Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011


Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011 Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Νέου Δ.Κ.Κ. μαζί με το καθ’ ύλην ευρετήριό του, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που συμπληρώνει με τις διατάξεις της τον Κώδικα αυτόν.
Στις σελίδες του τόμου αυτού περιλαμβάνεται επίσης και ο νόμος 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), με όλες τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και το καθ’ ύλην ευρετήριό του.

Edition info

Title
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης
© 2011
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-727-4
Pages
943
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ι. Κείμενο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Παράρτημα Ι: Νόμοι συμπληρωματικοί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Παράρτημα ΙΙ: Προεδρικά Διατάγματα συμπληρωματικά του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

ΜΕΡΟΣ Β΄

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852/2010.

ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ −

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφάλαιο 1. Σύσταση – Συγκρότηση Δήμων

Κεφάλαιο 2. Σύσταση Περιφερειών

Κεφάλαιο 3. Σύσταση αποκεντρωμένης διοίκησης

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφάλαιο 1. Δημοτικές αρχές

Κεφάλαιο 2. Εκλογική διαδικασία

Κεφάλαιο 3. Σύστημα διακυβέρνησης

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

Κεφάλαιο 5. Καταστατική θέση αιρετών

Κεφάλαιο 6. Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους

Κεφάλαιο 7. Δημοτική συνεργασία – Νομικά πρόσωπα

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Κεφάλαιο 1. Αρχές και όργανα

Κεφάλαιο 2. Εκλογική διαδικασία

Κεφάλαιο 3. Σύστημα διακυβέρνησης

Κεφάλαιο 4. Καταστατική θέση

Κεφάλαιο 5. Αρμοδιότητες

Κεφάλαιο 6. Επιχειρήσεις – Νομικά πρόσωπα

Μέρος Δ΄. Νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι νησιωτικές περιφέρειες

Μέρος Ε΄. Μητροπολιτική Περιφέρεια

Μέρος ΣΤ΄. Εποπτεία

Μέρος Ζ΄. Προσωπικό - Οργάνωση Υπηρεσιών – Προσωπικό Περιφέρειας

Μέρος Η΄. Οικονομικά

Μέρος Θ΄. Αποκεντρωμένη διοίκηση

Μέρος Ι΄. Επιχειρησιακό σχέδιο υποστήριξης προγράμματος «Καλλικράτης» Το Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»

Μέρος ΙΑ΄. Μεταβατικές – Τελικές ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων- καταργητικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Συντομογραφίες

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...