Ε. Βασιλακάκης, Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, 1996


Ε. Βασιλακάκης, Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, 1996 Μια από τις παραμέτρους που πρέπει να εξετάσει ο 'Ελληνας επιχειρηματίας που προτίθεται να αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο. Το δίκαιο της χώρας αυτής σχετικά με τις ξένες επενδύσεις έχει ριζικά τροποποιηθεί ύστερα από τις πολιτικές αλλαγές των τελευταίων ετών. Με το παρόν έργο, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται περιεκτικά, αλλά και με αναφορά σε πληθώρα ειδικών διατάξεων, η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις, καταγράφονται και αναλύονται οι εγγυήσεις και τα κίνητρα που παρέχουν τα ισχύοντα νομοθετήματα, αναπτύσσονται οι διατάξεις που αφορούν την ιδιωτικοποίηση των κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων και περιγράφονται οι γενικές κατευθύνσεις του φορολογικού καθεστώτος που υποβάλλονται οι ξένες επενδύσεις.

Edition info

Title
Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία
© 1996
Author
ISBN
978-960-301-258-0
Pages
213
Price
€ 14.50
In stock

Table of contents   +

§ 1.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α.Το πεδίο εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων

Ι. Ο βουλγαρικός νόμος του 1992 'για την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπών προσώπων και την προστασία των ξένων επενδύσεων'

ΙΙ. Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία της 12.3.1993 'για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων'

Β.Το περιεχόμενο των προστατευτικών διατάξεων

Ι.Το γενικό πλαίσιο για την προστασία των ξένων επενδύσεων

1.Η αρχή της εθνικής μεταχειρίσεως των αλλοδαπών φυσικών και νομικών προσώπων κατά τον νόμο για τις επενδύσεις

2.Η δίκαιη μεταχείριση, η εθνική μεταχείριση και η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους

3.Η ρήτρα σταθεροποιήσεως του άρθρου 8 του νόμου για τις επενδύσεις

ΙΙ.Οι ειδικές ρυθμίσεις40

1.Η απαλλοτρίωση της περιουσίας αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων: περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή της

α)Η ρύθμιση του νόμου για τις επενδύσεις

β)Η ρύθμιση της διμερούς συμφωνίας

2.Η μεταφορά εσόδων στο εξωτερικό

α)Η ρύθμιση του νόμου για τις επενδύσεις

β)Η ρύθμιση της διμερούς συμφωνίας

3.Η διαδικασία καταχωρίσεως των ξένων επενδύσεων

4.Η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών υπέρ του αλλοδαπού επενδυτή

5.Η δυνατότητα υπαγωγής ορισμένων διαφορών σε διεθνή διαιτησία

6.Η παροχή εγγυήσεων και ασφαλίσεων από τον ΟΑΕΠ

§ 2.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.Οι περιορισμοί σχετικά με την κτήση κυριότητας επί ακινήτων

Ι.Γενική τοποθέτηση του προβλήματος

ΙΙ.Οι συνταγματικοί περιορισμοί

ΙΙΙ.Η αντιμετώπιση του ζητήματος στον νόμο για τις ξένες επενδύσεις: η απόκτηση ακινήτων από εταιρίες καταχωρημένες στη Βουλγαρία

IV.Η απαγόρευση αποκτήσεως αγροτικής γής

Β.Οι περιορισμοί σχετικά με την άσκηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων

Γ.Η εφαρμογή του βουλγαρικού δικαίου στα θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση

Ι.Η εφαρμογή του βουλγαρικού δικαίου στις εργασιακές σχέσεις

ΙΙ.Η εφαρμογή του βουλγαρικού δικαίου στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση

ΙΙΙ.Η απασχόληση αλλοδαπών (=μη Βουλγάρων)

§ 3. ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.Οι τύποι εταιριών στο βουλγαρικό εμπορικό δίκαιο και οι κοινοί κανόνες λειτουργίας τους

Β.Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Ι.Η ίδρυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

ΙΙ.Κτήση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

ΙΙΙ.Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

IV. Τα όργανα της εταιρίας

V.Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

Γ. Η ανώνυμη εταιρία

Ι.Η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας

ΙΙ. Οι μετοχές

ΙΙΙ. Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου103

IV. Τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων105

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διευθυντικό Συμβούλιο

V.Λύση της εταιρίας

Δ.Οι μικτές επιχειρήσεις (joint ventures)

Ε.Η ίδρυση εμπορικής αντιπροσωπείας

§ 4.Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Το θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικοποιήσεως

Ι.Η νομοθεσία για την ιδιωτικοποίηση

ΙΙ.Ο Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων

ΙΙΙ.Η λήψη αποφάσεων για την ιδιωτικοποίηση

Β.Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως

Ι.Το αντικείμενο της ιδιωτικοποιήσεως

ΙΙ.Η μετατροπή κρατικών επιχειρήσεων

1.Σχέση μετατροπής και ιδιωτικοποιήσεως

2. Οι διεκδικήσεις των προηγουμένων κυρίων

ΙΙΙ.Πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην ιδιωτικοποίηση

1.Ο γενικός κανόνας: ισότιμη συμμετοχή Βουλγάρων και αλλοδαπών

2.Οι εξαιρέσεις: προνομιακή συμμετοχή σε ορισμένες μορφές ιδιωτικοποιήσεων μόνο των Βουλγάρων υπηκόων

IV.Μορφές ιδιωτικοποιήσεως

1.Η πώληση μεριδίων και μετοχών κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων

2.Η πώληση κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων ή αυτοτελών μονάδων τους

3.Ειδικές μέθοδοι για την ιδιωτικοποίηση κρατικών και δημοτικών επιχειρήσεων ή αυτοτελών μονάδων τους

α)η πρώτη υποκατηγορία ειδικών τύπων πωλήσεως της επιχειρήσεως

β)η δεύτερη υποκατηγορία ειδικών τύπων πωλήσεως της επιχειρήσεως

4.Η ιδιωτικοποίηση μέσω επενδυτικών κουπονιών

V.Πρακτικές πτυχές της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεως

§ 5.ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α.Οι βασικές ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ενδιαφέρουν τον ξένο επενδυτή

Β.Η ελληνοβουλγαρική σύμβαση 'για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου'

Ι.Το πεδίο εφαρμογής της συμβάσεως

ΙΙ.Η φορολογία εισοδήματος

1.Ο γενικός κανόνας

2.Ο όρος 'μόνιμη εγκατάσταση'

3.Ειδική ρύθμιση για τη φορολόγηση των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων

4.Άλλες διατάξεις σχετικές με τη φορολογία εισοδήματος

ΙΙΙ.Η φορολογία κεφαλαίου

IV. Μέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

V.Μη διακρίνουσα μεταχείριση

Γ.Οι ζώνες ελευθέρου εμπορίου

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι.Η ελληνοβουλγαρική συμφωνία της 12.3.1993 'για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων' (ν. 2182/1994)

ΙΙ.Η ελληνοβουλγαρική σύμβαση 'για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου' (ν. 2255/1995)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Κουτογλίδου, Δίκαιο ξένων επενδύσεων, 2011
Ως και μέχρι πριν από δυόμισι δεκαετίες, οι κανόνες διεθνούς δικαίου που αφορούσαν αποκλειστικά τις ξένες επενδύσεις ήταν σπάνιοι, ενώ μέχρι και τις αρχές του 1990, το...
Κ. Μορτόπουλος, Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο, 2009
Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Επιχειρησιακό Δίκαιο» επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τον νομικό και τον μελετητή των θεάτρων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μολονότι...
Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων, 2005
Στο βιβλίο αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρου Στάγκου έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί όλα τα βασικά νομικά κείμενα που διέπουν τη συμμετοχή της χώρας...
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Series: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...