Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Νομικό καθεστώς μνημείων, 2009


Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Νομικό καθεστώς μνημείων, 2009 Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κυρίως, στους νομικούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον και για όλους εκείνους που, με ποικίλες ιδιότητες, ασχολούνται με τα πολιτιστικά αγαθά.

Στο παρόν βιβλίο, η συγγραφέας εμπλουτίζει με νέες τις θεματικές ενότητες προηγούμενης μονογραφίας της, με τίτλο: Τα μνημεία και η κατοχή τους. Έτσι, η μελέτη περιλαμβάνει, ήδη, πέρα από την εισαγωγή, πέντε θεματικές ενότητες. Στην πρώτη προσεγγίζονται η έννοια, η νομική φύση και οι διακρίσεις των μνημείων. Η δεύτερη αφιερώνεται στην κυριότητα και στη νομή μνημείων, εξετάζοντας ειδικότερα την έννοια, τις ιδιαίτερες μορφές, το περιεχόμενο, την κτήση και την προστασία της κυριότητας καθώς και την έννοια, το περιεχόμενο και τα είδη της νομής μνημείων. Η τρίτη θεματική ενότητα ασχολείται με ζητήματα που συναρτώνται με την κατοχή μνημείων και, ιδίως, με την κατοχή τρίτου επί αρχαίων κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο. Την τέταρτη ενότητα απασχολεί το νομικό καθεστώς των συλλεκτών. Εδώ, προσεγγίζονται οι έννοιες του συλλέκτη και της συλλογής, οι τρόποι απόκτησης της ιδιότητας του συλλέκτη, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συλλεκτών, οι λόγοι απώλειας της ιδιότητας του συλλέκτη και οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απώλειας στην τύχη της συλλογής. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα επιχειρείται ανάλυση των στοιχείων των εννοιών «αρχαιοπώλης» και «έμπορος νεότερων μνημείων» και νομικός χαρακτηρισμός των δραστηριοτήτων των τελευταίων, προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαιτούμενης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότερων μνημείων άδειας, απαριθμούνται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αρχαιοπωλών και των εμπόρων νεότερων μνημείων και εξετάζονται οι λόγοι απώλειας της ιδιότητας και της ικανότητας για σύννομη δραστηριοποίηση του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότερων μνημείων.

Την όλη συζήτηση κατευθύνουν οι ρυθμίσεις του Ν. 3028/2002 («για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), όπως αυτές εξειδικεύονται, ιδίως, με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΟΠΥΝΣ/34668 (Πολιτισμ.) της 11/16.4.2008 (: Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων).

Edition info

Title
Νομικό καθεστώς μνημείων
Συλλέκτες - Αρχαιοπώλες - Έμποροι νεότερων μνημείων
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-427-3
Pages
279
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Η ανάγκη θέσπισης ενός ενιαίου και συστηματικού νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

§ 2. Θεμελιώδεις αρχές του Ν. 3028/2002

§ 3. Διάγραμμα μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

§ 4. Εννοιολογικός προσδιορισμός μνημείων

§ 5. Τα μνημεία ως πράγματα με την έννοια του νόμου

§ 6. Διακρίσεις μνημείων

ΙΙ. Γενική ταξινόμηση

ΙΙ. Επιμέρους διακρίσεις μνημείων

Α. Αρχαία και νεότερα μνημεία

Β. Ακίνητα και κινητά μνημεία

1. Ορισμοί και συσχετίσεις

2. Τα ακίνητα μνημεία, ειδικότερα

Γ. Μνημεία αμέσως εκ του νόμου ή κατόπιν σχετικού χαρακτηρισμού

Δ. Μνημεία που ανήκουν κατά κυριότητα και νομή στο Δημόσιο και μνημεία που είναι δυνατό να ανήκουν και σε άλλα πρόσωπα

Ε. Μνημεία εκτός και εντός συναλλαγής

1. Μνημεία εκτός συναλλαγής

α. Έννοια και ταξινόμηση

β. Η σημασία του χαρακτήρα ενός μνημείου ως εκτός συναλλαγής

2. Μνημεία εντός συναλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

§ 7. Έννοια και ιδιαίτερες μορφές κυριότητας μνημείων

ΙΙ. Έννοια κυριότητας μνημείων

ΙΙ. Ιδιαίτερες μορφές κυριότητας μνημείων

§ 8. Περιεχόμενο κυριότητας μνημείων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το ιδιαίτερο περιεχόμενο της κυριότητας μνημείων

Α. Οριοθέτηση της θετικής εκδήλωσης του περιεχομένου της κυριότητας μνημείων

1. Οριοθέτηση της εξουσίας για διάθεση μνημείων

2. Οριοθέτηση της εξουσίας για διάθεση της κυριότητας μνημείων

Β. Οριοθέτηση της αρνητικής εκδήλωσης του περιεχομένου της κυριότητας μνημείων

Γ. Τελικές παρατηρήσεις

ΙΙΙ. Συσχετίσεις

§ 9. Κτήση κυριότητας μνημείων

Ι. Πρωτότυπη κτήση κυριότητας μνημείων

ΙΙ. Παράγωγη κτήση κυριότητας μνημείων

Α. Τρόποι παράγωγης κτήσης κυριότητας μνημείων

Β. Η ρύθμιση της παράγωγης κτήσης της κυριότητας μνημείων από το Ν. 3028/2002

1. Γενική επισκόπηση

2. Ρυθμιστική εμβέλεια άρθρ. 28 §§ 3-8 Ν. 3028/2002

3. Προϋποθέσεις κύρους της μεταβίβασης μνημείων (άρθρ. 28 §§ 3-5 Ν. 3028/2002)

4. Το δικαίωμα προτίμησης, ιδίως, του Δημοσίου

ΙΙΙ. Η κτήση της κυριότητας κινητού μνημείου από μη κύριο, ειδικότερα

§ 10. Προστασία κυριότητας μνημείων

Ι. Γενική επισκόπηση

ΙΙ. Κλοπή ή παράνομη εξαγωγή μνημείου και «αρωγή» της πολιτείας

§ 11. Έννοια, περιεχόμενο και είδη νομής μνημείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:

ΚΑΤΟΧΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

§ 12. Μορφές εμφάνισης της κατοχής μνημείων

Ι. Γενική επισκόπηση

ΙΙ. Κατοχή αρχαίων κινητών που ανήκουν στο Δημόσιο

Α. Κατοχή με περιορισμούς (άρθρ. 23 §§ 1-4, 33 § 3 εδ. δ΄, 73 § 3 Ν. 3028/2002)

Β. Κατοχή χωρίς περιορισμούς (ελεύθερη χρήση: άρθρ. 23 § 5 Ν. 3028/2002)

ΙΙΙ. Δανεισμός κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο (άρθρ. 25 § 1 Ν. 3028/2002)

§ 13. Έννοια και περιεχόμενο κατοχής μνημείων

Ι. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

ΙΙ. Το ιδιαίτερο περιεχόμενο της κατοχής μνημείων

§ 14. Είδη κατοχής μνημείων

§ 15. Κτήση κατοχής μνημείων

Ι. Πρωτότυπη και παράγωγη κτήση κατοχής μνημείων, γενικά

ΙΙ. Κτήση κατοχής αρχαίων κινητών που ανήκουν στο Δημόσιο

Α. Κτήση κατοχής από το πρόσωπο που δηλώνει το μνημείο (άρθρ. 23 §§ 1-2, 33 § 3 εδ. δ΄, 73 § 3 Ν. 3028/2002)

1. Προϋποθέσεις κτήσης

2. Ο πρωτότυπος χαρακτήρας της κτήσης

Β. Κτήση κατοχής από τον κληρονόμο του κατόχου (άρθρ. 23 § 3 Ν. 3028/2002)

1. Προϋποθέσεις κτήσης

2. Ο πρωτότυπος χαρακτήρας της κτήσης

Γ. Κτήση σε περίπτωση μεταβίβασης της κατοχής εν ζωή ή αιτία θανάτου

1. Μεταβίβαση εν ζωή (άρθρ. 28 § 1 Ν. 3028/2002)

2. Μεταβίβαση αιτία θανάτου (άρθρ. 28 § 2 Ν. 3028/2002)

Δ. Κτήση κατοχής χωρίς περιορισμούς (ελεύθερης χρήσης: άρθρ. 23 § 5 Ν. 3028/2002)

§ 16. Διατήρηση, άσκηση και απώλεια κατοχής μνημείων

Ι. Διατήρηση και άσκηση κατοχής μνημείων

ΙΙ. Απώλεια κατοχής μνημείων

Α. Γενικοί και ειδικοί λόγοι απώλειας της κατοχής μνημείων

Β. Απώλεια λόγω ανάκλησης της άδειας κατοχής αρχαίων κινητών που ανήκουν στο Δημόσιο (άρθρ. 23 § 4 Ν. 3028/2002)

§ 17. Προστασία κατοχής μνημείων

Ι. Έννοια προστατευόμενης ή δικαιωματικής κατοχής μνημείων

ΙΙ. Προστασία κατοχής αρχαίων κινητών που ανήκουν στο Δημόσιο

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Προστασία του κατόχου «ως νομέα» (άρθρ. 30 § 1 εδ. α΄ Ν. 3028/2002)

Γ. Προστασία σε περίπτωση παράνομης εξαγωγής αρχαίου (άρθρ. 30 § 1 εδ. β΄ επ. Ν. 3028/2002)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

§ 18. Συλλέκτης και συλλογή μνημείων: Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Ι. Έννοια συλλέκτη μνημείων

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση συλλογής μνημείων

§ 19. Απόκτηση ιδιότητας συλλέκτη μνημείων

Ι. Η ρύθμιση του άρθρ. 31 §§ 1-2 Ν. 3028/2002

ΙΙ. Η μεταβατική διάταξη του άρθρ. 73 § 5 Ν. 3028/2002

§ 20. Υποχρεώσεις και δικαιώματα συλλεκτών μνημείων

Ι. Γενική επισκόπηση

ΙΙ. Επιμέρους υποχρεώσεις και δικαιώματα συλλεκτών

ΙΙΙ. Το δικαίωμα μεταβίβασης επιμέρους μνημείων ή της συλλογής ως συνόλου

Α. Μεταβίβαση επιμέρους μνημείων συλλογής

Β. Μεταβίβαση συλλογής ως συνόλου

§ 21. Απώλεια ιδιότητας συλλέκτη μνημείων και τύχη της συλλογής

Ι. Περιπτωσιολογία

ΙΙ. Απώλεια λόγω θανάτου του συλλέκτη-φυσικού προσώπου

ΙΙΙ. Απώλεια λόγω (διά)λυσης του συλλέκτη-νομικού προσώπου

ΙV. Απώλεια λόγω ανάκλησης της απόφασης αναγνώρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΩΝ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

§ 22. Έννοια αρχαιοπώλη και εμπόρου νεότερων μνημείων

Ι. Ορισμοί

ΙΙ. Στοιχεία των εννοιών «αρχαιοπώλης» και «έμπορος νεότερων μνημείων»

Α. Γενική επισκόπηση

Β. Ειδικότερη ερμηνευτική προσέγγιση των κατευθύνσεων δραστηριοποίησης του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότερων μνημείων

1. Κτήση με σκοπό την περαιτέρω μεταβίβαση

2. Μεσολάβηση για μεταβίβαση

ΙΙΙ. Νομικός χαρακτηρισμός των δραστηριοτήτων του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότερων μνημείων και σημασία του

§ 23. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αρχαιοπώλη και εμπόρου νεότερων μνημείων

Ι. Η ρύθμιση του άρθρ. 32 § 2 Ν. 3028/2002

ΙΙ. Η μεταβατική διάταξη του άρθρ. 73 § 6 Ν. 3028/2002

§ 24. Υποχρεώσεις και δικαιώματα αρχαιοπώλη και εμπόρου νεότερων μνημείων

Ι. Υποχρεώσεις και δικαιώματα γενικής φύσης

ΙΙ. Ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις

§ 25. Απώλεια της ιδιότητας του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότερων μνημείων και της ικανότητάς τους για σύννομη δραστηριοποίηση

Ι. Περιπτωσιολογία

ΙΙ. Ανάκληση της απαιτούμενης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότερων μνημείων άδειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»

ΙΙ. Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΟΠΥΝΣ/34668 (Πολιτισμ.) της 11/16.4.2008: Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων. (Β669)

ΙΙΙ. Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΟΠΥΝΣ/34674 (Πολιτισμ.) της 11/16.4.2008: Διεξαγωγή Δημοπρασιών κινητών μνημείων. (Β669)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μουσεία και Δίκαιο, 2023
Συστηματική παρουσίαση κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των μουσείων
Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021
Ανάδειξη όλων των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων με συστηματική-ερμηνευτική παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων
Ε. Τροβά, Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 2018
Το βιβλίο προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα και την κριτική αποτίμηση της σταδιακής πορείας προς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις...
Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ., 2017
Το παρόν αποτελεί πλήρη αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3028/2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.