Ε. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2009


Ε. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2009

Το παρόν έργο πραγματεύεται με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο την άσκηση προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζήτημα το οποίο σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο. Πρόκειται για ένα έργο που επιδιώκει να εμπλουτίσει την υπάρχουσα περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία στον τομέα του δημοσιονομικού δικαίου, ο οποίος διεκδικεί επάξια τη χειραφέτηση και ανάπτυξή του ως αυτόνομου κλάδου δικαίου.

Η ύλη διαρθρώνεται σε τρία μέρη, εκ των οποίων το πρώτο αφιερώνεται στην ανάλυση της ιστορικής και εννοιολογικής διάστασης του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο, όχι μόνον υπό το πρίσμα των σχετικών συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων, αλλά και με εκτενείς αναφορές στη νομολογία του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έμφαση δίδεται στις σύγχρονες όψεις του προληπτικού ελέγχου, οι οποίες αφορούν τις δαπάνες των ΟΤΑ και τις δημόσιες συμβάσεις. Στο τρίτο μέρος επιχειρείται συγκριτική παρουσίαση όλων των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη ή και τα ίδια τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, με αποτέλεσμα να αποτιμάται συνολικά το ισχύον δημοσιονομικό σύστημα στην Ελλάδα, να αμφισβητείται ο προληπτικός έλεγχος και να τεκμηριώνεται μέσω συγκεκριμένων προτάσεων η ανάγκη για δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Τέλος, το έργο συμπληρώνεται από μία πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία - αρθρογραφία καθώς και από ένα συνοπτικό αλλά χρηστικό λημματικό ευρετήριο.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους ερευνητές του εν γένει δημοσιονομικού δικαίου και τους εφαρμοστές του διοικητικού και δικαστικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών, ενώ μπορεί εξίσου να αποτελέσει ένα πολύτιμο πρακτικό βοήθημα για τους υποψηφίους διοικητικής κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής Δικαστών και όσους προετοιμάζονται σε θέματα δημοσιονομικού δικαίου για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Edition info

Title
Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Από την καθιέρωση στην αμφισβήτηση
© 2009
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-509-6
Pages
289
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ι. Η νομοθετική πρόβλεψη του προληπτικού ελέγχου

Α. Ο νόμος ΣΙΒ΄ του 1852

Β. Ο νόμος ΑΥΟΖ΄ του 1887

1. Το περιεχόμενο του νόμου ΑΥΟΖ΄/1887

2. Οι περαιτέρω τροποποιήσεις του νόμου ΑΥΟΖ΄/1887

ΙΙ. Η συνταγματική κατοχύρωση του προληπτικού ελέγχου

Α. Τα «συνταγματικά κείμενα» της δικτατορίας

Β. Το Σύνταγμα του 1975

Γ. Το διάστημα 1984-1989: η κατάργηση του δικαστικού προληπτικού ελέγχου του Δημοσίου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Το αναθεωρημένο άρθρο 98 του Συντάγματος και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α. Η επέκταση του ελέγχου σε όλα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα (άρθρο 98 παρ. 1 περ. α΄)

1. Η προ της συνταγματικής αναθεώρησης διαμορφωμένη κατάσταση επί των νομικών προσώπων

2. Η αναθεώρηση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98

Β. Ο προληπτικός έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας (άρθρο 98 παρ. 1 περ. β΄)

1. Το νομικό πλαίσιο του ελέγχου των συμβάσεων πριν από τη συνταγματική κατοχύρωσή του

2. Η συνταγματική κατοχύρωση του προσυμβατικού ελέγχου και το ισχύον νομικό πλαίσιο

ΙΙ. Το άρθρο 100 Α του Συντάγματος και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Η EΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

I. Η έννοια και η σημασία του προληπτικού ελέγχου

Α. Διάκριση διοικητικού και δικαστικού προληπτικού ελέγχου

Β. Διάκριση προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου

II. Η νομική φύση της πράξης του Τμήματος κατά τον προληπτικό έλεγχο δημόσιων δαπανών

Α. Οι απόψεις της θεωρίας

1. Ως προς τη νομική φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2. Ως προς τη νομική φύση του προληπτικού ελέγχου

Β. Οι θέσεις της νομολογίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Το περιεχόμενο του προληπτικού ελέγχου

Α. Ο έλεγχος του τυπικού μέρους της δαπάνης

1. Ο έλεγχος της νομιμότητας

2. Ο έλεγχος της κανονικότητας

Β. Ο έλεγχος του ουσιαστικού μέρους της δαπάνης

ΙΙ. Η έκταση και τα όρια άσκησης του προληπτικού ελέγχου

Α. Η έρευνα των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων

Β. Το δεδικασμένο ως περιορισμός του ελέγχου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ AΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ι. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην άσκηση του προληπτικού ελέγχου

Α. Η έννοια του διατάκτη

Β. Τα όργανα άσκησης προληπτικού ελέγχου

II. Το αντικείμενο εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ι. Η διοικητική προδικασία του ελέγχου

ΙΙ. Η διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α. Η διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου

Β. Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

1. Η ανάκληση της πράξης του Τμήματος

2. Η θεώρηση του χρηματικού εντάλματος με ευθύνη του διατάκτη-Υπουργού

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ OΨΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ι. Η δημοσιονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ

ΙΙ. Ο προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών των δήμων και κοινοτήτων

ΙΙΙ. O προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

I. Το αντικείμενο εφαρμογής του προσυμβατικού ελέγχου

II. Η διαδικασία άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου

Α. Η διαδικασία ενώπιον του Κλιμακίου

Β. Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

III. Η νομική φύση του προσυμβατικού ελέγχου και η σχέση αυτού με την αντίστοιχη αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΄Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ι. Η διαφορετική φύση των οργάνων ελέγχου: δικαστική ή μη

Α. Θεσμοί δικαστικής μορφής

Β. Θεσμοί διοικητικής μορφής

ΙΙ. H σχέση των οργάνων ελέγχου με τη νομοθετική εξουσία: ανεξάρτητο ή επικουρικό όργανο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ι. Η περίπτωση της Ιταλίας

ΙΙ. Η περίπτωση του Βελγίου

ΙΙΙ. Η περίπτωση της Πορτογαλίας

IV. Τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου στην Ελλάδα

Α. Η νομιμοποιητική λειτουργία του προληπτικού ελέγχου

Β. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο προληπτικός έλεγχος

Γ. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και ο προληπτικός έλεγχος

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ο EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ι. Η έννοια της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

ΙΙ. Η εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών στη Μεγάλη Βρετανία

Α. Η ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου

Β. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή

ΙΙ. Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών στη Γαλλία

Α. Οι εσωτερικοί έλεγχοι που ασκεί η Διοίκηση

Β. Οι εξωτερικοί έλεγχοι που ασκούν δικαστικά όργανα

ΙΙΙ. Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Ο εσωτερικός έλεγχος

Β. Ο εξωτερικός έλεγχος

IV. Η εναρμόνιση της Ελλάδας με το σύγχρονο πρότυπο ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων