Α. Γεωργίου, Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, 2003


Α. Γεωργίου, Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, 2003

Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αυτού αποτέλεσε κατ' αρχήν η ψήφισητου Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20.3.2002), σύμφωνα με τον οποίο, καθί-σταται υποχρεωτικήη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κα-τά την κατάρτιση των οικονομικώνκαταστάσεων των ελληνικές ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένεςστο ΧΑΑ και προαιρετι-κή για τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρίες που επιλέγουν τουςτακτικούς κα-τά νόμο ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Με τη ρύθμιση αυτή έγινε προσπάθεια εκ μέρους της Ελλάδας να εναρμο-νισθεί πλήρωςμε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ούτως ώστε να εξασφα-λισθεί η ομοιομορφία καισυγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο και να ενισχυθείη εμπιστοσύνη όσων συμβουλεύονται τις οικονομικές αυτές καταστάσεις.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως έχουν νομοθετηθεί από διάφορες κοινοτικέςοδηγίες είναι ήδη εν μέρει γνωστά στον Ελληνικό οικονομικό χώρο για το λόγοότι έχουν υιοθετηθεί εν μέρει από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και ταδιάφορα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια χωρίς όμως η γνώση και η εφαρμογή τους να είναιπλήρης.

Στόχος επομένως του βιβλίου είναι η πληρέστερη εξοικείωση των ανα-γνωστών τόσομε τη θεωρητική όσο και με την πρακτική πλευρά της τή-ρησης των προτύπων αυτών,όπως θεσπίζονται κάθε φορά από την Επι-τροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC).Μέσα από την παρούσα έκδοση επιδιώκεται η όσο το δυνατόν σαφέστερη ανάλυση τωνΔιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η πρακτική τους εφαρμογή μέσα από οικονομικέςκαταστάσεις επιχειρήσεων που έχουν εκδοθεί με πλήρη συμ-μόρφωση προς τις οδηγίεςτων εν λόγω Προτύπων.

Το βιβλίο περιλαμβάνει την ανάλυση και πρακτική εφαρμογή 33 Διεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων (ΔΛΠ 1,2,7,8,10-12,14-24,27-41) καθώς και 4 Πα-ραρτήματα στα οποίαπαρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις :
- Μιας βιομηχανικής και εμπορικής μονάδας
- Ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού
- Μιας επιχείρησης επενδύσεων και
- Οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Όπως θα παρατηρήσει ο αναγνώστης, στην παράθεση δεν περιλαμβάνο-νται τα ακόλουθαΔιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για τους λόγους που ανα-φέρονται στο κάθε ένα:
- ΔΛΠ 3: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: Καταργήθηκε και υ-περκαλύφθηκεαπό τα ΔΛΠ 22, 27 και 28.
- ΔΛΠ 4: Λογιστική αποσβέσεων: Καταργήθηκε και υπερκαλύφθηκε από τα ΔΛΠ 16,22 και 38.
- ΔΛΠ 5: Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με τις οικονομι-κές καταστάσεις:Καταργήθηκε και υπερκαλύφθηκε με την αναθεώρη-ση του ΔΛΠ 1, το 1997.
- ΔΛΠ 6: Λογιστική αντιμετώπιση των μεταβολών των τιμών: Καταργή-θηκε και υπερκαλύφθηκεαπό τα ΔΛΠ 15 και 29.
- ΔΛΠ 9: Δαπάνες έρευνας και αναπτύξεως: Καταργήθηκε με την ψήφι-ση και θέσησε ισχύ του ΔΛΠ 38 " Άυλα περιουσιακά στοιχεία".
- ΔΛΠ 13: Εμφάνιση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυ-πρόθεσμων υποχρεώσεων:Καταργήθηκε στην ουσία με τη θέση σε ι-σχύ του αναθεωρημένου το 1997 ΔΛΠ 1.
- ΔΛΠ 25: Λογιστική των επενδύσεων: Καταργήθηκε από 1.1.2001 και υπερκαλύφθηκεαπό τα ΔΛΠ 39 "Χρηματοπιστωτικά μέσα - Αναγνώ-ριση και αποτίμηση"και ΔΛΠ 40 "Επενδύσεις σε ακίνητα".
- ΔΛΠ 26: Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων πα-ροχών αποχώρησης:Το Διεθνές αυτό Λογιστικό Πρότυπο, παρόλο που βρίσκεται σε ισχύ, δεν έχει πεδίοεφαρμογής στην Ελλάδα, διότι ανα-φέρεται σε Επαγγελματικά Συστήματα ΚοινωνικήςΑσφάλισης, τα οποία θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας πολύ πρόσφατα, με τον Ν. 3029/2002(ΦΕΚ Α΄ 160/11.7.2002) και έτσι δεν τυγχάνουν ακόμη εφαρμογής στην Ελλάδα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή τους στην παρούσαέκδοση, τον συνεργάτη μου κ. Δημήτρη Παπαγιάννη, Οικονομο-λόγο, που με παρότρυνεκαι με ενεθάρρυνε στη συγγραφή του βιβλίου, τον υιό μου Πυθαγόρα Γεωργίου, ΑπόφοιτοΛογιστικής, ο οποίος με βοήθησε στην ετοιμασία του βιβλίου και τις επιχειρήσεις"ΚΕΟ Λτδ", "Τράπεζα Κύπρου Λτδ" και "Euroinvestment& Finance Ltd", οι οποίες μου επέ-τρεψαν την αναδημοσίευση των οικονομικώντους καταστάσεων ως παρα-δείγματα πλήρους εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Άθως Γεωργίου
Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής Ιρλανδίας και Η.Π.Α.,
Μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Σώματος των
"Certified Public Accountants International"
του Ηνωμένου Βασιλείου

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο κ. Άθως Γεωργίου είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, με πολυετήεμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων εσωτερικούελέγχου, αξιολόγησης και λειτουργίας μηχανογραφημένων διαδικασιών και ανάπτυξηςκαι αξιολόγησης διοικητικής πληροφόρησης.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής στο εξωτερικό ως ελεύθεροςεπαγγελματίας.

Επίσης εργάσθηκε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες είτε από τη θέση του ελεγκτήείτε από τη θέση του συμβούλου επιχειρήσεων, όπως είναι η Deloitte & Touche,Grant Thornton, KPMG και πολλές άλλες.

Υπήρξε επίσης διευθυντής εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλες ελληνικές εταιρίες,όπως οι TVX HELLAS SA, Όμιλος Παπαέλληνα και άλλες.

Τέλος έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, διδάσκοντας σε σεμινάρια σε στελέχηεπιχειρήσεων για θέματα όπως System analysis and evaluation, Internal auditing,System development and control και Financial Accounting (incl. SSAP/IAS).

Ειδικότερα, όσον αφορά στα σεμινάρια σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,έχει εκπαιδεύσει τα στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, όπως του ΟμίλουΚλωνατέξ, των Ναυπηγείων Ελευσίνος, της Καθημερινής, των Επιχειρήσεων Αττικήςκαθώς και σε ανοικτά σεμινάρια του ΙΒΕΠΕ,της ΕΕΔΕ κ.α.

Επίσης, είναι μέλος του επαγγελματικού συνδέσμου ορκωτών λογιστών - ελεγκτώνCPA της Ιρλανδίας και των ΗΠΑ και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών τηςΜεγάλης Βρετανίας.

Edition info

Title
Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-716-7
Pages
XVII + 569
Price
€ 110.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσε-ων

Εισαγωγή

Ετοιμασία και περιεχόμενο

Αξιώσεις Παρουσίασης

ΔΛΠ 2 Αποθέμα-τα

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Ορισμοί

Διακρίσεις αποθεμάτων

Αποθέματα επι-χειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Αποτίμηση αποθεμά-των

Λογιστικές αρχές αποτίμησης αποθεμά-των

Αξιώσεις παρουσίασης

Πρακτική εφαρμο-γή

ΔΛΠ 7 Κατάσταση διακίνησης μετρη-τών

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του προτύπου

Η δομή της Κατάστασης Διακίνη-σης Μετρητών

Παραδείγματα

Εφαρμογή

ΔΛΠ 8 Καθαρό κέρδος ή Ζημία χρήσεως, Θεμελιώδη λάθη και Αλλαγές στις λογιστικές αρχές

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Ορισμοί

Λογαριασμός αποτελεσμάτων

Αλλαγές λογιστικών υπολογισμών

Χειρισμός θεμελιωδών λαθών

Αλλαγή λογιστικών αρχών

ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Διακρίσεις γεγονότων

Εφαρμογή

ΔΛΠ 11 Συμ-βάσεις Κατασκευαστικών Έργων

Εισαγωγή

Βασικοί ορι-σμοί και διευκρινίσεις

Έσοδα κατασκευαστικών έργων

Κατασκευαστικό κόστος

Αναγνώριση εσό-δων

Αποθέματα

Ζημίες από κατασκευαστικά έργα

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 12 Φόρος Εισοδήμα-τος

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Αναγνώριση ανα-βαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσε-ων

Αναγνώριση τρεχόντων και αναβαλλόμενων φό-ρων

Παράδειγμα

Αξιώσεις παρουσία-σης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 14 Αναφορές ανά κλάδο ή τομέα

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Ορισμοί

Καθορισμός κλάδου / τομέα αναφο-ράς

Κλάδος ή τομέας αναφοράς (Reportable Segment)

Αξιώσεις παρουσίασης (Disclosure requirements)

Εφαρμογή

ΔΛΠ 15 Πληροφορίες αναφορικά με την επίδραση της αλλαγής δείκτη τι-μών

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Γενική αγοραστι-κή δύναμη

Τρέχον κόστος

Αξιώσεις παρουσία-σης

ΔΛΠ 16 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Ορισμοί

Αρχική αναγνώριση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Έξοδα μετά την αγορά του παγίου

Αποτίμηση μετά την αρχική καταχώρη-ση

Πρόβλεψη για απόσβεση

Αποζημίωση ζημίας ή απώ-λειας στοιχείου

Αξιώσεις παρουσία-σης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 17 Μισθώ-σεις

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Διακρίσεις Μι-σθώσεων

Λογιστικοί χειρισμοί

Αξιώσεις παρουσία-σης

ΔΛΠ 18 Έσοδα

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Αναγνώριση και αποτίμηση εσόδων

Παροχή Υπηρε-σιών

Τόκοι, Δικαιώματα, Μερίσματα

Αξιώσεις παρουσία-σης

ΔΛΠ 19 Παροχές και ωφελήματα εργαζομένων

Σκοπός του προτύπου

Πεδίο εφαρμο-γής

Βραχυπρόθεσμες παροχές και ωφελήματα εργαζομέ-νων

Αξιώσεις παρουσίασης βραχυπροθέσμων ωφελημά-των

Παροχές μετά τη λήξη απασχόλησης

Ασφάλιση παρο-χών και ωφελημάτων

Παροχές τερματισμού απασχόλη-σης

ΔΛΠ 20 Κρατικές επιχορηγή-σεις

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Αναγνώριση στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης

Επιστροφή Κρατικών Επιχο-ρηγήσεων

Αξιώσεις Παρουσίασης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 21 Επιδράσεις αλλαγών στις τιμές ξένου συναλλάγματος

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Αναγνώριση συναλ-λαγών σε ξένο νόμισμα

Οικονομικές μονάδες εξωτερι-κού

Μετατροπή σε νόμισμα αναφοράς

Ερμηνευτικές εγκύ-κλιοι (SIC)

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 22 Ενοποίηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Ορισμοί

Μορφές ενοποίησης

Κόστος εξαγο-ράς

Φήμη και πελατεία

Αρνητική φήμη και πελατεί-α

Προσαρμογή τιμήματος

Ενοποίηση Συμφερό-ντων

Αξιώσεις παρουσίασης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Λογιστικός χειρισμός

Αξιώσεις παρουσία-σης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρό-σωπα

Σκοπός του προτύπου

Αξιώσεις παρουσία-σης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες οικονομικές κα-ταστάσεις και Επενδύσεις σε θυγατρικές

Σκοπός του προτύ-που

Παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσε-ων

Παράδειγμα

Διαδικασία ενοποίησης

Αξιώσεις πα-ρουσίασης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συν-δεδεμένες εταιρίες

Σκοπός του προτύπου

Σημαντική Επίδραση

Μέθοδος καθαρής θέσης

Μέθοδος Κό-στους

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις επενδυτή

Εφαρμογή της καθαρής θέ-σης

Υποτίμηση της αξίας της επένδυσης

Αξιώσεις παρου-σίασης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 29 Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων υπό υπερπληθωριστικές συνθή-κες

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 30 Γνωστο-ποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις χρηματοπιστωτι-κών οργανισμών

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Κατάσταση αποτε-λεσμάτων

Ισολογισμό

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δε-σμεύσεις και στοιχεία εκτός ισολογισμού

Λήξεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Ζημιές από δάνεια και χορηγήσεις

Εξασφαλίσεις με ενέχυρο

ΔΛΠ 31 Συμφέροντα σε κοινοπραξίες

Σκοπός του προτύπου

Λογιστικοί χειρι-σμοί

Μορφές κοινοπραξίας

Από κοινού έλεγχος εργασιών (Jointly controlled operations)

Από κοινού έλεγχος στοιχείων ενεργητικού (Jointly controlled assets)

Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες

Αξιώσεις παρουσία-σης

Εφαρμογή

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύ-που

Ορισμοί

Υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτ-λοι

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού και παθητικού

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 33 Έσοδα ανά μετοχή

Σκοπός του προτύπου

Ορισμοί

Μέθοδοι καθορισμού

Μειωμένα έσοδα ανά μετοχή – Αξιώσεις παρουσί-ασης

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες οικονομικές αναφορές

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Δομή και περιεχόμε-νο

Συγκριτικά στοιχεία

Εφαρμογή

ΔΛΠ 35 Στα-διακή διακοπή λειτουργιών

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Αναγνώριση και αποτίμηση

Αξιώσεις παρουσία-σης

ΔΛΠ 36 Μείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σκοπός του προτύπου

Ορισμοί

Εντοπισμός περιου-σιακού στοιχείου με μειωμένη αξία

Καθορισμός ανακτήσιμης αξίας

Αναγνώριση ζημίας από επανεκτίμηση

Μονάδες δη-μιουργίας ταμειακών ροών (Cash Generating Units – CGU)

Φήμη και πελατεία

Μονάδα δημιουργίας ταμειακών ρο-ών

Αντιστροφή ζημίας

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 37 Προβλέψεις και ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Σκοπός του προτύπου

Αναγνώριση και οδηγί-ες εκτίμησης προβλέψεων

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Ορισμοί

Αναγνώριση και αρχική εκτίμη-ση

Στάδιο Έρευνας

Στάδιο Ανάπτυξης

Αγορά άυλου περιουσιακού στοιχείου

Αναγνώριση των εξό-δων

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Πρόβλεψη για απόσβεση

Αξιώσεις παρουσίασης

ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Αναγνώριση και αποτίμη-ση

Σκοπός του προτύπου

Κατηγορίες και αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων

Παράγοντες αποτίμησης δίκαιης αξίας

Αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέ-σων

Αναγνώριση κερδών και ζημιών από αποτίμηση στη δίκαιη αξία

Αναγνώριση κερδών και ζημιών από αποτίμηση χρηματο-οικονομικών μέσων σε τιμή κόστους/κτήσεως

Ζημιές από χρη-ματοοικονομικά μέσα

Αντισταθμιστικά μέτρα

Αναγνώριση αντισταθμιστικών μέτρων

Αξιώσεις Παρουσίασης

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα

Εισαγωγή

Σκοπός του προτύπου

Μέθοδοι αποτίμησης

Αλλαγή ταξινόμη-σης

Πώληση επενδύσεων σε ακίνητα

Αξιώσεις παρουσία-σης

ΔΛΠ 41 Γεωργοκτηνοτροφί-α

Εισαγωγή

Αναγνώριση και αποτίμη-ση

Κρατικές παροχές και χορηγήσεις

Αξιώσεις παρουσίασης

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιώσεις παρουσίασης – Συνολική πα-ράθεση

Συσχετισμός προτύπων

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στα Πα-ραρτήματα

Παράρτημα 1 – Οικονομικές καταστάσεις βιομη-χανικής & εμπορικής μονάδας (ΚΕΟ Λτδ)

Παράρτημα 2 – Οικονομικές καταστάσεις χρηματοπιστωτικού οργανισμού (Τράπε-ζα Κύπρου Λτδ)

Παράρτημα 3 – Οικονομικές καταστάσεις επιχείρησης επενδύσεων (Euroinvestment and Finance LTD

Παράρτημα 4 – Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις χρηματοπιστωτικού οργανισμού (Ελληνική Τράπεζα Λτδ)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Φινοκαλιώτη, Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 2014
Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του...
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Σ. Μούζουλας, N. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, 2003
Το βιβλίο επιχειρεί, μέσα από μία κατ’ άρθρο ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του ν. 3016/02, για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει μετά το ν. 3091/02 να οριοθετήσει...
Β. Στοϊκός, Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών, 2003
Series: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #10
Ο θεσμός των εμπορικών βιβλίων διαμορφώθηκε στο μεσαίωνα μαζί με το πρώτο εμπορικό δίκαιο. Κι εμπλουτίσθηκε εξαρχής με αποδεικτική για τις ιδιωτικές διαφορές λειτουργία, την...