Ι. Σπυριδάκης, Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα, 2021


Ι. Σπυριδάκης, Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα, 2021

Με το νόμο 4800/2021 τροποποιήθηκαν άρθρα του Αστικού Κώδικα για το συναινετικό διαζύγιο και τη γονική μέριμνα, με πρόθεση τη βελτίωση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως αυτών για τη γονική μέριμνα (αφού κατά την Αιτιολογική Έκθεση οι υφιστάμενες συνιστούν «αναχρονισμό»).

Στο παρόν επιχειρείται ένταξη των νέων ρυθμίσεων στο σύστημα του Οικογενειακού Δικαίου, με διεξοδική, στο μέτρο του δυνατού, ανάλυσή τους και με ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις σε καίρια σημεία.

Οι νέες ρυθμίσεις διαφέρουν σημαντικά από το κείμενο του («παραδοσιακού») Αστικού Κώδικα σε ζητήματα ύφους, εκτάσεως και ορολογίας. Αν αποτελούν πράγματι «εκσυγχρονισμό» του δικαίου μας και αν θα συμβάλλουν ώστε να «αποφεύγονται δικαστικές διενέξεις και εντάσεις μεταξύ των γονέων» (όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση και όπως είναι γενικότερα επιθυμητό) θα φανεί κατά την εφαρμογή τους στην πράξη.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα
κατά το Ν. 4800/2021
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-406-3
Pages
ΧΙΙ + 100
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΙΙ. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. Επισκόπηση της νομοθετικής εξελίξεως

1.1. Ο ν. 1389/1983

1.2. Ο ν. 4055/2012

1.3. Ο ν. 4509/2017

1.4. Ο ν. 4800/2021

1.5. Επίμετρο

2. Έννοια και φύση του συναινετικού διαζυγίου

2.1. Συναινετικό διαζύγιο και φυσική ελευθερία λύσεως του γάμου

2.2. Έννοια συναινετικού διαζυγίου

2.3. Φύση συναινετικού διαζυγίου

2.4. Φύση κανόνων

2.5. Εκκρεμοδικία

3. Προϋποθέσεις του συναινετικού διαζυγίου γενικά

3.1. Γενικά

3.2. Διακρίσεις

4. Ουσιαστικές προϋποθέσεις του συναινετικού διαζυγίου

4.1. Απαρίθμηση

4.2. Συμφωνία των συζύγων

4.2.1. Χρόνος συμφωνίας

4.2.2. Φύση συμφωνίας

4.2.3. Τύπος

4.2.4. Περιεχόμενο

4.2.5. Δικαιοπρακτική ικανότητα

4.2.6. Προσύμφωνο

4.2.7. Εικονικότητα, ελαττώματα βουλήσεως

4.2.8. Συμφωνία και λύση του γάμου

4.2.9. Ανάκληση

4.3. Κοινή ψηφιακή δήλωση

4.3.1. Φύση και περιεχόμενο της δηλώσεως

4.3.2. Άλλα θέματα

4.4. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα

4.4.1. Χρόνος και φύση συμφωνίας

4.4.2. Τύπος

4.4.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα, ελαττώματα

4.4.4. Περιεχόμενο

4.4.5. Ανάκληση

4.4.6. Παράταση ισχύος

4.4.7. Εκτελεστότητα

4.4.8. Ειδικά θέματα

4.5. Κοινή ψηφιακή δήλωση για τα τέκνα

4.6. Υπογραφή συμφωνίας από πλη­­ρεξούσιους δικηγόρους.

4.6.1. Η πληρεξουσιότητα

4.6.2. Υπογραφή από ένα σύζυγο και από πληρεξούσιο του άλλου;

4.6.3. Επί ανήλικων τέκνων

5. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της συναινετικής λύσεως του γάμου

5.1. Επισκόπηση

5.2. Βεβαίωση γνησίου υπογραφής συζύγων

5.3. Υποβολή συμφωνίας κλπ. σε συμ­βολαιογράφο

5.4. Σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξεως

6. Λύση του γάμου

6.1. Η λύση

6.2. Πνευματική λύση

6.3. Ειδικά θέματα

ΙΙΙ. ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1. Επισκόπηση της νομοθετικής εξελίξεως

1.1. Το αρχικό δίκαιο του ΑΚ

1.2. Το δίκαιο του ν. 1329/1983

1.3. Γονική μέριμνα και συμφέρον του τέκνου

1.4. Ο ν. 4800/2021

2. Κύρια χαρακτηριστικά της νέας ρυθμίσεως

2.1. Άσκηση γονικής μέριμνας

2.2. Τονισμός του συμφέροντος του τέκνου

2.3. Εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου

2.4. Συμβατική ρύθμιση ασκήσεως γονικής μέριμνας

2.5. Περιπτώσεις κοινής δράσεως γονέων

2.6. Επικοινωνία με τέκνο

2.7. Αξιώσεις διατροφής

2.8. Επίμετρο

3. Έννοια, περιεχόμενο και φύση της γονικής μέριμνας

3.1. Έννοια

3.2. Περιεχόμενο

3.3. Φύση

3.4. Γνώμη τέκνου

4. Φορείς της γονικής μέριμνας

4.1. Γενικά

4.2. Στα γεννημένα σε γάμο ανήλικα τέκνα

4.3. Στα γεννημένα χωρίς γάμο ανήλικα τέκνα

4.4. Στις περιπτώσεις επιγενόμενου γάμου των τέκνων

4.5. Στις περιπτώσεις υιοθεσίας ανηλίκου

5. Έναρξη και λήξη της γονικής μέριμνας

5.1. Έναρξη γονικής μέριμνας

5.1.1. Στα γεννημένα σε γάμο τέκνα

5.1.2. Στα γεννημένα εκτός γάμου τέκνα

5.1.3. Στα θετά τέκνα

5.1.4. Στα έκθετα

5.2. Λήξη γονικής μέριμνας

5.2.1. Ως προς τον ένα γονέα

5.2.2. Και ως προς τους δύο γονείς

5.2.3. Συνέπειες

5.3. Γονική μέριμνα και γάμος του ανήλικου τέκνου

6. Άσκηση της γονικής μέριμνας

6.1. Γενικά

6.2. Στα γεννημένα σε γάμο τέκνα, ο κανόνας:

6.2.1. Αδυναμία ασκήσεως από ένα γονέα

6.2.2. Διαφωνία γονέων

6.2.3. Στα εξομοιωθέντα με γεννημένα σε γάμο

6.2.4. Ειδικότερα το συμφέρον του τέκνου

6.3. Στα γεννημένα εκτός γάμου τέκνα

6.3.1. Μη αναγνωρισμένα

6.3.2. Αναγνωρισμένα χωρίς αντιδικία

6.3.3. Αναγνωρισμένα με αντιδικία

6.3.4. Αποκλεισμός εφέσεως

6.4. Πράξεις από ένα γονέα

6.4.1. Η ΑΚ 1516 §

6.4.2. Η ΑΚ 1516 §

6.5. Σύγκρουση συμφερόντων

6.6. Ευθύνη γονέων

6.7. Δαπάνες γονέων

7. Άσκηση γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου, ακύ­ρωσης του γάμου, διακοπής της συμβιώσεως

7.1. Άσκηση από κοινού και εξίσου και η ΑΚ

7.2. Συμβατική ρύθμιση

7.2.1. Τύπος

7.2.2. Περιεχόμενο

7.2.3. Ισχύς, παράταση

7.3. Ρύθμιση με δικαστική απόφαση

7.3.1. Περιπτώσεις

7.3.2. Διαμεσολάβηση

7.3.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

7.3.4. Στοιχεία λαμβανόμενα υπό­­­ψη

7.3.5. Η απόφαση

7.4. Ειδικά θέματα

7.4.1. Άσκηση αξιώσεων διατροφής

7.4.2. Υποχρεώσεις γονέα, με τον οποίο διαμένει το τέκνο

7.4.3. Περιπτώσεις μη εφαρμογής της ΑΚ

7.4.4. Ρυθμιστική εξουσία δικαστηρίου

7.5. Γνώμη του τέκνου

7.6. Ειδική παρατήρηση

8. Αφαίρεση της ασκήσεως της γονικής μέριμνας

8.1. Γενικά

8.2. Η αφαίρεση της ασκήσεως, γενικά

8.2.1. Προϋποθέσεις

8.2.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

8.2.3. Η δικαστική ρύθμιση

8.3. Μεταβολή των συνθηκών

8.4. Δράση εισαγγελέα

9. Επιμέλεια του προσώπου του τέκνου

9.1. Γενικά

9.1.1. Οι τρεις πρώτες παράγραφοι του νέου άρθρου 1518

9.1.2. Η τέταρτη παράγραφος

9.1.3. Οι κατευθυντήριες οδηγίες

9.1.4. Γνώμη του τέκνου

9.2. Περιεχόμενο της επιμέλειας

9.2.1. Ανατροφή

9.2.2. Επίβλεψη

9.2.3. Μόρφωση

9.2.4. Εκπαίδευση

9.2.5. Προσδιορισμός τόπου διαμονής

9.2.6. Σωφρονιστικά μέτρα

9.2.7. Ιατρική αρωγή

9.2.8. Εκπροσώπηση τέκνου

9.2.9. Αναζήτηση τέκνου

9.2.10. Έγκληση για αξιόποινη πράξη κατά του τέκνου

9.2.11. Ονοματοδοσία

10. Φορείς και άσκηση της επιμέλειας

10.1. Φορείς της επιμέλειας

10.2. Άσκηση της επιμέλειας

10.2.1. Ποιος ασκεί την επιμέλεια

10.2.2. Αρχές που διέπουν την άσκηση

10.2.3. Χρησιμοποίηση τρίτων

10.2.4. Επί διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου

10.3. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας

10.3.1. Ονοματοδοσία

10.3.2. Θρήσκευμα

10.3.3. Ζητήματα υγείας

10.3.4. Ζητήματα εκπαιδεύσεως

10.3.5. Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου

10.3.6. Αναγκαία ενημέρωση

10.3.7. Δικαστική ρύθμιση

10.3.8. Η ΑΚ 1510 §§ 2 και

10.3.9. Δικαίωμα τέκνου;

10.3.10. Κακή άσκηση

11. Προσωπική επικοινωνία με το τέκνο

11.1. Γενικά

11.2. Προσωπική επικοινωνία γονέα και τέκνου

11.2.1. Φορέας του δικαιώματος

11.2.2. Υπόχρεος διευκολύν­σεως επικοινωνίας

11.2.3. Η επικοινωνία, γενικά

11.2.4. Χρόνος επικοινωνίας

11.2.5. Φύση του δικαιώματος επικοινωνίας

11.2.6. Συμφέρον και θέληση του τέκνου

11.2.7. Αποκλεισμός ή περιορισμός

11.3. Προσωπική επικοινωνία με άλλους συγγενείς ή τρίτους.

11.4. Ρύθμιση επικοινωνίας

11.5. Μεταρρύθμιση

11.6. Παραβάσεις

11.7. Δικονομικά θέματα

11.8. Δικαίωμα τέκνου

12. Τελική θεώρηση

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων