Α. Πιτσελά, Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής, 2003


Α. Πιτσελά, Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής, 2003

Η σημασία των διεθνών κειμένων σωφρονιστικής πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί και αναπτυχθεί σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Διεθνείς συμβάσεις και διεθνώς κατοχυρωμένες σε κείμενα μη συμβατικού χαρακτήρα θεμελιώδεις αρχές καθορίζουν από κοινού την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του σωφρονιστικού δικαίου. Η εθνική σωφρονιστική πολιτική σε αυξανόμενο ρυθμό αξιολογείται με βάση διεθνείς πάγιους κανόνες.

Η αυξανόμενη διεθνοποίηση της σωφρονιστικής πολιτικής οδήγησε στην παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μία επιλογή κανονιστικά δεσμευτικών και μη δεσμευτικών σωφρονιστικών κειμένων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο βιβλίο έχει προστεθεί για την καλύτερη κατανόηση των κειμένων μία εισαγωγική παρουσίαση της εξελικτικής διαδικασίας των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης ιδίως στο στάδιο εκτέλεσης των κυρώσεων ή μέτρων.

Τα Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής περιλαμβάνουν γενικές κατευθύνσεις και βασικές αρχές της ρύθμισης των όρων και συνθηκών κράτησης, ανεξάρτητα από τις νομοθετικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο εκάστοτε κράτος, από τον λόγο που οδήγησε στη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας καθώς και από το είδος του καταστήματος κράτησης. Επιπλέον περιέχουν θεμελιώδεις αρχές και βασικούς κανόνες ρύθμισης των όρων και συνθηκών εκτέλεσης των εναλλακτικών μη στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων και μέτρων μέσα στην τοπική κοινότητα. Κυρίως οι εναλλακτικές μορφές επίσημης κοινωνικής αντίδρασης στο έγκλημα, επειδή δεν απομονώνουν τον δράστη από την κοινωνία, αλλά ουσιαστικά αναγνωρίζουν την ανάγκη του για κοινωνική επανένταξη με την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας αξιώνουν την προσοχή της σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής Παράλληλα προσβλέπουν στην περιφρούρηση των συμφερόντων των θυμάτων εγκλημάτων, χωρίς βλάβη των δικαιωμάτων των (θεωρουμένων ως) δραστών, και στην ανάγκη προστασίας της κοινωνίας γενικότερα.

Τα «Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής» απευθύνονται πρωταρχικά στους φοιτητές αλλά και στους ασχολούμενους επαγγελματικά στον ευρύτερο τομέα της απονομής δικαιοσύνης, όπως αστυνομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους δικαστικούς λειτουργούς δικηγόρους επιμελητές ανηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους όπως και σε κάθε πολίτη, δεδομένου ότι η επιτυχία της αποστολής του σωφρονιστικού συστήματος εξαρτάται αποφασιστικά από η συνεργασία και συμπαράσταση της κοινωνίας

Edition info

Title
Διεθνή κείμενα σωφρονιστικής πολιτικής
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-779-5
Pages
XXVII + 953
Price
€ 92.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας Συντομογραφιών

1. Ελληνικός

2. Ξενόγλωσσος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Έννοια και αντικείμενο της σωφρονιστικής επιστήμης – Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

2. Διεθνή κείμενα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την απονομή δικαιοσύνης

3. Σημασία των διεθνών κειμένων στην εσωτερική έννομη τάξη

4. Συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διαμόρφωση και υλοποίηση των διεθνών κειμένων

5. Κοινά χαρακτηριστικά των διεθνών κειμένων

6. Σημασία των διεθνών κειμένων στη διαμόρφωση της εθνικής σωφρονιστικής νομοθεσίας

7. Σημασία των διεθνών κειμένων στη διαμόρφωση της εθνικής σωφρονιστικής πράξης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Αντικείμενο ρύθμισης

3. Από το παρελθόν στο παρόν: ανακεφαλαίωση - συγκριτικές παρατηρήσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

1. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την απονομή δικαιοσύνης σε συμβατικά κείμενα των Ηνωμένων Εθνών

1.1. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

1.2. Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

1.3. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

1.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.3.2. Τα δικαιώματα του παιδιού στερημένου της ελευθερίας του

1.3.3. Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού

2. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την απονομή δικαιοσύνης σε μη συμβατικά κείμενα των Ηνωμένων Εθνών

2.1. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2.2. Οι Στοιχειώδεις Κανόνες για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων, οι Συστάσεις για την Πρόσληψη και Κατάρτιση του Σωφρονιστικού Προσωπικού και τα Ανοικτά Καταστήματα, καθώς και οι Διαδικασίες για την Αποτελεσματική Υλοποίηση των Στοιχειωδών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων

2.3. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς Αξιωματούχων για την Επιβολή του Νόμου και οι Βασικές Αρχές για τη Χρήση Βίας και Πυροβόλων Όπλων από Αξιωματούχους για την Επιβολή του Νόμου

2.4. Αρχές Ιατρικής Δεοντολογίας σχετικά με τον ρόλο του προσωπικού υγείας, ιδίως των ιατρών, για την προστασία των φυλακισμένων και κρατουμένων από τα Βασανιστήρια και Άλλη Σκληρή, Απάνθρωπη ή Ταπεινωτική Μεταχείριση ή Τιμωρία

2.5. Οι Στοιχειώδεις Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Απονομή Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους

2.6. Διακήρυξη Βασικών Αρχών Δικαιοσύνης για τα Θύματα Εγκλήματος και Κατάχρησης Εξουσίας

2.7. Οι Βασικές Αρχές για την Ανεξαρτησία του Δικαστικού Σώματος, οι Βασικές Αρχές για τον Ρόλο των δικηγόρων και οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Ρόλο των Εισαγγελέων

2.8. Το Σώμα των Αρχών για την Προστασία Όλων των Ατόμων κάτω από Κάθε Μορφής Κράτηση ή Φυλάκιση

2.9. Οι Στοιχειώδεις Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τα Μη Στερητικά της Ελευθερίας Μέτρα

2.10. Βασικές Αρχές για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων

2.11. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων

2.12. Οι Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της Ελευθερίας τους

2.13. Η απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους. Κατευθυντήριες Γραμμές για Δράση όσον αφορά τα Παιδιά στο Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης

2.14. Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρήση και Εφαρμογή Προτύπων και Κανόνων στο Δίκαιο Ανηλίκων

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την απονομή δικαιοσύνης σε συμβατικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης

1.1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

1.2. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

2. Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την απονομή δικαιοσύνης σε μη συμβατικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης

2.1. Στοιχειώδεις Κανόνες για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων

2.2. Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες

2.3. Κοινωνικές αντιδράσεις στην παραβατικότητα των ανηλίκων

2.4. Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τις κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην κοινότητα

2.5. «Corpus Πρότυπων Κανόνων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Προτάσεις βελτίωσης των Ευρωπαϊκών Σωφρονιστικών Κανόνων

2. Καταληκτικές παρατηρήσεις - Προοπτικές

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΤΟΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (1934)

Εισαγωγικαί παρατηρήσεις

Ι. Κατανομή και χωρισμός

ΙΙ. Μεταχείρισις

ΙΙΙ. Πειθαρχία

IV. Προσωπικόν

V. Προστασία των αποφυλακιζομένων

ΙΙ. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (16.12.1966) - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (16.12.1966)

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ (10.12.1984)

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (20.11.1989)

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (10.12.1948)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. Σύνολον Στοιχειωδών Κανόνων διά την Μεταχείρισιν των Κρατουμένων (30.8.1955)

Προεισαγωγικαί παρατηρήσεις

Πρώτον Μέρος

Κανόνες γενικής εφαρμογής

Δεύτερον Μέρος

Κανόνες εφαρμοζόμενοι εις ειδικάς κατηγορίας

Α. Κρατούμενοι κατάδικοι

Β. Φρενοβλαβείς και ψυχικώς ανώμαλοι

Γ. Άτομα συλληφθέντα ή εν προφυλακίσει

Δ. Κρατούμενοι διά χρέη ή δι’ αστικάς απαιτήσεις

Ε. Άτομα συλληφθέντα ή κρατούμενα χωρίς κατηγορία

2.2. Ανοικτά Σωφρονιστικά και Αναμορφωτικά Καταστήματα. Συστάσεις Αφορώσαι εις τα Ανοικτά Σωφρονιστικά και Αναμορφωτικά Καταστήματα (29.8.1955)

2.3. Πρόσληψις, Επιλογή και Καταστατικός Νόμος του Σωφρονιστικού Προσωπικού. Συστάσεις Αφορώσαι εις την Πρόσληψιν και την Κατάρτισιν του Σωφρονιστικού Προσωπικού (1.9.1955)

Α. Σύγχρονος αντίληψης περί σωφρονιστικής υπηρεσίας

Β. Καταστατικός νόμος του προσωπικού και όροι υπηρεσίας

Γ. Πρόσληψις του προσωπικού

Δ. Επαγγελματική κατάρτισις

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (17.12.1979)

4. ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΑ (18.12.1982)

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (25.5.1984)

6. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ (ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ, 29.11.1985)

Απόφαση

Μέρος πρώτο

Γενικές αρχές

Μέρος δεύτερο

Ανάκριση και δίωξη

Μέρος τρίτο

Εκδίκαση και διευθέτηση

Μέρος τέταρτο

Μη ιδρυματική μεταχείριση

Μέρος πέμπτο

Ιδρυματική μεταχείριση

Μέρος έκτο

Έρευνα, προγραμματισμός, διαμόρφωση πολιτικής και αξιολόγηση

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (29.11.1985)

Απόφαση

Α. Θύματα του Εγκλήματος

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δίκαιη μεταχείριση

Αποκατάσταση

Αποζημίωση

Συνδρομή

Β. Θύματα κατάχρησης εξουσίας

8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (29.11/13.12.1985)

Απόφαση

Ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος

Ελευθερία έκφρασης και σύστασης ενώσεων

Προσόντα, Επιλογή και Επιμόρφωση

Συνθήκες υπηρεσίας και χρόνος παραμονής στο αξίωμα

Επαγγελματική εχεμύθεια και ασυλία

Πειθαρχία, παύση και απομάκρυνση

9. ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΗ (9.12.1988)

10. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ TA ΜΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΤΡΑ (ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ, 14.12.1990)

Απόφαση

Ι. Γενικές αρχές

ΙΙ. Προδικαστικό στάδιο

ΙΙΙ. Κύρια διαδικασία και στάδιο καταδίκης

IV. Στάδιο της εκτέλεσης

V. Εκτέλεση των μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων

VΙ. Προσωπικό

VΙΙ. Εθελοντές και άλλοι κοινοτικοί πόροι

VΙΙΙ. Έρευνα, προγραμματισμός, διαμόρφωση πολιτικής και αξιολόγηση

11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (14.12.1990)

12. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΡΙΑΝΤ, 14.12.1990)

Απόφαση

Ι. Θεμελιώδεις αρχές

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών

ΙΙΙ. Στρατηγική πρόληψη

ΙV. Διαδικασίες κοινωνικοποίησης

Α. Οικογένεια

Β. Εκπαίδευση

Γ. Κοινότητα

Δ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

V. Κοινωνική πολιτική

VI. Νομοθεσία και απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους

VII. Έρευνα, ανάπτυξη πολιτικής και συντονισμός

13. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥΣ (14.12.1990)

Απόφαση

Ι. Θεμελιώδεις αρχές

II. Πεδίο εφαρμογής των κανόνων

ΙΙΙ. Ανήλικοι υπό σύλληψη ή υπόδικοι

IV. Η διαχείριση και διοίκηση των καταστημάτων ανηλίκων

Α. Μητρώα

Β. Εισαγωγή, εγγραφή, μετακίνηση και μεταγωγή

Γ. Ταξινόμηση και τοποθέτηση

Δ. Φυσικό περιβάλλον και κατάλυμα

Ε. Παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση και εργασία

ΣΤ. Ψυχαγωγία

Ζ. Θρησκεία

Η. Ιατρική περίθαλψη

Θ. Γνωστοποίηση ασθένειας, τραυματισμού και θανάτου

Ι. Επαφές με την ευρύτερη κοινότητα

ΙΑ. Όρια του φυσικού καταναγκασμού και η χρήση βίας

ΙΒ. Πειθαρχικές διαδικασίες

ΙΓ. Επιθεώρηση και παράπονα

ΙΔ. Επιστροφή στην κοινότητα

V. Προσωπικό

14. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (18.12.1990)

Απόφαση

Γενικές Διατάξεις

Ειδικές Διατάξεις

Αστυνόμευση παράνομων συγκεντρώσεων

Αστυνόμευση ατόμων που συλλαμβάνονται ή είναι υπό κράτηση

Προσόντα, εκπαίδευση και συμβουλευτική

Διαδικασίες αναφοράς και επιθεώρησης

15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (18.12.1990)

Απόφαση

Πρόσβαση σε δικηγόρους και νομικές υπηρεσίες

Ειδικές εγγυήσεις σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης

Προσόντα και επιμόρφωση

Καθήκοντα και ευθύνες

Εγγυήσεις για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος

Ελευθερία έκφρασης και σύστασης ενώσεων

Επαγγελματικές ενώσεις των δικηγόρων

Πειθαρχικές διαδικασίες

16. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (18.12.1990)

Απόφαση

Προσόντα, επιλογή και επιμόρφωση

Καθεστώς και συνθήκες υπηρεσίας

Ελευθερία έκφρασης και σύστασης ενώσεων

Ρόλος στις ποινικές διαδικασίες

Διακριτική εξουσία

Εναλλακτικά μέτρα στη δίωξη

Σχέσεις με άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς

Πειθαρχικές διαδικασίες

Τήρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών

17. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (21.7.1997)

Απόφαση

Ι. Στόχοι, αντικειμενικοί σκοποί και βασικές θεωρήσεις

ΙΙ. Σχέδια για την υλοποίηση της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, την επιδίωξη των σκοπών της και για τη χρήση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων και κανόνων στο δίκαιο ανηλίκων

Α. Μέτρα γενικής εφαρμογής

Β. Ειδικότεροι στόχοι

Γ. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο

Δ. Μηχανισμοί για την εφαρμογή τεχνικής συμβουλευτικής και βοήθειας

Ε. Περαιτέρω σκέψεις για την εφαρμογή των κρατικών προγραμμάτων

ΙΙΙ. Σχέδια που αφορούν τα παιδιά ως θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤO ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (23.2.1998)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους

Α. Γενικές Αρχές

Β. Ανάκριση και δίωξη

Γ. Εκδίκαση και διευθέτηση

ΙΙ. Ανήλικοι στερημένοι της ελευθερίας τους

Α. Εισαγωγή, εγγραφή, μετακίνηση και μεταγωγή

Β. Ταξινόμηση και τοποθέτηση

Γ. Φυσικό περιβάλλον και κατάλυμα

Δ. Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εργασία

Ε. Ψυχαγωγία

ΣΤ. Ιατρικές υπηρεσίες

Ζ. Προνόμια και πειθαρχική διαδικασία

Η. Επαφή με την κοινότητα εκτός του καταστήματος

Θ. Προσωπικό του καταστήματος και επιθεώρηση

Ι. Κοινωνικές σχέσεις και μετασωφρονιστική μέριμνα

ΙΙΙ. Πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων

Α. Εφαρμογή θεμελιωδών αρχών

Β. Περιεκτικά σχέδια πρόληψης

Γ. Διαδικασίες κοινωνικοποίησης

1. Οικογένεια

2. Εκπαίδευση

3. Κοινότητα

4. Μέσα μαζικής ενημέρωσης

5. Κοινωνική πολιτική

6. Έρευνα, ανάπτυξη πολιτικής και συντονισμός

IV. Περίληψη

III. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

1.1. Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (4.11.1950)

1.2. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (20.3.1952)

1.3. 6ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (28.4.1983)

1.4. 7ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (22.11.1984)

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

2.1. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (18.10.1961)

2.2. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (5.5.1988) και Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (9.11.1995)

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ (26.11.1987)

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (4.4.1997)

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ (13.12.1957)

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (20.4.1959)

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟ (15.3.1978)

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ (21.3.1983)

Γ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (19.1.1973)

Απόφαση

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Μέρος

Κανόνες γενικής εφαρμογής

Βασική αρχή

Εγγραφή σε μητρώα

Κατανομή των κρατουμένων

Χώροι κράτησης

Ατομική υγιεινή

Ρούχα και κλινοσκεπάσματα

Διατροφή

Άσκηση και αθλήματα

Ιατρικές υπηρεσίες

Πειθαρχία και ποινές

Μέτρα καταναγκασμού

Πληροφόρηση κρατουμένων και παράπονά τους

Επικοινωνία με τον έξω κόσμο – βιβλία

Θρησκευτική και ηθική βοήθεια

Διασφάλιση της περιουσίας των κρατουμένων

Γνωστοποίηση θανάτου, ασθένειας, μεταγωγής κ.λπ.

Μετακίνηση των κρατουμένων

Προσωπικό του καταστήματος

Επιθεώρηση και έλεγχος

Μέρος

Κανόνες εφαρμοζόμενοι σε ειδικές κατηγορίες

Α. Κατάδικοι

Κατευθυντήριες αρχές

Μεταχείριση

Ταξινόμηση των κρατουμένων και εξατομίκευση της μεταχείρισης

Εργασία

Εκπαίδευση και ψυχαγωγία

Β. Ψυχικά ασθενείς κρατούμενοι

Γ. Κρατούμενοι υπό σύλληψη ή υπόδικοι

Δ. Κρατούμενοι για χρέη

2. ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (29.11.1978)

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (12.2.1987)

Σύσταση

Προοίμιο

Μέρος

Οι βασικές αρχές

Μέρος

Η διοίκηση και διαχείριση των σωφρονιστικών καταστημάτων

Υποδοχή και εγγραφή σε μητρώα

Ο διαχωρισμός και η ταξινόμηση των κρατουμένων

Χώροι κράτησης

Η ατομική υγιεινή

Ρούχα και κλινοσκεπάσματα

Διατροφή

Ιατρικές υπηρεσίες

Πειθαρχία και πειθαρχικές ποινές

Μέτρα καταναγκασμού

Ενημέρωση των κρατουμένων και δικαίωμα υποβολής παραπόνων

Επικοινωνία με τον έξω κόσμο

Θρησκευτική και ηθική βοήθεια

Διασφάλιση της περιουσίας

Γνωστοποίηση θανάτου, ασθένειας, μεταγωγής κ.λπ.

Μετακίνηση των κρατουμένων

Μέρος

Προσωπικό

Μέρος

Αντικειμενικοί σκοποί και καθεστώτα μεταχείρισης

Εργασία

Εκπαίδευση

Φυσική αγωγή, ασκήσεις, άθληση και ψυχαγωγία

Προετοιμασία για την αποφυλάκιση

Μέρος

Συμπληρωματικοί κανόνες για ειδικές κατηγορίες κρατουμένων

Υπόδικοι κρατούμενοι

Καταδικασθέντες κατά μία μη ποινική διαδικασία

Κρατούμενοι ψυχικά ασθενείς

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (17.9.1987)

Σύσταση

Ι. Πρόληψη

ΙΙ. Αποχή απο την τυπική διαδικασία – Διαμεσολάβηση

ΙΙΙ. Δίκες ανηλίκων

IV. Παρεμβάσεις

V. Έρευνα

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (18.4.1988)

Σύσταση

Ι. Πρόληψη

ΙΙ. Αστυνομία

ΙΙΙ. Σύστημα δικαιοσύνης και πρόνοιας για ανηλίκους

IV. Παρεμβάσεις και μέτρα

V. Έρευνα

6. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (19.10.1992)

Σύσταση

Προοίμιο

Μέρος Πρώτο

Γενικές αρχές

Κεφάλαιο I

Νομικό πλαίσιο

Κεφάλαιο II

Δικαστικές εγγυήσεις και διαδικασία προσφυγών

Κεφάλαιο III

Σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων

Κεφάλαιο IV

Συνεργασία και συναίνεση του δράστη

Μέρος Δεύτερο

Ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικοί πόροι

Κεφάλαιο V

Επαγγελματικό προσωπικό

Κεφάλαιο VI

Οικονομικοί πόροι

Κεφάλαιο VII

Ανάμειξη και συμμετοχή της κοινότητας

Μέρος Τρίτο

Θέματα διαχείρισης των κυρώσεων και μέτρων

Κεφάλαιο VIII

Όροι υλοποίησης

Κεφάλαιο IX

Μέθοδοι εργασίας

Κεφάλαιο X

Λειτουργία της κύρωσης ή του μέτρου και συνέπειες της μη συμμόρφωσης

Κεφάλαιο XI

Έρευνα και αξιολόγηση της λειτουργίας των κυρώσεων και μέτρων που εκτελούνται στην κοινότητα

Παράρτημα

Γλωσσάριο

7. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (29.11.2000)

Σύσταση

Παράρτημα

Τροποποίηση του κανόνα 5 των Ευρωπαϊκών Κανόνων για τις κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην κοινότητα

Παράρτημα

Κατευθυντήριες αρχές για την επίτευξη μίας ευρύτερης και πιο αποτελεσματικής χρήσης των κυρώσεων και μέτρων που εκτελούνται στην κοινότητα

Νομοθεσία

Επιμέτρηση της ποινής

Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των κυρώσεων και μέτρων που εκτελούνται στην κοινότητα

Η βελτίωση της αξιοπιστίας των κυρώσεων και μέτρων που εκτελούνται στην Κοινότητα (από τις δικαστικές αρχές, τις συμμετέχουσες οργανώσεις, το κοινό εν γένει και τους πολιτικούς)

Η δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων

Έρευνα σχετικά με τις κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην Κοινότητα

8. «CORPUS ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ (2002)

8.1. Κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα

8.2. Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για την επιβολή του νόμου

8.3. Υπηρεσίες υγείας στα σωφρονιστικά καταστήματα

8.4. Υπήκοοι ξένων κρατών υπό κράτηση βάσει του δικαίου αλλοδαπών

8.5. Ανήλικοι στερημένοι της ελευθερίας τους

8.6. Γυναίκες στερημένες της ελευθερίας τους

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #43
Ο «νέος» σωφρονιστικός κώδικας μετά τον ν. 4985/2022 και 12 συναφή νομοθετήματα
Σ. Αλεξιάδης/Β. Αρτινοπούλου/Σ. Γεωργούλας..., Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, 2012
Συλλογή των εισηγήσεων από το συνέδριο προς τιμή του Ομότ. Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη με τίτλο: Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη (Οκτώβριος 2009). Περιλαμβάνονται: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση, 2012
Οι πρόδομες και οι σύγχρονες μορφές φυλάκισης μέσα από τις λειτουργικές χρήσεις τους. Στο έργο αυτό επιχειρείται η ανάγνωση των πρόδρομων και των σύγχρονων μορφών της...
Μ. Γαλανού, Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, 2011
Το έργο αυτό προσεγγίζει μέσα από έξι μεγάλες θεματικές ενότητες ζητήματα που άπτονται της μεταχείρισης προσώπων, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Διερευνάται η νομική και η...