Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική εκτέλεση, 2018


Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική εκτέλεση, 2018

Με την αναγκαστική εκτέλεση επιτυγχάνεται η πραγμάτωση του ουσιαστικού δικαίου, όπως αυτό εξειδικεύτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση με δικαστική απόφαση (συνήθως) ή άλλο εκτελεστό τίτλο.

Η λειτουργία αυτή της αναγκαστικής εκτελέσεως πολλές φορές αποτελεί και το κριτήριο για την, τουλάχιστον από πρακτική πλευρά, ορθότητα και σκοπιμότητα μιας νομικής κατασκευής/θεωρίας. Αυτός είναι και ο λόγος που «νομιμοποιεί»

πέρα από την επίκληση της ενότητας της έννομης τάξεως – και τους ασχολούμενους κατά κύριο λόγο με το ουσιαστικό δίκαιο να αφιερωθούν και σε θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται ανάλυση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την αναγκαστική εκτέλεση, όπως αυτή ρυθμίζεται πλέον μετά και την καθιέρωση του λεγόμενου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ελπίδα και ευχή του γράφοντος είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στον Έλληνα Νομικό.

Edition info

Title
Αναγκαστική εκτέλεση
© 2018
Editor
Author
ISBN
978-960-568-887-5
Pages
XXΧVΙ + 503
Price
€ 54.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Έννοια και ρύθμιση της αναγκαστικής εκτελέσεως

1.1. Έννοια

1.2. Η ρύθμιση

1.3. Τα μέρη

1.4. Σύντομη επισκόπηση

2. Είδη, μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως

2.1. Οι διακρίσεις

2.2. Άμεση εκτέλεση

2.3. Έμμεση εκτέλεση

2.4. Αναπληρωματική εκτέλεση

2.5. Προσωπική κράτηση, χρηματική ποινή

3. Όργανα αναγκαστικής εκτελέσεως

3.1. Τα άμεσα όργανα

3.1.1. Ο δικαστικός επιμελητής

3.1.2. Ο συμβολαιογράφος

3.1.3. Ο ειρηνοδίκης

3.1.4. Ο διαχειριστής

3.1.5. Η θέση των άμεσων οργάνων

3.2. Τα έμμεσα όργανα

4. Ατομικό μέτρο διώξεως – Συλλογικότητα;

5. Τυπικότητα της αναγκαστικής εκτελέσεως

5.1. Έννοια και δικαιολογία

5.2. Συνέπειες παραβάσεως της τυπικότητας, το πρόβλημα

5.3. Ρητή πρόβλεψη ακυρότητας

5.4. Ερμηνευτικά συναγόμενη πρόβλεψη ακυρότητας

5.5. Ακυρότητα κατά ΚΠολΔ 159 αρ.

5.6. Σκοπιμότητα επικλήσεως βλάβης

5.7. Έγκαιρη επίκληση της ακυρότητας

6. Κατάχρηση δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση

6.1. Γενικά

6.2. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

7. Ακυρότητα και ανυπόστατο αναγκαστικής εκτελέσεως

7.1. Γενικά

7.2. Η ρύθμιση

8. Ακατάσχετα, απαγόρευση διαθέσεως

8.1. Γενικά

8.2. Ακατάσχετα

8.3. Απαγόρευση διαθέσεως

8.4. Τύχη πλειστηριασμού

9. Τα συγκρουόμενα/εμπλεκόμενα συμφέροντα και οι γενικές αρχές του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

9.1. Τα συγκρουόμενα/εμπλεκόμενα συμφέροντα

9.2. Γενικές αρχές του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως

9.3. Αρχές και σύγκρουση συμφερόντων

9.4. Επίμετρο

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Α. Ο εκτελεστός τίτλος

1. Έννοια, στοιχεία

1.1. Έννοια

1.2. Στοιχεία

1.3. «Κλειστός αριθμός» εκτελεστών τίτλων

1.4. Εκτελεστότητα

2. Η απαίτηση του εκτελεστού τίτλου

2.1. Γενικά

2.2. Βέβαιη απαίτηση

2.3. Εκκαθαρισμένη απαίτηση

3. Είδη εκτελεστών τίτλων

3.1. Τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων

3.2. Διαιτητικές αποφάσεις

3.3. Πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων

3.4. Συμβολαιογραφικά έγγραφα

3.5. Διαταγές πληρωμής ή αποδόσεως μισθίου

3.6. Διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από το νόμο

3.7. Αλλοδαποί τίτλοι

4. Προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις

4.1. Γενικά

4.2. Αρμόδιο δικαστήριο

4.3. Αίτηση νικήσαντος διαδίκου

4.4. Δυνητική κήρυξη

4.5. Υποχρεωτική κήρυξη

4.6. Αποκλεισμός προσωρινής εκτελέσεως

4.7. Αναστολή εκτελέσεως, επαναφορά πραγμάτων

5. Αλλοδαποί τίτλοι

5.1. Γενικά

5.2. Αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις

5.3. Αλλοδαπές διαιτητικές αποφάσεις

5.4. Άλλοι τίτλοι

B. Νομιμοποίηση

6. Τα υποκείμενα (μέρη) της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

6.1. Γενικά

6.2. Εκτελεστός τίτλος απόφαση δικαστική ή διαιτητική, ενεργητική νομιμοποίηση

6.3. Άλλοι εκτελεστοί τίτλοι, ενεργητική νομιμοποίηση

6.4. Παθητική νομιμοποίηση επί δικαστικής ή διαιτητικής αποφά­σεως

6.5. Παθητική νομιμοποίηση επί άλλων τίτλων

6.6. Εκτέλεση κατά Ελληνικού Δημοσίου

6.7. Εκτέλεση κατά αλλοδαπού Δημοσίου

6.8. Η ΚΠολΔ 921 §

III. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

1. Γενικά

2. Αναστολή εκτελέσεως τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως

2.1. Γενικά

2.2. Επί αιτήσεως αναψηλαφήσεως

2.3. Επί αιτήσεως αναιρέσεως

2.4. Επί τριτανακοπής

2.5. Επί ανακοπής ερημοδικίας

2.6. Διαδικασία

2.7. Σημείωμα/προσωρινή διαταγή, απόφαση αναστολής

2.8. Επί ασφαλιστικών μέτρων

3. Αναστολή εκτελέσεως προσωρινά εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως

3.1. Η ρύθμιση

3.2. Αναστολή εκτελέσεως κατά ΚΠολΔ

3.3. Αναστολή εκτελέσεως κατά ΚΠολΔ

3.4. Σημείωμα/προσωρινή διαταγή και απόφαση αναστολής

4. Αναστολή εκτελέσεως διαιτητικής αποφάσεως

4.1. Γενικά

4.2. Αναστολή κατά ΚΠολΔ 899 §

4.3. Αναστολή κατά ΚΠολΔ 901 §

4.4. Προσωρινή διαταγή/σημείωμα και απόφαση αναστολής

5. Αναστολή εκτελέσεως διαταγής πληρωμής

5.1. Γενικά

5.2. Αναστολή εκτελέσεως κατά ΚΠολΔ 632 §

5.3. Αναστολή εκτελέσεως κατά ΚΠολΔ 632 §

5.4. Σημείωμα/προσωρινή διαταγή, απόφαση αναστολής

5.5. Η ΚΠολΔ 633 §

6. Αναστολή εκτελέσεως διαταγής αποδόσεως μίσθιου ακινήτου

6.1. Γενικά

6.2. Αναστολή εκτελέσεως επί ασκήσεως ανακοπής κατά της διαταγής

6.3. Αναστολή εκτελέσεως επί ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της απορριπτικής αποφάσεως επί της ανακοπής

6.4. Επί ασκήσεως ανακοπής κατά της εκτελέσεως

7. Αναστολή εκτελέσεως αλλοδαπής αποφάσεως

8. Αναστολή εκτελέσεως κατά ΚΠολΔ 937 § 1 β’

8.1. Η ρύθμιση

8.2. Νομιμοποιούμενοι

8.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

8.4. Προϋποθέσεις

8.5. Χρόνος υποβολής αιτήσεως αναστολής

8.6. Διάρκεια αναστολής

8.7. Κοινοποίηση αποφάσεως (ή σημειώματος) αναστολής

9. Αναστολή πλειστηριασμού κατά ΚΠολΔ

IV. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

1. Γενικά

Α. Προδικασία

2. Εκτελεστήριος τύπος

2.1. Έννοια

2.2. Αρμοδιότητα

2.3. Δυνατότητα ελέγχου

2.4. Έλλειψη εκτελεστήριου τύπου

2.5. Ελαττώματα εκτελεστήριου τύπου

3. Απόγραφο

3.1. Έννοια

3.2. Έκδοση και χορήγηση απογράφου

3.3. Έλεγχος

3.4. Άρνηση χορηγήσεως απογράφου

3.5. Έλλειψη απογράφου

3.6. Ελαττώματα του απογράφου

Β. Έναρξη αναγκαστικής εκτελέσεως

4. Επιταγή για εκτέλεση

4.1. Έννοια επιταγής

4.2. Επιτάσσων

4.3. Τύπος επιταγής

4.4. Περιεχόμενο επιταγής

4.5. Ανάκληση επιταγής

5. Επίδοση επιταγής

5.1. Γενικά

5.2. Αποτελέσματα επιδόσεως

6. Εντολή προς εκτέλεση

V. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

1. Γενικά

2. Εντολή προς τον επιμελητή. Δημιουργούμενες σχέσεις

2.1. Γενικά

2.2. Τύπος της εντολής

2.3. Περιεχόμενο εντολής

2.4. Φύση της εντολής

2.5. Οι δημιουργούμενες σχέσεις

2.6. Ανάκληση εντολής

3. Ο δικαστικός επιμελητής ως δεκτικός καταβολής

3.1. Θέση του επιμελητή

3.2. Έκταση εφαρμογής

3.3. Η καταβολή

3.4. Άρνηση αποδοχής της καταβολής

4. Δράση δικαστικού επιμελητή κατά ΚΠολΔ

5. Αντίσταση κατά του επιμελητή

6. Εκθέσεις του δικαστικού επιμελητή

VI. ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α. Επί κινητών

1. Παράδοση ή απόδοση ορισμένου κινητού ή ποσότητας ορισμένων κινητών.

1.1. Έννοια ορισμένου κινητού πράγματος

1.2. Ενέργειες δικαστικού επιμελητή

1.3. Επί μη ανευρέσεως των οφειλόμενων κινητών

1.4. Καταχρηστικότητα αφαιρέσεως

1.5. Καταβολή αποζημιώσεως

2. Παράδοση ή απόδοση ορισμένης ποσότητας αντικαταστατών ή ανώνυμων χρεογράφων

2.1. «Αντικαταστατά» πράγματα, ανώνυμα χρεόγραφα

2.2. Ενέργειες δικαστικού επιμελητή

2.3. Επί μη ανευρέσεως

2.4. Καταβολή αποζημιώσεως

2.5. Αναπληρωματική εκτέλεση;

Β. Επί ακινήτων

3. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου

3.1. Έννοια ακινήτου

3.2. Ορισμένο ακίνητο

3.3. Ενέργειες δικαστικού επιμελητή

3.4. Κτήση νομής ακινήτου

3.5. Αποβολή εγκατασταθέντος δανειστή

3.6. Τύχη ευρισκόμενων στο ακίνητο κινητών

3.7. Παραγραφή αξιώσεως αποδόσεως κατά μεσεγγυούχου

3.8. Αποζημίωση

Γ. Επί πλοίων και αεροσκαφών

4. Έννοια πλοίου και αεροσκάφους

5. Επίδοση εκθέσεως

VII. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Αναγκαστική εκτέλεση για αξίωση προς επιχείρηση πράξεως εκτελεστής και από τρίτον

1.1. Η πράξη

1.2. Εκτελεστός τίτλος

1.3. Διαδικασία

1.4. Η αξίωση του δανειστή για τη δαπάνη

2. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

2.1. Γενικά

2.2. Προϋποθέσεις, γενικά

2.3. Υποχρέωση προς δήλωση βουλήσεως

2.4. Αγωγή, αρμόδιο δικαστήριο

2.5. Η απόφαση

2.6. Η αναπλήρωση της δηλώσεως

2.7. Η επίτευξη του επιδιωκόμενου έννομου αποτελέσματος

2.8. Η περίπτωση του εδ. β’ της ΚΠολΔ

VIII. ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1. Επί πράξεως που δεν μπορεί να γίνει από τρίτον

1.1. Έννοια πράξεως

1.2. Η καταδικαστική απόφαση

1.3. Διαδικασία εκτελέσεως

1.4. Εκπλήρωση οφειλής πριν από ή μετά τη δεύτερη επιταγή

1.5. Αποκλεισμός έμμεσης εκτελέσεως

2. Επί υποχρεώσεως προς παράλειψη ή ανοχή

2.1. Έννοια, διάρκεια της υποχρεώσεως, διακρίσεις

2.2. Θεμελίωση της υποχρεώσεως, περιπτωσιολογία

2.3. Επισκόπηση της διαδικασίας

2.4. Η καταψηφιστική απόφαση του πρώτου σταδίου

2.5. Η απόφαση του δεύτερου σταδίου

2.6. Επί νομικών προσώπων οφειλετών

2.7. Η ΚΠολΔ 947 §

2.8. Αποζημίωση

3. Επί υποχρεώσεως προς απόδοση ή παράδοση τέκνου

3.1. Η υποχρέωση

3.2. Η απόφαση

3.3. Η έμμεση εκτέλεση

3.4. Επί μη ευρέσεως του τέκνου

3.5. Ειδικότερα επί συναινετικής λύσεως του γάμου

3.6. Αποκλεισμός κυρώσεων

3.7. Αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση

4. Επί δικαιώματος επικοινωνίας με τέκνο

4.1. Το δικαίωμα επικοινωνίας

4.2. Η απόφαση

4.3. Η ρύθμιση

4.4. Παρεμπόδιση επικοινωνίας

5. Επί χρηματικής απαιτήσεως

5.1. Γενικά

5.2. Τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως

5.3. Καταχρηστική κατάσχεση

5.4. Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, βεβαιωτικός όρκος

5.5. Έννοια κατασχέσεως

ΙΧ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Αντικείμενο κατασχέσεως

1.1. Γενικά

1.2. Κινητά πράγματα

1.3. Σχέση κινητού με οφειλέτη

1.4. Κινητό στα χέρια άλλου

1.5. Επί καταδολιευτικής απαλλοτριώσεως

1.6. Επί εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη

1.7. Επί μεσεγγυήσεως

1.8. Επί ασφαλίσεως του κατασχεμένου κινητού

1.9. Ακατάσχετα κινητά

1.10. Άλλα ακατάσχετα

2. Διαδικασία κατασχέσεως

2.1. Η ρύθμιση

2.2. Η αφαίρεση

2.3. Εκτίμηση αξίας κατασχεθέντος

2.4. Σύνταξη εκθέσεως, περιεχόμενο, υπογραφή

2.5. Περάτωση της κατασχέσεως

3. Ειδικά θέματα

3.1. Μεσεγγύηση

3.2. Δυσχέρεια μεταφοράς κατασχεθέντων

3.3. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου μετά την κατάσχεση

3.4. Δημόσια κατάθεση κατασχεθέντων

3.5. Κατάσχεση χρημάτων

4. Ενέργειες του δικαστικού επιμελητή μετά την κατάσχεση

4.1. Γενικά

4.2. Επίδοση στον οφειλέτη

4.3. Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου

4.4. Κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού

4.5. Έκδοση και δημοσίευση αποσπάσματος της κατασχετήριας εκθέ­σεως

4.6. Επίδοση του αποσπάσματος σε ενεχυρούχο δανειστή

5. Συνέπειες της κατασχέσεως

5.1. Αφαίρεση της εξουσίας διαθέσεως

5.2. Χρόνος ενάρξεως της αφαιρέσεως της εξουσίας διαθέσεως

5.3. Έκταση αφαιρέσεως της εξουσίας διαθέσεως

5.4. Προστατευόμενοι δανειστές

5.5. Επί ακυρότητας της κατασχέσεως

5.6. Καλόπιστοι τρίτοι

5.7. Άλλες κατασχέσεις

6. Οι άλλοι δανειστές, αναγγελία

6.1. Γενικά

6.2. Η αναγγελία

6.3. Αποδεικτικά έγγραφα

6.4. Προθεσμία για αναγγελία και κατάθεση εγγράφων

6.5. Κύρος αναγγελίας

6.6. Η αναγγελία ως κατάσχεση

6.7. Περισσότερες αναγγελίες

6.8. Ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αναγγελίας

6.9. Σύγκρουση αναγγελίας και κτήσεως εμπράγματου δικαιώματος στο κατασχεθέν

X. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

1. Γενικά

1.1. Έννοια αναγκαστικού πλειστηριασμού

1.2. Ρύθμιση, ιστορικά

1.3. Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

1.4. Κύριες διαφορές από παραδοσιακό πλειστηριασμό

1.5. Υπουργική απόφαση για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

2. Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών, χρήστες

2.1. Τα ηλεκτρονικά συστήματα

2.2. Χρήστες των συστημάτων, εγγραφή/πιστοποίηση

3. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού

3.1. Ορισμός συμβολαιογράφου, γενικά

3.2. Κατασχεμένα σε περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων

3.3. Επί πολλαπλών κατασχέσεων

3.4. Αντικατάσταση του υπαλλήλου πλειστηριασμού

3.5. Αρμοδιότητες υπαλλήλου πλειστηριασμού

3.6. Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός

4. Χρόνος και τόπος πλειστηριασμού

4.1. Χρόνος πλειστηριασμού

4.2. Τόπος πλειστηριασμού

5. Συμμετοχή στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

5.1. Η ρύθμιση

5.2. Δικαιούχοι συμμετοχής

5.3. Προϋποθέσεις

5.4. Κατάλογος των υποψηφίων πλειοδοτών

5.5. Άλλες ενέργειες του υπαλλήλου του πλειστηριασμού

6. Διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

6.1. Πλειοδοσία, πλειοδότες

6.2. Επί πλειστηριασμού περισσοτέρων

6.3. Υποβολή προσφορών

6.4. Ειδικότερα επί προσφοράς στο ύψος της τιμής πρώτης προσφοράς

6.5. Διάρκεια διαδικασίας

6.6. Ενημέρωση πλειοδοτών

7. Κατακύρωση

7.1. Έννοια

7.2. Η ρύθμιση

7.3. Επί μίας προσφοράς

7.4. Επί περισσότερων προσφορών

7.5. Επί περισσότερων πλειστηριαζόμενων αντικειμένων

7.6. Επί μη υποβολής προσφορών

7.7. Ολοκλήρωση πλειστηριασμού, τέλος χρήσεως

7.8. Τύχη εγγυήσεων μετά την κατακύρωση

8. Τα μετά την κατακύρωση

8.1. Γενικά

8.2. Καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους χρήσεως

8.3. Μη έγκαιρη καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους

8.4. Επί κατακυρώσεως στον επισπεύδοντα

8.5. Κατάθεση από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

8.6. Απόδοση του τέλους χρήσεως

8.7. Παράδοση του πλειστηριασθέντος στον υπερθεματιστή

8.8. Κτήση κυριότητας από τον υπερθεματιστή

9. Ειδικά θέματα

9.1. Πλειστηριασμός υποκειμένων σε φθορά

9.2. Επί χρηματιστηριακών αξιών

9.3. Επί νομισμάτων ή άλλων αντικειμένων από χρυσό ή άργυρο

9.4. Πλειστηριασμός καρπών

9.5. Παρεμπόδιση συναγωνισμού

9.6. Ματαίωση πλειστηριασμού, ενεχυρίαση πλειστηριαζομένου

9.7. Ανέφικτο ή διακοπή πλειστηριασμού για τεχνικούς λόγους

9.8. Έκθεση πλειστηριασμού

9.9. Βιβλίο πλειστηριασμών

XI. ΝΕΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

1. Γενικά

α. Νέος πλειστηριασμός κατά ΚΠολΔ

2. Νέος πλειστηριασμός («δεύτερος») επί μη εμφανίσεως πλειοδοτών και μη κατακυρώσεως στον επισπεύδοντα

3. Τρίτος πλειστηριασμός ή ελεύθερη πώληση του πράγματος

3.1. Προϋποθέσεις τρίτου πλειστηριασμού

3.2. Η απόφαση του δικαστηρίου

3.3. Περαιτέρω διαδικασία

3.4. Ελεύθερη πώληση του πράγματος

4. Τέταρτος πλειστηριασμός, άρση κατασχέσεως

4.1. Προϋποθέσεις

4.2. Απόφαση δικαστηρίου

β. Νέος πλειστηριασμός κατά ΚΠολΔ

5. Γενικά

6. Δήλωση συνεχίσεως από τον επισπεύδοντα, διαδικασία

6.1. Προϋποθέσεις

6.2. Η δήλωση συνεχίσεως

6.3. Η περαιτέρω διαδικασία

7. Δήλωση συνεχίσεως από άλλον δανειστή, διαδικασία

7.1. Γενικά

7.2. Προϋποθέσεις

7.3. Δήλωση συνεχίσεως

7.4. Η περαιτέρω διαδικασία

7.5. Περισσότεροι δανειστές δηλούντες συνέχιση

8. Δικαστική άδεια συνεχίσεως

8.1. Προϋποθέσεις

8.2. Η δικαστική απόφαση

8.3. Περαιτέρω διαδικασία

8.4. Περισσότεροι αιτούντες

9. Αμφισβήτηση του κύρους δηλώσεως συνεχίσεως

9.1. Προσβολή του κύρους της δηλώσεως

9.2. Άσκηση αντιρρήσεων

9.3. Συζήτηση, απόφαση, ένδικα μέσα

XII. ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

1. Διαδικασία για την καταβολή του πλειστηριάσματος

1.1. Υποχρέωση καταβολής

1.2. Καθυστέρηση καταβολής

1.3. Προϋπόθεση το κύρος του πλειστηριασμού

2. Κλήση των επόμενων πλειοδοτών

2.1. Ποιοι καλούνται

2.2. Η κλήση

2.3. Μη εμφάνιση κληθέντων

2.4. Εμφάνιση κληθέντων

3. Αναπλειστηριασμός, επισκόπηση

3.1. Έννοια και λειτουργία

3.2. Συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας

3.3. Η αρμοδιότητα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού

3.4. Η διαμόρφωση του (ανα)πλειστηριάσματος

3.5. Δικαίωμα του υπερθεματιστή

3.6. Η ρύθμιση

4. Επίσπευση του αναπλειστηριασμού

4.1. Νομιμοποιούμενοι να ζητήσουν επίσπευση

4.2. Διαδικασία επισπεύσεως

5. Δικαίωμα πρώτου υπερθεματιστή

6. Αναγγελία δανειστών

7. Διαδικασία αναπλειστηριασμού

7.1. Η ρύθμιση

7.2. Η διαδικασία του αναπλειστηριασμού

7.3. Επί μικρότερου αναπλειστηριάσματος

7.4. Μη καταβολή αναπλειστηριάσματος, δεύτερος αναπλειστηριασμός

7.5. Τρίτος αναπλειστηριασμός

8. Τύχη εγγυήσεων

XIII. ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

1. Γενικά

1.1. Οι δύο περιπτώσεις

1.2. Η ρύθμιση

1.3. Προθεσμία αναγγελίας και διανομή πλειστηριάσματος

2. Αφαίρεση εξόδων εκτελέσεως

2.1. Έννοια εξόδων εκτελέσεως

2.2. Οφειλέτης δαπανών-δικαιούχος αφαιρούμενου ποσού

2.3. Η προαφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως

2.4. Ανακοπή κατά της πράξεως προαφαιρέσεως

3. Διανομή πλειστηριάσματος χωρίς πίνακα

3.1. Γενικά

3.2. Έλεγχος απαιτήσεων

3.3. Διανομή

3.4. Επί ανακοπής του καθού η εκτέλεση

3.5. Επί υπό αίρεση ή μη εκκαθαρισμένης απαιτήσεως

3.6. Επί ελλείψεως αναγγελθέντων πιστωτών

4. Σύνταξη πίνακα κατατάξεως

4.1. Έννοια πίνακα κατατάξεως

4.2. Σύνταξη πίνακα

4.3. Οι προθεσμίες του άρθρου

4.4. Αλλαγές στον πίνακα

4.5. Επί αναπλειστηριασμού

4.6. Ακύρωση και μεταρρύθμιση του πίνακα

4.7. Η ρύθμιση ΚΠολΔ 974 εδ. γ’

4.8. Προνόμια κλπ

4.9. Ειδικότερα το «υπερπρονόμιο»

5. Γενικά προνόμια

5.1. Φύση ρυθμίσεως

5.2. Προνόμια πρώτης τάξεως

5.3. Προνόμια δεύτερης τάξεως

5.4. Προνόμια τρίτης τάξεως

5.5. Προνόμια τέταρτης τάξεως

5.6. Προνόμια πέμπτης τάξεως

5.7. Προνόμια έκτης τάξεως

5.8. Τα προνόμια επί κατασχέσεως χρημάτων

6. Ειδικά προνόμια

6.1. Ειδικό προνόμιο πρώτης τάξεως

6.2. Ειδικό προνόμιο δεύτερης τάξεως

6.3. Ειδικό προνόμιο τρίτης τάξεως

6.4. Το προνόμιο επί κατασχέσεως χρημάτων

7. Συρροή προνομίων

7.1. Γενικά

7.2. Συρροή/σύγκρουση απαιτήσεων με γενικό και με ειδικό προνόμιο

7.3. Συρροή/σύγκρουση προνομιούχων (κατά 975 και 976) απαιτήσεων και μη προνομιούχων απαιτήσεων

7.4. Συρροή/σύγκρουση προνομιούχων κατά 976 και μη προνομιούχων απαιτήσεων

7.5. Συρροή/σύγκρουση προνομιούχων κατά 975 και μη προνομιούχων απαιτήσεων

7.6. Σειρά κατατάξεως προνομιούχων απαιτήσεων

7.7. Απαιτήσεις μισθωτών και διδασκάλων

7.8. Απαιτήσεις του Δημοσίου

7.9. Απαίτηση με γενικό και ειδικό προνόμιο

7.10. Επί απαιτήσεων του άρθρου 977Α §

7.11. Η περίπτωση του άρθρου 977Α § 2 εδ. β’

8. Τυχαία κατάταξη

8.1. Έννοια

8.2. Η ρύθμιση

8.3. Επικουρική κατάταξη

8.4. Θέση όρων στον πίνακα;

9. Πρόσκληση ενδιαφερομένων να λάβουν γνώση του πίνακα

XIV. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

1. Γενικά

2. Πρόσκληση των μερών να λάβουν γνώση του πίνακα κατατάξεως

2.1. Η πρόσκληση

2.2. Οι καλούμενοι

2.3. Προθεσμία

3. Η ανακοπή κατά του πίνακα, επισκόπηση

3.1. Η ρύθμιση

3.2. Ανακοπή κατά της πράξεως εκκαθαρίσεως των εξόδων

3.3. Ανακοπή ΚΠολΔ 933 και ανακοπή κατά του πίνακα

3.4. Φύση της ανακοπής

4. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

4.1. Ζητήματα δικαιοδοσίας

4.2. Αρμόδιο (πολιτικό) δικαστήριο

4.3. Διαδικασία

5. Προθεσμία ασκήσεως

6. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

6.1. Γενικά

6.2. Ενεργητική νομιμοποίηση

6.3. Το έννομο συμφέρον

6.4. Παθητική νομιμοποίηση

6.5. Η επίδοση αντιγράφου της ανακοπής στον υπάλληλο του πλειστη­ριασμού

6.6. Επιγενόμενη αναγκαστική ομοδικία

7. Λόγοι ανακοπής

7.1. Σύγκριση θέσεως ανακόπτοντος με θέση καθού η ανακοπή

7.2. Διάκριση των λόγων ανακοπής

7.3. Ουσιαστικοί λόγοι ανακοπής

7.4. Δικονομικοί λόγοι ανακοπής

7.5. Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής

7.6. Ειδικοί λόγοι ανακοπής επί εξόδων εκτελέσεως

7.7. Διευκρίνιση λόγων ανακοπής

7.8. Λόγος ανακοπής, νομιμοποίηση, έννομο συμφέρον

7.9. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

7.10. Βάρος αποδείξεως

7.11. Άμυνα του καθού

8. Η απόφαση

8.1. Έκταση ισχύος, δεσμευτικότητα

8.2. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως

8.3. Αναμόρφωση πίνακα, διανομή πλειστηριάσματος

XV. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

1. Γενικά

1.1. Έννοια, λειτουργία

1.2. Η τριμερής σχέση

1.3. Το Δημόσιο ως τρίτος

1.4. ΝΠΔΔ ως τρίτος

1.5. Η ρύθμιση

1.6. Επισκόπηση της ρυθμίσεως

2. Επισπεύδων, προϋποθέσεις, απαίτηση

2.1. Επισπεύδων, προϋποθέσεις της ιδιότητας

2.2. Η απαίτηση

3. Ο τρίτος

4. Αντικείμενο της κατασχέσεως

4.1. Η ρύθμιση

4.2. Χρηματικές απαιτήσεις

4.3. Απαίτηση για μεταβίβαση κινητού

4.4. Κινητά πράγματα του καθού που βρίσκονται στα χέρια του τρίτου

4.5. Άυλες κινητές αξίες, άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα

4.6. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

5. Αντικείμενα εξαιρούμενα από την κατάσχεση

5.1. Γενικά

5.2. Πράγματα υποκείμενα σε άμεση φθορά

5.3. Εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες

5.4. Απαιτήσεις διατροφής

5.5. Απαιτήσεις συνεισφοράς συζύγων

5.6. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών εισφορών

5.7. Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις

5.8. Απαιτήσεις επιδικαζόμενες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από το ΕΔΔΑ

5.9. Άλλα ακατάσχετα

5.10. Η ακυρότητα κατασχέσεως ακατασχέτου

6. Διαδικασία κατασχέσεως στα χέρια τρίτου, κατασχετήριο

6.1. Η ρύθμιση

6.2. Το κατασχετήριο γενικά, «πολλαπλό» κατασχετήριο

6.3. Περιεχόμενο κατασχετηρίου

6.4. Περιγραφή του εκτελεστού τίτλου

6.5. Περιγραφή της απαιτήσεως

6.6. Το ποσό της οφειλής

6.7. Επιταγή προς τον τρίτο

6.8. Διορισμός αντικλήτου

6.9. Σύντομες κριτικές παρατηρήσεις

6.10. Επί κατασχέσεως πράγματος

7. Διαδικασία κατασχέσεως, επίδοση κατασχετηρίου

7.1. Η ρύθμιση

7.2. Η επίδοση του κατασχετηρίου

7.3. Ειδικότερα η επίδοση στο Δημόσιο ως τρίτο

7.4. Ειδικότερα η επίδοση σε Ο.Τ.Α. ως τρίτο

7.5. Ειδικότερα η επίδοση σε ΝΠΔΔ ως τρίτο

7.6. Ειδικότερα η επίδοση στο ΙΚΑ ως τρίτο

7.7. Επίδοση σε τράπεζα ως τρίτη

8. Ειδικότερα επί απαιτήσεως από τίτλο σε διαταγή

8.1. Γενικά: κατάσχεση απαιτήσεως, κατάσχεση πράγματος

8.2. Τίτλος σε διαταγή

8.3. Η κατάσχεση στα χέρια του τρίτου

9. Συνέπειες

9.1. Γενικά

9.2. Απαγόρευση διαθέσεως από τον καθού

9.3. Απαγόρευση διαθέσεως από τον τρίτο

9.4. Θέση/ευθύνη του τρίτου

10. Δικαιώματα του καθού η εκτέλεση

10.1. Γενικά

10.2. Η ρύθμιση

10.3. Δικαιώματα του καθού η εκτέλεση

10.4. Η κατάσταση μετά την άσκηση των δικαιωμάτων

10.5. Από τη νομολογία

11. Δήλωση του τρίτου

11.1. Γενικά

11.2. Περιεχόμενο της δηλώσεως

11.3. Προθεσμία δηλώσεως

11.4. Προθεσμία επί κατασχέσεων του Δημοσίου ή στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου

11.5. Τρόπος/τύπος δηλώσεως

11.6. Επί πολλαπλών κατασχέσεων

12. Ευθύνη του τρίτου

12.1. Η ρύθμιση

12.2. Παράλειψη δηλώσεως

12.3. Ανακρίβεια δηλώσεως

12.4. Ζημία

12.5. Αιτιώδης συνάφεια

12.6. Αξίωση αποζημιώσεως και απαγόρευση διαθέσεως

12.7. Η αγωγή αποζημιώσεως

12.8. Παραγραφή

13. Ανακοπή κατά της δηλώσεως

13.1. Γενικά, φύση ανακοπής

13.2. Ανακόπτων, καθού

13.3. Δικαιοδοσία

13.4. Αρμοδιότητα

13.5. Διαδικασία, δικαστικό ένσημο, συζήτηση, επίδοση, προθεσμία ασκήσεως

13.6. Περιεχόμενο ανακοπής

13.7. Άμυνα του τρίτου

13.8. Η απόφαση, καταδίκη του τρίτου

13.9. Σώρευση αγωγής αποζημιώσεως

13.10. Ανακοπή και δεύτερη κατάσχεση

14. Τα μετά την καταφατική δήλωση του τρίτου

14.1. Γενικά, επισκόπηση της ρυθμίσεως

14.2. Η θέση άλλων δανειστών του καθού

14.3. Επί επαρκούς χρηματικής απαιτήσεως

14.4. Εκχώρηση της κατασχεθείσας χρηματικής απαιτήσεως

14.5. Επί μη επαρκούς χρηματικής απαιτήσεως

14.6. Επί κατασχέσεως κινητού του καθού η εκτέλεση

14.7. Επί απαιτήσεως μεταβιβάσεως κυριότητας κινητού

15. Η καταφατική δήλωση του τρίτου τίτλος εκτελεστός

15.1. Γενικά

15.2. Ερμηνευτικά προβλήματα

XVI. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Αντικείμενο κατασχέσεως, επισκόπηση

1.1. Γενικά

1.2. Επισκόπηση της ρυθμίσεως

2. Το ακίνητο

2.1. Έννοια ακινήτου

2.2. Δικαιώματα υπέρ και σε βάρος του ακινήτου

2.3. Συστατικά και παραρτήματα του ακινήτου

2.4. Επί ασφαλίσεως του κατασχεθέντος ακινήτου

2.5. Επί διαρρήξεως καταδολιευτικής απαλλοτριώσεως ακινήτου

3. Εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο

3.1. Γενικά

3.2. Η ψιλή κυριότητα ακινήτου

3.3. Η επικαρπία ακινήτου

3.4. Περιορισμένη προσωπική δουλεία

3.5. Οίκηση

3.6. Πραγματικές δουλείες, υποθήκη

3.7. Ειδικά θέματα

3.8. Δικαιώματα, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις για τα ακίνητα

4. Απαγόρευση κατασχέσεως, απαγόρευση διαθέσεως

4.1. Γενικά

4.2. Ακίνητα εκτός συναλλαγής

4.3. Ακίνητα Κράτους, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ

4.4. Απαγόρευση διαθέσεως, αυθαίρετα

4.5. Ακίνητα αλλοδαπού Κράτους

5. Επιβολή κατασχέσεως

5.1. Γενικά

5.2. Η κατασχετήρια έκθεση

5.3. Επιτόπια μετάβαση του δικαστικού επιμελητή

5.4. Ατελής περιγραφή

6. Ειδικότερα επί ενυπόθηκου ακινήτου

6.1. Γενικά

6.2. Αναγκαστική εκτέλεση και ενυπόθηκος δανειστής

6.3. Αναγκαστική εκτέλεση και προσημειούχος δανειστής

7. Επίδοση και δημοσίευση της κατασχετήριας εκθέσεως

7.1. Η ρύθμιση, επισκόπηση

7.2. Επίδοση στον καθού η εκτέλεση

7.3. Επίδοση στον υποθηκοφύλακα, υποχρεώσεις του

7.4. Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου, υποχρεώσεις του

7.5. Επιδόσεις επί κατασχέσεως ενυποθήκου

7.6. Ενέργειες δικαστικού επιμελητή

8. Αναγγελία δανειστών, συνέχιση πλειστηριασμού

9. Μεσεγγύηση του ακινήτου, ασφαλιστική αποζημίωση

9.1. Η ρύθμιση

9.2. Ο μεσεγγυούχος

9.3. Αντικατάσταση μεσεγγυούχου

9.4. Έργο του μεσεγγυούχου

9.5. Φυσικοί καρποί του ακινήτου

9.6. Πολιτικοί καρποί του ακινήτου

9.7. Τύχη ασφαλιστικής αποζημιώσεως

10. Απαγόρευση διαθέσεως, συγκρούσεις

10.1. Η ρύθμιση

10.2. Απαγόρευση και ακυρότητα διαθέσεως

10.3. Η εκμίσθωση του κατασχεθέντος

10.4. Η αναδρομικότητα των συνεπειών

10.5. Μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης μετά την κατάσχεση

10.6. Εγγραφή κατασχέσεως και μεταγραφή ή έγγραφή υποθήκης την ίδια ημέρα

10.7. Άλλη, μεταγενέστερη κατάσχεση

11. Ο πλειστηριασμός

11.1. Η ρύθμιση

11.2. Τόπος και υπάλληλος πλειστηριασμού

11.3. Χρονικές περίοδοι απαγορεύσεως πλειστηριασμού

11.4. Ταυτόχρονη διαδικασία πωλήσεως του κατασχεθέντος ολόκληρου ή τμηματικά

11.5. Ελεύθερη πώληση κατασχεθέντος

12. Πλειστηριασμός περισσοτέρων

12.1. Η ρύθμιση

12.2. Ο χωριστός πλειστηριασμός

12.3. Καθορισμός σειράς κατακυρώσεως

12.4. Παύση του πλειστηριασμού

13. Πλειστηριασμός ακινήτου/ων ως οικονομικού συνόλου

13.1. Η ρύθμιση, σκοπός

13.2. Πεδίο εφαρμογής της ρυθμίσεως

13.3. Συμπλειστηριασμός παραρτημάτων

13.4. Πλειστηριασμός κύριου ακινήτου και παρακολουθημάτων

13.5. Διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού

14. Αναστολή πλειστηριασμού

14.1. Η ρύθμιση

14.2. Νομιμοποιούμενος

14.3. Αίτηση, αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

14.4. Κριτήρια για την αναστολή

14.5. Απόφαση αναστολής

14.6. Χρονικό διάστημα αναστολής

14.7. Γνωστοποίηση αποφάσεως αναστολής

14.8. Η καταβολή εξόδων και κεφαλαίου

14.9. Συμβατική αναστολή

15. Κατακύρωση

15.1. Η ρύθμιση

15.2. Εισαγωγική παρατήρηση

15.3. Δέσμευση υπερθεματιστή

15.4. Υποχρεώσεις υπερθεματίζοντος για τρίτον

15.5. Δικαίωμα οφειλέτη προς εξόφληση χρεών, ματαίωση πλειστηριασμού, άρση κατασχέσεως

15.6. Ειδικότερα η κατακύρωση

16. Καταβολή πλειστηριάσματος, απόσβεση/εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων

16.1. Η ρύθμιση

16.2. Καταβολή πλειστηριάσματος και τέλους

16.3. Επί υπερθεματιστή ενυπόθηκου δανειστή

16.4. Μη (έγκαιρη) καταβολή του πλειστηριάσματος

16.5. Τύχη υποθηκών και προσημειώσεων, κατασχέσεων

16.6. Περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως

17. Περίληψη

17.1. Η ρύθμιση

17.2. Χορήγηση περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως

17.3. Κτήση πλειστηριασθέντος από υπερθεματιστή

17.4. Η περίληψη τίτλος εκτελεστός

17.5. Ανακοπή κατά της περιλήψεως

18. Διανομή πλειστηριάσματος. Πίνακας κατατάξεως

18.1. Η ρύθμιση

18.2. Επί επάρκειας του πλειστηριάσματος

18.3. Επί εκπρόθεσμης καταβολής μέρους του πλειστηριάσματος

18.4. Επί ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος

18.5. Τυχαία κατάταξη προσημειούχου απαιτήσεως

18.6. Επί χωριστού πλειστηριασμού παραρτημάτων

19. Ειδικά θέματα

19.1. Αναδοχή ενυπόθηκου χρέους από υπερθεματιστή

19.2. Τύχη μισθώσεως

19.3. Δημοσιότητα ανακοπής για ακύρωση του πλειστηριασμού

19.4. Επίσπευση πλειστηριασμού από άλλο δανειστή

XVII. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Γενικά

1.1. Έννοια και φύση πλοίου

1.2. Η ρύθμιση

2. Η κατασχετήρια έκθεση, δημοσιότητα, συνέπειες

2.1. Σύνταξη, περιεχόμενο

2.2. Επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως

2.3. Δημοσιότητα

2.4. Συνέπειες

3. Πλειστηριασμός πλοίου

3.1. Η ρύθμιση

3.2. Ημέρα πλειστηριασμού

3.3. Οι προθεσμίες ανακοπής και αιτήσεως αναστολής

3.4. Ειδική αναστολή εκτελέσεως

3.5. Αρμόδιος υπάλληλος πλειστηριασμού

3.6. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας

4. Διανομή του πλειστηριάσματος

4.1. Η ρύθμιση, τα προνόμια

4.2. Τα ναυτικά προνόμια επί πλειστηριασμού αλλοδαπού πλοίου

5. Πλειστηριασμός πλοίου σε ξένο νόμισμα

5.1. Η ρύθμιση

5.2. Οι περιπτώσεις

5.3. Πράξεις της διαδικασίας σε ξένο νόμισμα

5.4. Καθορισμός του ξένου νομίσματος

5.5. Πλειστηριασμός σε ευρώ

5.6. Κατάταξη, κατάθεση στο ΤΠΔ, διανομή του πλειστηριάσματος

XVIΙI. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1. Έννοια αεροσκάφους

2. Η ρύθμιση

3. Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάσχεση αεροσκάφους

3.1. Οι ρυθμίσεις

3.2. Περιεχόμενο κατασχετήριας εκθέσεως

3.3. Επιδόσεις αντιγράφου της κατασχετήριας εκθέσεως

3.4. Κώλυμα απογειώσεως

3.5. Επί αλλοδαπού αεροσκάφους

3.6. Ημέρα πλειστηριασμού

4. Υπάλληλος του πλειστηριασμού

5. Κατάταξη

XIX. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Καλόπιστη κτήση πλειστηριασθέντος κινητού

1.1. Η ρύθμιση

1.2. Καλόπιστη κτήση πλειστηριασθέντος ακινήτου;

2. Ευθύνη για ελαττώματα του πλειστηριασθέντος

2.1. Η φύση του πλειστηριασμού

2.2. Μη ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα, έλλειψη ιδιοτήτων

2.3. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα

3. Σχέσεις υπερθεματιστή ως προς το πλειστηριασθέν

3.1. Κίνδυνος του πράγματος

3.2. Ωφελήματα και βάρη του πράγματος

3.3. Φόρος κληρονομίας

3.4. Καταδολίευση δανειστών

3.5. Κυριότητα πλειστηριασθέντος υπό διαλυτική αίρεση

4. Ακύρωση πλειστηριασμού, τύχη πλειστηριάσματος

4.1. Η ρύθμιση ΚΠολΔ

4.2. Η ακύρωση του πλειστηριασμού

4.3. Προνομιακή ικανοποίηση υπερθεματιστή

4.4. Δικαίωμα επισπεύσεως νέου πλειστηριασμού

4.5. Επί μη καταβολής του πλειστηριάσματος

4.6. Επί καταβολής αλλά μη διανομής του πλειστηριάσματος

4.7. Επί μη διενέργειας νέου πλειστηριασμού

5. Διεκδίκηση πλειστηριασθέντος

5.1. Η ρύθμιση

5.2. Η διεκδικητική αγωγή

5.3. Η αποκλειστική προθεσμία

5.4. Συνέπειες παρόδου της προθεσμίας

6. Ανατροπή της κατασχέσεως

6.1. Γενικά

6.2. Η ρύθμιση ΚΠολΔ

6.3. Προϋποθέσεις της ανατροπής

6.4. Υπολογισμός της προθεσμίας

6.5. Διαδικασία ανατροπής

6.6. Συνέπειες της ανατροπής

6.7. Ειδικότερα επί αναγγελθέντων δανειστών

XX. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Γενικά

1.1. Λειτουργική αποστολή

1.2. Χαρακτηριστικά των αντικειμένων κατασχέσεως

2. Τα «ειδικά περιουσιακά στοιχεία»

2.1. Γενικά

2.2. Περιουσιακό δικαίωμα, έννοια

2.3. Μεταβιβαστό δικαίωμα, έννοια

3. Τα ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα

4. Άδεια δικαστηρίου, πρόσθετη προϋπόθεση

4.1. Γενικά

4.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

4.3. Η αίτηση

4.4. Έλεγχος του δικαστηρίου

4.5. Η απόφαση

5. Μέτρα αξιοποιήσεως του κατασχεθέντος

5.1. Γενικά, η ρύθμιση

5.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

5.3. Ενδεικτικά πρόσφορα μέτρα

5.4. Ειδικότερα η μεταβίβαση του δικαιώματος

5.5. Ειδικότερα η ΚΠολΔ 1024 §

6. Το μέτρο της διαχειρίσεως του κατασχεθέντος

6.1. Γενικά, η ρύθμιση

6.2. Διορισμός διαχειριστή, δημοσιότητα

6.3. Η διαχείριση

6.4. Αμοιβή διαχειριστή

6.5. Ικανοποίηση δανειστών

6.6. Αναγγελία δανειστών

6.7. Αντικατάσταση διαχειριστή

6.8. Ευθύνη διαχειριστή

6.9. Παύση της διαχειρίσεως

7. Διαδικασία κατασχέσεως ειδικών περιουσιακών στοιχείων

7.1. Η ρύθμιση

7.2. Η επίδοση της αποφάσεως

7.3. Επί δημοσιότητας των δικαιωμάτων

7.4. Απαγόρευση διαθέσεως

7.5. Εφαρμογή των ΚΠολΔ 985-987 και

ΧΧΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Γενικά

1.1. Έννοια αναγκαστικής διαχειρίσεως

1.2. Περιουσιακά στοιχεία υπαγόμενα σε αναγκαστική διαχείριση

1.3. Η ρύθμιση της αναγκαστικής διαχειρίσεως

2. Διαδικασία επιβολής αναγκαστικής διαχειρίσεως

2.1. Προϋποθέσεις επιβολής

2.2. Η άδεια του δικαστηρίου

2.3. Αποκλεισμός αναγκαστικής διαχειρίσεως

2.4. Θέση υπό αναγκαστική διαχείριση

2.5. Δημοσιότητα αποφάσεως

2.6. Κοινοποίηση αποφάσεως

3. Ο διαχειριστής, ο επόπτης

3.1. Διορισμός διαχειριστή

3.2. Διορισμός επόπτη

3.3. Διαχείριση

3.4. Εποπτεία

3.5. Αμοιβή διαχειριστή, επόπτη

3.6. Πληρωμή χρεών, φόρων, εισφορών, μισθών, εξόδων

3.7. Αντικατάσταση διαχειριστή, επόπτη

3.8. Ευθύνη διαχειριστή, επόπτη

3.9. Ικανοποίηση δανειστή

4. Θέση του οφειλέτη

4.1. Προσωρινός διαχειριστής

4.2. Ως διαχειριστής

4.3. Υποχρέωση παραδόσεως στον διαχειριστή κλπ

4.4. Διατροφή, κατοικία οφειλέτη

4.5. Διάθεση του υπό αναγκαστική διαχείριση

4.6. Πτώχευση οφειλέτη

5. Οι άλλοι δανειστές του οφειλέτη

5.1. Γενικά

5.2. Αναγγελία

5.3. Πίνακας διανομής

6. Παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως

6.1. Αυτοδίκαιη παύση

6.2. Δικαστική παύση

XXII. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

1. Γενικά

1.1. Περιπτωσιολογία

1.2. Περιορισμός της προσωπικής κρατήσεως

1.3. Η ρύθμιση

2. Προσωπική κράτηση για απαίτηση από αδικοπραξία

2.1. Η αδικοπραξία

2.2. Η απαίτηση

2.3. Οικονομική αδυναμία του οφειλέτη

2.4. Εξαιρέσεις κατά ΚΠολΔ 1047 §

3. Πρόσωπα μη προσωποκαρτούμενα

3.1. Γενικά

3.2. Οι περιπτώσεις

3.3. Προσωπική κράτηση υπουργού;

4. Η απόφαση προσωποκρατήσεως

4.1. Η αίτηση

4.2. Έλεγχος δικαστηρίου

4.3. Χρησιμοποιούμενα από το δικαστήριο κριτήρια

4.4. Διάρκεια προσωποκρατήσεως

4.5. Αναιρετικός έλεγχος

4.6. Επί εκπροσώπων νομικού προσώπου

4.7. Επί νόμιμων αντιπροσώπων ανικάνων

5. Εκτέλεση της αποφάσεως προσωπικής κρατήσεως

5.1. Προϋποθέσεις, γενικά

5.2. Εκτελεστός τίτλος

5.3. Τελεσιδικία της αποφάσεως προσωπικής κρατήσεως

5.4. Επιδόσεις

5.5. Επί εκπροσώπων νομικού προσώπου

5.6. Ένσταση αδυναμίας

6. Σύλληψη του οφειλέτη, αντιρρήσεις

6.1. Η σύλληψη

6.2. Απαγόρευση συλλήψεως

6.3. Αντιρρήσεις συλλαμβανομένου

7. Η κράτηση

7.1. Παράδοση στο διευθυντή φυλακών

7.2. Χώρος κρατήσεως

7.3. Τροφεία

7.4. Επί στρατιωτικών

8. Η κατάσταση μετά την κράτηση

8.1. Απόλυση κρατουμένου

8.2. Άλλες περιπτώσεις απολύσεως

8.3. Ασθένεια κρατουμένου

9. Άλλες αποφάσεις προσωπικής κρατήσεως

10. Διαφορές περί την εκτέλεση

10.1. Γενικά

10.2. Αρμοδιότητα, διαδικασία

10.3. Νομιμοποιούμενοι

10.4. Ανακοπή ερημοδικίας, έφεση

XXIII. ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

1. Γενικά

2. Η ανακοπή ΚΠολΔ 954 § 4/993 §

2.1. Ορολογία

2.2. Αντικείμενο διορθώσεως

2.3. Νομιμοποίηση

2.4. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

2.5. Η αίτηση/ανακοπή

2.6. Η απόφαση

2.7. Αίτημα αναστολής πλειστηριασμού;

2.8. Σχέση με ανακοπή ΚΠολΔ

2.9. Θέση των μερών

3. Η αίτηση ΚΠολΔ 966/1003 §

3.1. Γενικά

3.2. Η ρύθμιση, επισκόπηση

3.3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

4. Η ανακοπή ΚΠολΔ 933 επ

4.1. Γενικά

4.2. Η ρύθμιση, επισκόπηση

4.3. Νομιμοποιούμενοι

4.4. Αρμοδιότητα, διαδικασία

4.5. Δικόγραφο ανακοπής

4.6. Λόγοι ανακοπής

4.7. Λόγοι ανακοπής ήδη γεννημένοι, σώρευση

4.8. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής

4.9. Προθεσμία

4.10. Δικάσιμος, κλήτευση

4.11. Δεδικασμένο (§ 4)

4.12. Απόδειξη αποσβέσεως απαιτήσεως

4.13. Παραιτήσεις

4.14. Η απόφαση

5. Ανακοπή τρίτου

5.1. Γενικά

5.2. Η ρύθμιση, επισκόπηση

5.3. Νομιμοποιούμενοι

5.4. Εμπράγματο δικαίωμα

5.5. Απαγόρευση διαθέσεως του αντικειμένου της εκτελέσεως

5.6. Νομή του τρίτου

5.7. Κατάχρηση δικαιώματος

5.8. Επί καταδολιευτικής απαλλοτριώσεως

5.9. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

5.10. Η ανακοπή

5.11. Ένδικα μέσα

5.12. Παρέμβαση υπερθεματιστή

5.13. ΚΠολΔ 935 και ΚΠολΔ

6. Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως

6.1. Η ρύθμιση

6.2. Η πρόσκληση των εμπλεκόμενων προσώπων

6.3. Προθεσμία ανακοπής

6.4. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

6.5. Νομιμοποιούμενοι

6.6. Το δικόγραφο της ανακοπής, λόγοι, απόδειξη

6.7. Αποδοχή ανακοπής

6.8. Συνεκδίκαση ανακοπών, επιγενόμενη αναγκαστική ομοδικία

6.9. Ένδικα μέσα

6.10. Επίδοση αντιγράφου ανακοπής στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

7. Ειδικές διατάξεις για τις δίκες εκτελέσεως

7.1. Η ρύθμιση

7.2. Παρέμβαση δανειστών

7.3. Ένδικα μέσα

7.4. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

7.5. Αναστολή αιτήσει του ανακόπτοντος

7.6. Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού

7.7. Αναστολή επί άμεσης εκτελέσεως

7.8. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως αναστολής

7.9. Ρυθμίσεις για την αίτηση αναιρέσεως

7.10. Διαδικασία επί δικών εκτελέσεως

XXIV. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

1. Γενικά

2. Επαναφορά πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση

2.1. Γενικά

2.2. Επαναφορά κατά ΚΠολΔ 525 § 3 και

2.3. Επαναφορά κατά ΚΠολΔ

2.4. Επαναφορά κατά ΚΠολΔ 579 §

3. Αξιώσεις αποζημιώσεως

3.1. Γενικά, η ρύθμιση

3.2. Αξίωση αποζημιώσεως κατά ΚΠολΔ 940 §

3.3. Αξίωση αποζημιώσεως κατά ΚΠολΔ 940 §

3.4. Αξίωση αποζημιώσεως κατά ΚΠολΔ 940 §

4. Αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως

5. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

6. Επίμετρο Ι: Η ΚΠολΔ

6.1. Η ρύθμιση

6.2. Νομιμοποιούμενοι

6.3. Αρμοδιότητα, διαδικασία

6.4. Προθεσμία

6.5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας

7. Επίμετρο ΙΙ: Αξίωση αποζημιώσεως υπερθεματιστή

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως