Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021


Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021

Το παρόν έργο αποτελεί μια συνέχεια της σειράς που αφορά τις αγωγές των βιβλίων του Αστικού Κώδικα. Όπως και τα προηγούμενα έργα της σειράς «Αγωγές Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα» (έκδ. 2015) και «Αγωγές Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα» (έκδ. 2018), έτσι και το παρόν σκοπό έχει να βοηθήσει τον νομικό της πράξης εν προκειμένω δε, στο εμπράγματο δίκαιο. Στον τόμο αυτό παρουσιάζεται ένα, κατά το δυνατόν, πλήρες έργο, με πλούσια, κα­θώς και αδημοσίευτη νομολογία, με αντίθετες απόψεις, καθώς και θέσεις με κεντρικά κεφάλαια τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, τη νομή, την κυριότητα και το περιεχόμενό της, την κτήση και την προστασία κυριότητας, τις πραγματικές και προσωπικές δουλείες, το ενέχυρο και την υποθήκη. Πολλά από τα επιμέρους ζητήματα που προσεγγίζονται δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας ούτε από τη θεωρία.

Η δομή του έργου ακολουθεί, κατά βάση, τη σειρά των διατάξεων του Αστι­κού Κώδικα. Με το παραπάνω περιεχόμενο το παρόν έργο καθίσταται ένα απαραίτητο εργαλείο με βασική επιδίωξη την ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση που εξυπηρετεί άριστα τις πρακτικές ανάγκες των μελετητών του Εμπράγματου Δικαίου και κυρίως του δικηγόρου της πράξης.

Edition info

Title
Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-274-8
Pages
1006
Price
€ 95.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βασική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

TA ΠPAΓMATA ΚAΙ TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠANΩ Σ’ ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ

§ 1. Εμπράγματο δίκαιο και εμπράγματα δικαιώματα

Α. Έννοια και περιεχόμενο του εμπράγματου δικαίου

1. Έννοια

2. Πηγές του εμπράγματου δικαίου

3. Διαχρονικό δίκαιο

Β. Τα εμπράγματα δικαιώματα

1. Εμπράγματα δικαιώματα αναγνωριζόμενα από τον ΑΚ

2. Εμπράγματο δικαίωμα επιφάνειας

3. Εμπράγματα δικαιώματα αναγνωριζόμενα από άλλους νόμους

4. Προϊσχύοντα εμπράγματα δικαιώματα

Γ. Εμπράγματο δικαίωμα επιφάνειας ν. 3986/2011

1. Έννοια

2. Δημόσια κτήματα

3. Εκκλησιαστικά ακίνητα

4. Εδαφονόμιο

Δ. Η νομή

Ε. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΣΤ. Περιορισμοί δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές

§ 2. Πράγματα και διακρίσεις αυτών

Α. Έννοια πράγματος

1. Γενικά

2. Έγγραφα

Β. Διακρίσεις πραγμάτων

1. Κινητά και ακίνητα

2. Κινητά αντικαταστατά και μη αντικαταστατά

3. Κινητά αναλωτά και μη αναλωτά

4. Λοιπές διακρίσεις

5. Ακίνητα αστικά και αγροτικά

Γ. Συστατικά και Παραρτήματα

1. Συστατικό

2. Φαινομενικό ή κατ’ επίφαση συστατικό

3. Παράρτημα

Δ. Πράγματα εκτός συναλλαγής

1. Πράγματα εντός και εκτός συναλλαγής

2. Πράγματα κοινά τοις πάσι

3. Πράγματα εκτός συναλλαγής

4. Πράγματα κοινόχρηστα

5. Ειδικά οι οδοί

6. Αιγιαλός

7. Ποταμοί

8. Λίμνες

Ε. Χρήση ύδατος

ΣΤ. Κυριότητα και άλλα δικαιώματα στα κοινόχρηστα

1. Κυριότητα

2. Άλλα δικαιώματα

Ζ. Προστασία επί προσβολής χρήσης κοινόχρηστων πραγμάτων.

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΝΟΜΗ

§ 3. Έννοια και στοιχεία νομής

Α. Έννοια νομής και κατοχής

Β. Φύση νομής

Γ. Περιπτώσεις νομής

1. Νομή εταιρικής περιουσίας

2. Νομή επί παρακράτησης κυριότητας

3. Νομή επί μίσθωσης

4. Εργολαβία με αντιπαροχή

5. Νομή και κοινωνία

6. Νομή και επίταξη

7. Νομή και οικογενειακή στέγη

8. Νομή και κατανομή κινητών συζύγων

9. Νομή και πώληση

10. Νομή και επιφάνεια

Δ. Οιονεί νομή (975 ΑΚ)

Ε. Άσκηση της νομής (980 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Πράξεις νομής

3. Άσκηση νομής δι’ άλλου

ΣΤ. Κτήση και μεταβίβαση νομής

1. Γενικά

2. Σύμβαση μεταβίβασης (976-977 ΑΚ)

3. Τύπος μεταβίβασης

4. Κτήση νομής από Δημόσιο και ΟΤΑ

5. Αδέσποτα ακίνητα (972 ΑΚ)

Ζ. Απώλεια νομής

1. Γενικά

2. Απώλεια νομής από τον αντιπρόσωπο του νομέα (982 ΑΚ)

3. Γνώση της απώλειας από τον νομέα

Η. Κληρονομητό νομής (983 ΑΚ)

1. Επαγωγή νομής στους κληρονόμους

2. Καλή/κακή πίστη κληρονομουμένου

3. Μεταβίβαση αγωγής νομής

4. Προϊσχύσαν δίκαιο

5. Έκπτωση κληρονόμου

6. Συγκληρονόμοι

§ 4. Αγωγές επί αποβολής και διατάραξης της νομής

Α. Παράνομη προσβολή της νομής

1. Διατάραξη και αποβολή από τη νομή

2. Αποβολή από τη νομή

3. Διατάραξη της νομής

4. Νομιμότητα προσβολής

Β. Συννομή (994 ΑΚ)

1. Έννοια συννομής

2. Προστασία κατά τρίτων

3. Προστασία κατά συννομέων

Γ. Αυτοδύναμη προστασία της νομής (985-986 ΑΚ)

Δ. Απαγόρευση άρθ. 991 ΑΚ

1. Ένσταση άρθ. 991 ΑΚ

2. Άρνηση αγωγής

3. Πότε δεν προβάλλεται

4. Ένσταση επίσχεσης

5. Ανταγωγή

6. Επί Δημοσίου, ΟΤΑ κ.λπ

Ε. Παραγραφή αξιώσεων νομής (992 ΑΚ)

1. Ετήσια παραγραφή

2. Έναρξη παραγραφής

3. Διακοπή και αναστολή παραγραφής

4. Δημόσιο, ΟΤΑ, Ενοριακοί ναοί

ΣΤ. Αγωγή νομέα επί αποβολής του

1. Αξίωση νομέα

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

Ι. Ενάγων νομέας

ΙΙ. Νομέας μέρους (993 ΑΚ)

ΙΙΙ. Συννομέας

ΙV. Οιονεί νομέας

V. Κάτοχος

3. Παθητική νομιμοποίηση

4. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

5. Περιεχόμενο αγωγής αποβολής από τη νομή

6. Άμυνα εναγομένου

7. Κτηματολόγιο - Δικαστικό ένσημο - ΕΝΦΙΑ

Ι. Βιβλία διεκδικήσεων

ΙΙ. Δικαστικό ένσημο

ΙΙΙ. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

8. Δεδικασμένο - Εκτέλεση

Ι. Δεδικασμένο

ΙΙ. Εκτέλεση

Ζ. Αγωγή νομέα σε περίπτωση διατάραξης

1. Αξίωση νομέα

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

4. Περιεχόμενο αγωγής διατάραξης νομής

5. Άμυνα εναγομένου

§ 5. Λοιπές αγωγές προστασίας της νομής

Α. Ασφαλιστικά μέτρα νομής

1. Γενικά

2. Αρμοδιότητα

3. Διαδικασία

4. Περιεχόμενο αίτησης

5. Άμυνα καθού

Ι. Γενικά

ΙΙ. Επίσχεση

ΙΙΙ. Κατάχρηση δικαιώματος

ΙV. Ανταίτηση

V. Εφαρμογή άρθ. 991 ΑΚ

6. Εξουσία δικαστηρίου

7. Ένδικα μέσα

8. Προσωρινό δεδικασμένο

9. Άσκηση κύριας αγωγής

10. Διαφορές από οροφοκτησία

Β. Αναγνωριστική αγωγή

1. Γενικά

2. Ένσταση άρθ. 991 ΑΚ

3. Παραγραφή

4. Βιβλία διεκδικήσεων

5. Σώρευση

6. Αρμοδιότητα

Γ. Αγωγή από αδικοπραξία

1. Γενικά

2. Παραγραφή

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Ένσταση άρθ. 991 ΑΚ

5. Σώρευση

6. Αρμοδιότητα

Δ. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού

1. Η αξίωση

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

4. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

5. Περιεχόμενο αγωγής

6. Άμυνα εναγομένου

§ 6.

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δη­­μόσιο κτήμα

Α. Νομοθετικό κείμενο

Β. Προϋποθέσεις έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

1. Εφαρμογή επί Δημοσίου

2. Εφαρμογή επί ΟΤΑ

3. Ακίνητα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

4. Χώροι θαλάσσιας ζώνης

Γ. Ανακοπή - Νομιμοποίηση

Δ. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Διαδικασία

1. Δικαιοδοσία

2. Αρμοδιότητα

3. Διαδικασία

Ε. Περιεχόμενο ανακοπής

ΣΤ. Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο

1. Ανακοπή ερημοδικίας - Έφεση

2. Αναίρεση

3. Δεδικασμένο

Ζ. Αναστολή εκτέλεσης

1. Αίτηση αναστολής

2. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Ένδικα μέσα

3. Περιεχόμενο αίτησης αναστολής

4. Αίτηση αναστολής επί ασκήσεως εφέσεως

§ 7.

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση

Α. Νομοθετικό κείμενο

Β. Έννοια δάσους και δασικής έκτασης

1. Γενικά

2. Χαρακτηρισμός έκτασης ως δασικής ή μη

Γ. Κυριότητα επί των δασών

Δ. Προϋποθέσεις έκδοσης του πρωτοκόλλου

Ε. Ανακοπή - Νομιμοποίηση

ΣΤ. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

Ζ. Περιεχόμενο ανακοπής

Η. Ένδικα μέσα

Θ. Αναστολή εκτέλεσης

1. Αίτηση αναστολής

2. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

3. Περιεχόμενο αίτησης αναστολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

§ 8. Εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας

Α. Έννοια κυριότητας

1. Αντικείμενο κυριότητας

2. Περιεχόμενο κυριότητας

3. Έκταση κυριότητας

4. Διακρίσεις κυριότητας

5. Διαχρονικό δίκαιο

Β. Περιορισμοί κυριότητας ΑΚ

Γ. Οροφοκτησία

Δ. Οθωμανικό δίκαιο

Ε. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

§ 9. Αγωγή επί διατάραξης από εκπομπές (1003 ΑΚ)

Α. Υποχρέωση ανοχής

Β. Έννομη προστασία

Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση

1. Αρνητική αγωγή

2. Αγωγή νομής

3. Αγωγή από προσωπικότητα

Δ. Παθητική νομιμοποίηση

Ε. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Δικαστικό ένσημο - ΕΝΦΙΑ

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής

Ζ. Άμυνα εναγομένου

§ 10. Αγωγή επί επιβλαβών εγκαταστάσεων (1004-1005 ΑΚ)

Α. Η αξίωση

Β. Έννομη προστασία

Γ. Νομιμοποίηση

Δ. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Δικαστικό ένσημο - ΕΝΦΙΑ

Ε. Περιεχόμενο αγωγής

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

§ 11. Αγωγή επί κινδύνου πτώσης οικοδομής (1006 ΑΚ)

Α. Η αξίωση

Β. Κατάσταση ανάγκης

Γ. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Δ. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Ασφαλιστικά μέτρα

Ε. Περιεχόμενο αγωγής

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

§ 12. Αγωγή επί ανόρυξης παρά τα θεμέλια του γείτονα (1007 ΑΚ)

Α. Η αξίωση

Β. Έννομη προστασία

Γ. Νομιμοποίηση

Δ. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Ασφαλιστικά μέτρα

Ε. Περιεχόμενο αγωγής

ΣΤ. Άμυνα εναγομένου

§ 13. Αγωγή επί ενοικοδόμησης σε γειτονικό ακίνητο (1010-1011 ΑΚ).

Α. Η αξίωση

Β. Έννομη προστασία

1. Γενικά

2. Αγωγή - Ανταγωγή - Ένσταση

3. Μη επιδίκαση

4. Αρτιότητα οικοπέδου

5. Χρησικτησία

6. Μεταγραφή απόφασης

7. Ασφαλιστικά μέτρα

Γ. Περιπτώσεις μη εφαρμογής

Δ. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Ε. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Δικαστικό ένσημο

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής

Ζ. Άμυνα εναγομένου

Η. Υπόδειγμα αγωγής ενοικοδόμησης

§ 14. Αγωγή παροχής διόδου (1012-1017 ΑΚ)

Α. Υποχρέωση παροχής διόδου

Β. Ανυπαρξία διόδου

1. Πότε παρέχεται δικαίωμα διόδου

2. Πότε δεν παρέχεται δικαίωμα διόδου

Γ. Έκταση δικαιώματος

1. Εξουσία δικαστηρίου

2. Διεύρυνση διόδου

Δ. Ανάλογη αποζημίωση

Ε. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

ΣΤ. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Δικαστικό ένσημο

5. Φύση απόφασης

6. Ασφαλιστικά μέτρα

Ζ. Περιεχόμενο αγωγής παροχής διόδου

Η. Άμυνα εναγομένου

Θ. Μεταβολή και κατάργηση διόδου

1. Μεταβολή διόδου

2. Κατάργηση διόδου

Ι. Προστασία διόδου

§ 15. Ανοχή επισκευών (1018 ΑΚ)

Α. Υποχρέωση ανοχής

Β. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Γ. Δικονομικά θέματα

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Δικαστικό ένσημο

5. Ασφαλιστικά μέτρα

Δ. Περιεχόμενο αγωγής/αίτησης

Ε. Άμυνα εναγομένου/καθού

§ 16. Αγωγές κανονισμού και σήμανσης ορίων

Α. Κανονισμός ορίων

Β. Ορόσημα όμορων ακινήτων (1019 ΑΚ)

1. Η ρύθμιση

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

4. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

5. Αίτημα αγωγής

6. Απαράγραπτο

7. Σώρευση αγωγών

8. Εκτέλεση

Γ. Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων (1021-2023 ΑΚ)

1. Διαχώρισμα (1021-1022 ΑΚ)

2. Δένδρο (1023 ΑΚ)

Δ. Νομιμοποίηση αγωγής άρθ. 1020 ΑΚ

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Ε. Δικονομικά θέματα άρθ. 1020 ΑΚ

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων

4. Δικαστικό ένσημο

5. Φύση απόφασης

ΣΤ. Περιεχόμενο αγωγής άρθ. 1020 ΑΚ

Ζ. Άμυνα εναγομένου άρθ. 1020 ΑΚ

§ 17. Αγωγές περί υδάτων (1024-1031 ΑΚ)

Α. Υποχρεώσεις εκ της ροής των υδάτων (1024-1025 ΑΚ)

1. Η υποχρέωση

2. Έννομη προστασία

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

5. Περιεχόμενο αγωγής

6. Άμυνα εναγομένου

Β. Όμβρια ύδατα της στέγης (1026 ΑΚ)

1. Περιορισμός κυριότητας

2. Έννομη προστασία

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

5. Περιεχόμενο αγωγής

6. Άμυνα εναγομένου

Γ. Υποχρεώσεις του έχοντος φρέαρ ή πηγή (1027-1028 ΑΚ). Διοχέτευση ύδατος (1029-1030 ΑΚ)

1. Οι ρυθμίσεις του ΑΚ

2. Ρυθμίσεις του ν. 1739/1987

3. Ρυθμίσεις του ν. 3199/2003

Δ. Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτου (1031 ΑΚ)

1. Η αξίωση

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 18. Κτήση και απώλεια κυριότητας ακινήτου

Α. Κτήση κυριότητας ακινήτου με σύμβαση

1. Γενικά

2. Ενοχική και εμπράγματη σύμβαση

3. Αιτιώδης σύμβαση

4. Κυριότητα μεταβιβάζοντος

5. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

6. Μεταγραφή

7. Δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός

8. Πλειστηριασμός

9. Καταπιστευτική μεταβίβαση ακινήτου

10. Προσύμφωνο

Β. Κτήση κυριότητας ακινήτου με κληρονομία

Γ. Παραίτηση από κυριότητα ακινήτου

Δ. Πρωτότυποι τρόποι κτήσης κυριότητας

1. Απαλλοτρίωση

2. Αναδασμός

3. Πράξη εφαρμογής

4. Χρησικτησία

5. Προσκύρωση

Ε. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΣΤ. Κυριότητα και επιφάνεια ν. 3986/2011

1. Γενικά

2. Σύσταση επιφάνειας με σύμβαση

3. Διάρκεια επιφάνειας - Παράταση

4. Απαγόρευση σύστασης με χρησικτησία

5. Μεταβίβαση δικαιώματος επιφάνειας

6. Λήξη δικαιώματος επιφάνειας

7. Συνέπειες λήξης επιφάνειας

8. Δικαστική προστασία

§ 19. Κτήση και απώλεια κυριότητας κινητού

Α. Κτήση κυριότητας κινητού με σύμβαση (1034-1035 ΑΚ)

1. Η ρύθμιση

2. Αναιτιώδης δικαιοπραξία

3. Παράδοση της νομής

4. Τεκμήριο κυριότητας κινητού (1110-1111 ΑΚ)

5. Καταπιστευτική μεταβίβαση κινητού

6. Κτήση κυριότητας κινητών με κληρονομία

Β. Κτήση κυριότητας κινητού παρά μη κυρίου (1036-1039 ΑΚ)

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

3. Μεταβίβαση αυτοκινήτου

4. Έννομη προστασία

Γ. Απόσβεση εμπράγματων δικαιωμάτων (1040 ΑΚ)

Δ. Ένωση κινητού με ακίνητο (1057, 1063 ΑΚ)

1. Κτήση με ένωση

2. Αξιώσεις απωλέσαντος την κυριότητα κινητού (1063 ΑΚ)

3. Αφαίρεση κατασκευάσματος

4. Νομιμοποίηση

5. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

6. Περιεχόμενο αγωγής αδικ. πλουτισμού - Άμυνα εναγομένου

7. Περιεχόμενο αγωγής από αδικοπραξία - Άμυνα εναγομένου

8. Περιεχόμενο αγωγής για απόδοση δαπανών

9. Περιεχόμενο αγωγής για αφαίρεση κατασκευάσματος (1104 ΑΚ)

Ε. Καρποί και ωφελήματα

1. Έννοιες

2. Κυριότητα

3. Συγκυριότητα

4. Κάτοχος

5. Παραγραφή αξίωσης

ΣΤ. Άλλοι τρόποι κτήσης κυριότητας κινητών

1. Κατάληψη αδεσπότων (1075-1076 ΑΚ)

2. Εύρεση απολωλότων

3. Θησαυρός (1093 ΑΚ)

4. Ειδοποιία (1061-1062 ΑΚ)

§ 20. Κτήση κυριότητας με χρησικτησία

Α. Τακτική χρησικτησία (1041-1044 ΑΚ)

1. Έννοια - Προϋποθέσεις

2. Νομή

3. Νόμιμος τίτλος

4. Νομιζόμενος τίτλος

5. Καλή πίστη

6. Χρησικτησία επί πλοίων και αεροσκαφών

Β. Έκτακτη χρησικτησία (1045 επ. ΑΚ)

1. Έννοια

2. Νομή

3. Τεκμήριο νομής

4. Συνυπολογισμός νομής προκτητόρων

5. Μη συνυπολογισμός νομής προκτητόρων

6. Χρησικτησία έναντι κληρονόμου

7. Χρησικτησία από κοινωνό

8. Χρησικτησία από βοηθό νομής

9. Χρησικτησία από χρησάμενο

10. Χρησικτησία στα Δωδεκάνησα

11. Χρησικτησία κατά τον Ιόνιο ΑΚ

12. Χρησικτησία κατά τον Κρητικό ΑΚ

Γ. Περιορισμοί κτήσης κυριότητας με χρησικτησία

1. Χρησικτησία και απαγορευμένες δικαιοπραξίες

2. Ανεπίδεκτα χρησικτησίας

3. Χρησικτησία κατά ανικάνων ή περιορισμένως ικανών

4. Οροφοκτησία

5. Χρησικτησία κατά Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ

6. Χρησικτησία επί κλήρου

Δ. Χρησικτησία κατά του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ

1. Ακίνητα Δημοσίου

2. Δάση

3. Ακίνητα εκκλησιαστικών νομικών προσώπων

4. Ακίνητα άλλων νομικών προσώπων

Ε. Αναστολή χρησικτησίας

ΣΤ. Διακοπή χρησικτησίας

1. Γενικά

2. Απώλεια νομής

3. Άσκηση αγωγής

Ζ. Αποτελέσματα χρησικτησίας

Η. Περιεχόμενο αγωγών - Άμυνα εναγομένου

1. Γενικά

2. Επί τακτικής χρησικτησίας

3. Επί έκτακτης χρησικτησίας

4. Άμυνα εναγομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

§ 21. Διεκδικητική αγωγή (1094-1095, 1097 ΑΚ)

Α. Διεκδικητική αγωγή και αγωγή αναγνωριστική της κυριότητας

Β. Διεκδικητική αγωγή και εκτέλεση

1. Ανακοπή τρίτου άρθ. 936 ΚΠολΔ και διεκδικητική αγωγή

2. Ανακοπή τρίτου άρθ. 74 ΚΕΔΕ και διεκδικητική αγωγή

3. Διεκδίκηση πλειστηριασθέντος (1020 ΚΠολΔ)

Γ. Περιπτώσεις άσκησης διεκδικητικής αγωγής

1. Λύση γάμου

2. Οικογενειακή στέγη

3. Χρηματοδοτική μίσθωση

4. Μίσθωση πράγματος

5. Χρησιδάνειο

6. Πώληση κινητού

7. Κινητό που περιήλθε σε ξένο ακίνητο

Δ. Νομιμοποίηση διαδίκων

1. Γενικά

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Παθητική νομιμοποίηση

Ε. Δικονομικά θέματα διεκδικητικής αγωγής

1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

2. Δωσιδικία

3. Διαδικασία - Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

4. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

Ι. Βιβλία διεκδικήσεων

ΙΙ. Δικαστικό ένσημο

5. Μεταβίβαση επιδίκου

ΣΤ. Σώρευση αγωγών

1. Σώρευση διεκδικητικής με αρνητική αγωγή

2. Σώρευση διεκδικητικής με αγωγή νομής

3. Σώρευση διεκδικητικής με περί κλήρου αγωγή

4. Σώρευση διεκδικητικής με αγωγή από αδικοπραξία

5. Σώρευση αιτήματος αποζημίωσης άρθ. 1097 ΑΚ

6. Λοιπές σωρεύσεις

Ζ. Αγωγή κατά του Δημοσίου κ.λπ.

1. Τήρηση προδικασίας

2. Εφαρμογή επί ΟΣΚ

3. Μη εφαρμογή επί δήμων

4. Μνεία στην αγωγή - Αυτεπάγγελτη έρευνα

Η. Περιεχόμενο διεκδικητικής (ή αναγνωριστικής) αγωγής της κυριότητας

1. Γενικά

2. Επί συγκυριότητας

3. Επί πλαγιαστικής αγωγής

4. Αναγνώριση της κυριότητας;

5. Αναγραφή τρόπου κτήσης της κυριότητας γενικά

6. Επί κτήσης κυριότητας με προσκύρωση

7. Επί κτήσης κυριότητας με κληρονομική διαδοχή

8. Επί κτήσης κυριότητας με χρησικτησία

9. Συνέπειες άσκησης της αγωγής

Θ. Άμυνα εναγομένου

1. Γενικά

2. Ένσταση δικαιώματος νομής ή κατοχής του εναγομένου (1095 ΑΚ).

3. Ένσταση χρησικτησίας

4. Ισχυρισμός για κυριότητα του εναγομένου ή τρίτου

5. Ένσταση παραγραφής

6. Αξίωση δαπανών

7. Αφαίρεση κατασκευάσματος

8. Ένσταση επίσχεσης

9. Λοιπές ενστάσεις

10. Δικαίωμα προσεπίκλησης

Ι. Εκτέλεση - Δεδικασμένο

ΙΑ. Υπόδειγμα διεκδικητικής αγωγής

§ 22. Αγωγή κατά νομέα για τα ωφελήματα (1096, 1098-1100 ΑΚ)

Α. Ευθύνη νομέα για τα ωφελήματα

1. Ευθύνη καλόπιστου νομέα

2. Ευθύνη μετά την επίδοση της αγωγής

3. Ευθύνη κακόπιστου νομέα για τα ωφελήματα

4. Ευθύνη σε περίπτωση κτήσης της νομής με παράνομη πράξη (1099 ΑΚ)

Β. Δικονομικά θέματα

1. Νομιμοποίηση

2. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων

Γ. Περιεχόμενο αγωγής

1. Γενικά

2. Ειδικά

3. Αγωγή άρθ. 1099 ΑΚ

4. Τοκοδοσία

Δ. Άμυνα εναγομένου

1. Γενικά

2. Παραγραφή αξιώσεων

§ 23. Αγωγή νομέα για δαπάνες (1101-1107 ΑΚ)

Α. Αξίωση δαπανών

1. Αναγκαίες δαπάνες

2. Επωφελείς δαπάνες

3. Τόκοι

Β. Περιεχόμενο αξίωσης νομέα

Γ. Δικαίωμα επίσχεσης (1106 ΑΚ)

1. Δικαιούχος δικαιώματος

2. Κατά ποιου αντιτάσσεται

3. Περιεχόμενο ένστασης επίσχεσης

4. Συνέπειες

Δ. Δικαίωμα αφαίρεσης (1104 ΑΚ)

Ε. Απόσβεση δικαιώματος (1107 ΑΚ)

ΣΤ. Δικονομικά θέματα

1. Νομιμοποίηση

2. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων

Ζ. Περιεχόμενο αγωγής νομέα

Η. Άμυνα εναγομένου

§ 24. Αρνητική αγωγή κυριότητας (1108 ΑΚ)

Α. Έννοια αρνητικής αγωγής

Β. Διατάραξη κυριότητας

1. Έννοια διατάραξης

2. Περιπτώσεις διατάραξης

Γ. Σώρευση αγωγών

1. Σώρευση αρνητικής με διεκδικητική και περί κλήρου αγωγή

2. Σώρευση αρνητικής με αγωγή από αδικοπραξία

3. Σώρευση αρνητικής με αναγνωριστική αγωγή

4. Σώρευση αρνητικής με αγωγή διατάραξης νομής

Δ. Νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Ε. Δικονομικά θέματα αρνητικής αγωγής

1. Αρμοδιότητα

2. Διαδικασία

3. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο - Φορολογικές διατυπώσεις

4. Ασφαλιστικά μέτρα

ΣΤ. Περιεχόμενο της αρνητικής αγωγής

Ζ. Άμυνα εναγομένου

1. Γενικά

2. Άρνηση αγωγής και ένσταση

3. Ένσταση άρθ. 1108 § 2 ΑΚ

4. Παραγραφή

§ 25. Πουβλικιανή αγωγή κυριότητας ακινήτου (1112 ΑΚ)

Α. Έννοια

Β. Διεκδικητική πουβλικιανή αγωγή

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Δικονομικά θέματα

4. Περιεχόμενο διεκδικητικής πουβλικιανής αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

Γ. Αρνητική πουβλικιανή αγωγή

1. Το δικαίωμα

2. Νομιμοποίηση

3. Δικονομικά θέματα

4. Περιεχόμενο αρνητικής πουβλικιανής αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

§ 26. Η συγκυριότητα

Α. Έννοια και φύση συγκυριότητας

1. Έννοια συγκυριότητας

2. Δημιουργία συγκυριότητας

3. Εφαρμογή διατάξεων περί κοινωνίας

4. Φύση συγκυριότητας

Β. Δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκυρίων

1. Δικαίωμα χρήσης

2. Δικαίωμα κάρπωσης του κοινού

3. Υποχρέωση συμμετοχής στις κοινές δαπάνες

4. Διάθεση μεριδίου

5. Δικαίωμα λύσης της συγκυριότητας

Γ. Πραγματική δουλεία σε βάρος ή υπέρ του κοινού ακινήτου

Δ. Προστασία συγκυριότητας

1. Προστασία έναντι τρίτων

2. Προστασία έναντι συγκυρίων

Ε. Οροφοκτησία

1. Γενικά

2. Κάθετη ιδιοκτησία

3. Επιφάνεια και οροφοκτησία

§ 27. Η μεταγραφή (1192-1208 ΑΚ)

Α. Μεταγραπτέες πράξεις

1. Γενικά

2. Δικαιοπραξίες εμπράγματες

3. Μισθώσεις πράγματος

4. Προσκύρωση

5. Διανομή

6. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης

7. Χρησικτησία

8. Οροφοκτησία

9. Πράξεις μη μεταγραπτέες

Β. Αποδοχή κληρονομίας

1. Μεταγραπτέο έγγραφο

2. Ταυτότητα ακινήτου

3. Κυριότητα κληρονόμου

Γ. Πώς γίνεται η μεταγραφή

Δ. Παράλειψη μεταγραφής

Ε. Ακύρωση μεταγραφής

ΣΤ. Διαφορές από την τήρηση δημόσιων βιβλίων (791 ΚΠολΔ)

Ζ. Εθνικό Κτηματολόγιο

1. Καταχωρούμενες δικαιοπραξίες

2. Εγγραφή αγωγών

3. Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας κτηματολογικών εγγραφών

Η. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

§ 28. Περί κλήρου αγωγή (1871-1883 ΑΚ)

Α. Έννοια

1. Γενικά

2. Αναγνωριστική περί κλήρου αγωγή

Β. Αντικείμενα κληρονομίας

Γ. Ενάγων

Δ. Εναγόμενος

1. Νομέας κληρονομίας

2. Ο αποκτών από τον νομέα της κληρονομίας (1882 ΑΚ)

3. Απλή ομοδικία

4. Μη αντιποίηση κληρονομικού δικαιώματος

Ε. Παραγραφή

ΣΤ. Ευθύνη για ωφελήματα και δαπάνες

1. Ευθύνη για ωφελήματα

2. Ευθύνη για δαπάνες

Ζ. Περιεχόμενο περί κλήρου αγωγής

1. Καταψηφιστική αγωγή

2. Αναγνωριστική αγωγή

3. Αδικαιολόγητος πλουτισμός (1873 ΑΚ)

Η. Άμυνα εναγομένου

Θ. Δικονομικά θέματα

Ι. Επί αφάντου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 29. Πραγματικές δουλείες

Α. Έννοια πραγματικής δουλείας

1. Δικαίωμα σε ξένο ακίνητο

2. Αδιαίρετο δουλείας

3. Χρήση δουλεύοντος και από τον κύριο ή από τρίτον

4. Περιπτώσεις δουλειών

Β. Σύσταση δουλείας

1. Γενικά

2. Σύσταση με δικαιοπραξία

3. Μεταβίβαση οιονεί νομής δουλείας

4. Κτήση με χρησικτησία

Γ. Έκταση της δουλείας

1. Εξυπηρέτηση δεσπόζοντος

2. Άσκηση δουλείας με φειδώ

3. Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον

4. Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας

5. Διαίρεση του δεσπόζοντος

6. Διαίρεση του δουλεύοντος

Δ. Απόσβεση της δουλείας

1. Παραίτηση δικαιούχου

2. Αδυναμία άσκησης δουλείας

3. Σύγχυση

4. Αχρησία

5. Άρθρο 9 ΝΟΚ

6. Άλλοι λόγοι απόσβεσης της δουλείας

7. Καταχρηστική διατήρηση δουλείας

§ 30. Αγωγή μεταβολής του τρόπου άσκησης της δουλείας (1128 ΑΚ)

Α. Μεταβολή τρόπου άσκησης

Β. Νομιμοποίηση

Γ. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων

Δ. Περιεχόμενο αγωγής

1. Γενικά

2. Απαιτούμενη δαπάνη

3. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης

§ 31. Αγωγές προστασίας πραγματικών δουλειών

Α. Αγωγή ομολογήσεως πραγματικής δουλείας (1132 ΑΚ)

1. Δικαστική προστασία

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

4. Περιεχόμενο αγωγής ομολογήσεως δουλείας

5. Άμυνα εναγομένου

Β. Πουβλικιανή αγωγή ομολογήσεως πραγματικής δουλείας (1133 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Περιεχόμενο πουβλικιανής αγωγής ομολογήσεως δουλείας

4. Άμυνα εναγομένου

Γ. Άλλες αγωγές προστασίας της πραγματικής δουλείας

1. Προστασία οιονεί νομής

2. Αναγνωριστική αγωγή

3. Αποζημίωση για αδικοπραξία

4. Ανακοπή άρθ. 936 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 32. Προσωπική δουλεία επικαρπίας

Α. Γενικά

Β. Έννοια επικαρπίας

1. Επικαρπία - Ψιλή κυριότητα

2. Νομή επικαρπίας

Γ. Αντικείμενο επικαρπίας

1. Γενικά

2. Επικαρπία αναλωτών (1174-1175)

3. Επικαρπία ανώνυμων τίτλων (1176 ΑΚ)

4. Επικαρπία τίτλων σε διαταγή

5. Επικαρπία μετοχών

6. Επικαρπία δικαιώματος

7. Επικαρπία απαίτησης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Μη χρηματική απαίτηση

ΙΙΙ. Χρηματική απαίτηση

8. Επικαρπία ισόβιας προσόδου

9. Επικαρπία επί οροφοκτησίας

10. Επικαρπία περιουσίας

11. Επικαρπία επιχείρησης

12. Επικαρπία ευρεσιτεχνίας

13. Επικαρπία επιφάνειας

Δ. Σύσταση επικαρπίας

1. Σύσταση με δικαιοπραξία

2. Παρακράτηση επικαρπίας

3. Σύσταση με διαθήκη

4. Σύσταση με χρησικτησία

5. Καταπιστευτική σύσταση

6. Επικαρπία επί ιδανικού μεριδίου

Ε. Αμεταβίβαστο επικαρπίας

1. Γενικός κανόνας

2. Συμφωνία για (περαιτέρω) μεταβίβαση

3. Μεταβίβαση άσκησης

ΣΤ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του επικαρπωτή

1. Εκμετάλλευση και διατήρηση πράγματος

2. Εκπόνηση σχεδίου (1149 ΑΚ)

3. Έκτακτη καρποφορία (1150 ΑΚ)

4. Ο επικαρπωτής ως προς τον θησαυρό (1151 ΑΚ)

5. Επισκευές του πράγματος (1152, 1158 ΑΚ)

6. Ειδοποίηση ψιλού κυρίου (1153 ΑΚ)

7. Αξίωση επικαρπωτή για δαπάνες

8. Αφαίρεση κατασκευάσματος

9. Υποχρέωση για ασφάλιση

10. Υποχρέωση για τα βάρη

Ι. Δημόσια βάρη - Υποθήκη (1155 ΑΚ)

ΙΙ. Επικαρπωτής περιουσίας (1156 ΑΚ)

11. Υποχρέωση για παροχή ασφάλειας (1159-1160 ΑΚ)

§ 33. Μεταβολές και λήξη επικαρπίας

Α. Κατάσχεση επικαρπίας

Β. Απόσβεση της επικαρπίας

1. Θάνατος επικαρπωτή (1167 εδ. α΄ ΑΚ)

2. Λήξη νομικού προσώπου (1167 εδ. β΄ ΑΚ)

3. Σύγχυση (1168 ΑΚ)

4. Παραίτηση (1169 ΑΚ)

5. Άλλοι λόγοι απόσβεσης της επικαρπίας

Γ. Συνέπειες λήξης της επικαρπίας

1. Γενικά

2. Διακοπή δίκης

3. Απόδοση του πράγματος

4. Τύχη μίσθωσης (1164 ΑΚ)

Δ. Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας ή της οίκησης (1161 ΑΚ)

1. Αξιώσεις κυρίου

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

4. Περιεχόμενο αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

Ε. Παραγραφή αξιώσεων (1165 ΑΚ)

§ 34. Αγωγές προστασίας επικαρπίας

Α. Γενικά

Β. Διεκδικητική αγωγή του επικαρπωτή

1. Γενικά

2. Ειδοποίηση ψιλού κυρίου

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμοδιότητα

5. Διαδικασία

6. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

7. Περιεχόμενο διεκδικητικής αγωγής επικαρπωτή

8. Άμυνα εναγομένου

Γ. Αρνητική αγωγή του επικαρπωτή

1. Γενικά

2. Ειδοποίηση ψιλού κυρίου

3. Σώρευση αγωγών

4. Νομιμοποίηση

5. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

6. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

7. Ασφαλιστικά μέτρα

8. Περιεχόμενο αρνητικής αγωγής επικαρπωτή

9. Άμυνα εναγομένου

Δ. Λοιπές αγωγές του επικαρπωτή

1. Πουβλικιανή αγωγή του επικαρπωτή

2. Αγωγές προστασίας οιονεί νομής επικαρπίας

3. Λοιπές αγωγές

4. Ανακοπή τρίτου άρθ. 936 ΑΚ

§ 35. Προσωπική δουλεία οίκησης

Α. Προσωπική δουλεία οίκησης

1. Έννοια και περιεχόμενο οίκησης

2. Συνοικούντα πρόσωπα

3. Περιορισμένη προσωπική δουλεία οίκησης

4. Φιλοξενία

Β. Αμεταβίβαστο οίκησης

Γ. Σύσταση και απόσβεση οίκησης

1. Σύσταση οίκησης

2. Απόσβεση οίκησης

Δ. Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις της επικαρπίας

Ε. Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχου οίκησης

§ 36. Αγωγές προστασίας οίκησης

Α. Προστασία οίκησης

Β. Διεκδικητική αγωγή του δικαιούχου οίκησης

1. Γενικά

2. Ειδοποίηση κυρίου

3. Νομιμοποίηση

4. Αρμοδιότητα

5. Διαδικασία

6. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

7. Περιεχόμενο διεκδικητικής αγωγής του δικαιούχου οίκησης

8. Άμυνα εναγομένου

Γ. Αρνητική αγωγή του δικαιούχου οίκησης

1. Γενικά

2. Ειδοποίηση κυρίου

3. Σώρευση αγωγών

4. Νομιμοποίηση

5. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

6. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

7. Ασφαλιστικά μέτρα

8. Περιεχόμενο αρνητικής αγωγής δικαιούχου οίκησης

9. Άμυνα εναγομένου

Δ. Λοιπές αγωγές του δικαιούχου οίκησης

1. Πουβλικιανή αγωγή του δικαιούχου οίκησης

2. Αγωγές προστασίας οιονεί νομής οίκησης

3. Λοιπές αγωγές

4. Ανακοπή τρίτου άρθ. 936 ΑΚ

§ 37. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

Α. Έννοια και περιεχόμενο περιορισμένων προσωπικών δουλειών

1. Έννοια

2. Σχέση με επικαρπία και οίκηση

3. Δικαιούχοι περιορισμένης προσωπικής δουλείας

4. Αντικείμενο και έκταση της δουλείας

5. Αμεταβίβαστο περιορισμένης προσωπικής δουλείας

Β.

Σύσταση και απόσβεση περιορισμένων προσωπικών δουλειών

1. Εφαρμογή διατάξεων πραγματικών δουλειών

2. Σύσταση

3. Απόσβεση

Γ. Προστασία περιορισμένων προσωπικών δουλειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΝΕΧΥΡΟ

§ 38. Έννοια και σύσταση ενεχύρου

Α. Έννοια και είδη ενεχύρου

1. Έννοια ενεχύρου

2. Διακρίσεις ενεχύρου

3. Καταπιστευτική μεταβίβαση κινητού

4. Φύση ενεχύρου

Β. Αντικείμενο του ενεχύρου

1. Αλλότριο κινητό

2. Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους

Γ. Η ασφαλιζόμενη απαίτηση

1. Ύπαρξη απαίτησης

2. Μελλοντική απαίτηση

3. Έκταση ενεχύρου

4. Μεταβίβαση απαίτησης

5. Ανανέωση της απαίτησης

6. Αναδοχή χρέους

7. Ενέχυρο και διανομή

Δ. Σύσταση ενεχύρου

1. Γενικά

2. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης

3. Κυριότητα ενεχυράζοντος

4. Έγγραφος τύπος

Ε. Ειδικά η παράδοση του πράγματος

1. Γενικός κανόνας

2. Παράδοση σε τρίτον

3. Απαγορευμένη παράδοση

4. Σύσταση ενεχύρου χωρίς παράδοση του πράγματος

5. Πλασματικό ενέχυρο ν. 2844/2000

ΣΤ. Αδιαίρετο ενεχύρου (1231 ΑΚ)

§ 39. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών επί ενεχύρου

Α. Υποχρεώσεις ενεχυρούχου δανειστή

1. Υποχρέωση φύλαξης του πράγματος

2. Χρήση του πράγματος

Β. Δικαιώματα ενεχυρούχου δανειστή

1. Καρποί και ωφελήματα του πράγματος

2. Αξίωση δαπανών για το πράγμα (1225 εδ. α΄ ΑΚ)

Ι. Δαπάνες που αναζητούνται

ΙΙ. Παραγραφή

ΙΙΙ. Νομιμοποίηση

IV. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

V. Περιεχόμενο αγωγής ενεχυρούχου δανειστή

VI. Άμυνα ενεχυράσαντος

3. Αφαίρεση κατασκευάσματος (1225 εδ. β΄ ΑΚ)

4. Κίνδυνος των συμφερόντων του δανειστή (1228 ΑΚ)

5. Μονομερής λήξη του χρέους επί ενεχύρου ν. 2844/2000

Γ. Δικαιώματα ενεχυράσαντος (ενεχυραστή)

1. Εκποίηση πράγματος

2. Αποζημίωση

3. Μεσεγγύηση ενεχυρασμένου πράγματος (1226 ΑΚ)

4. Δημόσια κατάθεση ενεχυρασμένου πράγματος

5. Πρόωρη εξόφληση της απαίτησης (1227 ΑΚ)

6. Κίνδυνος των συμφερόντων του ενεχυραστή (1229 ΑΚ)

7. Ευκαιρία επωφελούς πώλησης (1230 ΑΚ)

Δ. Προστασία ενεχύρου (1236 ΑΚ)

1. Γενικά

2. Διεκδικητική αγωγή προστασίας ενεχύρου

3. Αρνητική αγωγή προστασίας ενεχύρου

4. Προστασία οιονεί νομής ενεχύρου

§ 40. Εκποίηση και λήξη ενεχύρου

Α. Εκποίηση ενεχύρου

1. Δικαίωμα δανειστή για πώληση (1237 ΑΚ)

2. Εκποίηση επί περισσότερων πραγμάτων (1238 ΑΚ)

3. Εκποίηση πλασματικού ενεχύρου

4. Απαγορευμένες συμφωνίες (1239 ΑΚ)

5. Καταπιστευτική μεταβίβαση

Β. Ενεχυράσας τρίτος

1. Δικαστική άδεια για εκποίηση

2. Δικαίωμα εξόφλησης της οφειλής (1234 ΑΚ)

3. Ενστάσεις (1219 ΑΚ)

4. Υποκατάσταση τρίτου ενεχυραστή (1234 εδ. β΄ ΑΚ)

Γ. Νόμιμο ενέχυρο (1246 ΑΚ)

Δ. Συνέπειες πλειστηριασμού

1. Δικαιώματα υπερθεματιστή

2. Απόσβεση του χρέους

Ε. Απόσβεση ενεχύρου

1. Γενικοί λόγοι απόσβεσης

2. Ειδικοί λόγοι απόσβεσης (1243 ΑΚ)

3. Ανανέωση της απαίτησης

4. Συνέπειες απόσβεσης του ενεχύρου (1232 ΑΚ)

Ι. Απόδοση ενεχύρου

ΙΙ. Αγωγή κατά ενεχυρούχου δανειστή

ΙΙΙ. Παραγραφή

5. Επίσχεση ενεχύρου (1233 ΑΚ)

§ 41. Ενέχυρο επί δικαιώματος

Α. Ενέχυρο δικαιώματος

1. Γενικά

2. Ενεχυραζόμενα δικαιώματα

3. Μη ενεχυραζόμενα δικαιώματα

4. Εφαρμοζόμενες λοιπές διατάξεις

5. Εκποίηση δικαιώματος

Β. Ενέχυρο απαίτησης

1. Σύσταση ενεχύρου απαίτησης

2. Ενέχυρο και καταπιστευτική εκχώρηση

3. Έκταση ενεχύρου απαίτησης

4. Διαφύλαξη ενεχυρασμένης απαίτησης

5. Διάθεση της απαίτησης

6. Είσπραξη της ενεχυρασμένης μη χρηματικής απαίτησης

7. Είσπραξη της ενεχυρασμένης χρηματικής απαίτησης

Γ. Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή

Δ. Ενεχύραση απαίτησης κατά το ν.δ. της 17.7/13.8

Ε.

Ενεχύραση επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθ. 11-15 ν. 2844/2000)

1. Νομοθετικά κείμενα

2. ΑιτΕκθ ν. 2844/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΥΠΟΘΗΚΗ

§ 42. Έννοια και σύσταση υποθήκης

Α. Έννοια και φύση υποθήκης

Β. Αντικείμενο της υποθήκης

1. Ακίνητο (1259 ΑΚ)

2. Συστατικά και παραρτήματα

3. Οροφοκτησία

4. Υποθήκη σε επικαρπία (1259 ΑΚ)

5. Υποθήκη σε κινητά

6. Υποθήκη σε οίκηση

7. Υποθήκη σε επιφάνεια

Γ. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

1. Ύπαρξη απαίτησης

2. Παραγεγραμμένη απαίτηση

3. Μελλοντική και υπό αίρεση απαίτηση

4. Έκταση υποθήκης

5. Μεταβίβαση απαίτησης

6. Ανανέωση απαίτησης (439 ΑΚ)

7. Αναδοχή χρέους (475 ΑΚ)

Δ. Ποιος παραχωρεί υποθήκη (1265, 1271 ΑΚ)

1. Κυριότητα παραχωρούντος (1265 ΑΚ)

2. Έλλειψη κυριότητας παραχωρούντος

Ε. Σύσταση της υποθήκης

1. Τίτλοι για εγγραφή υποθήκης

2. Τίτλος από δικαιοπραξία

3. Παραχώρηση και άλλης υποθήκης (1290 ΑΚ)

4. Τίτλος από τον νόμο (1262 ΑΚ)

Ι. Γενικά

ΙΙ. Υποθήκη από το Δημόσιο

ΙΙΙ. Αποκτήματα

IV. Τόκοι

5. Τίτλος από δικαστική απόφαση

6. Εγγραφή υποθήκης για νόμιμους και δικαστικούς τίτλους (1264 ΑΚ)

7. Υποθήκη και διανομή

ΣΤ. Εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών

1. Δημιουργία με εγγραφή

2. Δικαιούμενοι να ζητήσουν την εγγραφή

3. Προτεραιότητα

4. Ακίνητα θανόντος

5. Περίληψη υποθήκης

6. Κοινοποίηση περίληψης (1308 ΑΚ)

7. Κτηματολόγιο

8. Έξοδα εγγραφής υποθήκης (1316 ΑΚ)

9. Ακυρότητα εγγραφής (1329 ΑΚ)

Ζ. Αδιαίρετο υποθήκης (1281 ΑΚ)

Η. Διακοπή παραγραφής (1273 ΑΚ)

§ 43. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών επί υποθήκης

Α. Δικαίωμα δανειστή για άμεση εξόφληση (1267 ΑΚ)

1. Άμεση εξόφληση ή χορήγηση άλλης υποθήκης

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

4. Περιεχόμενο της αγωγής

5. Άμυνα εναγομένου

Β. Χειροτέρευση του ενυποθήκου (1284, 1299 ΑΚ)

1. Χειροτέρευση-ελάττωση αξίας ενυποθήκου

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

4. Δικαστικό ένσημο - Βιβλία διεκδικήσεων

5. Περιεχόμενο της αγωγής

6. Άμυνα εναγομένου

Γ. Ασφάλιση του ενυποθήκου (1285-1287 ΑΚ)

1. Δικαίωμα ασφάλισης (1285-1286 ΑΚ)

2. Υποκατάσταση ασφαλιστικής αποζημίωσης (1287 ΑΚ)

Δ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση (1288 ΑΚ)

Ε. Εγγραφή και περιορισμός του ποσού της υποθήκης (1269-1270 ΑΚ)

1. Εγγραφή υποθήκης για ορισμένη χρηματική ποσότητα (1269 ΑΚ)

2. Περιορισμός ποσού υποθήκης (1269 εδ. γ΄ ΑΚ)

Ι. Μείωση ποσού υποθήκης

ΙΙ. Φύση αγωγής

ΙΙΙ. Νομιμοποίηση

IV. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

V. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

VI. Περιεχόμενο αγωγής

3. Περιορισμός επί πολλαπλής υποθήκης (1270 ΑΚ)

Ι. Πολλαπλή υποθήκη

ΙΙ. Συμβατικός περιορισμός

ΙΙΙ. Δικαστική προστασία

IV. Νομιμοποίηση

V. Αρμοδιότητα

VI. Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο - Προσωρινή εκτέλεση

VIΙ. Περιεχόμενο αγωγής

§ 44. Εμπράγματη υποθηκική «αγωγή»

Α. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή κατά του οφειλέτη

1. Ενοχική και εμπράγματη αγωγή (1291-1293 ΑΚ)

2. Απαγορευμένες συμφωνίες (1239 ΑΚ)

3. Απαλλοτρίωση ενυποθήκου

Β. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή κατά τρίτου κυρίου ή νομέα (1294-1295 ΑΚ)

Γ. Δικαιώματα προσημειούχου δανειστή κατά οφειλέτη και τρίτου κυρίου ή νομέα

Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του τρίτου (1296-1298 ΑΚ)

1. Έκταση υποχρέωσης του τρίτου (1296 ΑΚ)

2. Υποθήκη για εξασφάλιση εγγύησης (1297 ΑΚ)

3. Προσφορά και υποκατάσταση του τρίτου (1294, 1298 ΑΚ)

Ε. Επίσπευση εκτέλεσης - Άμυνα καθ’ ου η εκτέλεση

1. Επίσπευση εκτέλεσης κατά του ενυπόθηκου ακινήτου

2. Επί προσημείωσης

3. Άμυνα καθ’ ου η εκτέλεση

§ 45. Αγωγή για εξάλειψη υποθήκης

Α.

Τρόποι εξάλειψης υποθήκης - Συναινετική εξάλειψη

1. Γενικά

2. Συναινετική εξάλειψη

Β. Δικαστική εξάλειψη υποθήκης

1. Γενικά

2. Απόσβεση της υποθήκης

3. Παραγραφή απαίτησης (1320 ΑΚ)

4. Παραίτηση από υποθήκη (1319 ΑΚ)

Γ. Αγωγή για εξάλειψη

1. Φύση αγωγής

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα - Διαδικασία

Ι. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

ΙΙ. Δωσιδικία

ΙΙΙ. Διαδικασία

4. Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

5. Περιεχόμενο της αγωγής

6. Συνέπειες εξάλειψης

§ 46. Προσημείωση υποθήκης

Α. Έννοια και φύση προσημείωσης

Β. Τίτλοι εγγραφής προσημείωσης

1. Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

2. Διαταγή πληρωμής/Οριστική δικαστική απόφαση (724 § 1 ΚΠολΔ).

Γ. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

Δ. Πράγματα υποκείμενα σε προσημείωση

1. Γενικά

2. Ακίνητο τρίτου

3. Επί καταδολιευτικής ή εικονικής δικαιοπραξίας

Ε.

Αίτηση για χορήγηση άδειας για εγγραφή προσημείωσης

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα

4. Περιεχόμενο αίτησης

5. Εκχώρηση

§ 47. Απόφαση εγγραφής προσημείωσης και εκτέλεσή της

Α. Περιεχόμενο και ισχύς απόφασης

1. Περιεχόμενο απόφασης

2. Ισχύς απόφασης

Β. Προσωρινή διαταγή

Γ. Εγγραφή στα βιβλία υποθηκών

1. Προϋποθέσεις

2. Αλλοδαπές αποφάσεις

3. Ακίνητα θανόντος

4. Περίληψη

5. Παραμεθόριες περιοχές

6. Εγγραφή στο κτηματολόγιο

Δ. Εγγραφή με βάση διαταγή πληρωμής/οριστική δικαστική απόφαση

Ε. Συνέπειες εγγραφής προσημείωσης

1. Προτίμηση για απόκτηση υποθήκης

2. Εκτέλεση πριν από την τροπή σε υποθήκη

3. Διακοπή παραγραφής (1280 ΑΚ)

4. Εκποίηση ακινήτου

5. Προσημείωση μετά την κατάσχεση

ΣΤ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη

1. Τελεσίδικη επιδίκαση απαίτησης

2. Ταυτότητα της απαίτησης

3. Επί διαταγής πληρωμής

4. Επί πτωχεύσεως του οφειλέτη

5. Σύμβαση Βρυξελλών

6. Εκπρόθεσμη τροπή σε υποθήκη

7. Ακυρότητα τροπής

Ζ. Προσημείωση και Πλειστηριασμός

§ 48. Απόσβεση και εξάλειψη προσημείωσης

Α. Απόσβεση προσημείωσης

1. Γενικά

2. Απόσβεση της προσημείωσης

3. Διάρρηξη προσημείωσης

Β. Εξάλειψη προσημείωσης

1. Πότε εξαλείφεται

2. Τροπή σε υποθήκη

Γ. Ανάκληση απόφασης που χορήγησε δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης

1. Γενικά

2. Νομιμοποίηση

3. Αρμοδιότητα

4. Διαδικασία - Βιβλία διεκδικήσεων - Δικαστικό ένσημο

5. Περιεχόμενο αίτησης

6. Συνέπειες ανάκλησης

Δ. Ανάκληση επί εγγραφής με βάση οριστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής (724 § 2 ΚΠολΔ)

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις ανάκλησης

3. Περιορισμός προσημείωσης

4. Αρμοδιότητα

5. Διαδικασία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο διατάξεων νόμων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη