Α. Κιάντου-Παμπούκη, Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια, 2009


Α. Κιάντου-Παμπούκη, Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια, 2009

Η μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια δια θαλάσσης εμφανίζεται ως ένα από τα καινούργια θέματα του ναυτικού δικαίου, ως ένα θέμα, μάλιστα, που αιφνιδίασε το δίκαιο. Η μεταφορά αυτή, πράγματι, έχει δημιουργήσει και δημιουργεί ακόμα νομικά προβλήματα που διατρέχουν το σύνολο του δικαίου της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων. Νομολογία και νομοθεσία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, προσπάθησαν να επιτύχουν –και συνεχίζουν να βελτιώνουν– τη σύλληψη και αντιμετώπιση των συναφών ζητημάτων, τόσο περισσότερο, μάλιστα, που συνεχώς επεκτείνεται η χρήση των εμπορευματοκιβωτίων και εξελίσσεται η τεχνική στη διεξαγωγή των θαλάσσιων μεταφορών πραγμάτων.

Το παρόν βιβλίο προσπάθησε να προσεγγίσει τα βασικότερα ζητήματα που αφορούν: α) το ευεργέτημα του περιορισμού της ευθύνης του μεταφορέα στη μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια και, β) τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στο κατάστρωμα, ιδίως των ειδικώς σχεδιασμένων για τη μεταφορά τους πλοίων.

Edition info

Title
Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια
Ειδικά νομικά ζητήματα
© 2009
Author
Series
ISBN
978-960-445-484-7
Pages
85
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Προλεγόμενα

§ 2. Η τεχνική των εμπορευματοκιβωτίων – Έννοια και είδη εμπορευματοκιβωτίων – Τρόπος χρησιμοποιήσεως

§ 3. Οικονομική σημασία των εμπορευματοκιβωτίων

§ 4. Νομική φύση των εμπορευματοκιβωτίων

§ 5. Ιδιάζοντα νομικά προβλήματα από τη χρησιμοποίηση των εμπορευματοκιβωτίων

Α΄. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

§ 6. Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα εμπο ρευμάτων γενικώς στο ελληνικό δίκαιο

§ 7. Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα επί με ταφοράς με εμπορευματοκιβώτια

§ 8. Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα επί με ταφοράς με εμπορευματοκιβώτια κατά τους Κανόνες Χάγης-

Βίσμπυ

Β΄. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 9. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς κατά το ελληνικό δίκαιο

§ 10. Η μεταφορά στο κατάστρωμα ειδικώς εμπορευματοκιβωτίων κατά το ελληνικό δίκαιο

2. ΞΕΝΑ ΔΙΚΑΙΑ

§ 11. Προλεγόμενα

§ 12. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς και εμπορευματοκιβωτίων ειδικότερα στα αγγλοσαξωνικά δίκαια

§ 13. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς, και ειδικότερα εμπορευματοκιβωτίων κατά το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο.

3. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 14. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς και εμπορευματοκιβωτίων ειδικώς κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Αμβούργου του

1978 (Κανόνες του Αμβούργου)

§ 15. Η μεταφορά στο κατάστρωμα γενικώς και εμπορευματοκιβωτίων ειδικώς κατά τη Διεθνή Σύμβαση της UN CITRAL

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

Β. Αλλοδαπή

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2022
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Νέα, εμπλουτισμένη έκδοση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου με έμφαση σε επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα
Κ. Μαυρομμάτη, Προβλήματα διεθνούς δικαίου σχετικά με τα πλοία σημαίων ευκολίας, 2012
Επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι να καλύψει την έλλειψη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την ύπαρξη επιστημονικής και νομολογιακής επεξεργασίας ορισμένων ειδικών ζητημάτων, μίας...