Α. Κοκκίδου, Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος, 2008


Α. Κοκκίδου, Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος, 2008 Με την παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο προβάλλεται συγκεντρωτικά η ιστορική διαδρομή του θεσμού με αντίστοιχη επισήμανση του αρχικά περιορισμένου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας που άσκησε κατασταλτικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και απέκλεισε τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των διατακτών μέχρι το έτος 1875, ενώ μόλις μετά την ισχύ του κοινοβουλευτισμού πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος σε αυτούς.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο τμήμα του, περιορίζεται στην εξέταση των ειδικότερων ζητημάτων της σύγχρονης ρύθμισης του θεσμού, το ουσιαστικό περιεχόμενο και τα στοιχεία του, την αυτοτέλεια των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, την λειτουργική και οικονομική τους αυτοτέλεια, τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών. Με το δεύτερο τμήμα του, επιχειρείται η διερεύνηση των δημιουργούμενων νομικών σχέσεων από το δικαίωμα του Κράτους να εποπτεύει τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και αναλύεται η έννοια και η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού.

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στο θεσμικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το δημοσιονομικό έλεγχο που αυτό ασκεί στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αναπτύσσονται λεπτομερώς τα επί μέρους στοιχεία και η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου που ασκεί σε πρώτο στάδιο προληπτικό επί των διατακτών.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων. Τέλος αναφέρεται η άσκηση των ενδίκων μέσων από διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.

Edition info

Title
Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος
Στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-310-8
Pages
231
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´

Έλεγχος και Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι τη σύσταση

του Ελληνικού Κράτους

1. Ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά την περίοδο της Αθηναϊ-

κής Δημοκρατίας

2. Διαδικασία ελέγχου κατά την περίοδο της Αθηναϊκής

Δημοκρατίας

3. Ιστορική διαδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι

την Επανάσταση του 1821

4. Η ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά τη σύστα-

ση του Ελληνικού κράτους

5. Η ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το έτος

1911 μέχρι το Σύνταγμα του 1975

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´

Η σύγχρονη ρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης

1. Γενικά, Το άρθρο 102 του Συντάγματος του 1975 τρο-

ποποιήθηκε στην Αναθεώρηση που έγινε σύμφωνα με

το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ´ Αναθεωρητικής Βου-

λής των Ελλήνων

2. Συστατικά στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης

Περιεχόμενα

2.1. Η εκλογή των οργάνων της διοικήσεως

2.2. Η νομική προσωπικότητα

2.3. Η έννοια της «τοπικής υπόθεσης»

2.3.1. Εξαιρούμενα ζητήματα από την αρμοδιότητα

της Τ.Α.

2.4. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2.4.1. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων

2.4.2. Τα όρια των τοπικών υποθέσεων

3. Η Αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3.1. Διοικητική αυτοτέλεια

3.1.1. Οικονομική Αυτοτέλεια

3.1.2. Η αρχή της επικουρικότητας

3.2. Αυτοτέλεια-Αυτονομία

3.3. Λειτουργική και Οργανική αυτοτέλεια

3.4. Βασικά στοιχεία ορισμού της διοικητικής αυτοτέ-

λειας

3.5. Η προσωπική αυτοτέλεια

3.6. Δημοσιονομική αυτοτέλεια

4. Οικονομική αυτοτέλεια και έσοδα των Ο.Τ.Α.

4.1. Η Λειτουργική αυτοτέλεια

5. Έσοδα των ΟΤΑ

5.1. Δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ορισμός

6. Η διοικητική εποπτεία

6.1. Έννοια και περιεχόμενο της Κρατικής-διοικητικής

εποπτείας

6.2. Η Συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής επο-

πτείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

6.3. Νομοθετική εξουσία του Κράτους για τους Ο.Τ.Α.

6.4. Περιεχόμενο διοικητικής Εποπτείας

6.5. Διάκριση της εποπτείας από τον ιεραρχικό έλεγχο

6.6. Ο έλεγχος των πράξεων και των οργάνων της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης

Περιεχόμενα

7. Περιορισμός ελέγχου εποπτείας σε κατασταλτικό

8. Διαδικασία ελέγχου των πράξεων των οργάνων της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Γενικό Γραμματέα της

Περιφέρειας

8.1. Κρίσιμες αποφάσεις που χρίζουν οπωσδήποτε τον

έλεγχο νομιμότητας

8.2. Αποφάσεις των οργάνων της Τ.Α. υποκείμενες

στον έλεγχο του Γενικού Γραμματέα

8.3. Κυρωτικές αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

8.4. Διαδικασία ελέγχου εποπτείας από τον Γ.Γ.

8.5. Άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων του Γε-

νικού Γραμματέα, καθώς και της Ειδικής Επιτροπής

8.6. Υποχρέωση συμμόρφωσης των οργάνων της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης προς τις αποφάσεις του Γ.Γ. και

της Ειδικής Επιτροπής

8.7. Ο έλεγχος του προσώπου των οργάνων της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´

Δημοσιονομικός έλεγχος των Ο.Τ.Α.

1. Αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2. Έλεγχος των δαπανών

2.1 Υποκείμενα του προληπτικού ελέγχου των δαπα-

νών των Ο.Τ.Α

2.2. Ο έλεγχος δαπανών των Διατακτών

2.3. Κύριοι και δευτερεύοντες διατάκτες

3. Συστήματα δημοσιονομικού ελέγχου

4. Ο δημοσιονομικός έλεγχος στους Οργανισμούς Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης

4.1. Μορφές ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

4.2. Αρμόδια όργανα για τον τακτικό έλεγχο

Περιεχόμενα

4.3. Διαδικασία ελέγχου

4.4. Προληπτικός έλεγχος δαπανών

4.4.1. Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου δαπα-

νών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4.4.2 Αρμοδιότητα των Τμημάτων του Ελεγκτικού

Συνεδρίου

4.4.3. Εσωτερικός έλεγχος των Ο.Τ.Α.

5. Διαδικασία προληπτικού ελέγχου της δαπάνης από το

Ε.Σ.

5.1. Η διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας του Επιτρό-

που

5.2. Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

5.3. Έκταση του ελέγχου

5.4. Παρεμπίπτοντα ζητήματα

5.5. Εξαιρούμενα από τον έλεγχο ζητήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´

Ο κατασταλτικός έλεγχος

1. Η Συνταγματική κατοχύρωση της αρμοδιότητας

2. Εννοιολογικές οριοθετήσεις αναφορικά με τον κατα-

σταλτικό έλεγχο

3. Δημόσιοι Υπόλογοι

3.1. Βασική διάκριση των Δημοσίων Υπολόγων

3.2. Τυπολογία δημοσίων υπολόγων κατά τη νομολογία

του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου

3.3. Υποχρεώσεις δημοσίου υπολόγου

3.4. Η έκταση και η ένταση της ευθύνης του δημοσίου

υπολόγου

3.5. Διαδικασία απόδοσης ετήσιου λογαριασμού

διαχείρισης των δημοσίων υπολόγων των ΟΤΑ

4. Διαδικασία Ελέγχου των λογαριασμών από το Ελεγ-

κτικό Συνέδριο

Περιεχόμενα

4.1. Η έννοια του λογαριασμού των Οργανισμών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης

4.2. Η έννοια του ελλείμματος

4.3. Η καταλογιστική Πράξη κατά δημοσίου υπολόγου

Ο.Τ.Α.

5. Η έφεση κατά των καταλογιστικών πράξεων

6. Συνταγματική κατοχύρωση της εκδίκασης διαφορών

από τον έλεγχο των λογαριασμών των ΟΤΑ

7. Η δυνατότητα καταλογισμού και των αχρεωστήτως λα-

βόντων και των συνευθυνόμενων

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023