Δ. Σκιαδάς, Θεωρία δημοσίων δαπανών, 2011


Δ. Σκιαδάς, Θεωρία δημοσίων δαπανών, 2011

Μια απλή, χρηστική για το μέσο αναγνώστη, μελέτη των βασικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής δημοσίων δαπανών.

Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου που διανύουμε είναι οι μεγάλες ανησυχίες που προκαλούν οι δυσμενείς εξελίξεις των δημοσιονομικών μεγεθών και ιδίως τα αυξημένα κρατικά ελλείμματα και χρέη, παράλληλα με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας που εμφανίζουν πολλές εθνικές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. Στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας υπάρχει συσχέτιση αυτών των φαινομένων μεταξύ τους. Οι κρατικές πολιτικές που προκάλεσαν τα μεγάλα ελλείμματα, με την αύξηση των δημοσίων δαπανών, δεν στάθηκαν αρκετές για να τονώσουν την παραγωγικότητα και συνακόλουθα την ανταγωνιστικότητα.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής δαπανών που θα συμβάλλει, μαζί με τις ευρύτερες δημοσιονομικές επιλογές σε άλλα ζητήματα, όπως π.χ. η φορολογική πολιτική ή η πολιτική δημόσιου δανεισμού, στην ανάταξη των δημοσιονομικών μεγεθών.
Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συνδράμει στον δημόσιο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στην προσπάθεια εντοπισμού μιας βιώσιμης απάντησης στο ερώτημα «τι δέον γενέσθαι;» περί τα δημόσια οικονομικά.

Edition info

Title
Θεωρία δημοσίων δαπανών
Επιλογές και θεσμοί δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα και την ΕΕ
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-671-0
Pages
ΧΙΙΙ + 200
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η κρατική συμμετοχή στην οικονομία

Α. Ιδιωτική παραγωγή και διάθεση αγαθών

Β. Μορφές κρατικής συμμετοχής στην οικονομία

Γ. Δικαιούχοι της κρατικής παρέμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δημόσια Αγαθά

Α. Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δημοσίων αγαθών

Β. Διακρίσεις των δημοσίων αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ταξινόμηση των δημοσίων δαπανών

Α. Ταξινόμηση με βάση το οικονομικό κριτήριο

Β. Ταξινόμηση με βάση το λειτουργικό κριτήριο

Γ. Ταξινόμηση με βάση το διοικητικό κριτήριο

Δ. Άλλες διακρίσεις των δημοσίων δαπανών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το φαινόμενο της αυξητικής τάσης των δημοσίων δαπανών και η χρηματοδότησή τους

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Θεωρία της συνεχούς αύξησης των δημοσίων δαπανών (Νόμος του Α. Wagner)

Γ. Η θεωρία της κλιμακωτής αύξησης των δημοσίων δαπανών

Δ. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών

Ε. Δυνατότητα θεσμικού ελέγχου της αυξητικής τάξης των δημοσίων δαπανών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δημόσια Επιλογή: Ο μηχανισμός της πολιτικής διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη διενέργεια δημοσίων δαπανών

Α. Φύση του μηχανισμού πολιτικής διαδικασίας

Β. Συστήματα μέτρησης της δημόσιας επιλογής: Παμψηφία και Πλειοψηφία

Γ. Ατέλειες του μηχανισμού πολιτικής διαδικασίας

Δ. Συμμετοχικός Προϋπολογισμός: Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αντιμετώπισης των ατελειών του μηχανισμού λήψης αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Δημοσίων Δαπανών

Α. Εννοιολογική προσέγγιση

Β. Κατηγορίες Κόστους - Οφέλους των Δημοσίων Δαπανών και αποτίμησή τους

Γ. Σύγκριση Οφέλους και Κόστους Δημοσίων Δαπανών και επίπτωσή τους στη διανομή εισοδήματος

Δ. Ένα παράδειγμα χρήσης της τεχνικής οφέλους και κόστους: Η επιλογή για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΒΔΟΜΟ

Εφαρμογή Πολιτικής Δαπανών - Δημόσιος Προϋπολογισμός

Α. Ανάλυση Πολιτικής Δαπανών

Β. Έννοια του Δημόσιου Προϋπολογισμού

Γ. Λειτουργίες του Προϋπολογισμού

Δ. Θεσμική ανάλυση Προϋπολογισμού

Ε. Είδη Δημόσιου Προϋπολογισμού

ΣΤ. Σύστημα προϋπολογισμού λειτουργίας ή προγραμμάτων στην Ελλάδα

ΏΣ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

Β. Ξενόγλωσση

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022
Το παρόν έργο αποτελεί ένα πλήρες, εύληπτο και κατανοητό εγχειρίδιο του γενικού δημοσιονομικού δικαίου που έχει ως στόχο την ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και την...
Πολυκώδικας, 11η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία. Περιέχονται πλήρως ενημερωμένοι: • Ποινικός Κώδικας • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • Κώδικας Πολιτικής...
Η. Σοφιώτης, Οι θεσμοί της οικονομίας κατά το Δημόσιο Δίκαιο, 2020
Το παρόν βιβλίο είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού και διδακτικού έργου του συγγραφέως ως διδάσκοντος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενο το Δημόσιο...
Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 3η έκδ., 2018
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο Κ.Ε.Δ.Ε. περιέχει διατάξεις που αφορούν τη διοικητική εκτέλεση, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, ανεξάρτητα αν...
Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκαν στο ΙΘ' Επιστημονικό Συμπόσιο στου Πανεπιστημίου...