Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Ρόκας, Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 2019
Shopping cart Wishlist

Edition info

Title
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD
Το νέο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4583/2018 [εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/97 και άλλες διατάξεις] Περιέχει και τα κείμενα των IDD, PRIIPs, KID, POG, PID, IBIPs & των σχετικών Κατ.Γραμ. EIOPA
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-932-2
Pages
XΧΙV + 503
Price
€ 54.00
In stock

Ι. Ρόκας, Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 2019


Ι. Ρόκας, Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 2019

Κυκλοφορεί από τις Eκδόσεις Σάκκουλα A.E. το έργο «Ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD» του ομ. Καθηγητή και δικηγόρου κ. Ιωάννη Ρόκα, Προέδρου ε.τ. της Παγκόσμιας Ένωσης Ασφαλιστικού δικαίου. Πρόκειται για επιμελημένη έκδοση του νέου νόμου 4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, με κριτικά σχόλια και παρατηρήσεις. Με τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου, το ελληνικό δίκαιο μαζί με τα δίκαια των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2016/97 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, γνωστή ως IDD (Insurance Distribution Directive), και συγχρόνως τέθηκαν σε ισχύ τέσσερις Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, που συμπληρώνουν το ριζικά νέο νομοθετικό περιβάλλον του σημαντικού αυτού κλάδου της Οικονομίας, που στοχεύει πρωταρχικά στη βελτίωση της υπηρεσίας και στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και γενικότερα του δέκτη υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Το νέο δίκαιο δεν είναι πλέον απλώς το δίκαιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των επαγγελματιών του κλάδου αυτού, αλλά το δίκαιο που διέπει κάθε διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων, έστω και αν η διανομή έγινε από την ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση, καθόσον και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ο αγοραστής να προστατεύεται εξίσου και να έχει την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσίας. Ακόμα, το νέο δίκαιο εξισώνει τον βαθμό προστασίας που απολαμβάνει ο πελάτης επενδυτικής επιχείρησης με εκείνον του πελάτη επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κενό της ενωσιακής νομοθεσίας.

Το έργο «H διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD» αποτελεί το προϊόν της επεξεργασίας του συνόλου του νέου ενωσιακού και ελληνικού θεσμικού πλαισίου της διανομής. Οι κριτικές παρατηρήσεις και τα σχόλια που ενσωματώνονται στις εκατοντάδες των υποσημειώσεων που περιέχει, σε συνδυασμό με την παράλληλη παράθεση του νόμου και του αντίστοιχου κειμένου της IDD έχουν σκοπό να προσφέρουν διευκρινίσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να συστηματοποιήσουν διατάξεις και συνολικά να καταστήσουν περισσότερο κατανοητό το νέο νόμο. Στο έργο περιλαμβάνονται ακόμη το κείμενο της Οδηγίας IDD, των Κανονισμών IBIPs, POG, PID, PRIIPS και KID για την εφαρμογή της και αλφαβητικά ευρετήρια.

Το έργο εντοπίζει μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν επεξήγησης και δίδει σχετικές απαντήσεις, πράγμα αναγκαίο καθόσον ο νέος νόμος 4583/2018 δεν είναι μία απλή μεταφορά της Οδηγίας, αλλά εναρμόνιση με παρεκκλίσεις από το κείμενό της ή/ και συμπληρώσεις, αφού η Οδηγία αφήνει ζητήματα εκτός των ρυθμίσεών της, όπως οι σχέσεις ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικής επιχείρησης, η αποζημίωση του πράκτορα που έληξε η πρακτοριακή του σύμβαση, το προμηθειακό καθεστώς κττ. Επίσης, ο νέος νόμος δεν επικεντρώνεται μόνο στην Οδηγία, γιατί καταργεί το σύνολο των σχετικών μέχρι σήμερα ρυθμίσεων, πράγμα που γεννά πρόσθετα ερμηνευτικά ζητήματα, στα οποία δίδεται απάντηση. Ο εντοπισμός, στον οποίο προβαίνει το έργο, με ειδική ένδειξη των διατάξεων του νόμου που δεν προέρχονται από την Οδηγία και η αναφορά τόσο των διατάξεών του μία προς μία που αντιστοιχούν στην Οδηγία όσο κυρίως των διατάξεων της Οδηγίας που αντιστοιχούν στο νόμο, αλλά και η μνεία κάθε φορά για το τι αφορούν οι ατελείωτες παραπομπές του νόμου και των κειμένων των Κανονισμών σε άρθρα και διατάξεις άλλοτε του νόμου άλλοτε της Οδηγίας, είναι απαραίτητο βοήθημα για τον εφαρμοστή της νομοθεσίας, που τον απαλλάσσει από χρονοβόρες αναζητήσεις και τη συνακόλουθη ανασφάλεια.

Edition info

Title
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD
Το νέο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4583/2018 [εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2016/97 και άλλες διατάξεις] Περιέχει και τα κείμενα των IDD, PRIIPs, KID, POG, PID, IBIPs & των σχετικών Κατ.Γραμ. EIOPA
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-932-2
Pages
XΧΙV + 503
Price
€ 54.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

αιτιολογική έκθεση

Ι. Νόμος 4583/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

II. ΟΔΗΓΊΑ 2016/97 (IDD)

III. Κανονισμός 2017/2359 (IBIPs) για τη συμπλήρωση της IDD, την παροχή πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων

IV. Κανονισμός 2017/2358 (POG) για τη συμπλήρωση της IDD σχετικά με τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων

V. Κανονισμός 2017/1469 (IPID) για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

VI. Κανονισμός 1286/2014 (PRIIP) σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση

VII. Κανονισμός 653/2017 (KID) για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1286/2014 (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων

VIII. EIOPA 2017/651 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την Oδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει την κατανόηση των σχετικών κινδύνων από τον πελάτη

Αλφαβητικά περιεχόμενα

Περιεχόμενα Β΄ μέρους του νόμου 4583/18.12

ΜΕ τίτλο Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία

της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου

σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ν. 4583/2018

2. Κείμενο του ν. 4583/2018

Μέρος Πρώτο

Μέρος Δεύτερο

Κεφάλαιο Α’

Σκοπός, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, εθνικές ρυθμίσεις

για τις κατηγορίες (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Άρθρο

Σκοπός

Πεδίο εφαρμογής

Ορισμοί

Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη

Κεφάλαιο Β’

Αρμόδιες αρχές, εποπτικές εξουσίες και συνεργασία μεταξύ αρχών

Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας

Διενέργεια ελέγχων

Συνεργασία με την EIOPA και εποπτική σύγκλιση

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών

Καταγγελίες

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Κεφάλαιο Γ’

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης

Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής

Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης

Παράβαση των κανόνων περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

Παράβαση των κανόνων περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

Κεφάλαιο Δ’

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις

Ειδικό Μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης

Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων

Δικαιολογητικά για την εγγραφή του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Ειδικό Μητρώο

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας

Διατήρηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο και διαγραφή

Επαγγελματικές και οργανωτικές υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Λοιπές υποχρεώσεις

Υποχρέωση συνεργασίας με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο

Κεφάλαιο Ε’

Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας

και απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

Γενικές αρχές

Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση

Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

Παροχή συμβουλών και πρότυπα

Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών

Όροι ενημέρωσης

Διασταυρούμενες πωλήσεις

Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης

Κεφάλαιο Στ’

Πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με βασιζόμενα

σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα

Πεδίο εφαρμογής πρόσθετων απαιτήσεων

Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων

Υποχρεώσεις οργάνωσης αρχείων

Ενημέρωση πελατών

Δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας του προϊόντος

Κεφάλαιο Ζ’

Κυρώσεις και άλλα μέτρα

Επιβολή κυρώσεων και συναφείς ρυθμίσεις

Δημοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών μέτρων

Παραβάσεις, κυρώσεις και λοιπά μέτρα

Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και λοιπών μέτρων

Αναφορά παραβάσεων

Διαβίβαση πληροφοριών στην EIOPA για τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα

Μέρος ΤΡΊΤΟ

Κεφάλαιο Η’

Καταργούμενες, τροποποιούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Μεταβατικές διατάξεις

Παράρτημα

Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII. Ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. Επαγγελματίες πελάτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X. Kανόνες προστασίας του γενικού συμφέροντος

Content type

Categories

Add to cart Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account