Ζητήματα δεδικασμένου (γνμδ.)

8. Il giudicato «provvisorio» nell'ambito dei procedimenti cautelari regolati dagli artt. 686-738 c.p.c.

9. Ορισμός ως Διαιτητικού Δικαστηρίου ολόκληρου δικαστηρίου (γνμδ. σημ.)

10. The Collective Action in Greek Law for the Protection of the Consumer

11. Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων επί γαμικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

12. Médiation et institution judiciaire

13. Η διαμεσολάβηση. Μύθοι και πραγματικότητα

III. Γενικά

14. Η Οικογένεια των Ιωνιδών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης