Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ., 2017


Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ., 2017

Το παρόν αποτελεί πλήρη αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3028/2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην παρούσα δεύτερη έκδοση ο Συγγραφέας, ο οποίος έχει υπερτριακονταετή ενασχόληση με τα θέματα που ρυθμίζονται από τον νόμο αυτόν, έχει λάβει υπόψη όλη την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ παραθέτει όπου είναι αναγκαίο και τα κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντα συναφή νομοθετήματα.
Παρέχει έτσι στον αναγνώστη όλα τα εργαλεία για την εφαρμογή του Ν. 3028/2002, που αποτελεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα για την αποτελεσματική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία έχει ως περιεχόμενο τη διατήρηση στο διηνεκές των μνημείων και λοιπών στοιχείων που προέρχονται από την ανθρώπινη στο παρελθόν δραστηριότητα και συνθέτουν την ιστορική, καλλιτεχνική, τεχνολογική και γενικώς την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τη δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισμών και απαγορεύσεων, ή ειδικών μέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης, αλλοίωσης, ή υποβάθμισης των μνημείων και του χώρου που τα περιβάλλει.

Edition info

Title
Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς
Κατ’ άρθρο Ερμηνεία Ν. 3028/2002
© 2017
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-668-0
Pages
XLII + 286
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νόμος 3028/2002

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Αντικείμενο

Άρθρο 2. Έννοια όρων

Άρθρο 3. Περιεχόμενο της προστασίας

Άρθρο 4. Εθνικό Αρχείο Μνημείων

Άρθρο 5. Προστασία άυλων πολιτιστικών αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6. Διακρίσεις ακινήτων μνημείων – Χαρακτηρισμός

Άρθρο 7. Κυριότητα σε ακίνητα μνημεία

Άρθρο 8. Δήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αμοιβή

Άρθρο 9. Διατήρηση ακινήτων αρχαίων

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 10. Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 12. Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων

Άρθρο 13. Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμών Ζώνες προστασίας

Άρθρο 14. Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς. Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο 15. Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

Άρθρο 16. Ιστορικοί τόποι

Άρθρο 17. Ζώνες Προστασίας γύρω από μνημεία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 18. Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 19. Αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20. Διακρίσεις κινητών μνημείων – Χαρακτηρισμός

Άρθρο 21. Κυριότητα κινητών μνημείων

Άρθρο 22. Κατάσχεση κινητών μνημείων

Άρθρο 23. Κατοχή κινητών μνημείων

Άρθρο 24. Δήλωση, υπόδειξη κινητών μνημείων και αμοιβή

Άρθρο 25. Δανεισμός και ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο

Άρθρο 26. Ενέργειες επί κινητών μνημείων

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Άρθρο 27. Φύλαξη και συντήρηση κινητών μνημείων

Άρθρο 28. Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων

Άρθρο 29. Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων κινητών μνημείων για τη μελέτη και έκθεσή τους

Άρθρο 30. Αρωγή για την ανεύρεση και διεκδίκηση κινητών μνημείων

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ

Άρθρο 31. Συλλέκτες μνημείων

Άρθρο 32. Αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 33. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 34. Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Άρθρο 35. Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου

Άρθρο 36. Συστηματικές ανασκαφές

Άρθρο 37. Σωστικές ανασκαφές

Άρθρο 38. Άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες

Άρθρο 39. Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Άρθρο 40. Εργασίες σε ακίνητα μνημεία

Άρθρο 41. Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων

Άρθρο 42. Μεταφορά ακινήτου μνημείου – Απόσπαση τμημάτων

Άρθρο 43. Εργασίες συντήρησης μνημείων

Άρθρο 44. Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΑ

Άρθρο 45. Μουσεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 46. Πρόσβαση και Χρήση Μνημείων και Χώρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 47. Φορολογικά κίνητρα

Άρθρο 48. Άλλα οικονομικά κίνητρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 49. Τοπικά Συμβούλια Μνημείων

Άρθρο 50. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων

Άρθρο 51. Συμβούλιο Μουσείων

Άρθρο 52. Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Συμβουλίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53. Κλοπή μνημείων

Άρθρο 54. Υπεξαίρεση μνημείων

Άρθρο 55. Αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος

Άρθρο 56. Φθορά μνημείου

Άρθρο 57. Φθορά μνημείου από αμέλεια

Άρθρο 58. Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Άρθρο 59. Παράνομη μεταβίβαση μνημείου

Άρθρο 60. Παράνομη εμπορία μνημείων

Άρθρο 61. Παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα

Άρθρο 62. Παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου

Άρθρο 63. Παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 64. Παράνομη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 65. Παράνομη μη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 66. Παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου

Άρθρο 67. Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου

Άρθρο 68. Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

Άρθρο 69. Δήμευση και χρηματική ποινή

Άρθρο 70. Επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2331/1995

Άρθρο 71. Αρμοδιότητα εφετείου

Άρθρο 72. Τύχη χρηματικών ποινών και δημευθέντων πραγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 73. Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Άρθρο 75

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μουσεία και Δίκαιο, 2023
Συστηματική παρουσίαση κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των μουσείων
Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021
Ανάδειξη όλων των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων με συστηματική-ερμηνευτική παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων
Ε. Τροβά, Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 2018
Το βιβλίο προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα και την κριτική αποτίμηση της σταδιακής πορείας προς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις...
V. Bizannes/E. Comino/Δ. Βαφειάδης..., Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, 2011
Series: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #25
Εισηγήσεις ημερίδας που έλαβε χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα για το θέμα της προστασίας και επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών, ένα θέμα πολυδιάστατο, με σημαντικές...