Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Π. Χριστόφορος/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή..., Τόμος εις μνήμην καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020


Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Π. Χριστόφορος/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή..., Τόμος εις μνήμην καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020

Ο παρών τόμος περιέχει μια σειρά συμβολών από έγκριτους νομικούς που συμμετείχαν σε ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη της Δήμητρας Κοντόγιωργα–Θεοχαροπούλου, ομότιμης Καθηγήτριας του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου αλλά και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, ως δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά της στην επιστήμη και την παιδεία εν γένει.

Table of contents   +

Πέτρος Χριστόφορος

Χαιρετισμός

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή

Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου: Η Καθηγήτρια που άνοιγε πόρτες

Γιώργος Δελλής

Το διοικητικό δίκαιο ως πρόβλημα

Κωνσταντίνος Ρέμελης

Η κρατική αστική ευθύνη από δικαστικές αποφάσεις

Ευγενία Πρεβεδούρου

Προβλήματα συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφά­σεις: διοικητική δυστροπία ή δικαστικός μαξιμαλισμός;

Μελέτιος Μουστάκας

Η προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεωςστις περιβαλλοντικές διαφορές: νέες τάσεις υπό το φως και του ενωσιακού δικαίου

Σταυρούλα Κτιστάκη

Η ενδικοφανής προσφυγή ως μέσο αυτοελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης

Ευθύμιος Αντωνόπουλος

Το πρόβλημα της σωρεύσεως των διοικητικών κυρώσεων

Ευαγγελία Μπάλτα

Από το New Public Management στο New Public Financial Management

Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις

Αντώνης Χάνος

Η αρχή της αναλογικότητας στο έργο της Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχα­ροπούλου

Ξενοφών Κοντιάδης/Αλκμήνη Φωτιάδου

Πανδημία, Κράτος πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγματος

Κώστας Χρυσόγονος/Μαριέτα Μωραΐτη

Συνταγματικά ζητήματα της κρατικής εποπτείας επί των αρχαιρεσιών ΝΠΔΔ σωματειακού χαρακτήρα

Μιχάλης Πικραμένος

Η φύση των εκλογικών διαφορών των ΟΤΑ

Ιωάννης Σαρμάς

«Περισσότερη Ευρώπη». Πώς εξηγείται η δυναμική της διαρκούς στενό­τε­ρης ένωσης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Το παρόν αποτελεί ένα έργο που χάρη στη συστηματική δομή του και παρά τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του υπερβαίνει τα όρια ενός εγχειριδίου, παρουσιάζοντας λεπτομερέστατη και...
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Ο παρών τόμος φιλοξενεί, σε επεξεργασμένη μορφή, τις εισηγήσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Δίκαιο», που έλαβε...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/16.9.1988), είναι ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις...
Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021
Το παρόν έργο αναλύει το φαινόμενο της άσκησης διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών με έμφαση στις φάσεις πριν και μετά την ανάθεση και τα επιμέρους κρίσιμα νομικά ζητήματα που...
Π. Παραράς, Ανάλεκτα, 2021
Η ύλη του παρόντος Τόμου διαιρείται στα εξής Μέρη: Α. Συμβολές στη διαμόρφωση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, Β. Συμμετοχή στον δημόσιο νομικοπολιτικό διάλογο,...