Ι. Μακρής, Μεταφορά συντελεστή δόμησης, 2002


Ι. Μακρής, Μεταφορά συντελεστή δόμησης, 2002 Η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα από τα πλέον επίκαιρα ζητήματα της πολεοδομικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα εξαιτίας της εμφανούς επίδρασης των πολιτικών σκοπιμοτήτων στα κείμενα όλων των μέχρι σήμερα σχετικών νομοθετημάτων.

Στο έργο αυτό αναλύεται η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με συγκριτική αξιολόγηση όλων των προϋφισταμένων νόμων και εκτελεστικών προεδρικών διαταγμάτων προς τον νέο Ν. 3044/2002.

Αναπτύσσεται θεωρητικά και πρακτικά ο θεσμός με παράθεση παραδειγμάτων και αποφάσεων και προβάλλονται τα προβλήματά του σε όλο το στάδιο πραγμάτωσης της μεταφοράς.

Παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες για τη διοικητική και δικαστική διαδικασία εκτέλεσης και εφαρμογής του νέου νομοθετικού καθεστώτος το Ν. 3044/2002 και αναπτύσσονται προβληματισμοί και ως προς αυτό.

Με βεβαιότητα αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για δικηγόρους, συμβολαιογράφους και μηχανικούς, δίχως αυτό να σημαίνει ότι ο τρόπος ανάπτυξης του περιεχομένου του είναι απαγορευτικός και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή μη ειδικό για αξιοποίηση του θεσμού αυτού στη δική του περιουσία.

Edition info

Title
Μεταφορά συντελεστή δόμησης
Περιλαμβάνει το νέο Ν. 3044/2002
Περιέχει συγκριτική παράθεση όλου του νομοθετικού πλαισίου
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-697-7
Pages
304
Price
€ 31.50
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Οι πρώτες σκέψεις για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης

Β. Εννοιολογική προσέγγιση της μεταφοράς του συντελε-στή δόμησης

Γ. Αρχικός σκοπός της δημιουργίας της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης και τελική του κατάληξη

ΙΙ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Αναφορά στο άρθρο 24 του Συντάγματος

Β. Σχέση ιδιοκτησίας - μεταφοράς συντελεστή δόμησης - οικιστικού περιβάλλοντος

Γ. Η μεταφορά του συντελεστή δόμησης και το άρθρο 17 του Συντάγματος σε συνάρτηση με το Πρώτο Πρωτό-κολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1)

Δ. Η νομική φύση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σε συνάρτηση με τον αποζημιωτικό του χαρακτήρα κατά τα άρθρα 17 § 2 Συντ., 24 § 4 Συντ. και 24 § 6 Συντ.

ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Ν. 880/1979

Β. Ν. 2145/1993

Γ. Ν. 2300/1995

Δ. Ν. 3044/2002

Ε. Διαφορές μεταξύ του παλαιού και του νέου θεσμικού πλαισίου της μεταφοράς συντελεστή δόμησης

IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Στάδιο μεταφοράς του συντελεστή δόμησης

Ι. Σχέση βαρυνόμενου-ωφελούμενου ακινήτου (Συ-γκριτική θεώρηση των ισχυόντων νόμων)

ΙΙ. Περιοχές Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Π.Υ.Σ.Δ.Ο.) και Ειδικές Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ε.Ζ.Υ.Σ.Δ.) , κατά το ν. 2300/1995

ΙΙΙ. Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.) και Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.), κατά το ν. 3044/2002

Β. Στάδιο υλοποίησης του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης

Ι. Προσαύξηση δομήσιμων επιφανειών στο ωφελούμενο ακίνητο και πάγια αφαίρεση του μεταφερόμενου συ-ντελεστή από το βαρυνόμενο ακίνητο

Α. Κατά το ν. 2300/1995

Β. Κατά το ν. 3044/2002

II. Διαδικασία χορήγησης τίτλου για τη μεταφορά συ-ντελεστή δόμησης

Α. Κατά το ν. 2300/1995

Β. Κατά το ν. 3044/2002

III. Ο τίτλος της μεταφοράς συντελεστή δόμησης και η ενσωμάτωση σ’ αυτόν εμπράγματων δικαιωμάτων

V. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ι. Αίτηση ακύρωσης κατά της εκδοθείσας από μεταφορά συντελεστή δόμησης άδειας οικοδομής

II. Αίτηση αναστολής οικοδομικών εργασιών κατά της αναλογούσας προσαύξησης δομήσιμων επιφανειών

VI. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ι. Κατά το στάδιο μεταφοράς του συντελεστή δόμησης

II. Κατά το στάδιο υλοποίησης της μεταφερόμενης προσαύξησης του συντελεστή δόμησης

III. Προβλήματα σχετιζόμενα με τον τίτλο μεταφοράς συ-ντελεστή δόμησης:

Α) Αποζημίωση του κυρίου του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε περίπτωση απαλλοτρίω-σης του ακινήτου υποδοχής

Β) Εγγραφή εμπράγματης ασφάλειας επί του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

VIIΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Νομοθεσία

Β. Ενδεικτική Νομολογία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning