Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Ρόκας, SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 2016

Edition info

Title
SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4364/05.02.2016 [προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης]
© 2016
Author
ISBN
978-960-568-418-1
Pages
XXV + 572
Price
€ 60.00
In stock

Ι. Ρόκας, SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 2016


Ι. Ρόκας, SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 2016

Κυκλοφόρησε η επιμελημένη έκδοση του νόμου 4364/2016, που αφορά τη νομοθεσία της κρατικής εποπτείας και της λειτουργίας της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης με κριτικές παρατηρήσεις και σχόλια, που επιμελήθηκε ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Ρόκας, στο πλαίσιο των εκδόσεων του Ελληνικού Συλλόγου Ασφαλιστικής Επιστήμης, μέλους της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικού Δικαίου.

Ο ν. 4364/2016 αποτελεί στο μεγαλύτερό του μέρος την εναρμόνιση της Οδηγίας-πλαίσιο 2009/138 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, γνωστής ως Solvency II, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/51, που έχει ενσωματώσει όλες τις ενωσιακές Οδηγίες που αφορούν την πρόσβαση και άσκηση της ασφάλισης και αντασφάλισης.

Η Οδηγία Solvency II αποτελεί μέρος του ιδιαίτερα φιλόδοξου συστήματος Solvency II, που αφορά τους κανόνες εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το σύστημα Solvency II οικοδομείται σε επίπεδα, το πρώτο από τα οποία είναι η Οδηγία 2009/138, ενώ το δεύτερο είναι οι εκτελεστικές πράξεις (Κανονισμοί και Αποφάσεις), που ρυθμίζουν λεπτομερειακά θέματα. Τα επόμενα επίπεδα αφορούν τεχνικά και ρυθμιστικά πρότυπα, συμβουλές εμπειρογνωμόνων προς τις εποπτικές Αρχές, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής επί των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ν. 4364/2016 αντικατέστησε εξ ολοκλήρου το ν.δ. 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως που αποτελούσε ανανέωση του ν. 1023/1917. Έτσι, σήμερα όλα τα βασικά θέματα που αφορούν την εποπτεία και λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων διέπονται από το νόμο αυτό.

Η αλλαγή της δομής της νομοθεσίας, του συστήματος και της φιλοσοφίας της εποπτείας καθιστά το νόμο αυτό ριζικό νεωτερισμό και όχι απλή εξέλιξη, και καθιστά αναγκαίες ορισμένες επεξηγήσεις που γίνονται σε πολλές εκατοντάδες υποσημειώσεις που έχει το έργο. Το γεγονός ότι ο νόμος αποτελεί μεταφορά του ελληνικού κειμένου της Οδηγίας με εμβόλιμες ορισμένες λίγες διατάξεις που αφορούν μη εναρμονισμένο δίκαιο, αλλά και παράλειψη ένταξης ορισμένων αναγκαίων μη εναρμονισμένων διατάξεων, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά μεγάλη έκταση (284 άρθρα) καθιστά αναγκαία την επεξεργασία και τις παρατηρήσεις, στις οποίες προβαίνει το έργο αυτό, καθώς και το αλφαβητικό ευρετήριο. Τούτο επιτείνεται από το γεγονός ότι η φρασεολογία του νόμου είναι ξένη προς την παραδοσιακή ελληνική φιλολογία, καθότι αποτελεί εν πολλοίς θετικοποίηση εσωτερικών κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως του χρηματοοικονομικού τομέα και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ειδικότερα. Τέλος, δυσκολίες παρουσιάζει το νομοθέτημα αυτό καθόσον ο, ξένος προς τον χαρακτήρα των νομοθετημάτων των ειδικών ανωνύμων εταιριών, χαρακτήρας του, απωθεί το νομικό εφαρμοστή και εν πάση περιπτώσει αμβλύνει την προσπάθειά του ανεύρεσης μέσα στον τεράστιο όγκο διατάξεων, ρυθμίσεων εξαιρετικής σημασίας για την λειτουργία της επιχείρησης, και για τον λόγο αυτό εφιστούν την προσοχή οι σημειώσεις και κριτικές παρατηρήσεις. Σημειωτέον ακόμα ότι, η αταξία στη χρήση όρων του ειδικού ασφαλιστικού δικαίου και η συχνή παραποίηση αυτών επισημαίνεται επίσης με παραπομπές, πράγμα αναγκαίο ώστε να επανέρχεται το κείμενο στην ελληνική έννομη τάξη και να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Edition info

Title
SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4364/05.02.2016 [προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης]
© 2016
Author
ISBN
978-960-568-418-1
Pages
XXV + 572
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση

δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

Κεφάλαιο Α΄

Σκοπός, Ορισμοί, Κλάδοι ασφάλισης, Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής – χρήση του όρου ασφαλιστής

Ορισμοί

Κλάδοι ασφαλίσεων ζημιών

Κλάδοι ασφαλίσεων ζωής

Εξαιρούμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί

Ειδικές περιπτώσεις συνεταιρισμών/Ειδικές περιπτώσεις λόγω μεγέθους

Εξαιρούμενες ασφαλίσεις ζημιών

Εξαιρούμενες ασφαλίσεις ζωής και αντασφαλίσεις

Κεφάλαιο Β΄

Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

Απαγόρευση άσκησης (αντ)ασφάλισης χωρίς άδεια

Άδεια λειτουργίας – Γενικά

Ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις του άρθ.

Παρεπόμενοι κίνδυνοι

Κεντρική διοίκηση, νομική μορφή, όροι χορήγησης άδειας

Μέτοχοι και μέλη με ειδικές συμμετοχές – Στενοί δεσμοί

Άρθρο

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Διαδικασία διαβουλεύσεων

Όροι ασφαλιστηρίων, τιμολόγια ασφαλίστρων

Κεφάλαιο Γ΄

Γενικοί Κανόνες Εποπτείας

Σκοπός και γενικές αρχές της εποπτείας

Περιεχόμενο της εποπτείας

Διαφάνεια και ευθύνη της εποπτικής Αρχής

Συμβάσεις αντασφάλισης και αντεκχώρησης

Γενικές εποπτικές εξουσίες

Παρεχόμενη πληροφόρηση για εποπτικούς σκοπούς

Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης

Πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Εποπτεία λειτουργιών και δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί εξωτερικά.

Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

Κεφάλαιο Δ΄

Προϋποθέσεις διακυβέρνησης

Ενότητα

Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου – μέλη διοίκησης

Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου – μέλη διοίκησης

Ενότητα

Σύστημα διακυβέρνησης

Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης

Καταλληλότητα και αξιοπιστία των μελών της διοίκησης κ.λπ

Διαχείριση κινδύνων

Ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Εσωτερικός Έλεγχος

Αναλογιστική λειτουργία

Εξωτερική ανάθεση (Εξωπορισμός)

Ενότητα

Δημόσια πληροφόρηση

Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: περιεχόμενα

Πληροφορίες προς την EIOPA

Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: εφαρμοστέες αρχές

Άρθρο

Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: επικαιροποιήσεις και εκούσια παροχή πρόσθετων πληροφοριών

Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: πολιτική και έγκριση

Ενότητα

Ειδικές συμμετοχές

Ειδικές συμμετοχές

Ενότητα

Υπηρεσιακό και Επαγγελματικό Απόρρητο - ανταλλαγή πληροφοριών -

εποπτική σύγκλιση

Υπηρεσιακό - Επαγγελματικό απόρρητο - ανταλλαγή πληροφοριών

Συνεργασία με την EIOPA

Εποπτική σύγκλιση

Ενότητα

Καθήκοντα ελεγκτών

Υποχρεώσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον νόμιμο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των (αντ)ασφα­λι­στικών επιχειρήσεων – Καθήκοντα Ελεγκτών

Κεφάλαιο Ε΄

Άσκηση των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και ζημιών

Άσκηση των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και ζημιών

Διακριτή διαχείριση των ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων

του ενεργητικού και του παθητικού, τις τεχνικές

προβλέψεις, τα ίδια κεφάλαια, την κεφαλαιακή απαίτηση

φερεγγυότητας, την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

και τους επενδυτικούς κανόνες

Ενότητα

Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

Ενότητα

Κανόνες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις

Άρθρο

Γενικές διατάξεις

Υπολογισμός τεχνικών προβλέψεων

Παρέκταση της σχετικής χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου

Προσαρμογή της σχετικής χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου λόγω αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Προσαρμογή αντιστοίχισης)

Υπολογισμός της προσαρμογής αντιστοίχισης

Προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας στην σχετική χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου

Χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται από την EIOPA

Πληροφορίες προς την EIOPA

Περαιτέρω παράμετροι για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων

Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και των συμβατικών δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) που περιλαμβάνονται σε (αντ)ασφαλιστικές συμβάσεις

Ομαδοποίηση

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλιστικές συμβάσεις και φορείς ειδικού σκοπού

Ποιότητα δεδομένων και εφαρμογή προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων ει­δι­κών κατά περίπτωση μεθόδων, για τις τεχνικές προβλέψεις

Σύγκριση με βάση τα εμπειρικά δεδομένα

Καταλληλότητα του επιπέδου των τεχνικών προβλέψεων – Αύξηση των τεχνικών προβλέψεων

Ενότητα

Ίδια κεφάλαια

Τμήμα

Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων

Ίδια κεφάλαια

Βασικά ίδια κεφάλαια

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Εποπτική έγκριση των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων

Πλεονάζοντα κεφάλαια

Τμήμα

Ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων

Άρθρο

Χαρακτηριστικά και στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων σε κατηγορίες (Tiers)

Κυριότερα κριτήρια για την ταξινόμηση σε κατηγορίες (Tiers)

Ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων σε κατηγορίες (Tiers)

Ταξινόμηση στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν ειδικά τις ασφάλειες

Τμήμα

Επιλεξιμότητα των ιδίων κεφαλαίων

Επιλεξιμότητα και όρια που εφαρμόζονται στις κατηγορίες (Tiers) 1, 2 και 3.

Ενότητα

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

Τμήμα

Γενικές διατάξεις για την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

υπολογιζόμενη με την τυποποιημένη μέθοδο ή με εσωτερικό υπόδειγμα

Γενικές διατάξεις

Υπολογισμός κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

Συχνότητα υπολογισμού

Τμήμα

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - τυποποιημένη μέθοδος

Δομή τυποποιημένης μεθόδου

Σχεδιασμός της βασικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

Υπολογισμός της βασικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

Υπολογισμός υποενότητας κινδύνου μετοχών: Μηχανισμός συμμετρικής προσαρμογής

Προσαρμογής κεφαλαιακή απαίτηση για λειτουργικό κίνδυνο

Προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Απλοποιήσεις στην τυποποιημένη μέθοδο

Σημαντικές αποκλίσεις από τις παραδοχές στον υπολογισμό με την τυποποιημένη μέθοδο

Τμήμα

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας -

πλήρη και μερικά εσωτερικά υποδείγματα

Γενικές διατάξεις για την έγκριση πλήρων και μερικών εσωτερικών υποδειγμάτων

Άρθρο

Ειδικές διατάξεις για την έγκριση μερικών εσωτερικών υποδειγμάτων

Πολιτική αλλαγής των πλήρων και μερικών εσωτερικών υποδειγ­μάτων

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιστροφή στην τυποποιημένη μέθοδο

Μη συμμόρφωση με το εσωτερικό υπόδειγμα

Σημαντικές αποκλίσεις από τις βασικές παραδοχές για την τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού

Δοκιμή χρήσης

Πρότυπα στατιστικής ποιότητας

Πρότυπα βαθμονόμησης

Απόδοση κερδών/ζημιών

Πρότυπα επικύρωσης

Πρότυπα τεκμηρίωσης

Εξωτερικά υποδείγματα/δεδομένα

Ενότητα

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

Γενικές διατάξεις

Υπολογισμός της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

Μεταβατικές ρυθμίσεις για την συμμόρφωση με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Ενότητα

Επενδύσεις

Η αρχή του συνετού επενδυτή

Ελευθερία επένδυσης

Εντοπιότητα/απαγόρευση ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο Ζ΄

(Αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε οικονομική δυσχέρεια

ή σε ασυνήθη κατάσταση

Επισήμανση/γνωστοποίηση από τις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις της επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης

Μη συμμόρφωση με τις τεχνικές προβλέψεις

Μη συμμόρφωση προς την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

Μη συμμόρφωση προς την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

Απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης των στοιχείων του ενεργητικού που βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδας

Εποπτικές εξουσίες σε περίπτωση επιδείνωσης των χρηματοοικονομικών συνθηκών

Άρθρο

Σχέδιο ανάκαμψης και πρόγραμμα χρηματοδότησης

Ανάκληση της άδειας

Κεφάλαιο Η΄

Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Ενότητα

Εγκατάσταση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Όροι ίδρυσης υποκαταστήματος

Γνωστοποίηση πληροφοριών

Ενότητα

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Τμήμα

Γενικές διατάξεις

Πρότερη κοινοποίηση στο κράτος μέλος καταγωγής

Κοινοποίηση στην εποπτική Αρχή και σε κράτος μέλος υποδοχής

Τροποποίηση της φύσης των κινδύνων ή των ασφαλιστικών

υποχρεώσεων

Τμήμα

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα, ισότιμη μεταχείριση αιτούντων αποζημίωση και αντιπρόσωπος

Ενότητα

Αρμοδιότητες της εποπτικής Αρχής σε περίπτωση που λειτουργεί

ως εποπτική αρχή υποδοχής

Τμήμα

Πρωτασφάλιση

Γλώσσα

Προηγούμενη κοινοποίηση και προηγούμενη έγκριση

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν την κείμενη νομοθεσία

Διαφήμιση

Φορολογία

Τμήμα

Αντασφάλιση

Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν την κείμενη νομοθεσία

Ενότητα

Στατιστικά στοιχεία

Άρθρο

Στατιστικά στοιχεία διασυνοριακών δραστηριοτήτων

Ενότητα

Μεταχείριση των συμβάσεων υποκαταστημάτων

σε διαδικασίες εκκαθάρισης

Εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Εκκαθάριση αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

Κεφάλαιο Θ΄

Υποκαταστήματα (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών

Ενότητα

Ανάληψη δραστηριοτήτων

Αρχές χορήγησης αδείας/προϋποθέσεις

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος

Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

Τεχνικές προβλέψεις

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας/ελάχιστη κεφαλαιακή απαί­τηση

Ευεργετήματα για τις επιχειρήσεις με άδεια εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη

Λογιστικά, στοιχεία άσκησης ελέγχου, στατιστικά στοιχεία και επιχειρήσεις σε οικονομική δυσχέρεια

Διαχωρισμός δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και ζημιών

Ανάκληση της άδειας των επιχειρήσεων με άδεια εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη

Συμφωνίες με τρίτες χώρες

Υποκαταστήματα με έδρα την Ελβετική Συνομοσπονδία

Ενότητα

Αντασφάλιση

Ισοδυναμία

Απαγόρευση ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων

Αρχές/όροι άσκησης αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων

Κεφάλαιο Ι΄

Θυγατρικές (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διέπονται

από το δίκαιο τρίτης χώρας και απόκτηση συμμετοχής

από τις επιχειρήσεις αυτές

Ενημερώσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικές διατάξεις για την (αντ)ασφάλιση

Κεφάλαιο Α΄

Όροι συμβολαίων ασφάλισης

Άρθρο

Εφαρμοστέο δίκαιο

Υποχρεωτική ασφάλιση – Συναφείς υποχρεώσεις

Διατάξεις δημοσίου συμφέροντος

Όροι ασφαλιστηρίων συμβολαίων/τιμολόγια – Ασφαλίσεις ζημιών

Ασφαλίσεις Ζωής

Γενικές πληροφορίες προς τους αντισυμβαλλομένους ασφαλίσεων κατά ζημιών

Συμπληρωματικές πληροφορίες στην περίπτωση ασφάλισης ζη­μιών υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Πληροφορίες προς τους αντισυμβαλλομένους ασφαλίσεων ζωής

Χρόνος υπαναχώρησης ασφαλίσεων ζωής

Κεφάλαιο Β΄

Διατάξεις για ασφαλίσεις ζημιών

Ενότητα

Γενικές διατάξεις

Όροι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλίσεων ζημιών

Ενότητα

Ευρωπαϊκή συνασφάλιση

Δραστηριότητες ευρωπαϊκής συνασφάλισης

Τεχνικές προβλέψεις

Στατιστικά δεδομένα

Μεταχείριση των συμβάσεων συνασφάλισης σε διαδικασίες εκκαθάρισης

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών Αρχών

Συνεργασία για την εφαρμογή της παρούσας ενότητας

Ενότητα

Ασφάλιση νομικής προστασίας

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας

Διαχωρισμός συμβάσεων/ελεύθερη επιλογή δικηγόρου

Διαχείριση των αξιώσεων αποζημίωσης

Διαιτησία

Σύγκρουση συμφερόντων

Ενότητα

Ασφάλιση υγείας

Άρθρο

Ασφάλιση υγείας

Κεφάλαιο Γ΄

Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση ζωής

Ασφάλιστρα για νέες δραστηριότητες

Κεφάλαιο Δ΄

Ειδικοί κανόνες για την αντασφάλιση

Αντασφάλιση πεπερασμένου κινδύνου

Φορείς ειδικού σκοπού

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Εποπτεία (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων

που ανήκουν σε όμιλο

Κεφάλαιο Α΄

Εποπτεία ομίλου: Ορισμοί, περιπτώσεις εφαρμογής,

πεδίο εφαρμογής και επίπεδα

Ενότητα

Ορισμοί

Ορισμοί

Ενότητα

Περιπτώσεις και πεδίο εφαρμογής

Περιπτώσεις εφαρμογής εποπτείας ομίλου

Πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου

Ενότητα

Επίπεδα

Τελική μητρική επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τελική μητρική επιχείρηση σε εθνικό επίπεδο

Μητρική επιχείρηση που καλύπτει περισσότερα κράτη μέλη

Κεφάλαιο Β΄

Χρηματοοικονομική θέση

Ενότητα

Φερεγγυότητα ομίλου

Τμήμα

Γενικές διατάξεις

Εποπτεία της φερεγγυότητας του ομίλου

Άρθρο

Συχνότητα υπολογισμού

Τμήμα

Επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της φερεγγυότητας

Επιλογή της μεθόδου

Συμπερίληψη αναλογικού μεριδίου

Εξάλειψη του διπλού υπολογισμού των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων

Διαγραφή ενδοομιλικής δημιουργίας κεφαλαίου

Αποτίμηση

Τμήμα

Εφαρμογή μεθόδων υπολογισμού

Συνδεδεμένες (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Ενδιάμεσες εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών

Συνδεδεμένες (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών

Συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρη­ματοδοτικά ιδρύματα

Μη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων

Τμήμα

Μέθοδοι υπολογισμού

Μέθοδος 1 (προκαθορισμένη μέθοδος): Μέθοδος με βάση τη λογιστική ενοποίηση

Εσωτερικό υπόδειγμα του ομίλου

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση ομίλου

Μέθοδος 2 (Εναλλακτική μέθοδος): Μέθοδος αφαίρεσης και

άθροισης

Τμήμα

Εποπτεία φερεγγυότητας ομίλου (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων

που είναι θυγατρικές εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής

χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών

Φερεγγυότητα ομίλου εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών

Τμήμα

Εποπτεία φερεγγυότητας ομίλου για ομίλους

με κεντρική διαχείριση κινδύνου

Θυγατρικές (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης: προϋποθέσεις

Θυγατρικές (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης: απόφαση επί της αιτήσεως

Άρθρο

Θυγατρικές (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης: προσδιορισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας

Θυγατρικές (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης: μη συμμόρφωση προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

Θυγατρικές (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης: λήξη των παρεκκλίσεων για θυγατρικές

Θυγατρικές εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών

Ενότητα

Συγκέντρωση κινδύνων και συναλλαγές εντός του ομίλου

Εποπτεία της συγκέντρωσης κινδύνων

Εποπτεία συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου

Ενότητα

Διαχείριση κινδύνων/εσωτερικός έλεγχος

Εποπτεία του συστήματος διακυβέρνησης

Κεφάλαιο Γ΄

Μέτρα για τη διευκόλυνση της εποπτείας του ομίλου

Αρχή εποπτείας του ομίλου

Δικαιώματα και καθήκοντα της αρχής εποπτείας του ομίλου και των άλλων εποπτικών αρχών – Κολλέγιο εποπτικών αρχών

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρ­χών

Διαβουλεύσεις μεταξύ εποπτικών αρχών

Αιτήματα από την αρχή εποπτείας του ομίλου προς άλλες εποπτικές αρχές

Συνεργασία με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για πιστωτικά

ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

Επαγγελματικό απόρρητο/εμπιστευτικότητα

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Εξακρίβωση των πληροφοριών

Έκθεση για την φερεγγυότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου

Διάρθρωση ομίλου

Διοικητικό συμβούλιο εταιρειών ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών

Μέτρα επιβολής

Κεφάλαιο Δ΄

Τρίτες χώρες

Μητρικές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ: εξακρίβωση της ισοδυναμίας

Άρθρο

Μητρικές επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ: ισοδυναμία

Μητρικές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ: απουσία ισοδυναμίας

Μητρικές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ: επίπεδα

Κεφάλαιο Ε΄

Εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας

Εντός ομίλου συναλλαγές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εξυγίανση και εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Κεφάλαιο Α΄

Πεδίο εφαρμογής/ορισμοί

Πεδίο εφαρμογής

Ορισμοί

Κεφάλαιο Β΄

Μέτρα εξυγίανσης

Λήψη μέτρων εξυγίανσης/Εφαρμοστέο δίκαιο

Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης

Διαδικασία ορισμού διαχειριστή

Καθήκοντα του διαχειριστή

Λήξη θητείας ή παύση διαχειριστή

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως μέτρου εξυγίανσης

Υποχρεωτική μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

Αναστολή πληρωμών

Μείωση των απαιτήσεων από ασφάλιση

Ενημέρωση των εποπτικών αρχών

Δημοσίευση των αποφάσεων περί μέτρων εξυγίανσης

Κοινοποίηση μέτρων εξυγίανσης

Λοιπά θέματα εξυγίανσης

Κεφάλαιο Γ΄

Ασφαλιστική εκκαθάριση

Έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης

Δημοσίευση των αποφάσεων περί έναρξης διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Διαδικασία διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή

Καθήκοντα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή

Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων

Άρθρο

Μητρώο περιουσιακών στοιχείων

Εργασίες εκκαθάρισης - εξασφάλιση και αναγγελία απαιτήσεων από ασφάλιση

Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Ενημερώσεις κατοίκων άλλων κρατών μελών

Περάτωση/λήξη ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Εφαρμοστέο δίκαιο στην εκκαθάριση

Λοιπά θέματα εκκαθάρισης

Υφιστάμενες εκκαθαρίσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Λοιπές διατάξεις

Κεφάλαιο Α΄

(Αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Δικαίωμα ένδικης προσφυγής

Συνεργασία Τράπεζας της Ελλάδος με άλλες εποπτικές αρχές και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ισοτιμία με ευρώ

Αναθεώρηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ

Υποβληθείσες κοινοποιήσεις πριν την 31 Δεκεμβρίου 2015 για τη συμμόρφωση προς το άρθ. 43

Υποενότητα κινδύνου μετοχών επί τη βάσει της μέσης οικονομικής διάρκειας

Κεφάλαιο Β΄

Αντιπρόσωπος ζημιών, κυρώσεις και λοιπές διατάξεις

Αντιπρόσωπος ζημιών

Διοικητικές κυρώσεις

Έγγραφες συμφωνίες/Εκχώρηση εποπτικής αρμοδιότητας

Ποινικές κυρώσεις

Πραγματογνώμονες

Διανομή κερδών στους ασφαλισμένους/σώρευση πλεοναζόντων κεφαλαίων.

Νόμιμος αντιπρόσωπος

Γλώσσα

Περί ασκήσεως του κλάδου κεφαλαιοποιήσεων

Άρθρο

Άρθρο

Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας

Ελάχιστο απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας

Άρθρο

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Μεταβατικές διατάξεις και τελικές διατάξεις

Κεφάλαιο Α΄

Μεταβατικές διατάξεις και σταδιακή εφαρμογή

Ενότητα

Ασφάλιση

Άρθρο

Άδειες λειτουργίας υφιστάμενων επιχειρήσεων

Δικαιώματα υφιστάμενων υποκαταστημάτων

Ενότητα

Αντασφάλιση

Δικαιώματα υφιστάμενων αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ενότητα

Ασφάλιση και Αντασφάλιση

Σταδιακή εφαρμογή

Μεταβατικά μέτρα

Μεταβατικό μέτρο για τα επιτόκια άνευ κινδύνου

Μεταβατικό μέτρο για τις τεχνικές προβλέψεις

Σχέδιο σταδιακής εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων για τα επιτόκια άνευ κινδύνου και τις τεχνικές προβλέψεις

Κεφάλαιο Β΄

Αναφορές και έναρξη ισχύος

Αναφορές σε καταργούμενες οδηγίες ή νόμους

Έναρξη ισχύος των διατάξεων

Καταργούμενες διατάξεις και τροποποιούμενες διατάξεις

Παράρτημα Ι: Τυποποιημένη μέθοδος για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR)

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA

Γνωμοδοτήσεις (Opinions) της EIOPA

Πίνακας αντιστοιχιών των άρθ. του ΝΕΑΕ με την Solvency II και το ν.δ. 400/70

Πίνακας αντιστοιχιών των άρθ. της Solvency II με το ΝΕΑΕ και το ν.δ. 400/70

Πίνακας αντιστοιχιών των άρθ. του ν.δ. 400/70 με το ΝΕΑΕ και τη Solvency II

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account