Κ. Μορτόπουλος, Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο, 2009


Κ. Μορτόπουλος, Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο, 2009 Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Επιχειρησιακό Δίκαιο» επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τον νομικό και τον μελετητή των θεάτρων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μολονότι σε άλλες χώρες το Επιχειρησιακό Δίκαιο έχει καθιερωθεί ως ένας αυτοτελής αλλά και ιδιαίτερος κλάδος της Νομικής Επιστήμης, το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη εργασία στην Ελλάδα που εξετάζει τη συμπλοκή των γνωστών κλάδων δικαίου στα πεδία των μαχών και των ειρηνευτικών αποστολών• το δυναμικό και ρέον σύστημα δικαιικών αρχών, εν τέλει, που διέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Ορισμένα από τα ζητήματα που εξετάζονται στο βιβλίο αυτό είναι:

• Στρατιωτικές Επιχειρήσεις εκτός Πολέμου
• Συγκριτική Μελέτη Συνθηκών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Ο Ρόλος του Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου
• Πολυεθνικά Στρατηγεία του ΝΑΤΟ
• Η Ευθύνη Διοικητή και Επιτελούς στα Εθνικά και Διεθνή Δικαστήρια
• Ο Ένοπλος Εργολήπτης και Υπεργολήπτης
• Κατοχή και Αποτελεσματικός Έλεγχος Περιοχής
• Κανόνες Εμπλοκής
• Αυτοάμυνα και Άμυνα υπέρ Τρίτου στο Θέατρο Επιχειρήσεων
• Συγκριτική Ανάλυση των Ζητημάτων Κατάρριψης Πολιτικών Αεροσκαφών από Μαχητικά σε Περίοδο Ειρήνης
• «Υπό Όρο Ουδετερότητα» Μαχόμενου Τμήματος
• Ασυλία των Μελών Διεθνών Οργανισμών στα Θέατρα Επιχειρήσεων

Edition info

Title
Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο
Μαθήματα Νομικής Ανάλυσης των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων στο ΝΑΤΟ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-435-8
Pages
449
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ XIX

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

II. Αρ. 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και Ζητήματα Μετάφρασης και Ερμηνείας

Κείμενο

Σχολιασμός

Η Υπόθεση «Caroline»

Ιστορικό

Νομική Διάσταση

III. Κεφάλαιο «VI 1/2» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Κείμενο

Σχολιασμός

IV. Το «μη Άρθρο 5» του Βορειοατλαντικού Συμφώνου

V. Υπόθεση Εργασίας: Η Συνταγματική Ανάλυση της Συμμετοχής της Κροατίας στην ISAF

VI. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

I. Πόλεμος και Ένοπλη Σύγκρουση

Ταραχές και Εσωτερική Ένοπλη Σύγκρουση

Παράδειγμα

Σχολιασμός

Πόλεμοι Απολιθώματα

Παράδειγμα

Σχολιασμός

Πόλεμοι Οργανώσεων που δεν Εκπροσωπούν Κράτη

Παράδειγμα

Σχολιασμός

Εμπλοκές εκτός Πολέμου

Παράδειγμα

Σχολιασμός

II. Στρατιωτικές Επιχειρήσεις Εκτός Πολέμου και Δίκαιο

Η Υπόθεση Behrami-Saramati

Κείμενο

Σχολιασμός

III. Νέες Εξελίξεις στο Επιχειρησιακό Δίκαιο: Οι «Παράνομοι Μαχητές» υπό Νέο Πρίσμα

Ο «Παράνομος Μαχητής»

Οι «Per Se» Παράνομοι Μαχητές

Νομική Φύση των «Παρανόμων Αντιπάλων Μαχητών»

IV. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

I. Οι Ιδιαιτερότητες του Επιχειρησιακού Δικαίου

Η Ποικιλομορφία Πηγών

Η Μεταβλητότητα

Η Δυναμική

Η Απουσία Μηχανισμών Προληπτικού Ελέγχου

Το Ιδιόμορφο Περιβάλλον Εφαρμογής

II. Θεμελιώδη Κείμενα του Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τα Προοίμια

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στη Ζωή

Κείμενο

Επισημάνσεις

Απαγόρευση Εξανδραποδισμού και Καταναγκαστικής Εργασίας

Κείμενο

Επισημάνσεις

Απαγόρευση Βασανιστηρίων

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στο Habeas Corpus

Κείμενο

Επισημάνσεις

Ισότητα Ενώπιον του Νόμου

Κείμενο

Επισημάνσεις

Τεκμήριο Αθωότητος και Δικαίωμα Δημόσιας και Ταχείας Δίκης

Κείμενο

Επισημάνσεις

Λοιπές Δικονομικές Εγγυήσεις

Κείμενο

Επισημάνσεις

Απαγόρευση Διακρίσεων

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα, το Γάμο και την Οικογένεια

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στην Ελεύθερη Σκέψη, Έκφραση και Εργασία

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στην Εθνικότητα, Ελεύθερη Κίνηση, Κατοικία και Ιδιοκτησία

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στο Πολιτικό Άσυλο

Κείμενο

Επισημάνσεις

Δικαίωμα στο Συνέρχεσθαι και Συνεταιρίζεσθαι και στη Συμμετοχή στα Κοινά

Κείμενο

Επισημάνσεις

Το Ζήτημα της Εφαρμογής των Κειμένων σε Περίοδο Ένοπλης Σύγκρουσης

Κείμενο

Επισημάνσεις

III. Η Σύγκρουση Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικού Δικαίου στο Θέατρο Επιχειρήσεων

Το «Θέατρο Επιχειρήσεων» ως Στρατιωτικός και Νομικός Όρος.

H Υπόθεση Αl Skeini

Ιστορικό

Εννοιολογικά και Νομικά Ζητήματα

Ειδικότερα Ζητήματα

Το Κράτος ως Πάροχος Θεάτρου Επιχειρήσεων

IV. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

I. Υπόθεση Εργασίας: Η Περίπτωση Daniel James ως Αφορμή Εμβάθυνσης

Ιστορικό και Συγκριτική Προσέγγιση Ελληνικού ΣΠΚ και Βρετανικού Δικαίου

Η Υπόθεση Daniel James ως Σημείο Αναφοράς

Εφαρμοστέο Δίκαιο

In Dubio pro Reo;

II. Επιχειρησιακό Δίκαιο και Δίκαιο της Κατοχής

Έννοια και Χρονικά Σημεία Έναρξης και Λήξης της Κατοχής ως Νομικό και Εμπειρικό Γεγονός

Παράμετρος Πρώτη: Το Εχθρικό Στράτευμα και Ζητήματα Προσάρτησης

Παράμετρος Δεύτερη: Η πραγματική θέση μίας περιοχής υπό τον έλεγχο του εχθρικού στρατεύματος

Παράμετρος Τρίτη: Η ίδρυση της σχέσης κατεχομένου-κατόχου

Παράμετρος Τέταρτη: Η δυνατότητα του κατόχου να ασκήσει εξουσία

Η «Ανθρωπιστική Κατοχή» και Λοιπά Ζητήματα Επιχειρησιακού Χειρισμού

III. Νέες Εξελίξεις στο Επιχειρησιακό Δίκαιο: Το Πρόβλημα Καταπολέμησης της «Εναέριας Τρομοκρατίας»

Η 9/11 υπό ΝΑΤΟ

Η Δυνατότητα Κατάρριψης Πολιτικού Αεροσκάφους στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Δυνατότητα Κατάρριψης Πολιτικού Αεροσκάφους στη Γερμανία

Η Δυνατότητα Κατάρριψης Πολιτικού Αεροσκάφους στην Ελλάδα

Το Ζήτημα Κατάρριψης υπό το Ποινικό Δίκαιο Ειρηνικής Περιόδου

Το Ζήτημα Κατάρριψης υπό το Διεθνές Δίκαιο ή το Αρ. 44 Σ.

IV. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

I. Ο Ρόλος του Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου στην Ελλάδα

II. Ο Ρόλος του Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου στο ΝΑΤΟ

III. Η Ευθύνη Διοικητή ως Έννοια στο Εσωτερικό και στις Επιχειρήσεις εκτός Συνόρων

Η Επέκταση της Ευθύνης Διοικητή στην Αλυσίδα Διοίκησης

Εντολές και Τυπικές Διαταγές

Ο Διοικητής ως Κριτής της Αυτοάμυνας

Η «Ευθύνη Επιτελούς»

Η Ευθύνη του «Διεθνούς» Διοικητού και οι SNRs

IV. Νέες Εξελίξεις στο Επιχειρησιακό Δίκαιο: Ένοπλοι Εργολήπτες και Υπεργολήπτες και η Έκταση της Ευθύνης Διοικητή

Ο Χαρακτηρισμός των Ενόπλων Εργοληπτών και Υπεργοληπτών υπό το Δίκαιο της Ένοπλης Σύγκρουσης

Ο Χαρακτηρισμός των Ενόπλων Εργοληπτών και Υπεργοληπτών υπό το Δίκαιο της Ειρήνης

V. Συγκρούσεις Αρμοδιοτήτων στο Θέατρο Επιχειρήσεων: Αρχές και Ιεραρχίες

VI. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

I. ΝΑΤΟ SoFA και PfP SoFA: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η SoFA ως «Σύμβαση Προσχωρήσεως»

Οι «Παράγωγες» SoFAs ως Τεκμήριο Μη-Εφαρμογής του Jus in Bello

Οι «Παράγωγες» SoFAs ως Οδηγοί των OPLANs

II. Το ζήτημα του «Αποτελεσματικού Ελέγχου Περιοχής»

Ο Αποτελεσματικός Έλεγχος Περιοχής στις Ένοπλες Συγκρούσεις

Ο Αποτελεσματικός Έλεγχος Περιοχής ως Σκοπός με Δυναμική

III. Ζητήματα Κανόνων Εμπλοκής

Οι Κανόνες Εμπλοκής

Η Συστηματικότητα των Κανόνων Εμπλοκής

Η Ενσωμάτωση Κανόνων Εμπλοκής στο Σχέδιο Επιχειρήσεων (OPLAN) και οι Ιδιαιτερότητες στην Εφαρμογή τους

Νομικά Ζητήματα των Κανόνων Εμπλοκής σε Αποστολές του ΝΑΤΟ

Αυτοάμυνα και Άμυνα Τρίτου στο ΝΑΤΟ

Νομική Ανάλυση της Στοχοποίησης

Η Στοχοποίηση κατά το Jus in Bello

Η Στοχοποίηση σε Επιχειρήσεις Εκτός Πολέμου

IV. Υπόθεση Εργασίας: Η ISAF και τα Ζητήματα Κανόνων Εμπλοκής στο Αφγανιστάν

Η Ουδετερότητα και η «Υπό Όρο Ουδετερότητα» ως Δυναμική της Εξέλιξη

«Neutrality» κατά «Impartiality»

Η «Επιλογή» να Αποτελέσει η ISAF Εμπόλεμο Μέρος

Νομικά Ζητήματα Ένοπλης Εμπλοκής στην ISAF

Συλλογικά Έννομα Αγαθά και Αυτοάμυνα

Επιχειρήσεις Τήρησης Τάξεως και Απαγορευμένα για τα Στρατεύματα Όπλα

Η «Ηθική Αυτουργία» των Κανόνων Εμπλοκής

V. Υπόθεση Εργασίας: H Ασυλία του Προσωπικού των Διεθνών Οργανισμών

VI. Συμπεράσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Κουτογλίδου, Δίκαιο ξένων επενδύσεων, 2011
Ως και μέχρι πριν από δυόμισι δεκαετίες, οι κανόνες διεθνούς δικαίου που αφορούσαν αποκλειστικά τις ξένες επενδύσεις ήταν σπάνιοι, ενώ μέχρι και τις αρχές του 1990, το...
Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων, 2005
Στο βιβλίο αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρου Στάγκου έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί όλα τα βασικά νομικά κείμενα που διέπουν τη συμμετοχή της χώρας...
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Series: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...
Ε. Βασιλακάκης, Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, 1996
Μια από τις παραμέτρους που πρέπει να εξετάσει ο 'Ελληνας επιχειρηματίας που προτίθεται να αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο....