Ε. Μπάλτα/Ν. Μπάρμπας, Συλλογή νομοθεσίας δημοσιονομικού δικαίου, 2010


Ε. Μπάλτα/Ν. Μπάρμπας, Συλλογή νομοθεσίας δημοσιονομικού δικαίου, 2010

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται το δίκαιο της κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, και κυρίως ο διοικητικός και δικαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και το στάδιο της αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Επίσης, παρουσιάζονται οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν την έκδοση και διαχείριση των δημοσίων δανείων, αλλά και την παροχή δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τον έλεγχο των δαπανών αυτού, καθώς και οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που επιβάλλουν την ικανοποίηση των κριτηρίων δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, ζήτημα άκρως επίκαιρο και με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας.

Χαρακτηριστικό των διατάξεων της δημοσιονομικής νομοθεσίας είναι το γεγονός ότι είναι διάσπαρτες σε διάφορα νομικά κείμενα, κατάσταση που δεν διευκολύνει το έργο του Έλληνα νομικού τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι διατάξεις των κλάδων του ευρύτερου δημοσιονομικού δικαίου δεν έχουν αποτελέσει ακόμη στη χώρα μας αντικείμενο συστηματικής επεξεργασίας και μεθοδολογικής ταξινόμησης σε ενιαία συλλογή νόμων. Το έργο προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συγκεντρωμένους και κατάλληλα ταξινομημένους τους δημοσιονομικούς νόμους κατά ενότητες και με ευρετήριο καθ’ ύλη. Αποτελεί με αυτό τον τρόπο ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε Έλληνα νομικό που επιθυμεί την ταχεία και ασφαλή εκτέλεση του έργου του, ιδιαίτερα τώρα με την εξέλιξη των δημοσιονομικών προβλημάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο πλαίσιο των σχέσεων αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την ευρωζώνη.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι, μετά την εισαγωγή του δημοσιονομικού δικαίου στα προγράμματα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και μετά την ένταξή του στην εξεταστέα ύλη κατά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων μέσω του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων της δημοσιονομικής διοίκησης, καθώς και μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την κάλυψη θέσεων δικαστών της διοικητικής δικαιοσύνης, το έργο της παρούσης συλλογής αποκτά πολλαπλή χρησιμότητα.

Edition info

Title
Συλλογή νομοθεσίας δημοσιονομικού δικαίου
Προϋπολογισμός-Απολογισμός-Ισολογισμός - Ελ. Συνέδριο - Δημόσιο Λογιστικό - Λογιστικό ΝΠΔΔ και ΟΤΑ - Δημοσιονομικός έλεγχος - Προσυμβατικός Έλεγχος - ΚΕΔΕ - Δημόσια Δάνεια - Δάνεια με εγγύηση Ελ. Δημοσίου - Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο
© 2010
Authors
ISBN
978-960-445-530-0
Pages
ΧΙΙΙ + 847
Price
€ 88.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Έννοια και κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού - Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους

ΙΙ. Δημόσιο Λογιστικό

ΙΙΙ. Λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ.

VI. Δημόσιες συμβάσεις και έλεγχος νομιμότητας

VIII. Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

IX. Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών

X. Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

XI. Δημόσια Δάνεια

ΧΙΙ. Βασικές διατάξεις ευρωπαϊκού δημοσιονομικού δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων