Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 3, 2010


Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 3, 2010

Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου.

Οι τόμοι Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν τα πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα της περιόδου 1975-2005. Η ιστορία του πολιτεύματος, οι αρχές του, η αναθεώρηση του Συντάγματος, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το εκλογικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κυπριακό πρόβλημα και το περιβαλλοντικό Σύνταγμα αποτελούν τις βασικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευτεί κατά βάση σε επιστημονικά περιοδικά κατά την περίοδο 1984-2008.

Στις σελίδες του τόμου Ι και ΙΙ αναδεικνύονται προσπάθειες για τη συγκρότηση και την ωρίμανση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, την παραπέρα οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επίλυση του συνταγματικού προβλήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εμπέδωση του περιβαλλοντικού Συντάγματος.

Στον τρίτο τόμο παρουσιάζονται γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα για το οικονομικό σύνταγμα, την ελευθερία του τύπου της επιστήμης και της τέχνης, την παροχή δικαστικής προστασίας, την κοινωνική ασφάλιση, ενώ τέλος προστέθηκε η τελευταία και αδημοσίευτη γνωμοδότησή του για τη συνταγματικότητα της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης σωματείου του Δεκεμβρίου του 2008

Στον τέταρτο και τελευταίο τόμο των Συνταγματικών Μελετών περιέχονται κείμενα του Γ. Παπαδημητρίου που έγραψε την τριετία 2006-2008. Πρόκειται ίσως για την πιο παραγωγική περίοδο της ζωής του. Οι εξελίξεις στη χώρα αλλά και διεθνώς του έδωσαν την αφορμή και πλούσια ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό. Πολλές από τις επεξεργασίες αποτελούν εμπλουτισμένη μορφή της δουλειάς του στο Κοινοβούλιο, ως βουλευτή Επικρατείας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, συνιστούν δε έμπρακτη απόδειξη της ευσυνειδησίας με την οποία επιτέλεσε και αυτά του τα καθήκοντα.

Edition info

Title
Συνταγματικές μελέτες
Γνωμοδοτήσεις
© 2010
Author
Volume
vol. 3
ISBN
978-960-445-520-1
Pages
267
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Βασικές συντομογραφίες

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Η συνταγματική προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ο ν. 1386/1983

Ο διορισμός ειδικού εκκαθαριστή στις προβληματικές επιχειρήσεις

Το νομικό καθεστώς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Η υποχρεωτική συμμετοχή εταιριών που ασφαλίζουν αυτοκίνητα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και το Σύνταγμα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η κατάσχεση εντύπου και η ελευθερία του τύπου

Η ελευθερία της επιστήμης και το Σύνταγμα

Η κατάσχεση φωνογραφημάτων που έχουν παραχθεί κατά παράβαση ρήτρας αποκλειστικής φωνογραφίας και το Σύνταγμα

Η ελευθερία της τέχνης και το Σύνταγμα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αγώνες αυτοκινήτου και παροχή δικαστικής προστασίας

Η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων για την ανακήρυξη των υποψηφίων δημοτικών λειτουργών μετά το ν. 1406/1983 και το Σύνταγμα

Προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΚ για τη διευκρίνιση του κανονιστικού περιεχομένου της καταχρηστικής άσκη

σης δικαιώματος

Το έννομο συμφέρον προς επίδειξη εγγράφου (άρθρο 902 ΑΚ) υπό το φως του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Η επέκταση των αποτελεσμάτων που παράγουν οι δικαστικές αποφάσεις επί των συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, ιδίως στην περίπτωση των Γενικών Όρων Τραπεζικών Συναλλαγών και το Σύνταγμα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ζητήματα συνταγματικότητας της παρέμβασης του Κράτους στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των Τραπεζών

Η κατάργηση αποκαταστατικών ρυθμίσεων υπέρ των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και το Σύνταγμα

ΔΙΑΦΟΡΑ

Η πλειοψηφία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής κατά το άρθρο 68 παρ. 2 εδ. α΄ Συντ.

Το συνταγματικό πλαίσιο του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος

Το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας και η συμβατότητά του με το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο

Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σωματείου και το Σύνταγμα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Other volumes

Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 1, 2007
Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου. Οι τόμοι Ι και ΙΙ...
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 2, 2007
Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου. Οι τόμοι Ι και ΙΙ...
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 4, 2010
Το τετράτομο αυτό έργο αποτελεί το καρπό συστηματικής δουλειάς 30 σχεδόν χρόνων του Δικηγόρου, Νομικού, Επιστήμονα, Καθηγητή Γιώργο Παπαδημητρίου. Οι τόμοι Ι και ΙΙ...

Related editions

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου