Δ. Παπαστερίου/Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2η έκδ., 2021


Δ. Παπαστερίου/Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2η έκδ., 2021

Στο Δίκαιο των Δικαιοπραξιών, ως τη φυσική συνέχεια των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, η έννομη τάξη και μαζί της η νομική επιστήμη ακολουθούν την ακραία αφαίρεση κατά την κατάστρωση των κανόνων δικαίου. Η ερμηνεία και εφαρμογή τους προϋποθέτουν τη γνώση του πρώτου μέρους των Γενικών Αρχών και αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και εφαρμογή του εν γένει Αστικού Δικαίου.

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση η ύλη διαρθρώνεται συστηματικά σε τέσσερα μέρη με επιμέρους κεφάλαια και σε εβδομήντα τέσσερις συνολικά παραγράφους που συμβάλουν στην ξεκάθαρη δομή του έργου και εμπλουτίζονται πολύ συχνά με παραδείγματα ή με αποσπάσματα από δικαστικές αποφάσεις, επιδιώκοντας την καλύτερη κατανόηση και τη συσχέτιση των εννοιών, αλλά και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα επιστημονικό βοήθημα τόσο για τον φοιτητή όσο και για τον ώριμο νομικό. Ένας τέτοιος στόχος επιβάλλει την τήρηση μιας ισορροπίας στην ανάπτυξη των θεμάτων και μάλιστα τέτοιας ισορροπίας που αφενός να επιτρέπει στο φοιτητή να αντιληφθεί και να αφομοιώσει τις καινούργιες έννοιες, αφετέρου να ικανοποιεί τον προχωρημένο νομικό στις ποικίλες αναζητήσεις του.

Edition info

Title
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
© 2021
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-292-2
Pages
ΧΧΧΙΙΙ + 603
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ A΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εννοια δικαιοπραξΙας

§ 1. Νομικά γεγονότα και πράξεις δικαίου

§ 2. Η δικαιοπραξία ως πράξη δικαίου

§ 3. Λοιπές πράξεις δικαίου

§ 4. Συσχετίσεις πράξεων δικαίου

§ 5. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

§ 6. Εισαγωγή στις διακρίσεις των δικαιοπραξιών

§ 7. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίες

§ 8. Δικαιοπραξίες εν ζωή και δικαιοπραξίες αιτία θανάτου

§ 9. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίου

§ 10. Ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες

§ 11. Υποσχετικές και εκποιητικές δικαιοπραξίες

§ 12. Δικαιοπραξίες με επίδοση και δικαιοπραξίες χωρίς επίδοση

§ 13. Επαχθείς και χαριστικές δικαιοπραξίες

§ 14. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς δικαιοπραξίες

§ 15. Συναινετικές και παραδοτικές δικαιοπραξίες

§ 16. Δικαιοπραξίες άτυπες και τυπικές

§ 17. Δικαιοπραξίες ελεύθερης διαπραγματεύσεως και αναγκαστικής καταρτίσεως

§ 18. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

§ 19. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Υπόσταση, κύρος και ενέργεια δικαιοπραξιών

§ 20. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής δικαιοπραξίας

§ 21. Προϋποθέσεις του κύρους δικαιοπραξίας

§ 22. Όροι του ενεργού δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

οι δηλωσεισ βουλησεωσ

§ 23. Έννοια και διακρίσεις δηλώσεως βουλήσεως

§ 24. Υπόσταση, κύρος και ενέργεια δηλώσεων βουλήσεως

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 25. Έννοια και μορφές συμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

§ 26. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων

§ 27. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 28. Προσύμφωνο

§ 29. Σύμφωνο προαιρέσεως

§ 30. Άλλες προκαταρκτικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

§ 31. Πρόταση

§ 32. Αποδοχή

§ 33. Συμφωνία

§ 34. Ασυμφωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§ 35. Αναγκαστικές συμβάσεις

§ 36. Συμβάσεις προσχωρήσεως

§ 37. Συμβάσεις με διαγωνισμό ή πλειστηριασμό

§ 38. Συμβάσεις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

§ 39. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών (Α΄)

§ 40. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών (Β΄)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

§ 41. Παραγωγή και μη παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων

§ 42. Το ανίσχυρο και το ελαττωματικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

§ 43. Ανύπαρκτες (ανυπόστατες) δηλώσεις βουλήσεως και δικαιοπραξίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

§ 44. Έννοια, είδη και λειτουργία ακυρότητας

§ 45. Μερική ακυρότητα, ίαση και μετατροπή

§ 46. Γενικά για τους λόγους ακυρότητας

§ 47. Η μη τήρηση τύπου

§ 48. Απαγόρευση δικαιοπραξίας από το νόμο και απαγορεύσεις διαθέσεως

§ 49. Εικονικότητα

§ 50. Αντίθεση στα χρηστά ήθη

§ 51. Συνέπειες ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΚΥΡΩΣΙΑ

§ 52. Γενικά για την ακυρωσία

§ 53. Έννοια και λόγοι ακυρωσίας

§ 54. Πλάνη

§ 55. Απάτη

§ 56. Απειλή

§ 57. Τρόπος ακυρώσεως

§ 58. Απόσβεση δικαιώματος ακυρώσεως

§ 59. Συνέπειες ακυρώσεως

§ 60. Συρροές στην ακυρωσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 61. Ανενεργείς δικαιοπραξίες

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αιρέσεις και προθεσμίες

§ 62. Έννοια και είδη αιρέσεων

§ 63. Λειτουργία αιρέσεων

§ 64. Προθεσμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

§ 65. Έννοια και είδη αντιπροσωπεύσεως

§ 66. Προϋποθέσεις και συνέπειες αντιπροσωπεύσεως

§ 67. Έννοια και είδη πληρεξουσιότητας

§ 68. Σύσταση, έκταση και ενέργεια πληρεξουσιότητας

§ 69. Παύση πληρεξουσιότητας

§ 70. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

§ 71. Έλλειψη πληρεξουσιότητας

§ 72. Αυτοδικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

§ 73. Συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση

§ 74. Διάθεση από μη δικαιούχο

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ A΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Εννοια δικαιοπραξΙας

§ 1. Νομικά γεγονότα και πράξεις δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομικά γεγονότα

ΙΙΙ. Πράξεις δικαίου

IV. Θεμιτές και αθέμιτες πράξεις δικαίου

V. Οι αθέμιτες πράξεις ειδικότερα

§ 2. Η δικαιοπραξία ως πράξη δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Α. Ορισμός της δικαιοπραξίας

Β. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Δήλωση βουλήσεως

2. Μία δήλωση βουλήσεως ή σύνθεση περισσότερων δηλώσεων βουλήσεως

3. Συγκρότηση νομοτυπικής μορφής

4. Πλήρωση στοιχείων νομοτυπικής μορφής

5. Επέλευση θελημένης έννομης συνέπειας

ΙΙΙ. Η σημασία της δηλώσεως βουλήσεως

ΙV. Η δικαιοπραξία ως (ατομικός και συγκεκριμένος) κανόνας δικαίου

§ 3. Λοιπές πράξεις δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οιονεί δικαιοπραξίες

ΙΙΙ. Νομικές υλικές πράξεις

IV. Δικαιοπρακτικές παραλείψεις

§ 4. Συσχετίσεις πράξεων δικαίου

Α. Εισαγωγικά

Β. Δικαιοπραξία και οιονεί δικαιοπραξία

Γ. Δικαιοπραξία και νομική υλική πράξη

Δ. Δικαιοπραξία και δικαιοπρακτική παράλειψη

Ε. Οιονεί δικαιοπραξία και νομική υλική πράξη

Στ. Οιονεί δικαιοπραξία και δικαιοπρακτική παράλειψη

Ζ. Νομική υλική πράξη και δικαιοπρακτική παράλειψη

§ 5. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια, θέση και περιεχόμενο

ΙΙΙ. Όρια της ιδιωτικής αυτονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

§ 6. Εισαγωγή στις διακρίσεις των δικαιοπραξιών

§ 7. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίες

Ι. Μονομερείς δικαιοπραξίες – Συνδικαιοπραξίες

ΙΙ. Πολυμερείς δικαιοπραξίες

Α. Συμβάσεις

Β. Συλλογικές πράξεις

1. Συστατικές πράξεις

2. Καταστατικές δικαιοπραξίες

3. Συλλογικές αποφάσεις

§ 8. Δικαιοπραξίες εν ζωή και δικαιοπραξίες αιτία θανάτου

Ι. Δικαιοπραξίες εν ζωή

ΙΙ. Δικαιοπραξίες αιτία θανάτου

§ 9. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίου

Ι. Δικαιοπραξίες προσωπικού δικαίου

ΙΙ. Δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου

§ 10. Ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες

Ι. Ενοχικές δικαιοπραξίες

ΙΙ. Εμπράγματες δικαιοπραξίες

ΙΙΙ. Δικαιοπραξίες με ενοχική ή εμπράγματη ενέργεια

§ 11. Υποσχετικές και εκποιητικές δικαιοπραξίες

Ι. Υποσχετικές δικαιοπραξίες

ΙΙ. Εκποιητικές δικαιοπραξίες

Α. Γενικά

Β. Η έννοια της διαθέσεως ειδικότερα

ΙΙΙ. Η αρχή του διαχωρισμού

§ 12. Δικαιοπραξίες με επίδοση και δικαιοπραξίες χωρίς επίδοση.

Ι. Έννοια επιδόσεως

ΙΙ. Δικαιοπραξίες που περιέχουν επίδοση

ΙΙΙ. Δικαιοπραξίες που δεν περιέχουν επίδοση

§ 13. Επαχθείς και χαριστικές δικαιοπραξίες

Ι. Επαχθείς δικαιοπραξίες

ΙΙ. Χαριστικές δικαιοπραξίες

Α. Έννοια

Β. Σχέση με τυχηρές δικαιοπραξίες

ΙΙΙ. Πρακτική σημασία διακρίσεως

§ 14. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς δικαιοπραξίες

Ι. Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΙΙ. Ετεροβαρείς συμβάσεις

ΙΙΙ. Συσχέτιση με επαχθείς και χαριστικές δικαιοπραξίες

§ 15. Συναινετικές και παραδοτικές δικαιοπραξίες

Ι. Γενικά

ΙΙ. Συναινετικές δικαιοπραξίες

ΙΙΙ. Παραδοτικές δικαιοπραξίες

§ 16. Δικαιοπραξίες άτυπες και τυπικές

§ 17. Δικαιοπραξίες ελεύθερης διαπραγματεύσεως και αναγκαστικής καταρτίσεως

§ 18. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

Ι. Έννοια αιτίας

ΙΙ. Είδη αιτίας

ΙΙΙ. Αιτιώδεις δικαιοπραξίες

ΙV. Αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

§ 19. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίες

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εννοιολογική προσέγγιση

ΙΙΙ. Μορφές και πρακτική χρησιμότητα

ΙV. Το πρόβλημα του επιτρεπτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Υπόσταση, κύρος και ενέργεια δικαιοπραξιών

§ 20. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής δικαιοπραξίας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Α. Γενικά

Β. Έννοια

Γ. Είδη νομοτυπικών μορφών

1. Απλή και σύνθετη νομοτυπική μορφή

2. Σύνθεση νομοτυπικών μορφών

Δ. Καθορισμός και πλήρωση στοιχείων νομοτυπική μορφής

1. Καθορισμός των στοιχείων της νομοτυπικής μορφής

2. Η διαδικασία της πληρώσεως

3. Το μεταβατικό στάδιο και η αρχή της διαδοχικής πληρώσεως

4. Η τήρηση καλόπιστης συμπεριφοράς

5. Συνέπειες από την πλήρωση

6. Συνέπειες από τη μη πλήρωση

Ε. Ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία

§ 21. Προϋποθέσεις του κύρους δικαιοπραξίας

§ 22. Όροι του ενεργού δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

οι δηλωσεισ βουλησεωσ

§ 23. Έννοια και διακρίσεις δηλώσεως βουλήσεως

I. Εισαγωγικά

II. Εννοιολογικός προσδιορισμός δηλώσεως βουλήσεως

Α. Γενικά

Β. Τα επί μέρους εννοιολογικά μορφώματα της δηλώσεως βουλήσεως

Γ. Συνθετική προσέγγιση

III. Η βούληση και η δήλωση

Α. Γενικά

Β. Οι δύο προσεγγίσεις της δηλώσεως βουλήσεως

Γ. Η βούληση

1. Εννοιολογική προσέγγιση και στοιχεία διαμορφώσεως

2. Πνευματική επάρκεια και βούληση

3. Η βούληση ως νομικό γεγονός

α. Η βούληση πριν από την εξωτερίκευσή της

β. Η βούληση κατά την εξωτερίκευσή της

γ. Η βούληση μετά την εξωτερίκευσή της

4. Μορφές της βουλήσεως

α. Βούληση της πράξης

β. Βούληση της δηλώσεως

γ. Δικαιοπρακτική βούληση

Δ. Η δήλωση

ΙV. Σχέσεις βουλήσεως και δηλώσεως

V. Η θεωρία της ισχύος ειδικότερα

VΙ. Η πράξη βουλήσεως

VΙΙ. Διακρίσεις των δηλώσεων βουλήσεως

Α. Σκόπιμη και καταλογιστή δήλωση βουλήσεως

Β. Ρητή και σιωπηρή δήλωση βουλήσεως

Γ. Απευθυντέα και μη απευθυντέα δήλωση βουλήσεως

Δ. Αυτοπρόσωπη και μέσω άλλου δήλωση βουλήσεως

Ε. Τυπική και άτυπη δήλωση βουλήσεως

§ 24. Υπόσταση, κύρος και ενέργεια δηλώσεων βουλήσεως

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Υπόσταση δηλώσεως βουλήσεως και ακυρότητά της

ΙΙΙ. Κατάρτιση δηλώσεως βουλήσεως

IV. Πλήρης και ατελής δήλωση βουλήσεως

V. Κύρος της δηλώσεως βουλήσεως

Α. Προϋποθέσεις του κύρους της δηλώσεως βουλήσεως

Β. Λόγοι ακυρότητας και λόγοι ακυρωσίας της δηλώσεως βουλήσεως

Γ. Ειδικές ρυθμίσεις για το κύρος των δηλώσεων βουλήσεως

1. Σε σχέση με το θάνατο

2. Σε σχέση με τη δικαιοπρακτική ανικανότητα

VI. Ενέργεια της δηλώσεως βουλήσεως

A. Οι όροι του ενεργού της δηλώσεως βουλήσεως

Β. Το μεταβατικό στάδιο

Γ. Ειδικά η περιέλευση

Δ. Ανάκληση της δηλώσεως βουλήσεως

VII. Δήλωση βουλήσεως πέρα από το ιδιωτικό δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 25. Έννοια και μορφές συμβάσεων

Ι. Έννοια συμβάσεως και ρύθμιση στον ΑΚ

ΙΙ. Διακρίσεις και ποικίλες μορφές συμβάσεων

Α. Διακρίσεις συμβάσεων

Β. Ποικίλες μορφές συμβάσεων

1. Επώνυμες και ανώνυμες συμβάσεις

2. Ένωση συμβάσεων – Μικτές συμβάσεις

ΙΙΙ. Κανονιστικές συμβάσεις

ΙV. Πραγματικές συμβατικές σχέσεις

A. Το πρόβλημα

B. Προκρινόμενη άποψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

§ 26. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Χρονικά όρια διαπραγματεύσεων

ΙΙΙ. Αντικείμενο διαπραγματεύσεων

ΙV. Συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων

Α. Η επιβαλλόμενη συμπεριφορά κατ’ ΑΚ

Β. Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις

1. Υποχρέωση για σοβαρή και γρήγορη προώθηση των διαπραγματεύσεων

2. Υποχρέωση διαφωτίσεως

3. Υποχρέωση αλήθειας

4. Υποχρέωση προστασίας

Γ. Η συμμόρφωση στην υποχρέωση καλόπιστης συμπεριφοράς

Δ. Η παράβαση της υποχρεώσεως καλόπιστης συμπεριφοράς

V. Μη συμβατικά μορφώματα

Α. Επιστολή προθέσεων

Β. Μνημόνιο συνεργασίας

§ 27. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομική φύση

III. Προϋποθέσεις ευθύνης

Α. Νόμιμος λόγος ευθύνης

1. Αντισυναλλακτική συμπεριφορά

2. Υπαίτια συμπεριφορά

Β. Ζημία.

Γ. Αιτιώδης συνάφεια

IV. Περιεχόμενο της ευθύνης

V. Ευθύνη τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 28. Προσύμφωνο

Ι. Εισαγωγικά

II. Έννοια και σημασία

ΙΙΙ. Νομική φύση και είδη

Α. Νομική φύση

Β. Είδη

Γ. Ειδικά ζητήματα

IV. Περιεχόμενο και τύπος

Α. Περιεχόμενο

Β. Προϋποθέσεις κύρους – Τύπος

V. Έννομες συνέπειες

§ 29. Σύμφωνο προαιρέσεως

I. Έννοια και πρακτική χρησιμότητα

II. Περιεχόμενο και τύπος

III. Σύναψη της κύριας συμβάσεως

IV. Συσχέτιση με προσύμφωνο

§ 30. Άλλες προκαταρκτικές συμβάσεις

Ι. Σύμφωνο προτιμήσεως

ΙΙ. Σύμβαση-πλαίσιο

ΙΙΙ. Σύμβαση για τη ρύθμιση των διαπραγματεύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

§ 31. Πρόταση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια προτάσεως

Α. Γενικά

Β. Περιεχόμενο προτάσεως

1. Νομοτυπική μορφή προτάσεως

α. Στοιχεία – Πληρότητα

β. Έλλειψη στοιχείων προτάσεως

γ. Πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται

δ. Βούληση νομικής δεσμεύσεως

2. Προϋποθέσεις κύρους και όροι ενεργού

Γ. Διάκριση από πρόσκληση

ΙΙΙ. Δέσμευση από την πρόταση

Α. Ο κανόνας του ΑΚ

Β. Οι εξαιρέσεις του ΑΚ

1. Το δικαίωμα ανακλήσεως

2. Συσχέτιση των ΑΚ 168 και

ΙV. Απόσβεση προτάσεως

Α. Γενικά

Β. Αποποίηση προτάσεως

Γ. Αποδοχή με τροποποιήσεις

Δ. Πάροδος χρόνου

Ε. Θάνατος – Ανικανότητα

Στ. Άλλες περιπτώσεις αποσβέσεως προτάσεως

§ 32. Αποδοχή

I. Έννοια και νομική φύση

A. Γενικά

B. Νομική φύση

Γ. Νομική θέση λήπτη προτάσεως

ΙΙ. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Χρόνος αποδοχής

Α. Γενικά

Β. Δικαιοπρακτική προθεσμία

Γ. Νόμιμη προθεσμία

Δ. Εκπρόθεσμη αποδοχή

IV. Συνέπειες εμπρόθεσμης αποδοχής

A. Σύναψη συμβάσεως

B. Χρόνος συνάψεως

Γ. Τόπος συνάψεως

§ 33. Συμφωνία

Ι. Γενικά

ΙΙ. Το ειδικότερο περιεχόμενο της συμφωνίας

§ 34. Ασυμφωνία

Ι. Γενικά

ΙΙ. Φανερή ασυμφωνία

ΙΙΙ. Λανθάνουσα ασυμφωνία

IV. Διμερής πλάνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§ 35. Αναγκαστικές συμβάσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια και σκοποί

ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία

Α. Υποχρέωση συνάψεως βάσει ειδικού νόμου

Β. Υποχρέωση συνάψεως βάσει γενικών ρητρών

§ 36. Συμβάσεις προσχωρήσεως

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια συμβάσεων προσχωρήσεως

ΙΙΙ. Γενικοί όροι συναλλαγών

IV. Μηχανισμοί ελέγχου των ΓΟΣ

§ 37. Συμβάσεις με διαγωνισμό ή πλειστηριασμό

Ι. Πεδίο εφαρμογής του ΑΚ

ΙΙ. Το περιεχόμενο της νομοθετικής ρυθμίσεως

Α. Γενικά

Β. Σύναψη συμβάσεως

1. Προκήρυξη

2. Υποβολή προσφορών

3. Κατακύρωση

Γ. Ενδοτικό δίκαιο

§ 38. Συμβάσεις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως

ΙΙΙ. Ο μηχανισμός συνάψεως της ηλεκτρονικής συμβάσεως

ΙV. Έγγραφος τύπος και ηλεκτρονική υπογραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

§ 39. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών (Α΄)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια και αντικείμενο ερμηνείας

Α. Έννοια ερμηνείας

Β. Αντικείμενο ερμηνείας

ΙΙΙ. Η λεγόμενη «ενιαία μέθοδος ερμηνείας»

ΙV. Τα κατ’ ιδίαν στοιχεία της «ενιαίας μεθόδου ερμηνείας»

Α. Τα υποκειμενικά στοιχεία (ΑΚ 173)

1. Η αληθινή βούληση

2. Η μη προσήλωση στις λέξεις

Β. Τα αντικειμενικά κριτήρια (ΑΚ 200)

1. Η καλή πίστη

2. Τα συναλλακτικά ήθη

§ 40. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών (Β΄)

Ι. Μια πρώτη απεικόνιση της χρήσης της «ενιαίας ερμηνευτικής μεθόδου»

ΙΙ. Κατάσταση εφαρμογής της ενιαίας ερμηνευτικής μεθόδου

Α. Αφετηρία της ενιαίας ερμηνευτικής μεθόδου

Β. Συνδυαστική εφαρμογή

Γ. Αποκλειστική εφαρμογή του ΑΚ

Δ. Κανόνες ερμηνείας σε ειδικές περιπτώσεις

Ε. Ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες

ΙΙΙ. Ερμηνευτικό πόρισμα

ΙV. Πλήρωση κενών

V. Δικονομικά ζητήματα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

§ 41. Παραγωγή και μη παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων

Ι. Παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων

Α. Εισαγωγικά

Β. Τα έννομα αποτελέσματα (έννομες συνέπειες)

1. Γενικά

2. Έννομα αποτελέσματα δηλώσεων βουλήσεως

α. Έννομες συνέπειες στις μη απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως

β. Έννομες συνέπειες στις απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως

3. Έννομες συνέπειες δικαιοπραξιών

α. Έννομες συνέπειες στις μονομερείς δικαιοπραξίες

β. Έννομες συνέπειες στις διμερείς δικαιοπραξίες

i. Έννομες συνέπειες στις υποσχετικές συμβάσεις

ii. Στις εκποιητικές συμβάσεις και στις συμβάσεις εκπληρώσεως

ΙΙ. Μη παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων

Α. Λόγοι μη παραγωγής έννομων αποτελεσμάτων

1. Γενικά

2. Διαφορετικό περιεχόμενο των λόγων μη παραγωγής έννομων συνεπειών

Β. Οι κατ’ ιδίαν θεσμοί μη παραγωγής έννομων συνεπειών

§ 42. Το ανίσχυρο και το ελαττωματικό

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το ανίσχυρο

Α. Γενικά

Β. Συνοπτική εικόνα της χρησιμοποιούμενης ορολογίας

ΙΙΙ. Το ελαττωματικό

IV. Συνέπειες της συσχετίσεως του ανισχύρου με το ελαττωματικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

§ 43. Ανύπαρκτες (ανυπόστατες) δηλώσεις βουλήσεως και δικαιοπραξίες

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ανύπαρκτες (ανυπόστατες) και ατελείς δηλώσεις βουλήσεως

Α. Ανύπαρκτη δήλωση βουλήσεως

Β. Ατελής δήλωση βουλήσεως

ΙΙΙ. Ανύπαρκτες (ανυπόστατες) και ατελείς δικαιοπραξίες

Α. Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) δικαιοπραξία

1. Εννοιολογική προσέγγιση

2. Νομολογιακές τάσεις

3. Νομοθετικές εξελίξεις

Β. Ατελείς δικαιοπραξίες

ΙV. Η σημασία των ανύπαρκτων δηλώσεων βουλήσεως και δικαιοπραξιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

§ 44. Έννοια, είδη και λειτουργία ακυρότητας

Ι. Έννοια ακυρότητας

A. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Β. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Λόγοι ακυρότητας

2. Μη παραγωγή εκούσιων έννομων αποτελεσμάτων

3. Πάσχουσα δήλωση βουλήσεως ή δικαιοπραξία

ΙΙ. Είδη ακυρότητας

Α. Απόλυτη και σχετική

1. Απόλυτη ακυρότητα

2. Σχετική ακυρότητα

Β. Αρχική και επιγενόμενη

1. Αρχική ακυρότητα

2. Επιγενόμενη ακυρότητα

Γ. Ολική ή μερική

1. Ολική ακυρότητα

2. Μερική ακυρότητα

Δ. Δυνητική ακυρότητα

Ε. «Ηρτημένη» ακυρότητα

ΙΙΙ. Λειτουργία ακυρότητας

§ 45. Μερική ακυρότητα, ίαση και μετατροπή

Ι. Μερική ακυρότητα

Α. Γενικά

Β. Ολική και μερική ακυρότητα

Γ. Η επίδραση της ακυρότητας μέρους

ΙΙ. Ίαση - επικύρωση

Α. Απαγόρευση θεραπείας

Β. Προϋποθέσεις επικυρώσεως

Γ. Αποτελέσματα επικυρώσεως

Δ. Θεραπεία εκ του νόμου

ΙΙΙ. Μετατροπή

Α. Γενικά

Β. Έννοια και όροι μετατροπής

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

2. Όροι μετατροπής

Γ. Διαδικασία μετατροπής

Δ. Μετατροπή εκ του νόμου

§ 46. Γενικά για τους λόγους ακυρότητας

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι διακρίσεις των λόγων ακυρότητας

Α. Λόγοι ακυρότητας του ιδιωτικού και του δημόσιου δικαίου

Β. Γενικοί και ειδικοί λόγοι ακυρότητας

Γ. Λόγοι δημόσιου συμφέροντος και λόγοι ιδιωτικού συμφέροντος

Δ. Νόμιμοι λόγοι ακυρότητας και εκούσιοι λόγοι ακυρότητας

Ε. Λόγοι ακυρότητας λόγω του περιεχομένου, λόγω του προσώπου, λόγω της ανάγκης δημοσιότητας

§ 47. Η μη τήρηση τύπου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια, σκοπός, μορφές και είδη του τύπου

Α. Έννοια

Β. Σκοπός του τύπου

Γ. Μορφές τύπου

1. Ιδιωτικό έγγραφο

α. Έννοια

β. Το περιεχόμενο του εγγράφου

γ. Η υπογραφή

i. Ιδιόχειρη υπογραφή

ii. Υπογραφή με μηχανικό μέσο

iii. Ηλεκτρονική υπογραφή

δ. Αποδεικτική δύναμη και γνησιότητα του ιδιωτικού εγγράφου

2. Το ηλεκτρονικό έγγραφο

3. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο

4. Η δήλωση ενώπιον αρχής

Δ. Είδη τύπου

1. Η διάκριση του τύπου σε συστατικό και αποδεικτικό

α. Συστατικός τύπος

β. Αποδεικτικός τύπος

2. Η διάκριση του τύπου σε νόμιμο και εκούσιο

α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

β. Ρυθμίσεις για το νόμιμο τύπο

γ. Ρυθμίσεις για τον εκούσιο τύπο

3. Αντέγγραφο

ΙΙΙ. Η αρχή του ατύπου

IV. Τυπικές και άτυπες δηλώσεις βουλήσεως και δικαιοπραξίες

V. Η τήρηση τύπου ως προϋπόθεση του κύρους

VI. Η ακυρότητα λόγω μη τηρήσεως του τύπου και η θεραπεία της

Α. Η ακυρότητα λόγω μη τηρήσεως τύπου

Β. Η θεραπεία της ακυρότητας λόγω μη τηρήσεως τύπου

VII. Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας

VIII. Κατάργηση τυπικής δικαιοπραξίας

ΙΧ. Ειδικές περιπτώσεις

§ 48. Απαγόρευση δικαιοπραξίας από το νόμο και απαγορεύσεις διαθέσεως

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Απαγόρευση δικαιοπραξίας από το νόμο

Α. Γενικά

Β. Απαγορευτική διάταξη νόμου.

Γ. Οι έννομες συνέπειες

Δ. Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Απαγόρευση διαθέσεως

Α. Απαγόρευση διαθέσεως από το νόμο

Β. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαστική απόφαση

Γ. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαιοπραξία

1. Γενικά

2. Νομοτυπική μορφή του ΑΚ

3. Έννομη συνέπεια του ΑΚ

IV. Δικαιοπραξία με την οποία καταστρατηγείται ο νόμος

V. Απαγορεύσεις λόγω περιορισμών του ανταγωνισμού

§ 49. Εικονικότητα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και είδη εικονικότητας

Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός

1. Έλλειψη σοβαρότητας

2. Συνδρομή φαινομενικότητας

3. Αντικείμενο εικονικότητας

4. Το ανεπίδεκτο της εικονικότητας

III. Είδη εικονικότητας

Α. Απόλυτη και σχετική

Β. Ολική και μερική

Γ. Διμερής και μονομερής

IV. Συσχετίσεις

V. Εικονικότητα, γνώση ή άγνοια και συμφωνία

VI. Η ακυρότητα, ως έννομη συνέπεια της απόλυτης εικονικότητας

VII. Περιορισμός της ακυρότητας κατά το ΑΚ

Α. Ακυρότητα λόγω εικονικότητας

Β. Πρόσωπο που συναλλάχθηκε αγνοώντας την εικονικότητα

1. Η ιδιότητα του συναλλαχθέντος

2. Η άγνοια της εικονικότητας

VIII. Η σχετική εικονικότητα – Καλύπτουσα και καλυπτόμενη δικαιοπραξία

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής και έννομη συνέπεια του ΑΚ 138, παρ.

IΧ. Ειδικές περιπτώσεις

Α. Πώληση με εικονικό τίμημα

Β. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο

§ 50. Αντίθεση στα χρηστά ήθη

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ανήθικη δικαιοπραξία

Α. Η νομοτυπική μορφή του ΑΚ

1. Η δικαιοπραξία

2. Τα χρηστά ήθη

3. Κρίση για αντίθεση στα χρηστά ήθη

Β. Έννομη συνέπεια

ΙΙΙ. Υπέρμετρη δέσμευση της ελευθερίας (AK 179)

IV. Αισχροκερδής δικαιοπραξία (ΑΚ 179)

§ 51. Συνέπειες ακυρότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Μη παραγωγή των εκούσιων έννομων αποτελεσμάτων

ΙΙΙ. Ενεργοποίηση γενικών και ειδικών διατάξεων που διέπουν την ακυρότητα

ΙV. Επέλευση συνεπειών εκ του νόμου

V. Ζητήματα συρροής

VI. Ακυρότητα πέρα από τον ΑΚ

Α. Γενικά

Β. Ανίσχυρες δικαιοπραξίες στο Κτηματολογικό Δίκαιο

1. Ακυρότητα και Κτηματολογικό Δίκαιο

2. Η γενική υποχρέωση καταχωρίσεως σύννομων πράξεων

3. Ενδεικτικά περιπτώσεις σχετικής ακυρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΚΥΡΩΣΙΑ

§ 52. Γενικά για την ακυρωσία

§ 53. Έννοια και λόγοι ακυρωσίας

Ι. Έννοια και συσχέτιση με άλλες μορφές ανισχύρου

ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

ΙΙΙ. Γενικά για τους λόγους ακυρωσίας

§ 54. Πλάνη

Ι. Γενικά

Α. Έννοια

Β. Γενική παρουσίαση της νομοθετικής ρυθμίσεως

ΙΙ. Πλάνη στη δήλωση

Α. Έννοια

Β. Ιδιαίτερες μορφές πλάνης στη δήλωση

1. Πλάνη στην ταυτότητα του προσώπου ή του αντικειμένου

2. Πλάνη στον υπολογισμό τιμής ή ποσότητας

3. Πλάνη στις έννομες συνέπειες

Γ. Το ουσιώδες της πλάνης στη δήλωση

Δ. Εσφαλμένη διαβίβαση δηλώσεως

ΙΙΙ. Πλάνη στη βούληση

Α. Έννοια και νομική αντιμετώπιση

1. Έννοια

2. Νομική αντιμετώπιση

Β. Κοινή πλάνη στη βούληση – Δικαιοπρακτικό θεμέλιο

IV. Πλάνη ως προς τις ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος

Α. Έννοια

Β. Συστηματική κατάταξη

Γ. Το ουσιώδες της πλάνης ως προς τις ιδιότητες

V. Συνέπειες πλάνης

Α. Η ακυρωσία ως έννομη συνέπεια της (ουσιώδους) πλάνης

Β. Υποχρέωση αποζημιώσεως

Γ. Αποκλεισμός του δικαιώματος ακυρώσεως

1. Αποκλεισμός με βάση το ΑΚ

2. Συμφωνίες αποκλεισμού του δικαιώματος ακυρώσεως

§ 55. Απάτη

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια απάτης και προϋποθέσεις ακυρώσεως.

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις ακυρώσεως

Γ. Η απάτη τρίτου ειδικότερα

ΙΙΙ. Συνέπειες απάτης

Α. Δικαίωμα ακυρώσεως

Β. Δικαίωμα αποζημιώσεως

§ 56. Απειλή

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια απειλής και προϋποθέσεις ακυρώσεως

Α. Έννοια απειλής

Β. Προϋποθέσεις ακυρώσεως

1. Απειλή

2. Απειλή παράνομη ή αντίθετη προς τα χρηστά ήθη

3. Αιτιώδης συνάφεια απειλής και δηλώσεως βουλήσεως

ΙΙΙ. Συνέπειες απειλής

Α. Γενικά

1. Δικαίωμα ακυρώσεως

2. Δικαίωμα αποζημιώσεως

Β. Οι συνέπειες της απειλής που ασκείται από τρίτο

§ 57. Τρόπος ακυρώσεως

Ι. Το δικαίωμα ακυρώσεως

ΙΙ. Τρόπος ασκήσεως

§ 58. Απόσβεση δικαιώματος ακυρώσεως

Ι. Παραίτηση από το δικαίωμα

ΙΙ. Παρέλευση αποσβεστικής προθεσμίας

§ 59. Συνέπειες ακυρώσεως

Ι. Ενέργεια ακυρώσεως

ΙΙ. Ανατροπή συνεπειών

ΙΙΙ. Προστασία καλόπιστων τρίτων

§ 60. Συρροές στην ακυρωσία

Ι. Συρροή λόγων ακυρωσίας

ΙΙ. Συρροή λόγων ακυρότητας και ακυρωσίας

III. Συρροή με άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 61. Ανενεργείς δικαιοπραξίες

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αιρέσεις και προθεσμίες

§ 62. Έννοια και είδη αιρέσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός

ΙΙΙ. Είδη αιρέσεων

Α. Αναβλητικές και διαλυτικές

Β. Θετικές και αρνητικές

Γ. Εξουσιαστικές, τυχαίες και μικτές

Δ. Ακατάληπτες, αντιφατικές, παράνομες, ανήθικες και αδύνατες

ΙV. Οριοθέτηση από συναφείς έννοιες

Α. Αίρεση και τρόπος

Β. Αίρεση και δικαιοπρακτικό θεμέλιο

V. Δικαιοπραξίες ανεπίδεκτες αιρέσεως

§ 63. Λειτουργία αιρέσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το στάδιο ηρτημένης της αιρέσεως

Α. Γενικά

Β. Ηρτημένης αναβλητικής αιρέσεως

Γ. Ηρτημένης διαλυτικής αιρέσεως

ΙΙΙ. Πλήρωση αιρέσεως

Α. Γενικά

Β. Πλασματική πλήρωση

Γ. Συνέπειες πληρώσεως

1. Λήξη μετέωρης καταστάσεως

2. Επέλευση έννομων αποτελεσμάτων

3. Ανατροπή έννομων αποτελεσμάτων

4. Τροπή προσδοκίας δικαιώματος

5. Χρόνος ενέργειας

6. Αξίωση αποζημιώσεως

7. Επιγενόμενη ακυρότητα

8. Σχέση ΑΚ 206 και

ΙV. Ματαίωση αιρέσεως

Α. Γενικά

Β. Πλασματική ματαίωση

Γ. Συνέπειες ματαιώσεως

V. Κρίσιμος χρόνος για τα στοιχεία της δικαιοπραξίας

§ 64. Προθεσμία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και είδη

ΙΙΙ. Εφαρμοστέοι κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

§ 65. Έννοια και είδη αντιπροσωπεύσεως

Ι. Έννοια και μορφές της αντιπροσωπεύσεως γενικά

Α. Έννοια και σημασία

Β. Άμεση και έμμεση αντιπροσώπευση

ΙΙ. Η άμεση αντιπροσώπευση ειδικότερα

Α. Γενικά

Β. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

1. Αντιπρόσωπος και άγγελος

2. Αντιπρόσωπος και όργανο νομικού προσώπου

3. Αντιπροσώπευση και πρόστηση

ΙΙΙ. Είδη άμεσης αντιπροσωπεύσεως

Α. Ενεργητική και παθητική

Β. Εκούσια και νόμιμη

ΙV. Νομική φύση και αντικείμενο άμεσης αντιπροσωπεύσεως

Α. Νομική φύση

Β. Αντικείμενο άμεσης αντιπροσωπεύσεως

§ 66. Προϋποθέσεις και συνέπειες αντιπροσωπεύσεως

Ι. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσωπεύσεως

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Δήλωση βουλήσεως αντιπροσώπου στο όνομα του αντιπροσωπευομένου

1. Δήλωση βουλήσεως αντιπροσώπου

α. Δήλωση ιδίας βουλήσεως

β. Δήλωση βουλήσεως δεκτική αντιπροσωπεύσεως

2. Δήλωση βουλήσεως φανερά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου

α. Η αρχή του εμφανούς

β. Ο ερμηνευτικός κανόνας του ΑΚ

γ. Δικαιοπραξία στο όνομα εκείνου στον οποίο αφορά

δ. Δικαιοπραξία υπό ξένο όνομα

Γ. Δήλωση βουλήσεως αντιπροσώπου μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσωπεύσεως

1. Γενικά

2. Νομική φύση εξουσίας αντιπροσωπεύσεως

ΙΙ. Έννομες συνέπειες άμεσης αντιπροσωπεύσεως

Α. Συνέπειες για τον αντιπροσωπευόμενο

Β. Συνέπειες για τον αντιπρόσωπο

§ 67. Έννοια και είδη πληρεξουσιότητας

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός

ΙΙ. Διακρίσεις πληρεξουσιότητας

Α. Εσωτερική και εξωτερική

Β. Γενική και ειδική

Γ. Μετακλητή και αμετάκλητη

III. Ιδιαίτερα είδη πληρεξουσιότητας

Α. Φαινόμενη πληρεξουσιότητα

Β. Μεταπληρεξουσιότητα

Γ. Κληρονομητή πληρεξουσιότητα και πληρεξουσιότητα με μεταθανάτια ενέργεια

IV. Νομική φύση

V. Πληρεξουσιότητα και βασική σχέση

VΙ. Πληρεξουσιότητα και κύρια δικαιοπραξία

VΙΙ. Συσχετίσεις

Α. Πληρεξουσιότητα και εντολή

Β. Πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση

§ 68. Σύσταση, έκταση και ενέργεια πληρεξουσιότητας

Ι. Σύσταση

Α. Σύσταση με μονομερή δικαιοπραξία

1. Γενικά

2. Η δήλωση για παροχή πληρεξουσιότητας

Β. Σύσταση με σύμβαση

ΙΙ. Έκταση

Α. Γενικά

Β. Έκταση εσωτερικής πληρεξουσιότητας

Γ. Έκταση εξωτερικής πληρεξουσιότητας

ΙΙΙ. Ενέργεια

Α. Ενέργεια έναντι του αντιπροσωπευομένου

Β. Ενέργεια έναντι του αντιπροσώπου

Γ. Ενέργεια έναντι των τρίτων

§ 69. Παύση πληρεξουσιότητας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Λόγοι παύσης της πληρεξουσιότητας

Α. Γενικοί λόγοι

Β. Ειδικοί λόγοι

1. Ανάκληση της πληρεξουσιότητας

2. Λήξη της βασικής σχέσης

3. Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του αντιπροσωπευομένου ή του πληρεξουσίου

ΙΙΙ. Συνέπειες της παύσης της πληρεξουσιότητας

Α. Τύχη του πληρεξουσίου εγγράφου

Β. Δικαιοπραξίες μετά την παύση της πληρεξουσιότητας

1. Δικαιοπραξίες του καλόπιστου πληρεξουσίου

2. Δικαιοπραξίες του κακόπιστου πληρεξουσίου

§ 70. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική αντιμετώπιση

§ 71. Έλλειψη πληρεξουσιότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής ρυθμίσεως

ΙΙΙ. Περιπτώσεις ελλείψεως πληρεξουσιότητας

Α. Γενικά

Β. Περιπτωσιολογία

ΙV. Έννομες συνέπειες ελλείψεως πληρεξουσιότητας

Α. Διάρθρωση νομοθετικής ρυθμίσεως

Β. Νομική κατάσταση επιχειρούμενης δικαιοπραξίας

Γ. Σύμβαση χωρίς εξουσία αντιπροσωπεύσεως

1. Σχέση κυρίου των υποθέσεων και τρίτου

2. Σχέση ψευδοαντιπροσώπου και τρίτου

3. Σχέση κυρίου των υποθέσεων και ψευδοαντιπροσώπου.

Δ. Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς εξουσία αντιπροσωπεύσεως

1. Μονομερής μη απευθυντέα δικαιοπραξία

2. Μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία

§ 72. Αυτοδικαιοπραξία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική αντιμετώπιση

Α. Θέση του προβλήματος

Β. Η ρύθμιση του ΑΚ

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

3. Συνέπειες της απαγορεύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

§ 73. Συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και είδη συγκαταθέσεως

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Γ. Είδη συγκαταθέσεως

ΙΙΙ. Συναίνεση

Α. Έννοια

Β. Συσχέτιση με έγκριση

Γ. Ανάκληση συναινέσεως

ΙV. Έγκριση

Α. Έννοια και λειτουργία

Β. Έννομα αποτελέσματα

§ 74. Διάθεση από μη δικαιούχο

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι περιπτώσεις του ΑΚ

Α. Συγκατάθεση του δικαιούχου

Β. Επίκτηση

Γ. Κληρονόμηση

Δ. Ειδικές αποκλίσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων