Απ. Γεωργιάδης, Εμπράγματο δίκαιο, 2η έκδ., 2010


Απ. Γεωργιάδης, Εμπράγματο δίκαιο, 2η έκδ., 2010

Το έργο αναφοράς για το Εμπράγματο Δίκαιο, ενημερωμένο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο

Η δεύτερη, και πλέον σε έναν τόμο, έκδοση του παρόντος έργου, σταθμού για τη νομική επιστήμη, αποτελεί εκδοτικό γεγονός.
Η συστηματική παρουσίαση των θεσμών του εμπραγμάτου δικαίου και η παροχή λύσεων σε δυσερμήνευτα ζητήματα παραμένει κύρια επιδίωξη του βιβλίου, το οποίο έχει διττό στόχο, να παράσχει έγκυρο στήριγμα σε κάθε νομικό στην καθημερινή πρακτική και να τον βοηθήσει να διαπλάσει τη νομική σκέψη του.

Η νέα έκδοση έχει λάβει υπ’ όψιν όλες τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές (όπως λ.χ. τους νόμους για το Εθνικό Κτηματολόγιο, για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, για το ενέχυρο σε κινητά χωρίς παράδοση, για τη χρηματοδοτική μίσθωση, για τον Πτωχευτικό Κώδικα) και την πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία που παρήχθησαν στο χρονικό διάστημα δύο περίπου δεκαετιών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση.

Έτσι, ο αναγνώστης του έργου προσλαμβάνει μια ανάγλυφη εικόνα του Εμπραγμάτου Δικαίου, στη σύγχρονη, επίκαιρη, διάστασή του, δοσμένη με σαφήνεια και πληρότητα, έχοντας ως οδηγό την πεποίθηση του συγγραφέα, ότι «το δόγμα του αστικού δικαίου μόνο με τη δίκαιη επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς επαληθεύεται και καταξιώνεται».

Edition info

Title
Εμπράγματο δίκαιο
© 2010
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-558-4
Pages
LXVIII + 1312
Price
€ 125.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Από τον πρόλογο της προηγούμενης έκδοσης

Από τον πρόλογο της έκδοσης του 1975

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το εμπράγματο δίκαιο

I. Έννοια και περιεχόμενο

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο

II. Σπουδαιότητα

1. Για την κοινωνική ζωή

2. Για την οικονομική ζωή

3. Για την ελεύθερη ανάπτυξη του ανθρώπου

III. Η θέση του στο σύστημα του αστικού δικαίου

1. Η διάκριση μεταξύ δικαίου των προσώπων και περιουσιακού δικαίου

2. Το εμπράγματο ανήκει στο περιουσιακό δίκαιο

IV. Ιστορική καταγωγή

1. Κύρια χαρακτηριστικά

2. Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο

3. Επιστήμη του δικαίου των πανδεκτών

4. Νεότεροι αστικοί νόμοι

5. Αστικός Κώδικας

V. Πηγές

1. Ο Αστικός Κώδικας

2. Άλλοι κώδικες

3. Ειδικοί νόμοι

4. Το δημόσιο δίκαιο

VI. Ιδεολογική κατεύθυνση του εμπράγματου δικαίου του ΑΚ

VII. Εξέλιξη του εμπράγματου δικαίου μετά τον ΑΚ

§ 2. Θεμελιώδεις αρχές του εμπράγματου δικαίου

I. Έννοια και σπουδαιότητα

II. Η αρχή του κλειστού αριθμού των εμπράγματων δικαιωμάτων

1. Έννοια

2. Δικαιολογία

3. Εξαιρέσεις

ΙΙΙ. Η αρχή της δημοσιότητας

1. Περιεχόμενο και δικαιολογία

2. Το αίτημα της τυπικής δημοσιότητας

3. Το αίτημα της ουσιαστικής δημοσιότητας

IV. Η αρχή της ειδικότητας

1. Έννοια

2. Συνέπειες

V. Η αρχή της οικονομικής ενότητας του αντικειμένου

1. Έννοια

2. Εκδηλώσεις

VI. Η αρχή της οικονομικής αξιοποίησης

1. Έννοια

2. Περιπτώσεις εφαρμογής

α) Χρησικτησία. β) Ειδοποιΐα. γ) Προσκύρωση. δ) Πρόσχωση, πρόσκλυση κ.λπ. ε) Κατάληψη αδέσποτου κ.λπ.

VII. Η αρχή της προστασίας της καλής πίστης

1. Έννοια

2. Δικαιολογία

3. Εκδηλώσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 3. Έννοια και χαρακτηριστικά του εμπράγματου δικαιώματος

I. Έννοια

II. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Εξουσία πάνω σε πράγμα

2. Εξουσία έννομη

3. Εξουσία άμεση

4. Εξουσία απόλυτη

III. Ειδικότερα χαρακτηριστικά

1. Η δύναμη της δίωξης

2. Η δύναμη της παρακολούθησης

3. Ο κανόνας του αποχωρισμού ή της προτίμησης

4. Ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας

§ 4. Εμπράγματο και ενοχικό δικαίωμα

I. Διαφορές μεταξύ των δύο δικαιωμάτων

1. Το ενοχικό δικαίωμα δεν παρέχει εξουσία πάνω σε πράγμα

2. Το ενοχικό δικαίωμα είναι σχετικό

3. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του εμπράγματου δικαιώματος λείπουν από το ενοχικό

II. Ενοχικά δικαιώματα που ενεργούν και κατά τρίτων

1. Εισαγωγικά

2. Περιπτώσεις

3. Εξήγηση

III. Δικαιώματα μεικτής φύσης

1. Το δικαίωμα προσδοκίας του αγοραστή

2. Η πραγματοπαγής ενοχή

3. Το ius ad rem

§ 5. Διακρίσεις των εμπράγματων δικαιωμάτων

Ι. Κυριότητα και περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

1. Κυριότητα

2. Τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

ΙΙ. Δικαιώματα ουσίας και δικαιώματα αξίας

1. Δικαιώματα ουσίας

2. Δικαιώματα αξίας

ΙΙΙ. Δικαιώματα πάνω σε ακίνητο, σε κινητό και σε δικαίωμα

IV. Δικαιώματα προσωποπαγή και πραγματοπαγή

V. Εμπράγματα δικαιώματα δυνάμει ειδικών νόμων

1. Η μεταλλειοκτησία

2. Το δικαίωμα του Κράτους στις ιαματικές πηγές

3. Το δικαίωμα προτίμησης του Κράτους σε ακίνητα που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινωνικό σύνολο

VI. Δικαιώματα του προγενέστερου δικαίου που καταργήθηκαν από τον ΑΚ

1. Εμφύτευση

2. Επιφάνεια

3. Δικαίωμα χωριστής κυριότητας πάνω σε φυτεία, δέντρο ή οικο-δομή που βρίσκεται σε ξένο ακίνητο

§ 6. Κτήση και απώλεια του εμπράγματου δικαιώματος

Ι. Κτήση του εμπράγματου δικαιώματος

1. Παράγωγη και πρωτότυπη κτήση

2. Είδη παράγωγης κτήσης

ΙΙ. Απώλεια του εμπράγματου δικαιώματος

1. Έννοια απώλειας

2. Απώλεια με τη θέληση του δικαιούχου

3. Απώλεια ανεξάρτητα από τη θέληση του δικαιούχου

ΙΙΙ. Η εμπράγματη δικαιοπραξία

1. Έννοια

2. Διαφορές από την ενοχική

3. Η εξουσία διάθεσης

α) Ο δικαιούχος δεν έχει εξουσία διάθεσης. β) H εξουσία διάθεσης ανήκει αντί του δικαιούχου σε άλλον. γ) H εξουσία διάθεσης ανήκει εκτός από τον δικαιούχο και σε άλλον

4. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις εμπράγματες δικαιοπραξίες

α) Η αιτία. β) Αιτιώδεις εμπράγματες δικαιοπραξίες. γ) Αναιτιώδεις εμπράγματες δικαιοπραξίες

5. Εφαρμογή των διατάξεων των Γενικών Αρχών

6. Εφαρμογή των διατάξεων του Ενοχικού Δικαίου

§ 7. Προστασία του εμπράγματου δικαιώματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η εμπράγματη αξίωση

1. Έννοια

2. Εμπράγματο δικαίωμα και εμπράγματη αξίωση

3. Εφαρμογή των διατάξεων των Γενικών Αρχών

4. Εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Ενοχικού

ΙΙΙ. Ενοχικές αξιώσεις

IV. Συνδρομή περισσότερων αξιώσεων

1. Συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης

2. Συρροή αξιώσεων

3. Σώρευση αξιώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

§ 8. Έννοια του πράγματος

Ι. Ορισμός

ΙΙ. Στοιχεία της έννοιας

1. Αντικείμενο ενσώματο

2. Απρόσωπο

3. Αυθύπαρκτο

4. Δεκτικό εξουσίασης

§ 9. Σύνολα πραγμάτων και λοιπών αντικειμένων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ομάδα πραγμάτων

1. Έννοια

2. Νομική μεταχείριση

ΙΙΙ. Ομάδα δικαίου (ή περιουσίας)

1. Έννοια

2. Νομική μεταχείριση

IV. Περιουσία

1. Έννοια

2. Νομική μεταχείριση

V. Επιχείρηση

1. Έννοια

2. Νομική μεταχείριση

§ 10. Διακρίσεις των πραγμάτων

Ι. Κινητά και ακίνητα

1. Έννοια

2. Σημασία της διάκρισης

3. Διάκριση των ακινήτων σε αστικά και αγροτικά

4. Ειδικές περιπτώσεις κινητών

ΙΙ. Αντικαταστατά και αναντικατάστατα

1. Έννοια

2. Σημασία της διάκρισης

3. Σχέση της διάκρισης προς τη διάκριση των ενοχών σε γένους και είδους

ΙΙΙ. Αναλωτά και μη αναλωτά

1. Έννοια

2. Σημασία της διάκρισης

IV. Διαιρετά και αδιαίρετα

1. Έννοια

2. Σημασία της διάκρισης

V. Απλά και σύνθετα

1. Έννοια

2. Σημασία της διάκρισης

VΙ. Κύρια και παρεπόμενα

1. Έννοια

2. Σημασία της διάκρισης

§ 11. Συστατικά και παραρτήματα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Συστατικά

1. Έννοια

2. Κατηγορίες συστατικών

α) Συστατικά κατά το γενικό κριτήριο (ΑΚ 953). β) Συστατικά από τον νόμο (ΑΚ 954)

3. Νομική τύχη

α) Η αρχή ότι τα συστατικά ακολουθούν τη νομική τύχη του σύνθετου πράγματος. β) Συνέπειες της αρχής. γ) Εξαιρέσεις από την αρχή

4. Κατ’ επίφαση συστατικά

α) Έννοια. β) Περιπτώσεις. γ) Δεν θεωρούνται συστατικά

ΙΙΙ. Παραρτήματα

1. Έννοια

α) Ορισμός. β) Στοιχεία της έννοιας. γ) Κριτήριο η αντίληψη των συναλλαγών. δ) Παραρτήματα δυνάμει του νόμου

2. Νομική τύχη

α) Το παράρτημα μπορεί να είναι αντικείμενο χωριστού εμπράγματου δικαιώματος. β) Εκτός από αντίθετη συμφωνία, η εμπράγματη δικαιοπραξία για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παράρτημα (ΑΚ 958). γ) Εκτός από αντίθετη συμφωνία, η ενοχική δικαιοπραξία για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παράρτημα (ΑΚ 370). δ) Η κατάσχεση ακινήτου εκτείνεται και στα παραρτήματα μόνον αν περιληφθούν σε αυτή (ΚΠολΔ 992 § 2 εδ. α΄). ε) Βάρος απόδειξης

§ 12. Καρποί και ωφελήματα

Ι. Καρποί

1. Ορισμός

2. Καρποί πράγματος

3. Καρποί δικαιώματος

ΙΙ. Ωφελήματα

ΙΙΙ. Η ρύθμιση του νόμου

§ 13. Πράγματα εκτός συναλλαγής

Ι. Έννοια των εκτός συναλλαγής πραγμάτων

ΙΙ. Κοινά σε όλους

ΙΙΙ. Κοινόχρηστα

1. Έννοια και παραδείγματα

α) Τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή. β) Οι δρόμοι. γ) Οι πλατείες. δ) Οι αιγιαλοί. ε) Τα λιμάνια. στ) Οι όρμοι. ζ) Οι όχθες πλεύσιμων ποταμών. η) Οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους

2. Περιεχόμενο της κοινής χρήσης

3. Φύση και προστασία της κοινής χρήσης

4. Η κυριότητα πάνω στα κοινόχρηστα

5. Ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα πάνω στα κοινόχρηστα

α) Ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα. β) Παραχώρηση από την αρχή. γ) Παραχώρηση κατά τους όρους του νόμου. δ) Να εξυπηρετείται ή να μην αναιρείται η κοινή χρήση

IV. Πράγματα προορισμένα για εξυπηρέτηση δημοσιολογικών σκοπών

V. Παύση της ιδιότητας ως πράγματος εκτός συναλλαγής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΝΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ

§ 14. Έννοια και φύση της νομής

Ι. Η νομή ως φυσική εξουσίαση

ΙΙ. Το δίκαιο της νομής ως σύστημα προσωρινής ρύθμισης των εμπράγματων σχέσεων

ΙΙΙ. Έννοια κατοχής και νομής

1. Κατοχή

2. Νομή

IV. Οι λειτουργίες της νομής

1. Η νομή ως μέσο διατήρησης της υλικής σχέσης του προσώπου με τα πράγματα

2. Η νομή ως μέσο δημοσιότητας

V. Νομική φύση της νομής

1. Η νομή ως δικαίωμα

2. Η νομή ως ενδιάμεση μορφή δικαιώματος

§ 15. Ιδιαίτερες μορφές νομής

Ι. Οιονεί νομή

ΙΙ. Νομή μέρους πράγματος

ΙΙΙ. Συννομή

IV. Πλασματική νομή

§ 16. Η άσκηση της νομής

Ι. Αντικείμενο και υποκείμενο νομής

1. Αντικείμενο

2. Υποκείμενο

ΙΙ. Διατήρηση και άσκηση της νομής

1. Διατήρηση

2. Έννοια άσκησης

3. Αυτοπρόσωπη άσκηση

4. Βοηθός νομής

5. Άσκηση «μέσω άλλου»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ

§ 17. Πρωτότυπη κτήση της νομής

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Φυσική εξουσία

2. Διάνοια κυρίου

ΙΙΙ. Νομική φύση

§ 18. Παράγωγη κτήση της νομής

Ι. Έννοια

ΙΙ. Υλική παράδοση του πράγματος

ΙΙΙ. Παράδοση με απλή συμφωνία

1. Παράδοση «μακρά χειρί»

2. Παράδοση «βραχεία χειρί»

3. Αντιφώνηση της νομής

4. Έκταξη της νομής

IV. Μεταβίβαση τίτλων παραστατικών νομής

V. Νομική φύση της παράδοσης της νομής

1. Νομική φύση της υλικής παράδοσης

2. Νομική φύση της παράδοσης με συμφωνία

§ 19. Ιδιαίτεροι τρόποι κτήσης νομής

Ι. Κτήση νομής με αντιπρόσωπο

1. Έννοια της αντιπροσώπευσης κατά την ΑΚ 979

2. Αντιπροσώπευση του αποκτώντος

3. Αντιπροσώπευση του μεταβιβάζοντος

4. Η άσκηση της νομής μετά την κτήση μέσω αντιπροσώπου

ΙΙ. Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή

1. Το νόημα της ΑΚ 983

2. Συνέπειες του κληρονομητού της νομής

3. Ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 983

ΙΙΙ. Κτήση νομής από το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες

§ 20. Απώλεια της νομής

Ι. Έννοια απώλειας

ΙΙ. Απώλεια της φυσικής εξουσίας

ΙΙΙ. Παύση της διάνοιας κυρίου

IV. Απώλεια της νομής που ασκείται «μέσω άλλου»

1. Απώλεια της φυσικής εξουσίας από τον κάτοχο

2. Αντιποίηση της νομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ

§ 21. Προσβολή της νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια προσβολής (ΑΚ 984 § 1)

1. Αποβολή από τη νομή

2. Διατάραξη της νομής

3. Παράνομη

4. Χωρίς τη θέληση του νομέα

ΙΙΙ. Επιλήψιμη νομή (ΑΚ 984 § 2)

1. Έννοια

2. Ποίοι είναι επιλήψιμοι νομείς

§ 22. Η αυτοδύναμη προστασία της νομής

Ι. Έννοια και μορφές

ΙΙ. Η υπεράσπιση της νομής (ΑΚ 985 § 1)

ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της νομής (ΑΚ 985 §§ 2-3)

§ 23. Η ένδικη προστασία της νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η αγωγή της αποβολής

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Ενάγων

3. Εναγόμενος

4. Αίτημα

ΙΙΙ. Η αγωγή της διατάραξης

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Ενάγων

3. Εναγόμενος

4. Αίτημα

IV. Άμυνα του εναγομένου

1. Άρνηση της αγωγής

2. Ένσταση επιλήψιμης νομής (ΑΚ 988, 990)

3. Ένσταση δικαιώματος ως προς το πράγμα (ΑΚ 991)

α) ΄Εκταση της απαγόρευσης. β) Έννοια της απαγόρευσης. γ) Η εξαίρεση

4. Ένσταση παραγραφής (ΑΚ 992)

5. Ένσταση επισχέσεως

6. Ανταγωγή

V. Δικονομικά

1. Διαδικασία-προδικασία

2. Αρμοδιότητα

3. Αντικειμενική σώρευση αγωγών

4. Δικαστικό ένσημο

5. Εγγραφή της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων

6. Απόδειξη της νομής

7. Εκτέλεση της απόφασης

8. Δεδικασμένο

§ 24. Η προστασία της νομής με άλλους τρόπους

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κινητό που περιήλθε σε ξένο ακίνητο (ΑΚ 995)

ΙΙΙ. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904)

IV. Αξίωση αποζημίωσης (ΑΚ 914 επ.)

V. Αναγνωριστική αγωγή (ΚΠολΔ 70)

VI. Ασφαλιστικά μέτρα (ΚΠολΔ 733-734)

VII. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΚΠολΔ 936)

VIII. Προστασία της νομής του Δημοσίου

1. Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης από τον Εισαγγελέα

2. Προστασία δασικών εκτάσεων με διοικητική αποβολή

3. Προστασία δημόσιων κτημάτων με διοικητική αποβολή

§ 25. Η προστασία της οιονεί νομής, νομής μέρους πράγματος και συννομής

I. Προστασία οιονεί νομής (ΑΚ 996)

ΙΙ. Προστασία νομής μέρους πράγματος (ΑΚ 993)

ΙΙΙ. Προστασία συννομής (ΑΚ 994)

1. Προστασία κατά τρίτων (ΑΚ 994 εδ. α΄)

2. Προστασία κατά συννομέων (ΑΚ 994 εδ. β΄)

§ 26. Η προστασία του κατόχου και η προστασία του νομέα κατά του κατόχου

Ι. Προστασία του κατόχου (ΑΚ 997)

1. Δικαιολογία και σπουδαιότητα της ΑΚ 997

2. Προϋποθέσεις της προστασίας

3. Έκταση της προστασίας

ΙΙ. Προστασία του νομέα κατά του κατόχου (ΑΚ 998)

ΙΙΙ. Προστασία των μερών στην περίπτωση κλιμακωτής κατοχής

1. Έννοια κλιμακωτής κατοχής

2. Προστασία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 27. Έννοια της κυριότητας

Ι. Ορισμός

ΙΙ. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Η καθολικότητα

2. Συνέπειες της καθολικότητας

α) Η αρχή «ουδενί δουλεύει το ίδιον». β) Η αρχή της ελαστικότητας

ΙΙΙ. Κυριότητα και ιδιοκτησία

1. Η έννοια της ιδιοκτησίας στο αστικό δίκαιο

2. Η έννοια της ιδιοκτησίας στο συνταγματικό δίκαιο

IV. Κυριότητα και νομή

§ 28. Περιεχόμενο της κυριότητας

Ι. Θετικό και αρνητικό στοιχείο

1. Το θετικό στοιχείο

2. Το αρνητικό στοιχείο

ΙΙ. Όρια του περιεχομένου

1. Ο νόμος

2. Τα δικαιώματα τρίτων

§ 29. Περιορισμοί της κυριότητας

Ι. Έννοια περιορισμών

ΙΙ. Είδη περιορισμών

1. Περιορισμοί από γενικές διατάξεις

2. Περιορισμοί από διατάξεις ιδιωτικού δικαίου

3. Περιορισμοί από διατάξεις δημόσιου δικαίου

α) Περιορισμοί για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας του Κράτους. β) Περιορισμοί για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. γ) Περιορισμοί για λόγους ρυμοτομίας, οικοδομικής τάξης και αισθητικής εμφάνισης των πόλεων. δ) Περιορισμοί για λόγους τεχνικής ανάπτυξης. ε) Περιορισμοί για λόγους προστασίας του τοπίου, των αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών και των κάθε φύσης μνημείων. στ) Περιορισμοί για λόγους κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. ζ) Περιορισμοί για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως των δασών και των δασικών εκτάσεων

4. Περιορισμοί της εξουσίας διάθεσης του δικαιώματος

ΙΙΙ. Φύση των περιορισμών

IV. Η κυριότητα ως έννομη σχέση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 30. Εισαγωγή στο γειτονικό δίκαιο

Ι. Έννοια και περιεχόμενο του γειτονικού δικαίου

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Οι σχέσεις του γειτονικού δικαίου

1. Άμεσοι περιορισμοί της κυριότητας

2. Έμμεσοι περιορισμοί της κυριότητας

3. Συμπέρασμα

ΙΙΙ. Γειτονικό δίκαιο και δουλείες

IV. Γειτονικό δίκαιο και δημόσιο δίκαιο

1. Η σχέση μεταξύ των δύο ρυθμίσεων

2. Η προστασία του ιδιοκτήτη κατά το δημόσιο δίκαιο

V. Γειτονικό δίκαιο και προστασία του περιβάλλοντος

1. Μέσω των διατάξεων των κοινών σε όλους και των κοινόχρηστων πραγμάτων (ΑΚ 966 επ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας (ΑΚ 57 επ.)

2. Μέσω των διατάξεων για την προστασία της κυριότητας και της νομής

3. Μέσω των διατάξεων για τις αδικοπραξίες

4. Μέσω της ΑΚ 281 για την κατάχρηση δικαιώματος

§ 31. Εκπομπές

Ι. Έννοια εκπομπών

ΙΙ. Υποχρέωση ανοχής

ΙΙΙ. Έννομη προστασία

IV. Δικονομικά

§ 32. Απόκρουση απειλούμενων επενεργειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Επιβλαβείς εγκαταστάσεις (ΑΚ 1004-1005)

ΙΙΙ. Κίνδυνος από πτώση οικοδομής (ΑΚ 1006)

IV. Ανασκαφή κοντά στα θεμέλια του γείτονα (ΑΚ 1007)

§ 33. Κτήση συστατικών και καρπών γειτονικών ακινήτων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου (ΑΚ 1008)

ΙΙΙ. Πτώση καρπών σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1009)

§ 34. Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο

Ι. Δικαιολογία

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Ανέγερση οικοδομής

2. Από τον κύριο

3. Επέκταση στο γειτονικό ακίνητο

4. Καλή πίστη

5. Έλλειψη έγκαιρης διαμαρτυρίας του γείτονα

ΙΙΙ. Συνέπειες

IV. Ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 1010

1. Σε περίπτωση ύπαρξης περιορισμένου εμπράγματου δικαιώ-ματος

2. Σε άλλες περιπτώσεις

V. Δικονομικά

VI. Παραγραφή

§ 35. Υποχρέωση παροχής διόδου

Ι. Δικαιολογία και φύση

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Στέρηση της αναγκαίας διόδου

2. Σε δρόμο

3. Γειτονικό ακίνητο

4. Η εκούσια στέρηση της επικοινωνίας

ΙΙΙ. Συνέπειες

1. Το δικαίωμα για παροχή διόδου

2. Πρόσωπα δικαιούχου και υποχρέου

3. Καθορισμός της διόδου

4. Αποζημίωση

5. Φύση της δικαστικής απόφασης

IV. Προστασία της χρήσης της διόδου

V. Μεταβολή και κατάργηση της διόδου

1. Μεταβολή

2. Κατάργηση

VI. Δικονομικά

§ 36. Ανοχή του γείτονα για επισκευές

Ι. Ρύθμιση του νόμου

ΙΙ. Έκταση εφαρμογής της διάταξης

ΙΙΙ. Δικονομικά

§ 37. Σχέσεις αναφορικά με τα όρια

Ι. Οροσήμανση όμορων ακινήτων (ΑΚ 1019)

ΙΙ. Κανονισμός ορίων (ΑΚ 1020)

1. Η αγωγή

α) Ουσιαστικές προϋποθέσεις. β) Νομιμοποίηση. γ) Αίτημα. δ) Σώρευση αγωγών. ε) Φύση

2. Η απόφαση

α) Περιεχόμενο. β) Φύση. γ) Έκταση ισχύος

ΙΙΙ. Δικαιώματα στα διαχωρίσματα (ΑΚ 1021-1023)

1. Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων (ΑΚ 1021-1022)

2. Δέντρο στα όρια (ΑΚ 1023)

§ 38. Σχέσεις αναφορικά με τα ύδατα

Ι. Υποχρεώσεις από τη ροή του νερού (ΑΚ 1024-1025)

ΙΙ. Νερό της βροχής (ΑΚ 1026)

ΙΙΙ. Νερό για τη χρήση χωριού (ΑΚ 1027)

IV. Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη πηγαδιού ή πηγής (ΑΚ 1028)

V. Διοχέτευση μέσα από γειτονικό αγρό (ΑΚ 1029-1030)

VI. Σωλήνες μέσα από γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1031)

§ 39. Η εκδίκαση των διαφορών του γειτονικού δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομιμοποίηση

1. Ενάγων

2. Εναγόμενος

ΙΙΙ. Αρμόδιο δικαστήριο

1. Υλική αρμοδιότητα

2. Τοπική αρμοδιότητα

IV. Διαδικασία

V. Παραγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

§ 40. Έννοια και όρια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ι. Έννοια, δικαιολογία και φύση

ΙΙ. Διάκριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τους νόμιμους περιορισμούς της κυριότητας

§ 41. Προϋποθέσεις και διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Ι. Προϋποθέσεις

1. Ύπαρξη δημόσιας ωφέλειας

2. Προσδιορισμός της δημόσιας ωφέλειας με νόμο

3. Καταβολή αποζημίωσης

4. Καθορισμός της αποζημίωσης από τα πολιτικά δικαστήρια

ΙΙ. Διαδικασία

1. Κήρυξη

2. Συντέλεση

3. Μεταγραφή

§ 42. Διάκριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από συγγενείς έννοιες

Ι. Επίταξη

ΙΙ. Δήμευση

ΙΙΙ. Αναδασμός

1. Εισαγωγικά

2. Αγροτικός αναδασμός

3. Αστικός αναδασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

§ 43. Κτήση κυριότητας με σύμβαση

Ι. Προϋποθέσεις

1. Κυριότητα του μεταβιβάζοντος

2. Συμφωνία

3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

α) Το προσύμφωνο. β) Το σύμφωνο προαιρέσεως. γ) Η πληρεξουσιότητα. δ) Η συναίνεση ή έγκριση. ε) Η εντολή για αγορά ακινήτου. στ) Αναγραφή στο συμβόλαιο τιμήματος μικρότερου από το πραγματικό. ζ) Ενοχή από τον νόμο. η) Σχέση οικοδομικού συνεταιρισμού και μέλους

4. Νόμιμη αιτία

5. Μεταγραφή

ΙΙ. Η εμπράγματη σύμβαση ειδικότερα

1. Το πραγματικό της

2. Ο αιτιώδης χαρακτήρας της

ΙΙΙ. Περιορισμοί στη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου από ει-δικούς νόμους

1. Εισαγωγικά

2. Παραμεθόριες περιοχές

3. Πολεοδομική νομοθεσία

4. Δασική νομοθεσία

5. Αγροτική νομοθεσία

6. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

§ 44. Τακτική χρησικτησία

Ι. Η χρησικτησία γενικά

1. Έννοια

2. Αμνημόνευτου χρόνου αρχαιότητα

3. Δικαιολογία

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Πράγμα δεκτικό χρησικτησίας

α) Ανεπίδεκτα χρησικτησίας. β) Εξαιρούμενα από τη χρησικτησία. γ) Όσα από τη φύση τους δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χρησικτησίας

2. Νομή του πράγματος

3. Έννοια της καλής πίστης

α) Έννοια καλής πίστης. β) Κρίσιμος χρόνος για την καλή πίστη. γ) Σχέση της καλής πίστης με τον νόμιμο τίτλο. δ) Πρόσωπο στο οποίο πρέπει να υπάρχει η καλή πίστη. ε) Η καλή πίστη του νομικού προσώπου

4. Νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος

α) Έννοια. β) Νόμιμος τίτλος. γ) Νομιζόμενος τίτλος

5. Πάροδος ορισμένου χρόνου

α) Προσαύξηση. β) Αναστολή. γ) Διακοπή

ΙΙΙ. Αποτελέσματα

1. Κτήση κυριότητας

2. Απόσβεση των περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων

IV. Χρησικτησία και αδικαιολόγητος πλουτισμός

V. Δικονομικά

1. Βάρος απόδειξης

2. Στοιχεία της απόφασης

VI. Τακτική χρησικτησία και κτηματολόγιο

§ 45. Έκτακτη χρησικτησία

Ι. Έννοια και δικαιολογία

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Πράγμα δεκτικό χρησικτησίας

2. Νομή του πράγματος

3. Πάροδος ορισμένου χρόνου

α) Διαδοχή στη χρησικτησία. β) Ειδική διαδοχή. γ) Καθολική διαδοχή

4. Έκτακτη χρησικτησία και κτηματολόγιο

ΙΙΙ. Αποτελέσματα

IV. Χρησικτησία που άρχισε πριν από τον ΑΚ

V. Έκτακτη χρησικτησία και κτηματολόγιο

1. Προϋποθέσεις χρησικτησίας και κτηματολόγιο

2. Χρησικτησία και το τεκμήριο των πρώτων εγγραφών

§ 46. Άλλοι τρόποι κτήσης κυριότητας ακινήτου

Ι. Κτήση κυριότητας με επιδίκαση

1. Έννοια επιδίκασης

2. Περιπτώσεις επιδίκασης

α) Αυτούσια δικαστική διανομή ακινήτων. β) Ενοικοδόμηση. γ) Κανονισμός ορίων. δ) Επιδίκαση επιχείρησης

ΙΙ. Κτήση κυριότητας με προσκύρωση

1. Έννοια προσκύρωσης

2. Περιπτώσεις προσκύρωσης

α) Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ τρίτου. β) Τακτοποίηση ή ορθογωνισμός μη άρτιων οικοπέδων

ΙΙΙ. Κτήση κυριότητας με προσαύξηση

1. Έννοια προσαύξησης

2. Περιπτώσεις προσαύξησης

α) Πρόσχωση. β) Πρόσκλυση (avulsio). γ) Ποτάμια νήσος. δ) Εγκαταλειμμένη κοίτη ποταμού

§ 47. Παραίτηση ή εγκατάλειψη κυριότητας ακινήτων

Ι. Η ρύθμιση της ΑΚ 972

ΙΙ. Η παραίτηση από την κυριότητα

ΙΙΙ. Το αδέσποτο ακίνητο

IV. Ο έρημος κλήρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

§ 48. Γενικά για την κτήση κινητού με σύμβαση

Ι. Θεμελιώδεις αρχές

1. Η διάκριση της εμπράγματης από την ενοχική σύμβαση

2. Ο αναιτιώδης ή αφηρημένος χαρακτήρας της εμπράγματης σύμβασης

α) Η αρχή. β) Διασπάσεις της αρχής

3. Παράδοση της νομής

ΙΙ. Άλλοι δυνατοί τρόποι μεταβίβασης της κυριότητας με σύμβαση

1. Μεταβίβαση με απλή ενοχική σύμβαση

2. Μεταβίβαση με απλή ενοχική σύμβαση και παράδοση

3. Μεταβίβαση με εμπράγματη σύμβαση

ΙΙΙ. Η δικαιολογία του συστήματος του ΑΚ

§ 49. Κτήση κυριότητας κινητού από κύριο

Ι. Προϋποθέσεις

1. Κυριότητα του μεταβιβάζοντος

2. Συμφωνία

3. Παράδοση

ΙΙ. Κτήση κυριότητας με αντιπρόσωπο

1. Άμεση αντιπροσώπευση

2. Έμμεση αντιπροσώπευση

3. Μεταβίβαση «σ’ αυτόν τον οποίον αφορά»

ΙΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις κινητών

1. Χρήμα

2. Ανώνυμα χρεόγραφα

3. Ονομαστικές μετοχές

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5. Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες

6. Πλοία

7. Αεροσκάφη

8. Παραρτήματα

IV. Μεταβίβαση της κυριότητας κινητού με εκχώρηση της διεκδικητικής αγωγής

1. Σκοπός

2. Προϋποθέσεις

α) Κυριότητα του μεταβιβάζοντος. β) Συμφωνία. γ) Εκχώρηση της διεκδικητικής αγωγής

3. Έννομη συνέπεια

4. Διαφορές από τη μεταβίβαση της κυριότητας με έκταξη της νομής

§ 50. Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο

Ι. Δικαιολογία του θεσμού

ΙΙ. Η ρύθμιση του θέματος στον ΑΚ

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της κτήσης από μη κύριο

1. Συμφωνία μεταβίβασης της κυριότητας

2. Παράδοση της νομής

3. Έλλειψη κυριότητας του μεταβιβάζοντος

4. Καλή πίστη του αποκτώντος

α) Εισαγωγικά. β) Έννοια καλής πίστης. γ) Πρόσωπο στο οποίο πρέπει να συντρέχει η καλή πίστη. δ) Χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται η καλή πίστη. ε) Αντικείμενο της καλής πίστης

IV. Η νομική κατάσταση που δημιουργείται με την καλόπιστη κτήση

1. Η κυριότητα του καλόπιστου τρίτου

2. Η φύση της καλόπιστης κτήσης

3. Αναμεταβίβαση στον εκποιήσαντα μη κύριο

V. Τα κλοπιμαία και απολωλότα

1. Η εξαίρεση και η δικαιολογία της

2. Τα κλοπιμαία

3. Τα απολωλότα

4. Η επάνοδος στον κανόνα

α) Χρήμα. β) Ανώνυμοι τίτλοι. γ) Δημόσιος πλειστηριασμός. δ) Εμπορική πανήγυρη ή αγορά

VI. Τα δικαιώματα τρίτων στο πράγμα

1. Η απόσβεση

2. Οι προϋποθέσεις της απόσβεσης

§ 51. Ένωση, συνάφεια, σύμμειξη ή σύγχυση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ένωση κινητού με ακίνητο

ΙΙΙ. Ένωση κινητών σε ενιαίο πράγμα (συνάφεια)

IV. Σύμμειξη ή σύγχυση

V. Αξιώσεις από την απώλεια της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος

1. Σκοπός και έκταση εφαρμογής

2. Οι αξιώσεις ειδικότερα

α) Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού. β) Αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία. γ) Αξίωση για απόδοση δαπανών. δ) Αξίωση για αφαίρεση κατασκευάσματος

VI. Επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης

§ 52. Ειδοποιΐα

Ι. Έννοια, σπουδαιότητα, δικαιολογία

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Επεξεργασία ή μετάπλαση

2. Παραγωγή νέου πράγματος

3. Προφανώς ανώτερη η αξία της εργασίας

ΙΙΙ. Συνέπειες

IV. Ειδικά θέματα ειδοποιΐας

1. Η ειδοποιΐα στη βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή

2. Η ειδοποιΐα στη σύμβαση έργου

3. Η ειδοποιΐα στην επιφύλαξη κυριότητας

V. Αξιώσεις αυτού που έχασε την κυριότητα της ύλης

§ 53. Κτήση καρπών

Ι. Εισαγωγικά

1. Σκοπός της ρύθμισης των ΑΚ 1064-1068

2. Οριοθέτηση από άλλες ρυθμίσεις

3. Μέθοδος ρύθμισης

4. Τρόπος κτήσης κυριότητας

5. Έννοια «προϊόντων ή άλλων συστατικών»

ΙΙ. Κτήση με βάση υφιστάμενο ή νομιζόμενο εμπράγματο δικαίωμα

1. Ο κύριος του πράγματος

2. Ο δικαιούχος περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος

3. Ο καλόπιστος νομέας

ΙΙΙ. Κτήση με βάση ενοχικό δικαίωμα

1. Δικαίωμα που παραχωρήθηκε από δικαιούχο

2. Δικαίωμα που παραχωρήθηκε από μη δικαιούχο

§ 54. Κατάληψη αδεσπότων

Ι. Έννοια και σπουδαιότητα

ΙΙ. Αδέσποτα-Εγκαταλειμμένα

ΙΙΙ. Κατάληψη

IV. Άγρια ή τιθασευμένα ζώα

§ 55. Εύρεση απολωλότων

Ι. Βασικές έννοιες

1. Απολωλός

2. Ευρέτης

3. Δικαιούχος

ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του ευρέτη

1. Υποχρεώσεις

α) Ειδοποίηση. β) Φύλαξη και συντήρηση. γ) Παράδοση

2. Δικαιώματα

α) Παράδοση. β) Δαπάνες. γ) Εύρετρα. δ) Επίσχεση

ΙΙΙ. Κτήση κυριότητας από τον ευρέτη

IV. Κτήση κυριότητας από δήμο ή κοινότητα

V. Εύρεση σε οίκημα ή σε άλλο δημόσιο χώρο

§ 56. Κτήση θησαυρού

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια του θησαυρού

ΙΙΙ. Κτήση κυριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 57. Εισαγωγικά για την προστασία της κυριότητας

Ι. Προστασία από επεμβάσεις ιδιωτών

ΙΙ. Οι αξιώσεις από την κυριότητα

ΙΙΙ. Συνδρομή περισσότερων αξιώσεων

1. Εισαγωγικά

2. Συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης

3. Συρροή αξιώσεων

4. Σώρευση αξιώσεων

IV. Αξιώσεις από την κυριότητα και αξιώσεις από τη νομή

V. Εγγραφή των αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων

§ 58. Η διεκδικητική αγωγή

Ι. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις

1. Έννοια

2. Ενάγων

3. Εναγόμενος

4. Αίτημα

5. Στοιχεία του δικογράφου

α) Ιστορική βάση της αγωγής. β) Ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της αγωγής

ΙΙ. Άμυνα του εναγομένου

1. Άρνηση της αγωγής

2. Ανταγωγή

3. Ενστάσεις

α) Ένσταση κυριότητας. β) Ένσταση δικαιώματος νομής ή κατοχής. γ) Ένσταση πωληθέντος και παραδοθέντος πράγματος. δ) Ένσταση επισχέσεως. ε) Ένσταση καταχρηστικής άσκησης. στ) Ένσταση παραγραφής

ΙΙΙ. Απόδειξη της κυριότητας

1. Ακίνητα

2. Κινητά

α) Τα τεκμήρια κυριότητας. β) Το τεκμήριο της ενεστώσας νομής (ΑΚ 1110). γ) Το τεκμήριο της πρότερης νομής (ΑΚ 1111). δ) Σύγκρουση των δύο τεκμηρίων

IV. Συρροή με άλλες αξιώσεις

1. Με αξιώσεις για απόδοση του πράγματος

2. Με τις αξιώσεις των ΑΚ 1096-1100

3. Με την αρνητική αγωγή

4. Με την αγωγή περί νομής

V. Δικονομικά

1. Αρμόδιο δικαστήριο

α) Καθ’ ύλη. β) Κατά τόπο

2. Δικαστικό ένσημο

3. Προδικασία όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Δημοσίου

4. Δεδικασμένο

α) Απόφαση που δέχεται την αγωγή. β) Απόφαση που απορρίπτει την αγωγή

5. Εκτέλεση

§ 59. Η αξίωση του κυρίου για τα ωφελήματα

Ι. Η ρύθμιση των ΑΚ 1096-1100

1. Σκοπός

2. Δικαιολογία

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής

ΙΙ. Κριτήρια διαβάθμισης της ευθύνης

1. Καλή ή κακή πίστη

2. Επίδοση ή μη της αγωγής

3. Υπερημερία του κακόπιστου νομέα

4. Κτήση της νομής με παράνομη πράξη

ΙΙΙ. Ευθύνη για τα ωφελήματα

1. Ο καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής

(ΑΚ 1100)

2. Ο καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση της αγωγής (ΑΚ 1096)

3. Ο κακόπιστος νομέας (ΑΚ 1098 εδ. α΄)

4. Ο κακόπιστος και υπερήμερος νομέας (ΑΚ 1098 εδ. β΄)

5. Ο αποκτήσας τη νομή με παράνομη πράξη (ΑΚ 1099)

§ 60. Η αξίωση αποζημίωσης του κυρίου λόγω καταστροφής ή χειρο-τέρευσης του πράγματος

Ι. Η ευθύνη ως προς το πράγμα

ΙΙ. Προϋποθέσεις της ευθύνης

1. Χειροτέρευση

2. Καταστροφή

3. Αδυναμία απόδοσης για άλλον λόγο

ΙΙΙ. Έκταση της ευθύνης

1. Ο καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής (ΑΚ 1100)

2. Ο καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση της αγωγής (ΑΚ 1097)

3. Ο κακόπιστος νομέας (ΑΚ 1098 εδ. α΄)

4. Ο κακόπιστος και υπερήμερος νομέας (ΑΚ 1098 εδ. β΄)

5. Ο αποκτήσας τη νομή με παράνομη πράξη (ΑΚ 1099)

IV. Φύση και άσκηση των αξιώσεων από τις ΑΚ 1096-1100

1. Νομική φύση

2. Άσκηση

3. Σχέση προς άλλες αξιώσεις

4. Παραγραφή των αξιώσεων

§ 61. Η ανταξίωση του νομέα για δαπάνες

Ι. Η ρύθμιση των ΑΚ 1101-1107

1. Σκοπός και δικαιολογία της ρύθμισης

2. Κριτήρια διαβάθμισης των υποχρεώσεων του κυρίου

α) Αναγκαίες δαπάνες. β) Δαπάνες για πληρωμή βαρών. γ) Επωφελείς δαπάνες. δ) Πολυτελείς δαπάνες. ε) Ο χαρακτηρισμός

ΙΙ. Το περιεχόμενο της αξίωσης του νομέα

1. Ο καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής

2. Ο καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση της αγωγής και ο κα-κόπιστος νομέας

ΙΙΙ. Το δικαίωμα αφαιρέσεως

IV. Τα δικαιώματα του νομέα ειδικότερα

1. Δικαιούχος και υπόχρεος

2. Άσκηση της αξίωσης δαπανών – δικαίωμα επισχέσεως

3. Παραγραφή

V. Σχέση των ΑΚ 1101-1107 προς άλλες ρυθμίσεις

§ 62. Η αρνητική αγωγή

Ι. Έννοια και ιστορική καταγωγή

1. Έννοια

2. Ιστορική καταγωγή

ΙΙ. Προϋποθέσεις

1. Κυριότητα του ενάγοντος

2. Διατάραξη της κυριότητας

3. Παράνομο της διατάραξης

ΙΙΙ. Αίτημα της αγωγής

1. Άρση της προσβολής

2. Παράλειψη της προσβολής στο μέλλον

IV. Άμυνα του εναγομένου

V. Δικονομικά

1. Στοιχεία του δικογράφου

2. Αρμόδιο δικαστήριο

α) Καθ’ ύλη. β) Κατά τόπο

3. Δικαστικό ένσημο

4. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

5. Απόδειξη

6. Προσεπίκληση - ανακοίνωση

7. Δεδικασμένο

8. Αναγκαστική εκτέλεση

9. Παραγραφή

VΙ. Συρροή με άλλες αξιώσεις

1. Αρνητική και διεκδικητική αγωγή

2. Αρνητική αγωγή και αγωγή διατάραξης της νομής

3. Αρνητική αγωγή και αγωγή αποζημίωσης

4. Αρνητική και αρνητική αναγνωριστική αγωγή

§ 63. Η αγωγή αναζήτησης κινητού

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις και αίτημα

§ 64. Η πουβλικιανή αγωγή

Ι. Έννοια και λειτουργία

ΙΙ. Η πουβλικιανή ως διεκδικητική αγωγή (ΑΚ 1112 § 1)

1. Ενάγων

2. Εναγόμενος

3. Αίτημα

ΙΙΙ. Η πουβλικιανή ως αρνητική αγωγή (ΑΚ 1112 § 2)

IV. Σχέση της πουβλικιανής με άλλες αγωγές

1. Πουβλικιανή και διεκδικητική ή αρνητική αγωγή

2. Πουβλικιανή αγωγή και αγωγές νομής

V. Δικονομικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 65. Η συγκυριότητα

Ι. Έννοια και φύση

1. Έννοια

2. Φύση

ΙΙ. Σύσταση

1. Με δικαιοπραξία

2. Απευθείας από τον νόμο

3. Με χρησικτησία

ΙΙΙ. Νομική μεταχείριση του ιδανικού μεριδίου

1. Μεταβίβαση και επιβάρυνση

α) Μεταβίβαση. β) Επιβάρυνση

2. Καλόπιστη κτήση

3. Χρησικτησία

4. Προστασία

α) Έναντι των συγκυρίων. β) Έναντι τρίτων

5. Κατάσχεση

6. Παραίτηση

IV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγκυρίων

1. Δικαιώματα

α) Χρήση του κοινού πράγματος. β) Λήψη μέτρων για τη συντήρηση του κοινού πράγματος. γ) Συμμετοχή στα ωφελήματα. δ) Ελεύθερη διάθεση της ιδανικής μερίδας. ε) Αξίωση για λύση της συγκυριότητας

2. Υποχρεώσεις

α) Συμμετοχή στις δαπάνες του πράγματος. β) Λήψη αναγκαίων μέτρων

V. Διοίκηση του κοινού πράγματος

1. Έννοια διοίκησης

2. Καθορισμός της διοίκησης

α) Ομόφωνη απόφαση των συγκυρίων. β) Απόφαση της πλειοψηφίας. γ) Απόφαση του δικαστηρίου

3. Ισχύς του καθορισμού της διοίκησης έναντι των διαδόχων των συγκυρίων

4. Θέματα που ρυθμίζονται μόνο με ομόφωνη απόφαση των συγκυρίων

VI. Λύση της συγκυριότητας

1. Εισαγωγικά

2. Συγκέντρωση όλων των μεριδίων σε ένα πρόσωπο

3. Διανομή

VII. Ο μεσότοιχος

1. Έννοια

2. Νομοθετικό έρεισμα

3. Ρύθμιση

§ 66. Η οριζόντια ιδιοκτησία

Ι. Έννοια, δικαιολογία, νομοθετικό καθεστώς

1. Έννοια

2. Δικαιολογία

3. Νομοθετικό καθεστώς

ΙΙ. Σύσταση

1. Προϋποθέσεις

2. Τρόποι

3. Διατυπώσεις

ΙΙΙ. Νομική μεταχείριση

1. Μεταβίβαση και επιβάρυνση

2. Χρησικτησία

3. Προστασία

4. Κατάσχεση

5. Παραίτηση

IV. Σχέσεις των οροφοκτητών μεταξύ τους

1. Η ρύθμιση των σχέσεων

2. Ο κανονισμός οροφοκτησίας

3. Όργανα της ένωσης των οροφοκτητών

α) Η γενική συνέλευση. β) Ο διαχειριστής

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των οροφοκτητών

α) Δικαιώματα. β) Υποχρεώσεις

5. Το δικαίωμα επέκτασης της οικοδομής

V. Εκδίκαση των διαφορών μεταξύ οροφοκτητών

§ 67. Η κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Είδη

1. Απλή

2. Σύνθετη

ΙΙΙ. Δικαιολογία

IV. Ρύθμιση

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 68. Έννοια και αρχές των δουλειών

Ι. Έννοια

ΙΙ. Αρχές που διέπουν τις δουλείες

§ 69. Διακρίσεις των δουλειών

Ι. Πραγματικές και προσωπικές δουλείες

ΙΙ. Διακρίσεις των πραγματικών δουλειών

1. Θετικές και αρνητικές δουλείες

2. Συνεχείς και διαλείπουσες δουλείες

3. Φανερές και αφανείς δουλείες

4. Αστικές και αγροτικές δουλείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 70. Έννοια, περιεχόμενο και είδη

Ι. Έννοια

1. Ορισμός

2. Κύρια χαρακτηριστικά

ΙΙ. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Είδη

1. Δουλείες προς ανοχή

α) Δουλεία οδού. β) Δουλεία διοχέτευσης νερού. γ) Δουλεία αποχέτευσης νερού. δ) Δουλεία άντλησης νερού. ε) Δουλεία ποτισμού θρεμμάτων. στ) Δουλεία βοσκής θρεμμάτων. ζ) Δουλεία ξύλευσης. η) Δουλεία σταλαγμών. θ) Δουλεία εξώστη ή προστέγου. ι) Δουλεία στήριξης οικοδομής. ια) Δουλεία υπονόμου

2. Δουλείες προς παράλειψη

α) Δουλεία μη ανέγερσης. β) Δουλεία μη παρεμπόδισης του φωτός. γ) Δουλεία μη παρεμπόδισης της θέας

3. Δουλείες γειτονικού δικαίου

4. Δουλείες μη ανταγωνισμού

IV. Πραγματικές δουλείες και ΓΟΚ

§ 71. Σύσταση των πραγματικών δουλειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σύσταση με δικαιοπραξία

1. Δικαιοπραξία εν ζωή

2. Δικαιοπραξία αιτία θανάτου

ΙΙΙ. Σύσταση με χρησικτησία

1. Τακτική χρησικτησία

2. Έκτακτη χρησικτησία

IV. Σύσταση με άλλους τρόπους

§ 72. Άσκηση των πραγματικών δουλειών

Ι. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος της δουλείας

1. Εισαγωγικά

2. Η αρχή της φειδούς

3. Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας

ΙΙ. Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον

ΙΙΙ. Δικαιώματα του κυρίου πάνω στο δουλεύον ακίνητο

1. Δικαίωμα να χρησιμοποιεί και αυτός το δουλεύον (ΑΚ 1129) - Κανόνας σύγχρησης

2. Δικαίωμα να παραχωρήσει πάνω στο δουλεύον και άλλες δουλείες, είτε με το ίδιο είτε με διαφορετικό περιεχόμενο

IV. Διαίρεση του δεσπόζοντος ή του δουλεύοντος ακινήτου

1. Διαίρεση του δεσπόζοντος

2. Διαίρεση του δουλεύοντος

§ 73. Προστασία των πραγματικών δουλειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η αγωγή ομολόγησης δουλείας

ΙΙΙ. Πουβλικιανή αγωγή ομολόγησης δουλείας

ΙV. Δικονομικά

V. Άλλοι τρόποι προστασίας

§ 74. Απόσβεση των πραγματικών δουλειών

Ι. Γενικοί αποσβεστικοί λόγοι

ΙΙ. Ειδικοί αποσβεστικοί λόγοι

1. Παραίτηση του δουλειούχου

2. Ολική καταστροφή του ακινήτου

3. Αδυναμία άσκησης της δουλείας

4. Σύγχυση

5. Αχρησία

6. Κατάργηση σύμφωνα με τον ΓΟΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 75. Επικαρπία πράγματος

Ι. Έννοια και περιεχόμενο

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Σύσταση

1. Εισαγωγικά

2. Σύσταση με δικαιοπραξία

α) Δικαιοπραξία εν ζωή. β) Δικαιοπραξία αιτία θανάτου

3. Σύσταση με χρησικτησία

ΙΙΙ. Δικαιώματα του επικαρπωτή

1. Εισαγωγικά

2. Δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης

3. Δικαίωμα οιονεί νομής και κατοχής

4. Άλλα δικαιώματα

α) Αξίωση για βεβαίωση της κατάστασης του πράγματος. β) Αξίωση για απογραφή. γ) Δικαίωμα αναζήτησης δαπανών. δ) Δικαίωμα αφαίρεσης κατασκευάσματος. ε) Ειδικό δικαίωμα απονέμει ο νόμος στον επικαρπωτή δάσους, μεταλλείου ή ορυχείου

IV. Υποχρεώσεις του επικαρπωτή

1. Εισαγωγικά

2. Οι υποχρεώσεις του επικαρπωτή ειδικότερα

α) Υποχρέωση για επιμελή εκμετάλλευση του πράγματος. β) Υποχρέωση για συνήθη συντήρηση του πράγματος. γ) Υποχρέωση ειδοποίησης του κυρίου. δ) Υποχρέωση απόδοσης έκτακτων καρπών. ε) Υποχρέωση ασφάλισης του πράγματος. στ) Υποχρέωση πληρωμής βαρών. ζ) Υποχρέωση παροχής ασφάλειας. η) Υποχρέωση απόδοσης του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας

3. Το πλάσμα της ΑΚ 1161 εδ. β΄

4. Η ειδική παραγραφή της ΑΚ 1165

§ 76. Επικαρπία πράγματος (συνέχεια)

Ι. Μεταβίβαση της επικαρπίας

ΙΙ. Κατάσχεση της επικαρπίας

ΙΙΙ. Προστασία της επικαρπίας

IV. Απόσβεση της επικαρπίας

1. Εισαγωγικά

2. Θάνατος του επικαρπωτή

3. Σύγχυση

4. Παραίτηση του επικαρπωτή

5. Άλλοι λόγοι απόσβεσης

V. Μετατροπή της επικαρπίας πράγματος σε επικαρπία απαιτήσεως

VI. Τύχη της επικαρπίας επί κοινού πράγματος σε περίπτωση λύσης της κοινωνίας

1. Εισαγωγικά

2. Στην εξώδικη διανομή

3. Στη δικαστική διανομή

VII. Επικαρπία αναλωτών

1. Έννοια

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

§ 77. Επικαρπία δικαιώματος

Ι. Εισαγωγικά στην επικαρπία δικαιώματος

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

3. Σύσταση

4. Νομική θέση του επικαρπωτή

5. Εφαρμοστέες διατάξεις

6. Περιπτώσεις

ΙΙ. Επικαρπία απαίτησης

1. Εισαγωγικά

2. Μη χρηματική απαίτηση

3. Χρηματική απαίτηση

§ 78. Επικαρπία περιουσίας ή επιχείρησης

Ι. Επικαρπία περιουσίας

1. Εισαγωγικά

2. Σύσταση

3. Οι δανειστές της περιουσίας

ΙΙ. Επικαρπία επιχείρησης

1. Εισαγωγικά

2. Σύσταση

3. Η νομική θέση του επικαρπωτή

§ 79. Επικαρπία εταιρικής συμμετοχής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προσωπικές εταιρείες

1. Ορολογικές διευκρινίσεις

2. Επικαρπία εταιρικής ιδιότητας

3. Επικαρπία εταιρικής μερίδας

ΙΙΙ. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

§ 80. Επικαρπία τίτλων

Ι. Επικαρπία ανώνυμων τίτλων

ΙΙ. Επικαρπία ονομαστικών τίτλων

ΙΙΙ. Επικαρπία τίτλων σε διαταγή

IV. Επικαρπία μετοχών

§ 81. Οίκηση

Ι. Έννοια και περιεχόμενο

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο

ΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις

§ 82. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

Ι. Έννοια, περιεχόμενο και σπουδαιότητα

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο

3. Σπουδαιότητα

ΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις

1. Εισαγωγικά

2. Δικαιούχος

3. Σύσταση

4. Μεταβίβαση

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 83. Έννοια, σπουδαιότητα και είδη της εμπράγματης ασφάλειας

Ι. Η σπουδαιότητα της πίστης για την οικονομία

ΙΙ. Η σπουδαιότητα της εμπράγματης ασφάλειας για το πιστωτικό σύστημα

ΙΙΙ. Μορφές εμπράγματης ασφάλειας κατά τον ΑΚ

IV. Η διάπλαση από την πράξη άλλων εξασφαλιστικών μέσων της πίστης

§ 84. Φύση και χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων εμπράγματης ασφάλειας

Ι. Φύση

ΙΙ. Χαρακτηριστικά

1. Η δύναμη της δίωξης

2. Η δύναμη της παρακολούθησης

3. Ο κανόνας της προτίμησης

4. Ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας

ΙΙΙ. Γενικές αρχές εμπράγματης ασφάλειας

1. Οι αρχές που διέπουν όλα τα εμπράγματα δικαιώματα

α) Η αρχή του κλειστού αριθμού των εμπράγματων δικαιωμάτων. β) Η αρχή της δημοσιότητας. γ) Η αρχή της ειδικότητας

2. Η αρχή «ουδενί δουλεύει το ίδιον»

3. Η αρχή του παρεπομένου

4. Η αρχή του αδιαιρέτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

§ 85. Η υποθήκη σε κυριότητα ακινήτου

Ι. Έννοια και προϋποθέσεις

1. Εισαγωγικά

2. Ακίνητο

3. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

4. Προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή

ΙΙ. Η σύσταση της υποθήκης

1. Τίτλος

α) Έννοια. β) Είδη. γ) Νόμιμος τίτλος. δ) Δικαστικός τίτλος. ε) Ιδιωτικός τίτλος

2. Εγγραφή

ΙΙΙ. Η υποθηκική σχέση

1. Έννοια

2. Δικαιώματα του υποθηκικού οφειλέτη

α) Το δικαίωμα να ζητήσει μείωση του ασφαλιζόμενου ποσού. β) Το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της εγγραφής

3. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή

α) Το δικαίωμα να αποτρέψει χειροτέρευση του ενυποθήκου. β) Το δικαίωμα ασφάλισης του ενυποθήκου. γ) Το δικαίωμα άσκησης της υποθήκης στην αποζημίωση, αν το ενυπόθηκο απαλλοτριωθεί αναγκαστικά

IV. Η έκταση της υποθηκικής ευθύνης

1. Ως προς το αντικείμενο

α) Το ακίνητο. β) Τα συστατικά. γ) Τα παραρτήματα

2. Ως προς την ασφαλιζόμενη απαίτηση

α) Η ασφαλιζόμενη απαίτηση και το ποσό εγγραφής της υπο-θήκης. β) Οι τόκοι της απαίτησης

§ 86. Η υποθήκη σε κυριότητα ακινήτου (συνέχεια)

Ι. Η τάξη των υποθηκών

1. Έννοια υποθηκικής τάξης

2. Εναλλαγή υποθηκικών τάξεων

3. Επιφύλαξη υποθηκικής τάξης

4. Απαγόρευση παραχώρησης άλλης υποθήκης

ΙΙ. Η ρευστοποίηση της υποθήκης

1. Ενοχική και εμπράγματη αγωγή

2. Αναγκαστική εκτέλεση

3. Συμφωνίες απαγορευμένες

4. Υποθηκική αγωγή κατά του τρίτου κυρίου του ακινήτου

ΙΙΙ. Η κατάργηση της υποθήκης

1. Εισαγωγικά

2. Λόγοι απόσβεσης

α) Απόσβεση της ασφαλιζόμενης απαίτησης. β) Εξαφάνιση του ενυπόθηκου ακινήτου. γ) Λόγοι που αφορούν τον υποθηκικό τίτλο. δ) Λόγοι που αφορούν το δικαίωμα της υποθήκης

3. Συνέπειες απόσβεσης

4. Εξάλειψη

α) Συναίνεση του δανειστή (ΑΚ 1324, 1325). β) Τελεσίδικη απόφαση (ΑΚ 1324, 1327). γ) Αίτηση του υπερθεματιστή (ΚΠολΔ 1005 § 3 εδ. β΄)

5. Συνέπειες της εξάλειψης

§ 87. Η υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις σύστασης

ΙΙΙ. Η έκταση της υποθήκης

IV. Η υποθηκική σχέση

V. Η ρευστοποίηση της υποθήκης

VI. Η κατάργηση της υποθήκης

§ 88. Η προσημείωση υποθήκης

Ι. Έννοια και πρακτική αξία

ΙΙ. Η σύσταση

1. Εισαγωγικά

2. Τίτλος προσημείωσης

α) Δικαστική απόφαση. β) Προσωρινή διαταγή. γ) Διαταγή πληρωμής

3. Εγγραφή

4. Η θέση του δανειστή μετά την εγγραφή της προσημείωσης

ΙΙΙ. Η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη

1. Προσημείωση βάσει δικαστικής απόφασης

α) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση. β) Σημείωση στο βιβλίο υποθηκών

2. Προσημείωση βάσει διαταγής πληρωμής

IV. Η κατάργηση της προσημείωσης

1. Απόσβεση της προσημείωσης

2. Εξάλειψη της προσημείωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 89. Το ενέχυρο πράγματος

Ι. Έννοια και σπουδαιότητα

1. Εισαγωγικά

2. Κινητό πράγμα

3. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

4. Προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή

ΙΙ. Είδη ενεχύρου

1. Κοινό ενέχυρο

2. Πλασματικό ενέχυρο

α) Το ενέχυρο σε μηχανήματα επιχειρήσεων για την εξασφάλιση απαιτήσεων τραπεζών από χορηγούμενα δάνεια (ν.δ. 1038/1949 και α.ν. 1328/1949). β) Το ενέχυρο μεταλλευτικού εξοπλισμού (άρθρ. 6 του ν.δ. 1038/1949). γ) Κινηματογραφικό ενέχυρο (άρθρ. 6 του ν.δ. 4208/1961). δ) Ενέχυρο αυτοκινήτων (άρθρ. 11 του ν. 711/1977 και Απόφ. Υπ. Δικ. 64318/1978). ε) Γεωργικό ενέχυρο (ν. 2184/1920). στ) Ενέχυρο καπνού (ν.δ. της 21.11/31.12.1925)

3. Νόμιμο ενέχυρο

4. Εμπορικό ενέχυρο

ΙΙΙ. Η σύσταση του κοινού ενεχύρου

1. Εισαγωγικά

2. Κυριότητα του ενεχυραστή

3. Συμφωνία

4. Τύπος

5. Παράδοση του πράγματος

IV. Η ενεχυρική σχέση

1. Έννοια

2. Δικαιώματα του ενεχυρούχου δανειστή

3. Υποχρεώσεις του ενεχυρούχου δανειστή

4. Δικαιώματα του ενεχυρικού οφειλέτη

V. Η ρευστοποίηση του ενεχύρου

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Διαδικασία της ρευστοποίησης

3. Συνέπειες της ρευστοποίησης

4. Συμφωνίες σχετικές με την τύχη του ενεχυράσματος

VI. Η απόσβεση του ενεχύρου

1. Γενικοί αποσβεστικοί λόγοι

2. Ειδικοί αποσβεστικοί λόγοι

3. Αποτελέσματα της απόσβεσης

VIΙ. Ενέχυρο σε κινητά χωρίς παράδοση (ν. 2844/2000)

1. Έννοια και οικονομική σημασία

2. Περιορισμοί

α) Ως προς τα συμβαλλόμενα πρόσωπα. β) Ως προς το είδος των ασφαλιζόμενων απαιτήσεων. γ) Ως προς το είδος των πραγμάτων που μπορούν να υπαχθούν σε πλασματική ενεχύραση

3. Σύσταση

α) Κυριότητα του ενεχυραστή. β) Συμφωνία ενεχυραστή και δανειστή για τη σύσταση του ενεχύρου. γ) Έγγραφος τύπος. δ) Δημόσια καταχώρηση

4. Διάρκεια

5. Προτεραιότητα

6. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις του ενεχυραστή

7. Εφαρμοστέες διατάξεις

8. Ενέχυρο με κοινή κατοχή

§ 90. Το ενέχυρο δικαιώματος

Ι. Ενέχυρο σε δικαίωμα γενικά

1. Έννοια και περιεχόμενο

2. Προϋποθέσεις

α) Το βαρυνόμενο δικαίωμα να είναι περιουσιακό. β) Το βα-ρυνόμενο δικαίωμα να είναι μεταβιβάσιμο (ΑΚ 1247 εδ. α΄)

3. Σύσταση

4. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Ενέχυρο απαίτησης ειδικότερα

1. Έννοια και προϋποθέσεις

2. Σύσταση

3. Νομική θέση των ενεχυραστή, ενεχυρούχου δανειστή και οφειλέτη της ενεχυρασμένης απαίτησης

α) Ο ενεχυραστής. β) Ο ενεχυρούχος δανειστής. γ) Ο οφειλέτης της ενεχυρασμένης απαίτησης

4. Το δικαίωμα του ενεχυρούχου δανειστή για είσπραξη της ενε-χυρασμένης απαίτησης

α) Πριν από τη λήξη του ασφαλισμένου χρέους. β) Μετά τη λήξη του ασφαλισμένου χρέους

ΙΙΙ. Ενεχύραση επιχειρηματικών απαιτήσεων (ν. 2844/2000)

1. Η ρύθμιση του ν. 2844/2000 και η πρακτική της σημασία

2. Το είδος των ρυθμιζόμενων από τον νόμο απαιτήσεων

3. Μελλοντικές απαιτήσεις

4. Προτεραιότητα

5. Εφαρμοστέες διατάξεις

IV. Ενέχυρο σε αξιόγραφα

1. Εισαγωγικά

2. Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους

3. Ενέχυρο σε ονομαστικούς τίτλους

4. Ενέχυρο σε τίτλους εις διαταγήν

V. Ενέχυρο σε βιβλιάριο καταθέσεων

1. Έννοια

2. Σύσταση

3. Συνέπειες

4. Ειδικά ζητήματα

VI. Ενέχυρο κατά τον ν. 3301/2004

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

§ 91. Τα διάφορα συστήματα δημοσιότητας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το ισχύον σύστημα των βιβλίων μεταγραφών

ΙΙΙ. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων (κτηματολόγιο)

α) Τεκμήριο ορθότητας. β) Η δημόσια πίστη του κτηματικού βιβλίου

IV. Το σύστημα των κτηματικών βιβλίων στην Ελλάδα

1. Εισαγωγικά

2. Το Εθνικό Κτηματολόγιο

3. Το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

α) Η αρχή της δημόσιας πίστης. β) Η αρχή της νομιμότητας. γ) Το τεκμήριο ακριβείας

§ 92. Η μεταγραφή

Ι. Έννοια της μεταγραφής

ΙΙ. Ποίες πράξεις μεταγράφονται

1. Οι εμπράγματες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα

2. Επιδικάσεις, προσκυρώσεις, κατακυρώσεις

3. Οι εκθέσεις της δικαστικής διανομής ακινήτου

4. Οι αποφάσεις που καταδικάζουν σε δήλωση βουλήσεως

5. Οι αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, που έχουν κτηθεί με έκτακτη χρησικτησία

6. Η αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας

7. Πράξεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους

ΙΙΙ. Μεταγραφή και σύσταση νομικού προσώπου

1. Προσωπικές εταιρείες

2. Κεφαλαιουχικές εταιρείες

IV. Πώς γίνεται η μεταγραφή

V. Αποτελέσματα της μεταγραφής

VI. Δημοσιότητα των βιβλίων μεταγραφών

VII. Τα αποτελέσματα της ακύρωσης μεταγραφείσας δικαιοπραξίας που αφορά σε ακίνητο

1. Οι ρυθμίσεις των ΑΚ 1202-1204

2. Οι ρυθμίσεις του ν. 2664/1998

§ 93. Η εγγραφή υποθήκης

Ι. Έννοια και προϋποθέσεις της εγγραφής

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

ΙΙ. Πώς γίνεται η εγγραφή

1. Ποίος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή

2. Η πράξη της εγγραφής

3. Ακυρότητα της εγγραφής

ΙΙΙ. Αποτελέσματα της εγγραφής

IV. Η εγγραφή υποθήκης κατά τον ν. 2664/1998 για το Εθνικό Kτη-ματολόγιο

1. Προϋποθέσεις

2. Διαδικασία εγγραφής

3. Αποτελέσματα της εγγραφής

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης