Γ. Αργυρός/Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, 2018


Γ. Αργυρός/Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, 2018

Το βιβλίο αυτό αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται στην κινητικότητα των προϊόντων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και έχει ως σκοπό τη συζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών των εν λόγω θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών, οι οποίες αποτελούν τα κύρια συστατικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης διερευνάται η διαλεκτική σχέση των οικονομικών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς με την προστασία του γενικού συμφέροντος στα κράτη-μέλη. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συμπεριφορές επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως σκοπό να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό εντός της εν λόγω αγοράς.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
© 2018
Authors
ISBN
978-960-568-852-3
Pages
XVIII + 442
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οι ιστορικές και θεσμικές βάσεις

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αικατερίνη Δεδούλη-Λαζαράκη

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Ιστορικές βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εισαγωγικά

2. Οι πρώτες Κοινότητες

2.1 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

2.2 Αποτυχία δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

2.3 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και Ευρωπαϊκή Οικονομική

Κοινότητα

3. Σημαντικά θεσμικά βήματα εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

4. Η συμβολή του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων στην ολοκλήρωση

της κοινής αγοράς

5. Η Συμφωνία Σένγκεν

6. Προσχωρήσεις νέων κρατών μελών στις Κοινότητες

Κεφάλαιο 2: Οι μεταγενέστερες συνθήκες που τροποποίησαν

τις ιδρυτικές

1.Εισαγωγή

2. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

3. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

4. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ

5. Η Συνθήκη της Νίκαιας

6. Η Συνθήκη της Λισαβόνας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αικατερίνη Δεδούλη-Λαζαράκη

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

1. Εισαγωγή

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2.1 Αρμοδιότητες

2.2 Λειτουργία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

3.1 Η σύνθεσή και λειτουργία του

3.2 Οι αρμοδιότητές του

3.2.1 Νομοθετικές

3.2.2 Δημοσιονομικές

3.2.3 Εποπτικές και εκλογής/διορισμού άλλων οργάνων

4. Το Συμβούλιο

4.1 Σύνθεση

4.2 Λειτουργία

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5.1 Σύνθεση

5.2 Λειτουργία και αρμοδιότητες

6. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.1 Έλεγχος της δράσης των κρατών μελών

6.2 Έλεγχος των πράξεων ή παραλείψεων των θεσμικών οργάνων

6.3 Προδικαστική παραπομπή

7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

8. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Κεφάλαιο 2: Συμβουλευτικά όργανα και οργανισμοί

1. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περιφερειών

2. Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Λοιπά όργανα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Οι πηγές του δικαίου

και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αικατερίνη Δεδούλη-Λαζαράκη

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Οι πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εισαγωγικά

2. Γραπτές πηγές

2.1 Πρωτογενές δίκαιο

2.2 Δευτερογενές δίκαιο

2.2.1 Κανονισμός

2.2.2 Οδηγία

2.2.3 Απόφαση

2.2.4 Συστάσεις και Γνώμες

3. Διεθνείς Συμφωνίες

4. Άγραφες πηγές

5. Ιεραρχική σχέση των κανόνων του ενωσιακού δικαίου

Κεφάλαιο 2: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Γενικότητες

2. Κατηγορίες αρμοδιοτήτων

2.1 Αποκλειστικές

2.2 Συντρέχουσες

2.3 Υποστηρικτικές

2.4 Λοιπές αρμοδιότητες

3. Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων: αρχές της επικουρικότητας και

της αναλογικότητας

3.1 Αρχή επικουρικότητας

3.2 Αρχή αναλογικότητας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Σχέση ανάμεσα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών

Αικατερίνη Δεδούλη-Λαζαράκη

Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η αυτονομία της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο 2: Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου

1. Γενικότητες

2. Η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου από τη σκοπιά

του Δικαστηρίου της Ένωσης

3. Η προσέγγιση των εθνικών συνταγματικών και ανώτατων δικαστηρίων

3.1 Σχετική υπεροχή του ενωσιακού δικαίου με θεμέλιο τα εθνικά Συντάγματα

3.2 «Φιλική» ή σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία των συνταγματικών

διατάξεων

Κεφάλαιο 3: Η άμεση ισχύς, η άμεση εφαρμογή και η αρχή

του αμέσου αποτελέσματος των ενωσιακών κανόνων

1. Άμεση ισχύς και εφαρμογή

2. Άμεσο αποτέλεσμα

2.1 Έννοια της αρχής του αμέσου αποτελέσματος

2.2 Προϋποθέσεις για την παραγωγή αμέσου αποτελέσματος

2.3 Κάθετο και οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα

2.4 Άμεσο αποτέλεσμα διατάξεων των Συνθηκών

2.5 Άμεσο αποτέλεσμα κανόνων του παράγωγου ενωσιακού δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Γεώργιος Αργυρός

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικά στοιχεία και βασικές αρχές που διέπουν

την εγκαθίδρυση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς

1. Εννοιολογικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς

2. Βασικές αρχές που διέπουν την εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς

2.1 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

2.2 Η απαγόρευση των περιορισμών στην κινητικότητα και την πρόσβαση

στην αγορά

2.3 Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

Κεφάλαιο 2: Η αρμοδιότητα της Ένωσης να νομοθετεί στα πλαίσια

της εσωτερικής αγοράς

Εισαγωγικά

1. Η εναρμόνιση με βάση το Άρθρο 114 ΣΛΕΕ

2. Τεχνικές εναρμόνισης

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Γεώργιος Αργυρός

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης κυκλοφορίας

των εμπορευμάτων

1. Η έννοια του εμπορεύματος

2. Οι αποδέκτες

3. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Κεφάλαιο 2: Η τελωνειακή ένωση

1. Το θεσμικό πλαίσιο: γενικότητες

2. Δασμοί και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος

2.1 Απαγόρευση των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών

2.2 Απαγόρευση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς τους δασμούς

2.3 Εξαιρέσεις

2.3.1 Αντάλλαγμα για υπηρεσία παρεχόμενη στον έμπορο του προϊόντος

2.3.2 Επιβαρύνσεις για ελέγχους προβλεπόμενους από το δίκαιο της Ένωσης

2.3.3 Επιβαρύνσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εσωτερικής

φορολογίας

3. Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

3.1 Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο

3.2 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

Κεφάλαιο 3: Εσωτερική φορολόγηση

1. Το Άρθρο 110 ΣΛΕΕ

2. Η απαγόρευση διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης

3. H απαγόρευση προστατευτικής φορολογικής μεταχείρισης

Κεφάλαιο 4: Απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών

και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος

1. Το θεσμικό πλαίσιο: γενικότητες

2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης: εννοιολογικός

προσδιορισμός των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου

αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό

2.1 Έννοια του ποσοτικού περιορισμού: εισαγωγές - εξαγωγές

2.1.2. Έννοια των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος: εισαγωγές

2.1.2.1 Έννοια των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος:

Νομολογία Dassonville

2.1.2.2 Έννοια των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος: Αδιακρίτως

εφαρμοζόμενα μέτρα και η νομολογία Cassis de Dijon

2.1.2.3 Έννοια των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος: Περιορισμοί

στη χρήση του προϊόντος

2.1.2.4 Έννοια των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος: Η νομολογία Keck

και οι μορφές πώλησης

2.1.3 Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς

επί των εξαγωγών

3. Εξαιρέσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

3.1 Οι εξαιρέσεις του Άρθρου 36 ΣΛΕΕ

3.1.1 Δημόσια ηθική, δημόσια τάξη και ασφάλεια

3.1.2 Προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων

και των φυτών

3.1.3 Δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας

3.2 Επιτακτικές απαιτήσεις γενικού συμφέροντος

4. Παράγωγο δίκαιο

4.1 Η νέα προσέγγιση της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης

4.2 Η Οδηγία 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης

στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών

4.3 Κανονισμός 764/2008/ΕΚ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Ελεύθερη κυκλοφορία των φυσικών προσώπων

Γεώργιος Αργυρός

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων με βάση

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια

1. Άρθρο 21 ΣΛΕΕ

2. Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών της Ένωσης:

Οδηγία 2004/38/ΕΚ

2.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

2.2. Το δικαίωμα διαμονής

2.2.1. Δικαίωμα απλής διαμονής

2.2.2. Δικαίωμα μόνιμης διαμονής

3. Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

3.1 Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια

3.1.1. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορούν τα μέτρα

3.1.2. Πραγματική, ενεστώσα και αρκετά σοβαρή απειλή

3.1.3. Προγενέστερες ποινικές καταδίκες

3.1.4. Απέλαση πολίτη της Ένωσης για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας

ασφάλειας: περαιτέρω κριτήρια

3.2. Δημόσια υγεία

Κεφάλαιο 2: Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

1. Εισαγωγικά

2. Οι αποδέκτες των διατάξεων του Άρθρου 45 ΣΛΕΕ

3. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος

3.1 Η έννοια του εργαζόμενου στα πλαίσια του Άρθρου 45 ΣΛΕΕ

3.1.1 Πραγματική και γνήσια οικονομική δραστηριότητα

3.1.2 Υπό τις εντολές άλλου

3.1.3 Η προϋπόθεση της αμοιβής

3.2 Οι αναζητούντες εργασία

3.3 Εξαίρεση: οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι

4. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

5. Περιεχόμενο του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας

5.1 Κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης

5.2 Κατάργηση των περιορισμών από τα αδιακρίτως εφαρμοζόμενα εθνικά

μέτρα

5.3 Δικαιώματα των εργαζομένων κατά την άσκηση του δικαιώματος

της ελεύθερης κυκλοφορίας

5.3.1 Ελεύθερη διακίνηση και διαμονή

5.3.2 Ίση πρόσβαση στην απασχόληση

5.3.3 Ίση μεταχείριση ως προς τους όρους εργασίας

5.3.4 Ισότητα ως προς τα κοινωνικά πλεονεκτήματα

5.3.5 Ίση μεταχείριση ως προς τα φορολογικά πλεονεκτήματα

5.3.6 Ισότητα ως προς τη πρόσβαση στην εκπαίδευση

5.3.7 Συνδικαλιστικά δικαιώματα

5.3.8 Ίση μεταχείριση ως προς την απόκτηση στέγης

6. Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

6.1 Δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια και δημόσια υγεία

6.2 Απασχόληση στη δημόσια διοίκηση

6.3. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενα μέτρα και προστασία του γενικού συμφέροντος

7. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Κεφάλαιο 3: Ελευθερία εγκατάστασης

1. Εισαγωγικά

2. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος εγκατάστασης

3. Οι αποδέκτες του δικαιώματος εγκατάστασης

4. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 49 ΣΛΕΕ

4.1 Η έννοια της εγκατάστασης

4.1.1 Άσκηση μη μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας

4.1.2 Μόνιμος χαρακτήρας της οικονομικής δραστηριότητας

4.1.3 Διασυνοριακός χαρακτήρας

5. Μορφές εγκατάστασης

6. Περιεχόμενο του δικαιώματος εγκατάστασης

6.1 Κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης

6.2 Κατάργηση των περιορισμών από τα αδιακρίτως εφαρμοζόμενα μέτρα

6.3 Δικαιώματα κατά την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης

7. Επαγγελματικοί τίτλοι και προσόντα

8. Η Οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

8.1 Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση εγκατάστασης

8.1.1 Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης

8.1.2 Αυτόματη αναγνώριση βάσει συντονισμού των προσόντων για συγκεκριμένα επαγγέλματα

8.1.3 Αυτόματη αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας

8.2 Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση παροχής

υπηρεσιών

9. Περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάστασης

9.1 Άσκηση δημόσιας εξουσίας

9.2 Επιτακτικές απαιτήσεις γενικού συμφέροντος

10. Πάροχος και αποδέκτης υπηρεσίας

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών

και παροχής υπηρεσιών

Γεώργιος Αργυρός

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Ελευθερία εγκατάστασης

1. Άρθρο 54 ΣΛΕΕ

2. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

3. Μορφές εγκατάστασης

3.1 Ίδρυση εξ αρχής κύριας εγκατάστασης εταιρίας

3.2 Ίδρυση δευτερεύουσας εγκατάστασης

3.3 Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας

3.4 Διασυνοριακή συγχώνευση

3.5 Διασυνοριακή μετατροπή

4. Περιεχόμενο της ελευθερίας εγκατάστασης

4.1 Το δικαίωμα εισόδου και αναγνώρισης

4.2 Το δικαίωμα εξόδου και διασυνοριακής μετατροπής

5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες – η 14η εταιρική Οδηγία για τη μεταφορά

της καταστατικής έδρας των εταιριών

5.1 Η υιοθέτηση της 14ης εταιρικής Οδηγίας: Περιπέτεια δίχως τέλος

5.2 Προτεινόμενο περιεχόμενο της 14ης εταιρικής Οδηγίας

5.2.1. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας

5.2.2 Το ισχύον δίκαιο

5.2.3 Προϋποθέσεις για τη μεταφορά της έδρας

5.2.4 Διαδικασία μεταφοράς της έδρας

5.2.5 Τα συμμετοχικά δικαιώματα των εργαζομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ελευθερία παροχής και λήψης υπηρεσιών

1. Το θεσμικό πλαίσιο: γενικότητες

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

2.2 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

2.2.1 Παροχή έναντι ανταλλάγματος

2.2.2 Διασυνοριακός χαρακτήρας της παροχής

2.2.3 Ο προσωρινός χαρακτήρας της παροχής

3. Περιεχόμενο της ελευθερίας

3.1 Άμεσες και συγκαλυμμένες διακρίσεις

3.2 Αδιακρίτως εφαρμοζόμενα μέτρα

3.3 Ειδικές περιπτώσεις περιορισμών που οφείλονται σε αδιακρίτως

εφαρμοζόμενα μέτρα

3.3.1 Περιορισμοί στη διαφήμιση

3.3.2 Καθορισμός τιμών

3.3.3 Φορολογία

3.4 Πρόσβαση σε ρυθμισμένες οικονομικές δραστηριότητες

3.5 Οι αποδέκτες υπηρεσιών

4. Παράγωγο δίκαιο

4.1 Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες

4.1.1 Πεδίο εφαρμογής

4.1.2 Διοικητική απλούστευση

4.1.3 Κατάργηση περιορισμών

4.1.3.1 Ελευθερία εγκατάστασης των παρεχόντων υπηρεσίες

4.1.3.2 Απαγορευμένες απαιτήσεις σχετικά με την ελεύθερη παροχή

υπηρεσιών

4.1.3.3 Διοικητική συνεργασία

4.2 Η Οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο

της διεθνικής παροχής υπηρεσιών

4.2.1 Στόχοι και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας

4.2.2 Οι επιτακτικοί κανόνες προστασίας του κράτους-μέλους υποδοχής

4.2.3 Η διάταξη της δημόσιας τάξης του Άρθρου 3 παρ. 10 της Οδηγίας

5. Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

5.1 Έννοια των ΥΓΟΣ

5.2 ΥΓΟΣ και κρατικές ενισχύσεις

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμών

Γεώργιος Αργυρός

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Η ελεύθερη κινητικότητα κεφαλαίων και πληρωμών

1. Εισαγωγικά

2. Πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 63 ΣΛΕΕ

2.1 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

2.2 Αποδέκτες των απαγορεύσεων

2.3 Διασυνοριακό στοιχείο

2.4 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής

2.4.1 Η έννοια του «κεφαλαίου»

2.4.2 Η έννοια των «πληρωμών»

2.5 Σχέση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων με τις άλλες ελευθερίες

2.5.1 Σχέση με την ελευθερία εγκατάστασης

2.5.2 Σχέση με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών

3. Περιεχόμενο της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων

4. Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων

4.1 Περιορισμοί δυνάμει του Άρθρου 65 ΣΛΕΕ

4.2 Περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων έναντι τρίτων κρατών

5. Το ζήτημα της «χρυσής μετοχής»

Κεφάλαιο 2: Οικονομική και Νομισματική Ένωση

1. Εισαγωγικά

2. Ιστορική εξέλιξη

3. Οι τέσσερις πυλώνες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

4. Νομισματική πολιτική

4.1 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

4.2 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

4.3 Συναλλαγματική πολιτική

5. Οικονομική πολιτική

5.1 Συντονισμός της οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών

5.2 Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

6. Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

7. Δημοσιονομική κρίση, η εξέλιξη του Συμφώνου Σταθερότητας και

Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης

7.1 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

7.2 Το Σύμφωνο ευρώ+ (Euro Plus Pact)

7.3 Δέσμη των έξι μέτρων (six pack)

7.4 Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

7.5 Η Δέσμη των δύο μέτρων (two pack)

7.6 Μηχανισμοί Χρηματοοικονομικής Συνδρομής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

Ανταγωνισμός

Γεώργιος Αργυρός

Εισαγωγικά

Κεφάλαιο 1: Η έννοια της επιχείρησης και η οριοθέτηση της αγοράς

1. Η έννοια της επιχείρησης

2. Η σχετική αγορά

Κεφάλαιο 2: Η απαγόρευση των αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων

1. Συμφωνίες, αποφάσεις, εναρμονισμένη πρακτική

1.1 Συμφωνίες

1.2 Αποφάσεις

1.3 Εναρμονισμένη πρακτική

2. Προϋποθέσεις απαγορευμένης σύμπραξης

2.1 Περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού

2.2 Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών

3. Οι εξαιρέσεις του Άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ

4. Συνέπειες της παραβίασης του Άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ

Κεφάλαιο 3: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

1. Δεσπόζουσα θέση

1.1 Συλλογική δεσπόζουσα θέση

2. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης

3. Συνέπειες της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης

Κεφάλαιο 4: Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

1. Πότε υπάρχει συγκέντρωση

2. Η ενωσιακή διάσταση της συγκέντρωσης

3. Αξιολόγηση συμβατότητας

4. Προληπτικός έλεγχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Ξενόγλωσση

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως