Α. Γέροντας/Α. Ψάλτης, Ερμηνεία ΚΕΔΕ, 3η έκδ., 2016


Α. Γέροντας/Α. Ψάλτης, Ερμηνεία ΚΕΔΕ, 3η έκδ., 2016

Η μεθοδική και συστηματική ερμηνεία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αποτελεί αναμφισβήτητα μια μεγάλη πρόκληση και ένα δύσκολο εγχείρημα. Αφορμή για τη νέα αναθεωρημένη έκδοση στάθηκαν αφενός οι πρόσφατες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες επέφεραν ουσιώδεις αλλαγές και συμπληρώσεις στο δίκαιο του ΚΕΔΕ και αφετέρου η νομολογιακή προσέγγιση των επιμέρους διατάξεων.

Η ελληνική χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση οδήγησε σε μια πλημμύρα νομοθετημάτων διαμορφώνοντας έναν νομοθετικό κυκεώνα και αυτή ακριβώς η πολυνομία καλλιεργεί στον κατ’ επάγγελμα εφαρμοστή του δικαίου (δικαστής, δικηγόρος, υπάλληλος του δημόσιου τομέα) έντονα την ανασφάλεια και συχνά την αμηχανία όσον αφορά το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικοί νόμοι πριν στεγνώσει το μελάνι τους καταργούνται τροποποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η αναζήτηση, ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου (βλ. παρ. 2 α που προστέθηκε στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 με το άρθρο 60 στο ν. 4370/2016, που αναφέρεται στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων).

Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΚΕΔΕ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, διότι η δυναμική τους καθιστά συχνά αναγκαίες τις διορθώσεις και αναθεωρήσεις συγκεκριμένων θέσεων και λύσεων.

Edition info

Title
Ερμηνεία ΚΕΔΕ
Ν.Δ. 356/1974 και η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρα 216-320
© 2016
Authors
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-453-2
Pages
ΧΧΙ + 1132
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Δημόσια έσοδα

2. Παραγραφές

2.1. Γενικά

2.2. Αναστολή - Διακοπή - Έννομες συνέπειες παραγραφής

2.3. Παραγραφή και διακοπή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

3. Ο χαρακτήρας των κανόνων του ΚΕΔΕ

4. Το δικονομικό σύστημα του ΚΕΔΕ

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 356/1974

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Τα Δημόσια Έσοδα

2. Ειδικές Περιπτώσεις Δημοσίων Εσόδων

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 2. Όργανα εισπράξεως - Νόμιμος τίτλος

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Βεβαίωση χρέους

3. Νόμιμος Τίτλος

4. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων

5. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση τίτλου είσπραξης των εσόδων

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 3. Καταβολή Χρεών

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 4. Ατομική Ειδοποίηση

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Διαδικασία

3. Χαρακτήρας - Έννομες συνέπειες

4. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 5. Ληξιπρόθεσμο Χρεών

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Οι προϋποθέσεις για την εξέταση του αιτήματος διευκόλυνσης

3. Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 6. Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Οι συνέπειες της μη εκπρόθεσμης καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών

2. Γενικά

3. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997

4. Απαλλαγή από προσαυξήσεις

5. Ειδικές περιπτώσεις οφειλετών

6. Αναστολή προσαυξήσεων

7. Χαρακτήρας Προσαυξήσεων

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 7. Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας. Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων

Σχετικές διατάξεις

Θεωρητικά σχόλια

Άρθρο 8. Λήψις μέτρων διά μη ληξιπρόθεσμα χρέη

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά - Προϋποθέσεις

2. Εγγραφή Υποθήκης

3. Άρθρο 12 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/ 31.12.2013)

4. ΠΟΛ 1274/27.12.2013 για το αποδεικτικό ενημερότητας

5. Απόφαση ΠΟΛ/2013 για τη Βεβαίωση οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013

6. Άρθρο 26 του ν. 1882/1990 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα

7. Άρθρο 29 του νόμου 3943/2011. Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορο­λογική ενημερότητα

8. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες δια­τάξεις

9. Οι θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις του αποδεικτικού φορολογι­κής ενημερότητας

10. Απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα

11. Μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

12. Η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

13. Απόφαση 399/2015 του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ (για την έννοια του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει)

Ενδεικτική Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

Α΄. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9. Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3. Η αντισυνταγματικότητα του μέτρου της προσωπικής κράτησης

4. Η ανάθεση της έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ενδεικτική Νομολογία

Β΄. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

Άρθρο 10. Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 11. Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Οι εξουσίες του προσώπου που διενεργεί την κατάσχεση

2. H συνταγματικότητα της διενέργειας κατ’ οίκον έρευνας

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 12. Πλείονες κατασχέσεις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 13. Συνέπειαι κατασχέσεως κινητών

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Ασφαλισμένα κατασχεθέντα

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 14. Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεογράφων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 15. Μεσεγγύησις κατασχεθέντων κινητών – Φύλαξις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Διορισμός μεσεγγυούχου

2. Ευθύνη μεσεγγυούχου - φύλακα

3. Ειδικές περιπτώσεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 16. Ασυγκόμιστοι καρποί

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Ασυγκόμιστοι Καρποί

Άρθρο 17. Ακατάσχετα

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Ακατάσχετα της παραγράφου

3. Ακατάσχετα της παραγράφου

4. Ειδικές περιπτώσεις

5. Διαφωνίες ως προς την ιδιότητα πράγματος ως «ακατάσχετου»

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 18. Περιορισμοί κατά την κατάσχεσιν

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 19. Πρόγραμμα πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

1. Γενικά - Οι τροποποιήσεις του Ν. 2298/1995

2. Διαδικασία

3. Ειδικές περιπτώσεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 20. Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική νομολογία

Άρθρο 21. Ενέργεια του πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Ειδικές περιπτώσεις

3. Αρμόδιο πρόσωπο

Άρθρο 22. Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Έκθεσις πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Έκθεση πλειστηριασμού

Άρθρο 23. Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως

Άρθρο 24. Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Οριστική κατακύρωση

3. Προσωρινή Κατακύρωση

3.1. Γενικά

3.2. Δυνητική επανάληψη πλειστηριασμού

3.3. Υποχρεωτική επανάληψη πλειστηριασμού

3.4. Συνέπειες

Άρθρο 25. Επανάληψις πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 26. Ενέργειαι εν περιπτώσει αναστολής ή ματαιώσεως πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 27. Αναπλειστηριασμός

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 28. Αναγγελίαι

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Αναγγελία Δημοσίου - Προϋποθέσεις

3. Αναγγελίες τρίτων

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 29. Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Πλειστηρίασμα κάτω των 3.000 ευρώ

3. Πλειστηρίασμα άνω των 3.000 ευρώ

Γ΄. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Άρθρο 30. Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Διαδικασία

3. Ευθύνη τρίτου

4. Ειδικές ρυθμίσεις

5. Η νέα νομολογιακή προσέγγιση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου απαίτησης του Δημοσίου

6. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 30Α. Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων

Σχετικές διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 30Β. Ηλεκτρονικές κατασχέσεις

Σχετικές διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Τo Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

2. H διαδικασία κοινοποίησης των κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30 Α και επόμ

3. Κριτική προσέγγιση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων

Άρθρο 31. Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Ειδικές ρυθμίσεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 32. Δήλωσις τρίτου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

2. Τυπικές προϋποθέσεις

3. Ειδικές περιπτώσεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 33. Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 34. Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Δ΄. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ

Άρθρο 35. Ενέργειαι κατασχέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 36. Επιβολή Κατασχέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά - Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Κατασχετήρια έκθεση

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 37. Υποβολή και κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 38. Συνέπειαι κατασχέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 39. Πρώτη προσφορά

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 40. Μεσεγγυούχος

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 41. Πρόγραμμα πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Διαδικασία

3. Πρόγραμμα πλειστηριασμού - Κοινοποιήσεις - Δημοσιεύσεις

4. Τροποποίηση - Διόρθωση έκθεσης πλειστηριασμού

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 42. Τόπος πλειστηριασμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 43. Πλειστηριασμός

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Αποστολή εγγράφων

2. Διενέργεια πλειστηριασμού

3. Αναστολή πλειστηριασμού

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 44. Κατακύρωσις εις το Δημόσιον

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 45. Κατάθεσις πλειστηριάσματος

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 46. Δίωξις υπερθεματιστών – Αναπλειστηριασμός

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 47. Αίρεσις περί την κατακύρωσιν

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 48. Κατάσχεσις πλοίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 49. Πρόγραμμα πλειστηριασμού πλοίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 50. Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 51. Κατάσχεσις αεροσκάφους

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 52. Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 53. Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ε΄. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΙ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 54. Ανακοίνωσις πλειστηριασμών επισπευδόμενων υπό τρίτων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Παραλείψεις - Ακυρότητες

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 55. Αναγγελίαι Δημοσίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Η αναγγελία ως αυτοτελής κατάσχεση

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 56. Υπερθεματισμός του Δημοσίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 57. Αναγγελίαι τρίτων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 58. Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Στοιχεία ανακοπής

3. Ανακοπή του Δημοσίου κατά του πίνακα διανομής

4. Δικαιοδοσία

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 59. Έφεσις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 60. Αναίρεσις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 61. Κατάταξις του Δημοσίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Κατάταξη - προνόμια Δημοσίου

3. Η έννοια των άμεσων φόρων

4. Πτώχευση και προνόμια του Δημοσίου.

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 62. Πτώχευσις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Οι τροποποιήσεις του Ν. 2214/1994

3. Διαδικασία

4. Εκποίηση περιουσίας

5. Υπάλληλος πλειστηριασμού

6. Διοικητική εκτέλεση μετά την πτώχευση

7. Οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 62Α. Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφει­λετών του Δημοσίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση

2. Η διαδικασία λήψης της απόφασης

3. Το περιεχόμενο της ρύθμισης

4. Το ζήτημα της παραγραφής

ΣΤ΄. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΑΝΑΚΟΠΑΙ

Άρθρο 73. Ανακοπαί υπό του οφειλέτου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Έκταση ελέγχου - Χαρακτήρας προσβαλλόμενης πράξης

2.1. Γενικά

2.2. Οριοθέτηση του προβλήματος

2.3. Νομολογιακή προσέγγιση - παράλληλη προσφυγή

2.4. Η αίτηση ακυρώσεως σε σχέση με την ανακοπή του άρθρου 73 του ΚΕΔΕ

2.5. Πλήρης και αποτελεσματική έννομη προστασία

3. Τυπικά στοιχεία ανακοπής

4. Ανακοπή κατά επικείμενης εκτέλεσης

5. Προβολή ενστάσεων

6. Ανακοπή κατά αρξάμενης εκτέλεσης

6.1. Ακύρωση νόμιμου τίτλου (άρθρο 73 παρ. 2 εδ. α΄ του ΚΕΔΕ)

6.2. Απόσβεση χρέους (άρθρο 73 παρ. 2 εδ. β΄ του ΚΕΔΕ)

6.3. «Επιγενόμενη» απόσβεση χρέους με άλλο τρόπο (άρθρο 73 παρ. 2 εδ. γ΄ του ΚΕΔΕ)

6.4. Η παραγραφή ως λόγος ανακοπής (άρθρο 73 παρ. 2 εδ. δ΄ του ΚΕΔΕ)

6.5. Άλλοι λόγοι ανακοπής (άρθρ. 73 παρ. 2 εδ. ε΄-ζ΄ του ΚΕΔΕ)

7. Συνέπειες

8. Προσωρινή δικαστική προστασία

8.1. Γενικά

8.2. Αναστολή - Γενικά

8.3. Νομοθετική ρύθμιση - Προϋποθέσεις

9. Ένδικα μέσα

9.1. Γενικά

9.2. Τυπικές προϋποθέσεις ασκήσεως της έφεσης

9.3. Ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως της έφεσης

9.4. Αναστολή στην κατ’ έφεση δίκη

9.5. Ανακοπή ερημοδικίας

9.6. Αναίρεση

Ενδεικτική Νομολογία

1. Σχετικά με τις παρ. 1 και

2. Σχετικά με την παρ.

Άρθρο 74. Ανακοπή τρίτου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 75. Παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Προθεσμία

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 75Α. Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Άρθρο 76. Έξοδα και δικαιώματα εκτελέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρον 77. Εκκαθάρισις και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 78. Καταβολή Εξόδων Εκτέλεσης

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 79. Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 80. Ευθύναι περί την βεβαίωσιν

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 81. Ευθύναι αστυνομικών οργάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

Άρθρο 82. Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδε­κτες είσπραξης

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 82Α. Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Άρθρο 83. Ενέργειαι και αποτελέσματα συμψηφισμού

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 84. Κοινοποιήσεις

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά - Όργανα επίδοσης

2. Τόπος - χρόνος επίδοσης

3. Τρόπος επίδοσης

4. Κοινοποιήσεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 85. Εκροσώπησις του Δημοσίου

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΕΓΓΥΗΤΑΙ - ΜΙΣΘΩΤΑΙ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΑΙ

Άρθρο 86. Εγγυηταί

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Το Δημόσιο ως εγγυητής

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 87. Ευθύνη υπομισθωτών

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 88. Δικαιώματα μισθωτών – Υπομισθωτών

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89. Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 90. Ατέλεια Δικογράφων

Σχετικές Διατάξεις

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 91. Έσοδα τρίτων

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

Ενδεικτική Νομολογία

Άρθρο 92. Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 93. Διαχρονικόν Δίκαιον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο

Άρθρο


Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(άρθρα 216-230)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 216. Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Σχέση ανακοπής του ΚΕΔΕ και της ανακοπής του ΚΔΔ

3. Το ζήτημα της έκδοσης διαταγής πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΝΑΚΟΠΗ

Άρθρο

Θεωρητικά Σχόλια

1. Η ανακοπή του ΚΕΔΕ

2. Οι προσβαλλόμενες με την ανακοπή του άρθρου 217 πράξεις

3. Η ατομική ειδοποίηση

4. Η ανακοπή του άρθρου 217 και η ταμειακή βεβαίωση

5. Η ανακοπή του άρθρου 217 κατά της κατασχετήριας έκθεσης και του προ­γράμματος πλειστηριασμού

6. Η ανακοπή κατά της έκθεσης πλειστηριασμού

7. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

8. Η ανακοπή του άρθρου 217 παρ. 2 του ΚΔΔ

9. Η ανακοπή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

10. Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το εθνικό δίκαιο

11. Λόγοι ανακοπής

Άρθρο 218. Αρμόδιο δικαστήριο

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 219. Ενεργητική και Παθητική νομιμοποίηση

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 220. Προθεσμία

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 221. Άσκηση ανακοπής. Περιεχόμενο του δικογράφου

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 222. Εκδίκαση

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 223. Παρέμβαση

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 224. Εξουσία του δικαστηρίου

Θεωρητικά Σχόλια

Άρθρο 225. Απόφαση

Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο

Θεωρητικά Σχόλια

α. Ανακοπή ερημοδικίας

β. Η αίτηση αναθεώρησης

γ. Η τριτανακοπή

δ. Η αίτηση ερμηνείας ή διόρθωσης

ε. Η έφεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

Άρθρο

Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο

Σχετικές Διατάξεις

Θεωρητικά Σχόλια

1. Γενικά

2. Λόγοι αναστολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο

Θεωρητικά Σχόλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023