Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022


Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το κρισιμότερο τμήμα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αφού καλείται να υλοποιήσει τον σκοπό προσφυγής στον δικαιοδοτικό μηχανισμό μέσω της ικανοποίησης της απαίτησης που επιδικάστηκε στη διαγνωστική δίκη. Ο εξωδικαστικός χαρακτήρας της επιβάλλει την πρόβλεψη ένδικου βοηθήματος, με βάση το οποίο κυρίως ο καθ’ ου η εκτέλεση - οφειλέτης, αλλά και άλλα κατονομαζόμενα στον νόμο πρόσωπα, δύνανται να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους ως προς την εξέλιξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Προς τούτο κομβικό ρόλο επιτελεί η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, ως το κυριότερο, αλλά όχι το μοναδικό, ένδικο βοήθημα, με το οποίο καθίσταται εφικτή η εναντίωση κατά των πράξεων εκτέλεσης.

Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η καταγραφή των κυριότερων πτυχών της άσκησης της ανακοπής αυτής με έμφαση σε ζητήματα της πράξης αποτελώντας ένα απαραίτητο εργαλείο για τους δικαστές και τους δικηγόρους.

Edition info

Title
Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-537-4
Pages
XX + 362
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΚΠολΔ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η νομική φύση της ανακοπής

1. Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ ως ένδικο βοήθημα

2. Ο αμυντικός χαρακτήρας της ανακοπής

3. Ο αποκλειστικός χαρακτήρας της ανακοπής

4. Η διαπλαστική φύση της ανακοπής

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής

1. Το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

2. Ειδικότερα η δικονομική ακυρότητα των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

3. Η ανυπόστατη πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας

IV. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ με άλλα ένδικα βοη­θήματα

1. Σύγκριση της ανακοπής με την αγωγή

2. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ με την ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ

3. Σχέση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ) και της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

4. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και της ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ

5. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και της ανακοπής του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ

6. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και της ανακοπής του άρθρου 971 ΚΠολΔ και του άρθρου 973 § 6 ΚΠολΔ

7. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 με την ανακοπή του άρθρου 979 § 2 ΚΠολΔ

8. Σύγκριση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ με την ανακοπή του άρθρου 73 ΚΕΔΕ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΚΠολΔ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Κατάθεση και επίδοση της ανακοπής

1. Η κατάθεση της ανακοπής

2. Η επίδοση της ανακοπής κατά τον ΚΠολΔ

3. Η επίδοση κατά της Σύμβαση της Χάγης

4. Η επίδοση της ανακοπής εντός της ΕΕ

ΙΙΙ. Tήρηση ορισμένης προθεσμίας

1. Άσκηση της ανακοπής εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 ΚΠολΔ

2. Η φύση των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ

3. Η διερεύνηση του εμπροθέσμου της ανακοπής

4. Οι επιμέρους προθεσμίες

α. Εισαγωγικά

β. Η προθεσμία του άρθρου 934 § 1 στοιχ. α’ ΚΠολΔ

i. H ρύθμιση του άρθρου 934 § 1α’ εδ. α’ ΚΠολΔ για την έμ­μεση εκτέλεση

ii. H ρύθμιση του άρθρου 934 § 1α’ εδ. β’ ΚΠολΔ για την άμεση εκτέλεση

γ. Η ρύθμιση του άρθρου 934 § 1 στοιχ. β’ ΚΠολΔ

δ. Ο υπολογισμός των προθεσμιών

i. Η έναρξη των προθεσμιών

ii. O υπολογισμός της διάρκειάς τους

iii. H λήξη των προθεσμιών

ε. Οι συνέπειες άπρακτης παρέλευση προθεσμίας του άρθρου 934 ΚΠολΔ

στ. Περιπτωσιολογία προθεσμιών άρθρου 934 ΚΠολΔ

ΙV. Η κατά τόπο και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα

1. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα

α. Η ρύθμιση του άρθρου 933 § 1 ΚΠολΔ

β. Ο κρίσιμος χρόνος αποκρυστάλλωσης της καθ’ ύλην αρμο­διότητας

γ. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα για την ανακοπή κατά εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

δ. Η εξουσία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να ελέγξει την καθ’ύλην αναρμοδιότητα ως λόγος έφεσης

2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα

α. Η ρύθμιση του άρθρου 933 § 3 ΚΠολΔ

β. Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου

γ. Παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας

3. Η απόφαση περί αναρμοδιότητας

4. Ειδικότερες περιπτώσεις

α. Η σώρευση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ με την ανακοπή του άρθρου 632 §§ 1, 2 ΚΠολΔ ή με την ανακοπή του άρθρου 633 § 2 ΚΠολΔ

β. Ανακοπή κατά διοικητικής εκτέλεσης και ανακοπή κατά τον ΚΕΔΕ

γ. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

γα. Η Ευρωπαϊκή Διαταγή πληρωμής

γβ. Ο Κανονισμός για μικροδιαφορές

γγ. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος

δ. Το δικονομικό προνόμιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

ε. Απόφαση του Εισαγγελέα κατά το άρθρο 22 ν. 1539/1938

V. Η δικαιοδοσία

1. Γενικά

2. Η διεθνής δικαιοδοσία

α. Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων

β. Η διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Κανονισμό 1215/2012

γ. Οι ειδικότερες περιπτώσεις εκτέλεσης κατά τους ενωσιακούς Κανονισμούς

i. Η Ευρωπαϊκή Διαταγή πληρωμής

ii. Ο Κανονισμός περί μικροδιαφορών

iii. Ο Κανονισμός 4/2009 για υποθέσεις διατροφής

iv. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος (Καν. 805/2004)

δ. Περιπτωσιολογία διεθνούς δικαιοδοσίας

3. Η δικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων επί ανακοπών κατά της εκτέλεσης

α. Η ανακοπή κατά εκτέλεσης κατά το άρθρο 73 ΚΕΔΕ

β. Οι ανακοπές κατά εκτέλεσης αποφάσεων των Τακτικών Δι­οι­κη­τικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

γ. Περιπτωσιολογία δικαιοδοσίας πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων επί ανακοπής κατά εκτέλεσης

4. Η δικαιοδοσία διαιτητικού δικαστηρίου

VI. Η εγγραφή της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ στα βιβλία διεκδικήσεων.

VIΙ. Η καταβολή δικαστικού ενσήμου

VIII. Το διαχρονικό δίκαιο ως προς την άσκηση της ανακοπής κατά της εκτέλεσης

IX. Συνέπειες άσκησης της ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ

1. Η εκκρεμοδικία ως συνέπεια άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

2. Η μεταβίβαση του αντικειμένου της δίκης κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΚΑΙ Η ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ι. Η Νομιμοποίηση και το Έννομο Συμφέρον για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

1. Η νομιμοποίηση γενικά

2. Η ενεργητική νομιμοποίηση στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

α. Γενικά

β. Η ενεργητική νομιμοποίηση του καθ’ου η εκτέλεση στην άσκη­ση της ανακοπής

γ. Η ενεργητική νομιμοποίηση των δανειστών του καθ’ου η εκτέλεση στην άσκηση της ανακοπής

3. Το έννομο συμφέρον στην άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

α. Έννοια

β. Ειδικότερα το έννομο συμφέρον στην ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

γ. Έρευνα συνδρομής έννομου συμφέροντος

4. Περιπτωσιολογία ενεργητικής νομιμοποίησης και έννομου συμφέροντος ανακόπτοντος

5. Η παθητική νομιμοποίηση στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

6. Περιπτωσιολογία παθητικής νομιμοποίησης

ΙΙ. H μεταβίβαση αντικειμένου κατά τη διάρκεια της δίκης (άρθρο 225 ΚΠολΔ).

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία άρθρου 225 ΚΠολΔ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Τα στοιχεία του δικογράφου της ανακοπής

1. Γενικά στοιχεία δικογράφου

2. Οι λόγοι της ανακοπής και το περιεχόμενό τους

α. Οι λόγοι της ανακοπής

β. Περιπτωσιολογία περιεχομένου λόγων ανακοπής

3. Αίτημα ανακοπής

α. Γενικά

β. Περιπτωσιολογία αιτημάτων

4. Σώρευση ανακοπών

α. Γενικά

β. Περιπτωσιολογία σώρευση ένδικων βοηθημάτων με την ανα­κοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ

5. Οι Πρόσθετοι λόγοι

α. Γενικά

β. Ο τρόπος άσκησης πρόσθετων λόγων

γ. Η προθεσμία άσκησης πρόσθετων λόγων

δ. Το περιεχόμενο του δικογράφου πρόσθετων λόγων

ε. Η νομιμοποίηση στην άσκηση πρόσθετων λόγων

στ. Η συζήτηση των πρόσθετων λόγων

6. Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής (άρθρο 935 ΚΠολΔ)

α. Γενικά

β. Οι προϋποθέσεις άρθρου 935 ΚΠολΔ

i. Η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ii. Οι γεννημένοι λόγοι κατά της εκτέλεσης

iii. H δυνατότητα προβολής των γεγενημένων λόγων

iv. H ύπαρξη μεταγενέστερης δίκης

γ. Περιπτωσιολογία επί του άρθρου 935 ΚΠολΔ

7. Δεδικασμένο και λόγοι ανακοπής (άρθρο 933 § 4 ΚΠολΔ)

α. Γενικά

β. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι υπόκεινται στη ρύθμιση του άρθρου 933 § 4 ΚΠολΔ

i. Γενικά

ii. Ειδικότερα η διαταγή πληρωμής

γ. Ποιους ισχυρισμούς καταλαμβάνει το δεδικασμένο

i. Ενστάσεις που προτάθηκαν στη δίκη του εκτελεστού τίτλου

ii. Ενστάσεις που δεν προτάθηκαν στη δίκη του εκτελεστού τίτλου

δ. Περιπτωσιολογία έκτασης δεδικασμένο

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ι. Η έναρξη της διαδικασίας

ΙΙ. Η παράσταση των διαδίκων

ΙΙΙ. Ο προφορικός χαρακτήρας της συζήτησης

ΙV. Η εφαρμοστέα διαδικασία

1. Το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας

2. Η αυτεπάγγελτη εφαρμογή προσήκουσας διαδικασίας

3. Το διαχρονικό δίκαιο

V. Η κατάθεση προτάσεων - προσθήκης

VI. Η ανταγωγή

VII. Ο προσδιορισμός δικασίμου και η αναβολή της συζήτησης

VIII. Η ματαίωση της συζήτησης

IX. Η κλήτευση των διαδίκων

Χ. Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη

1. Παρέμβαση

α. Γενικά

β. Η άσκηση της παρέμβασης

γ. Το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος

δ. Η ιδιότητα του τρίτου

ε. Η κύρια παρέμβαση

στ. Πρόσθετη παρέμβαση

i. Η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

ii. H απλή πρόσθετη παρέμβαση

ζ. Περιπτωσιολογία παρέμβασης

2. Η άσκηση προσεπίκλησης

3. Ανακοίνωση δίκης

ΧI. Ερημοδικία

1. Ερημοδικία καθ’ ου η ανακοπή

2. Ερημοδικία ανακόπτοντος

3. Ερημοδικία επί ομοδικίας

4. Παράβολο ερημοδικίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως