Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 2, 4η έκδ., 2011


Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 2, 4η έκδ., 2011 Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται σύγχρονοι κανονισμοί λειτουργίας και οργανισμοί υπηρεσιών καθώς και μέθοδοι οργάνωσης δομών τόσο για τους δήμους, όσο και για τα νομικά τους πρόσωπα, προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του τελευταίου Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 και του Προγράμματος «Καλλικράτης», Ν. 3852/2010, καθώς και ένα πρόγραμμα άσκησης δημοτικής πολιτικής. Πιλοτικός Δήμος στην προσπάθειά μας ήταν ο πρώην Δήμος Χολαργού, με τους υπαλλήλους του οποίου είχαμε μια επιτυχή συνεργασία κατά τη σύνταξη των πιο πάνω κανονισμών και οργανισμών. Μετά τη συνένωση του πρώην Δήμου Χολαργού με τον πρώην Δήμο Παπάγου και τη συγκρότηση του νέου Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έγιναν στους προηγούμενους κανονισμούς λειτουργίας και οργανισμούς υπηρεσιών οι κατάλληλες προσαρμογές που απαιτεί ο Ν. 3852/2010 με βάση τον «Οδηγό προσαρμογής των προτύπων σχεδίων ΟΕΥ» του Υπουργείου Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δεκέμβριος 2010), ομάδα Δήμου Μητροπολιτικών Κέντρων, υποομάδα μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι. Το περιεχόμενο αυτών δεν μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί αδιάκριτα χωρίς τις κατάλληλες προσαρμογές σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση Δήμου. Αποτελεί όμως ένα πολύτιμο εργαλείο κατεύθυνσης.

Edition info

Title
Τοπική αυτοδιοίκηση
­- Σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ­- Κανονισμοί λειτουργίας - οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας - οργάνωση δομών Δήμων και Νομικών τους Προσώπων (προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του τελευταίου Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 και το
© 2011
Author
Volume
vol. 2
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-698-7
Pages
ΧΧV + 325
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

§1.- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διαφορές επικοινωνίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

ΙΙΙ. Μέθοδοι επικοινωνίας

1. Προς τα κάτω

2. Προς τα επάνω

3. Οριζόντια

4. Διαγώνια

IV. Εμπόδια στην επικοινωνία

1. Άσχημα διατυπωμένα μηνύματα - Μηνύματα διατυπωμένα σε ακατάλληλη γλώσσα.

2. Περιβάλλον στον οργανισμό

3. Κοινωνική (ιεραρχική) κατάσταση

4. Μέγεθος

5. Ανεπαρκής περίοδος προσαρμογής

6. Υπερβολικός όγκος πληροφοριών

7. Απώλειες στη μετάδοση - Κακή απορρόφηση στην πληροφορία

8. Θόρυβος

V. Γραφειοκρατία

VI. Νέες μέθοδοι επικοινωνίας

1. Ορισμοί

2. Πλεονεκτήματα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας

§2.- Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι έννοιες της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας

ΙΙΙ. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μέτρηση της παραγωγικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

IV. Οφέλη που προκύπτουν από τη μέτρηση της παραγωγικότητας σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Αιτίες για τις οποίες επιβάλλεται η μέτρηση της παραγωγικότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Η πρακτική σημασία της μέτρησης της παραγωγικότητας

V. Διαδικασία βελτιστοποίησης της απόδοσης και της αύξησης της παραγωγικότητας των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

VI. Δείκτες παραγωγικότητας

1. Τα χαρακτηριστικά των δεικτών παραγωγικότητας

2. Δείκτες εξυπηρέτησης του πολίτη - αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2.1 Δείκτες που αφορούν στο χρόνο εξυπηρέτησης

2.2 Δείκτες που αφορούν στην ποιότητα και στην αξιοπιστία της εξυπηρέτησης

2.2.1 Δείκτες προσπελασιμότητας

2.3 Δείκτες που αφορούν στη γενικότερη ικανοποίηση του πολίτη από τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3. Παράδειγμα μέτρησης παραγωγικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

VII. Η μέτρηση της παραγωγικότητας στη Μεγάλη Βρετανία

VIII. Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου συστήματος μέτρησης της παραγωγικότητας

§3.- H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

I. Γενικά

II. Χαρακτηριστικά και Αρχές της Διοίκησης Μέσω Στόχων

III. Οι λόγοι για την υιοθέτηση ενός συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων

IV. Η εφαρμογή ενός συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων στους Ο.Τ.Α

V. “Resultkontrakting”

VI. Προβλήματα στην εφαρμογή της Διοίκησης Μέσω Στόχων

§4.- Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

I. Γενικά

II. Μεθοδολογία εφαρμογής Ανασχεδιασμού Οργανωσιακών Διαδικασιών

III. Οφέλη από την εφαρμογή του Ανασχεδιασμού Οργανωσιακών Διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

IV. Βασικά χαρακτηριστικά του Ανασχεδιασμού της Δημόσιας Διοίκησης

V. Εμπόδια που συναντά ένας οργανισμός κατά την εφαρμογή του Ανασχεδιασμού

VI. Μαθήματα για το μέλλον από την εφαρμογή του Ανασχεδιασμού Οργανωσιακών Διαδικασιών σε τοπικούς οργανισμούς

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§1. - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

I. Γενικά

II. Ποιότητα Ζωής - Ασφάλεια - Κοινωνικές Παροχές

1. Υποχρέωση στην Ποιότητα Ζωής

1.1. Καθαριότητα

1.2. Στάθμευση – Δημοτική Συγκοινωνία

1.3. Ανακατασκευή Πεζοδρομίων

1.4. Ανάπλαση της πρόσοψης του Δήμου επί της Λ. Μεσογείων

1.5. Κοιμητήριο

1.6. Πράσινο

1.7. Άμεση Παρέμβαση στο Κεντρικό Άλσος

1.8. Λαϊκή Αγορά

1.9. Ανακύκλωση «Απηρχαιωμένων» ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

2. Υποχρέωση στην Ασφάλεια των Πολιτών

2.1. Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας (Σ.Π.Ε.)

2.2. Δημοτική Αστυνομία

2.3. Ίδρυση του Θεσμού του Συνηγόρου του Δημότη

3. Υποχρέωση για Κοινωνικές Παροχές

3.1. Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής

3.2. Δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος

3.3. Κ.Α.Π.Η.

3.4. Ξενώνας

3.5. Βοήθεια στο Σπίτι και Αξιοποίηση του Προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.).

3.6. Φροντίδα για την Πολύτεκνη Οικογένεια

3.7. Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης από τα ναρκωτικά

3.8. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

3.9. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

3.10. Επικοινωνία

3.11. Εκδρομές

3.12. Προστασία στα Ζώα

ΙΙΙ. Σχέσεις Δήμου – Πολίτη

1. Υποχρέωση στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη

1.1. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

1.2. Καθιέρωση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

1.3. Γραφείο Δημότη

1.4. Χάρτα Δικαιωμάτων των Πολιτών

1.5. Τηλεφωνική Ενημέρωση των Πολιτών

1.6. Δημιουργία Σώματος Πολιτών

1.7. Τοπικά Δημοψηφίσματα

2. Υποχρέωση Αναβάθμισης των Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωσης των Λειτουργιών του Δήμου

3. Υποχρέωση Ίδρυσης Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Εξυπηρέτησης

4. Υποχρέωση προς τις Παραγωγικές Μονάδες του Δήμου μας

4.1. Καταγραφή και Ομαδοποίηση των Επιχειρηματικών Μονάδων ανά Τομέα Παραγωγικής Δραστηριότητας

4.2. Έμφαση στην Επίλυση των Προβλημάτων των Μικρών Οικογενειακών Επιχειρήσεων

4.3. Πρόσβαση των Παραγωγικών Μονάδων στην Πληροφόρηση και την Ενημέρωση

4.4. Δημιουργία Ομάδας Εργασίας

4.5. Στενότερη Συνεργασία μεταξύ των Παραγωγικών Τάξεων και των Υπηρεσιών του Δήμου

5. Υποχρέωση Διευκόλυνσης των Νέων στην Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας

5.1. Άμεση Αντιμετώπιση της Ανεργίας των Νέων

ΙV. Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός – Νεότητα

1. Υποχρέωση Βελτίωσης της Ποιότητας της Παιδείας

1.1. Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Υλικοτεχνικής Υποδομής των Σχολικών Εγκαταστάσεων

1.2. Προώθηση της Συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των Συλλόγων των Καθηγητών και των Δασκάλων των Σχολείων του Δήμου

1.3. Ενίσχυση της Προστασίας των Μαθητών από και προς το Σχολείο

2. Υποχρέωση Παροχής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2.1. Δημοτική Βιβλιοθήκη

2.2. Ενίσχυση και Προσαρμογή στα Σύγχρονα Δεδομένα των Προγραμμάτων του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Δήμου

2.3. Στέκι Νεολαίας

2.4. Συνεχής Ενημέρωση των Δημοτών

2.5. Λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου

3. Υποχρέωση στον Πολιτισμό

3.1. Μουσική

3.2. Θέατρο

3.3. Εικαστικά

3.4. Λαϊκή Τέχνη

3.5. Δημοτική Πινακοθήκη

3.6. Δημοτικός Κινηματογράφος

3.7. Χορός

3.8. Φωτογραφία

3.9. Διοργάνωση Συνεδρίων πανελλήνιας και ευρωπαϊκής εμβέλειας για θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και τον πολιτισμό

3.10.Διοργάνωση Διεθνούς Συμποσίου

4. Υποχρέωση στον Αθλητισμό

5. Υποχρέωση στη Νεότητα

5.1.Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

V. Οικονομικοί Πόροι

§2. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

1.1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

1.2. Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου (ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι ή επιστημονικοί συνεργάτες)

1.3. Γραφείο Ποιότητας

1.4. Γραφείο Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 2. Γενικός Γραμματέας

2.1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 3. Γραφείο Αντιδημάρχων

Άρθρο 4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών του

Άρθρο 5. Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο 6. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 7. Γραφείο Δημοτικών Παρατάξεων

Άρθρο 8. Νομική Υπηρεσία

8.1. Γραφείο Νομικής Στήριξης του Δήμου

Άρθρο 9. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

9.1. Τμήμα Διοίκησης

9.1.1. Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου Διεκπεραίωσης και Διοικητικής Στήριξης

9.1.2. Γραφείο Υποστήριξης και Συντονισμού της Λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου

9.1.3. Γραφείο Θεμάτων Παιδείας

9.1.4. Γραφείο Αλλοδαπών

9.2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

9.2.1. Γραφείο Δημοτολογίου – Ιθαγένειας – Αδειών Πολιτικών Γάμων

9.2.2. Γραφείο Μεταδημοτεύσεων και Εκλογικών Διαδικασιών

9.2.3. Γραφείο Μητρώου Αρρένων – Στρατολογίας

9.2.4. Γραφείο Ληξιαρχείου – Δημοτικού Κοιμητηρίου

9.3. Τμήμα Προσωπικού

Άρθρο 10. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

10.1. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

10.1.1. Γραφείο χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και λαϊκών αγορών

10.1.2. Γραφείο χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων

10.1.2. Γραφείο ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 11. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη ( Κ.Ε.Π.)

11.1. Τμήμα Επικοινωνίας – Εξυπηρέτησης του Πολίτη

11.2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

11.3. Γραμματεία Διεύθυνσης

Άρθρο 12. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

12.1. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας

12.1.1. Γραφείο Προϋπολογισμού – Απολογισμού

12.1.2. Γραφείο Διαχείρισης Εσόδων

12.1.3. Γραφείο Θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας – Κληροδοτημάτων

12.2. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

12.3. Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθεμάτων

12.4. Τμήμα Λογιστηρίου

12.4.1. Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών

12.4.2. Γραφείο Μισθοδοσίας

12.5. Γραμματεία Διεύθυνσης

Άρθρο 13. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

13.1. Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων

13.1.1. Γραφείο Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης Έργων

13.1.2. Γραφείο Κατασκευής – Επισκευής – Συντήρησης Έργων

13.2. Τμήμα Πολεοδομίας

13.2.1. Γραφείο Πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού

13.2.2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών – Κτηματολογίου

13.3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων

13.3.1. Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού

13.3.2. Γραφείο Συντήρησης – Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

13.4. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

13.4.1. Γραφείο αστικών γραμμών

13.4.2. Γραφείο χώρων στάθμευσης

13.5. Γραμματεία Διεύθυνσης

Άρθρο 14. Διεύθυνση Διαχείρισης Περιβάλλοντος

14.1. Τμήμα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών

14.1.1. Γραφείο Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

14.1.2. Γραφείο Παιδικών Χαρών

14.2. Τμήμα Καθαριότητας

14.2.1. Γραφείο Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου

14.2.2. Γραφείο Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων του Δήμου (πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι)

14.3. Τμήμα Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων

14.3.1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

14.3.2. Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων

14.4. Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων

14.4.1. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Μεγάλων Αντικειμένων

14.5. Αυτοτελές Γραφείο Περιβάλλοντος

14.6. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

14.7. Γραμματεία Διεύθυνσης

Άρθρο 15. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

15.1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής

15.2. Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας

15.3. Γραφείο Δημοτικών Ιατρείων

Άρθρο 16. Αυτοτελές Τμήμα Έρευνας και Μηχανοργάνωσης

16.1. Γραφείο Έρευνας Πηγών Χρηματοδότησης και Συνεργασιών του Δήμου

16.2. Γραφείο Μηχανοργάνωσης – Τεκμηρίωσης

Άρθρο 17. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

17.1. Τμήμα Περιπολίας, Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων καθώς και Εφαρμογής των Διατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου

17.1.1.Γραφείο Περιπολίας και Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου

17.1.2.Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων

17.2. Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Αδειών Οικοδομών

17.3. Τμήμα Ελέγχου Επαγγελμάτων, Πάσης Φύσεως Επιτηδευμάτων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Ψυχαγωγικών, Ηλεκτρονικών Παιγνίων

17.4. Γραμματεία Διεύθυνσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ι. Περιγραφή θέσεων και διαδικασιών διοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου

1. Αρμοδιότητες Διευθυντών

1.1. Καθορισμός Θέσης

1.2. Γενικές Αρμοδιότητες

1.3. Προϊστάμενη Αρχή

1.4. Υφιστάμενοι

1.5. Ειδικότερες Αρμοδιότητες Διευθυντή ανά Διεύθυνση

1.5.1. Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

1.5.2. Διευθυντής Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη

1.5.3. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

1.5.4. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

1.5.5. Διευθυντής Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιβάλλοντος

1.5.6. Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας

2. Όργανα Συντονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου

2.1. Συμβούλιο Συντονισμού των Υπηρεσιών

2.2. Συντονιστικά Συμβούλια Επιπέδου Διεύθυνσης

2.3. Συντονιστικές Συσκέψεις Τμημάτων Διεύθυνσης ή Αυτοτελών Τμημάτων

3. Κανονισμοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

ΙΙ. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου

1. Ειδικές θέσεις

2. Θέσεις Νομικής Υπηρεσίας

3. Τακτικές Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

3.1. Κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

3.2. Κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης

3.3. Κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3.4. Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης

4. Προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

5. Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου

6. Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

7. Θέσεις Προϊσταμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1. Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 2. Εκλογή Προεδρείου

Άρθρο 3. Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 4. Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 5. Αρμοδιότητες Γραμματέα

Άρθρο 6. Παραίτηση Προεδρείου

Άρθρο 7. Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

7.1. Σύγκληση από τον Πρόεδρο

7.2. Σύγκληση από το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας

Άρθρο 8. Τόπος Συνεδρίασης

Άρθρο 9. Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων

Άρθρο 10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 11. Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 12. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων

Άρθρο 13. Δημοτικές Παρατάξεις

Άρθρο 14. Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 15. Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

Άρθρο 16. Αναφορές - Προτάσεις και Πληροφόρηση Δημοτών και Κατοίκων

Άρθρο 17. Τοπικά Συμβούλια Νέων

Άρθρο 18. Τοπικά Συμβούλια Παραβατικότητας

Άρθρο 19. Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση

Άρθρο 20. Διοικητική βοήθεια

Άρθρο 21. Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Άρθρο 22. Γραμματεία – Υπηρεσία Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 23. Ισχύς - Τροποποίηση Κανονισμού

Άρθρο 24. Εποπτεία

§4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ι. Εισαγωγικές Διατάξεις

Άρθρο 1. Σύσταση και επωνυμία

Άρθρο 2. Σκοπός

Άρθρο 3. Πόροι – Περιουσία

Άρθρο 4. Διάλυση του Νομικού Προσώπου

ΙΙ. Διοίκηση

Άρθρο 5. Όργανα

Άρθρο 6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 7. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9. Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10. Αρμοδιότητες Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11. Αρμοδιότητες Ελέγχοντος Συμβούλου

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες Εφόρου Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 13. Νομικός Σύμβουλος

Άρθρο 14. Γραμματεία Διοίκησης

ΙΙΙ. Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 15. Διευθυντής (Manager) του Νομικού Προσώπου

Άρθρο 16. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

16.1. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

16.2. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

16.3. Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας

Άρθρο 17. Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 18. Τμήμα Κλειστού Γυμναστηρίου

Άρθρο 19. Τμήμα Μαζικής Άθλησης

Άρθρο 20. Τμήμα Σχολικής Άθλησης

Άρθρο 21. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων – Τύπου – Πληροφόρησης

Άρθρο 22. Τμήμα Υγειονομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 23. Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

1. Τμήμα Βιβλιοθήκης

2. Τμήμα Πινακοθήκης

3. Τμήμα Επιστήμης- Λογοτεχνίας- Διαλέξεων

4. Τμήμα Μουσικής – Χορωδίας

5. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

6. Τμήμα Θεάτρου

7. Τμήμα Χορού (ρυθμικής, μπαλέτου και δημοτικών χορών)

8. Τμήμα Υφαντικής – Παραδοσιακού Κεντήματος

9. Τμήμα Θεάτρου Σκιών

10. Τμήμα Σκακιού

11. Τμήμα Φωτογραφίας

12. Τμήμα Παιδιού – Νεολαίας

13. Τμήμα Συμβουλευτικής

14. Τμήμα Κινηματογράφου – Video

15. Τμήμα Εκδόσεων

IV. Οικονομική Διαχείριση

Άρθρο 24. Γενικά

Άρθρο 25. Συμβάσεις

Άρθρο 26. Μελέτες

Άρθρο 27. Εκτέλεση Έργων – Προμηθειών

Άρθρο 28. Παραλαβή Έργων – Προμηθειών

Άρθρο 29. Δημοπρασίες

Άρθρο 30. Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμών

Άρθρο 31. Επίλυση Διαφορών

V. Στελέχωση των Υπηρεσιών του «Δημοτικού Νομικού Προσώπου Αθλητισμού – Πολιτισμού»

Άρθρο 32. Πρόσληψη Προσωπικού

VI. Ακροτελεύτιες Διατάξεις

§5.- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. Εισαγωγικές Διατάξεις

Άρθρο 1. Σύσταση και Επωνυμία

Άρθρο 2. Σκοπός

Άρθρο 3. Περιουσία

Άρθρο 4. Πόροι

Άρθρο 5. Διάλυση του Νομικού Προσώπου

Άρθρο 6. Δικαίωμα εγγραφής

Άρθρο 7. Εγγραφή παιδιών

Άρθρο 8. Διακοπή Φιλοξενίας Παιδιών

Άρθρο 9. Μεταφορά Παιδιών

Άρθρο 10. Υποχρεώσεις Μελών ΚΑΠΗ

II. Διοίκηση

Άρθρο 11. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 13. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 14. Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15. Αρμοδιότητες Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16. Επιτροπές Εποπτείας Παιδικών Σταθμών

Άρθρο 17. Γραμματεία Διοίκησης

IΙΙ. Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 18. Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό

18.1. Γραφείο Προσωπικού

18.2. Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης- Αρχείου

18.3. Γραφείο Λογιστηρίου – Ταμειακής Υπηρεσίας – Προμηθειών – Περιουσίας και Διαχείρισης Υλικού

18.4. Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Άρθρο 19. Τμήμα Υγειονομικής Υπηρεσίας

19.1. Γραφείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

19.2. Γραφείο Φυσικοθεραπείας

19.3. Γραφείο Εργοθεραπείας

19.4. Γραφείο Ψυχολογίας

Άρθρο 20. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

ΙV. Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Άρθρο 21. Χρόνος Λειτουργίας

Άρθρο 22. Τμήματα Λειτουργίας των Σταθμών

Άρθρο 23. Ιατρική Παρακολούθηση

Άρθρο 24. Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών

Άρθρο 25. Διατροφή Παιδιών

V. Καθήκοντα Προσωπικού

Άρθρο 26. Γενικά Καθήκοντα

Άρθρο 27. Καθήκοντα Προϊσταμένου Παιδικού Σταθμού

Άρθρο 28. Ειδικά Καθήκοντα Προσωπικού Παιδικών Σταθμών

28.1. Παιδαγωγοί

28.2. Βοηθοί Παιδαγωγών

28.3. Διαχειριστής

28.4. Παιδίατρος

28.5. Κοινωνικός Λειτουργός

28.6. Ψυχολόγος

28.7. Μάγειρας- Μαγείρισσα

28.8. Βοηθός Μάγειρα – Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος

28.9. Προσωπικό Καθαριότητας

28.10. Οδηγοί

28.11. Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό

VI. Στελέχωση των Υπηρεσιών

Άρθρο 29. Προσόντα Διορισμού

Άρθρο 30. Κατανομή Προσωπικού

Άρθρο 31. Πρόσληψη Προσωπικού

VII. Ακροτελεύτιες Διατάξεις

§6.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

Ι. Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1. Περιεχόμενο Κανονισμού

Άρθρο 2. Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού

Άρθρο 3. Φορέας Εφαρμογής του Κανονισμού

Άρθρο 4. Προσδιορισμός Εννοιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού

Άρθρο 5. Ταξινόμηση απορριμμάτων

ΙΙ. Υποχρεώσεις Δήμου

Άρθρο 6. Καθορισμός Υποχρεώσεων

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις κατοίκων και διερχομένων εντός των ορίων του Δήμου

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις πεζών

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις Καταστηματαρχών

Άρθρο 9. Καθαριότητα Ειδικών Χώρων (στεγασμένων ή μη)

Άρθρο 10. Καθαριότητα Οικοπέδων

Άρθρο 11. Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών

Άρθρο 12. Παράνομες Διαφημίσεις

Άρθρο 13. Παράνομη στάθμευση

Άρθρο 14. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.

Άρθρο 15. Καθαριότητα Αγορών και Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 16. Υποχρεώσεις σχετικές με την Ανακύκλωση

Άρθρο 17. Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειμένων

Άρθρο 18. Κατοικίδια Ζώα

Άρθρο 19. Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά μη Ογκώδη Αστικά Απορρίμματα

Άρθρο 20. Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά Ογκώδη Αστικά Απορρίμματα

Άρθρο 21. Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών Απορριμμάτων

Άρθρο 22. Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών και Τοξικών Απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου

Άρθρο 23.Υποχρεώσεις όσων παράγουν Επικίνδυνα Απόβλητα

Άρθρο 24. Τοποθέτηση κάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ι. Οικοδομικές Εργασίες

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

ΙΙ. Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 5

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Άρθρο 1. Υποχρεωτικές Οδηγίες

Άρθρο 2. Επιβολή Προστίμων

§7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΙΙΙ. Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

ΙV. Πληροφορίες για την απασχόληση από άλλους Δήμους

V. Πληροφορίες για την απασχόληση από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Παν/μίων

VI. Πληροφορίες για την κατάρτιση από περιφερειακό γραφείο του ΟΑΕΔ

VII. Καταγραφή των επιχειρήσεων και επικοινωνία με φορείς

VIII. Καταγραφή των ανέργων

IX. Διαδικασία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης ανέργων

Χ. Προβλήματα που αντιμετώπισε το Γραφείο μας μέχρι σήμερα

§8. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Σύσταση

ΙΙΙ. Αρμοδιότητες

IV. Δράσεις μελών του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.

V. Πρόσληψη προσωπικού για το ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. (εμψυχωτής)

VI. Πρόσληψη εμψυχωτή μέσω του νόμου για την μερική απασχόληση

VIΙ. Αποκεντρωμένες δομές πρόληψης της μικρομεσαίας εγ-κληματικότητας μέσω των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.

1. Γενικά

2. Αυτοδιοικητικές κοινωνικές δομές των Δήμων

2.1 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

2.2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

2.3.Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών και Νέων

2.3.1. Δημοτικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

2.3.2. Παιδικές Κατασκηνώσεις

2.3.3. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

2.3.4. Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων

2.3.5.Πρόγραμμα Υποστήριξης της Σχολικής Κοινότητας

2.4 Προγράμματα Υποστήριξης της Απασχόλησης

2.4.1. Ενημέρωση Ανέργων

2.4.2. Υπηρεσία Υποδοχής Αλλοδαπών

2.4.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Φυλακισμένων

2.4.4. Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Απασχόληση

2.4.5. Προγράμματα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

2.5. Δραστηριότητες Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2.5.1. Γραφείο Εθελοντισμού

2.5.2. Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης

2.5.3. Υπηρεσία Στέγης - Σίτισης

2.5.4. Γραφείο Πολιτών με Αναπηρίες

2.5.5. Ξενώνας Ανύπαντρων Μητέρων

2.5.6. Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας

2.5.7. Γραφείο Κοινωνικών Δράσεων

2.6. Προγράμματα Υποστήριξης της Υγείας

2.6.1. Δημοτικά Ιατρεία

2.6.2. Κέντρα. Προληπτικής Ιατρικής

2.6.3. Δημοτική Τράπεζα Αίματος

3. Συμπεράσματα

Γλωσσάριο

Βιβλιογραφία

Λημματικό Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 3, 2008
Στον τόμο αυτό έχουν συγκεντρωθεί δημοσιεύματα που αφορούν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Νέου Δ.Κ.Κ. μαζί με το καθ’ ύλην ευρετήριό του, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που συμπληρώνει με τις...