Α. Φινοκαλιώτη, Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 2014


Α. Φινοκαλιώτη, Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 2014

Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του έγινε σε μία περίοδο διαρκούς φορολογικής μεταρρύθμισης και έντασης των φορολογικών ελέγχων, αλλά συγχρόνως και οικονομικής κατάρρευσης μεγάλου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων, τοποθετώντας το υπό εξέταση θέμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φορολογικό και στο εταιρικό δίκαιο.

Η ευθύνη των παραπάνω προσώπων ερευνάται τόσο υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 115 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. όσο και υπό την ισχύ του νεότερου άρθρ. 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4223/2013. Το έργο αυτό είναι το πρώτο, που ερευνά την ευθύνη αυτή αναλυτικά και περιπτωσιολογικά τόσο για τις φορολογικές οφειλές που γεννήθηκαν πριν από την 1.1.2014 όσο και για αυτές, που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή και τη θέσπιση του ΚΦΔ.

Παρουσιάζονται εξαντλητικά όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων και η δυνατότητα αναλογικής τους εφαρμογής σε άλλες κατηγορίες φόρων. Παράλληλα, αναλύονται διεξοδικά όλα τα ζητήματα, που έχει αντιμετωπίσει η νομολογία, αλλά και πλήθος ζητημάτων, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, όπως η ευθύνη σε ειδικές κατηγορίες διοικούντων εταιρίες, σε ειδικές κατηγορίες α.ε., αλλά και σε περίπτωση ένταξης μιας α.ε. ή μιας ε.π.ε. σε κάποια από τις διαδικασίες εξυγίανσης, που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η ευθύνη του μετόχου της α.ε. και του ετέρου της ε.π.ε., όπως αυτή καθιερώνεται με το αρθρ. 50 παρ. 3 και 4 του ΚΦΔ. Το έργο ολοκληρώνεται με τη σύνοψη όλων των προβληματικών, που παρουσιάζουν οι εφαρμοστέες διατάξεις, ενώ παράλληλα προτείνεται η αντιμετώπισή τους σε επίπεδο de lege ferenda.

Edition info

Title
Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές
και υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) όπως ισχύει μετά και τον Ν. 4223/2013
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-082-4
Pages
ΧΧΧΙΙ + 472
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Η έννοια της ευθύνης των προσώπων

Ι. Εισαγωγικά

II. Η αστική ευθύνη του φυσικού προσώπου έναντι τρίτων

IIΙ. Η αστική ευθύνη του νομικού προσώπου και των διοικούντων αυτό έναντι τρίτων

1. Ευθύνη για αποζημίωση

2. Ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες έναντι του Δημοσίου για φορολογικές οφειλές

§ 2. Εφαρμοστέες διατάξεις

Ι. Για οφειλές, που αφορούν μέχρι και τη χρήση 2013

1. Οι διατάξεις του άρθρ. 115 του ν. 2238/1994

α. Η ρύθμιση των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 115 του ν. 2238/1994 σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες για φορολογικές οφειλές τους κατά τη λύση ή τη συγχώνευσή τους

β. Η ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρ. 115 του ν. 2238/1994 σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες για φορολογικές οφειλές τους κατά τη λειτουργία τους

2. Η διάταξη του άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

ΙΙ. Για οφειλές, που αφορούν από τη χρήση 2014 και μετά

1. Εισαγωγικά για τον ΚΦΔ

2. Οι διατάξεις του άρθρ. 50 του ΚΦΔ

III. Συγκριτική επισκόπηση των διατάξεων του άρθρ. 50 του ΚΦΔ με αυτές των άρθρων 115 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α

§ 3. Ιστορική επισκόπηση

Ι. Το άρθρ. 41 παρ. 6 του ν. 1640/1919 (Κώδιξ Νόμων για τη Φορολογία των Καθαρών Προσόδων)

ΙΙ. Το άρθρ. 17 παρ. 1 του ν.δ. 3843/1958 (Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων)

ΙΙΙ. Το άρθρ. 45 του ν. 1642/1986 (Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις)

§ 4. Νομική φύση της ευθύνης των διοικούντων κατά τα άρθρα 115 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α., αλλά και κατά το άρθρ. 50 του ΚΦΔ

Ι. Ευθύνη εκ του νόμου

ΙΙ. Ευθύνη εις ολόκληρον (αλληλέγγυα)

ΙΙΙ. Ευθύνη προσωπική, αλλά επικουρική

IV. Ευθύνη πρόσθετη και παρεπόμενη

V. Ευθύνη απεριόριστη και άμεση

VI. Ευθύνη αντικειμενική

§ 5. Συγκριτικό δίκαιο

I. Η ευθύνη των διοικούντων εταιρίες κατά το Γερμανικό Δίκαιο

II. Η ευθύνη των διοικούντων εταιρίες κατά το Γαλλικό Δίκαιο

ΙΙΙ. Η ευθύνη των διοικούντων εταιρίες κατά το Ιταλικό Δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

Ή ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 115 ΤΟΥ Ν. 2238/1994

ΚΑΙ 55 ΤΟΥ ΚΦ.Π.Α. (ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2013)

§ 6. Εισαγωγικά - Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνης κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

Ι. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης κατ’ άρθρο 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994

ΙΙ. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης κατ’ άρθρο 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης κατ’ άρθρο 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

IV. Η κοινή προϋπόθεση των άρθρων 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. της εν στενή εννοία βεβαίωσης των φορολογικών οφειλών της εταιρίας

§ 7. Διάλυση κεφαλαιουχικών εταιριών

Ι. Διάλυση ανώνυμης εταιρίας

1. Ευθύνη των διοικούντων α.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994

2. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της α.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

ΙΙ. Διάλυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

1. Ευθύνη των διοικούντων ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994

2. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

§ 8. Συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιριών

Ι. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών

1. Ευθύνη των διοικούντων α.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994

2. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της α.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

ΙΙ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης

1. Ευθύνη των διοικούντων ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994;

2. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α

§ 9. Μετατροπή κεφαλαιουχικών εταιριών σε άλλη εταιρική μορφή

Ι. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε άλλη εταιρική μορφή

1. Ευθύνη των διοικούντων α.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994;

2. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της α.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

ΙΙ. Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε άλλη εταιρική μορφή

1. Ευθύνη των διοικούντων ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994;

2. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

§ 10. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας

Ι. Ευθύνη των διοικούντων α.ε. κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994;

ΙΙ. Ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων της α.ε. κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.;

§ 11. Ευθυνόμενα πρόσωπα στην ανώνυμη εταιρία

Ι. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994

1. Διευθυντής, διαχειριστής και διευθύνων σύμβουλος

α. Ευθύνη του διευθυντή, διαχειριστή και διευθύνοντος συμβούλου

β. Ευθύνη της εταιρίας διαχείρισης ως διευθυντή ή διευθύνοντος συμβούλου

γ. Ευθύνη των υποκατάστατων προσώπων, που διορίζονται από υποκατάστατα όργανα κατ’ άρθρ. 22 παρ. 3 εδ. γ΄ του κ.ν. 2190/1920

δ. Ευθύνονται οι πληρεξούσιοι του δ.σ. ή των υποκατάστατων προσώπων, που διορίζονται κατ’ άρθρ. 211 ΑΚ;

2. Εκκαθαριστής

α. Ευθύνη του εκκαθαριστή

β. Ευθύνη του εκκαθαριστή - νομικού προσώπου

γ. Ευθύνονται οι πληρεξούσιοι του εκκαθαριστή, που διορίζονται κατ’ άρθρ. 211 ΑΚ;

ΙΙ. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. - Ο νόμιμος εκπρόσωπος στην α.ε.

§ 12. Ευθυνόμενα πρόσωπα στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Ι. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994

1. Διευθυντής, διαχειριστής και εντεταλμένος στη διοίκηση του νομικού προσώπου

α. Ευθύνη του διευθυντή, του διαχειριστή και του εντεταλμένου στη διοίκηση του νομικού προσώπου

β. Ευθύνη της εταιρίας διαχείρισης ως διαχειριστή

γ. Ευθύνεται το πρόσωπο που υποκαθίσταται στα καθήκοντα του διαχειριστή ε.π.ε.;

2. Η απουσία του εκκαθαριστή από τη διάταξη του άρθρ. 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994

ΙΙ. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. - Ο νόμιμος εκπρόσωπος στην ε.π.ε.

§ 13. Αντικείμενο της ευθύνης - Φόροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

Ι. Πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 115 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για την ανώνυμη εταιρία

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 115 παρ. 2 του ν. 2238/1994 για την εταιρία περιορισμένης ευθύνης

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. για την ανώνυμη εταιρία και την εταιρία περιορισμένης ευθύνης

IV. Ζητήματα αναλογικής εφαρμογής των άρθρων 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. σε άλλες κατηγορίες φόρων ή δημοσιονομικών επιβαρύνσεων

1. Εφαρμόζεται το άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 ως προς τον Φόρο Κύκλου Εργασιών (ΦΚΕ);

2. Πότε εφαρμόζεται το άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 στους φόρους, που επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία;

3. Εφαρμόζεται το άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 ως προς το τέλος χαρτοσήμου;

4. Εφαρμόζεται το άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. ως προς τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ);

5. Εφαρμόζεται το άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 σε λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις;

6. Εφαρμόζεται το άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 στις νέες έκτακτες επιβαρύνσεις, που έχουν επιβληθεί σε α.ε. και ε.π.ε. στα πλαίσια του Μνημονίου, που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.);

V. Ζητήματα αναλογικής εφαρμογής των άρθρων 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. επί προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις του Κ.Β.Σ. (πλέον ΚΦΑΣ), του ΚΦΕ και του ΚΦ.Π.Α.

1. Εφαρμόζεται το άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 ως προς τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.;

2. Εφαρμόζονται τα άρθρα 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. ως προς τα πρόστιμα ΚΦ.Π.Α. και Κ.Φ.Ε.;

VI. Ζητήματα αναλογικής εφαρμογής των άρθρων 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. επί πρόσθετων φόρων κατά τον ν. 2523/1997

§ 14. Δικαίωμα αναγωγής του καταβαλόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 50 ΤΟΥ ΚΦΔ

(ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

§ 15. Εισαγωγικά - Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνης κατ’ άρθρ. 50 παρ. 1 του ΚΦΔ

§ 16. Η εν στενή εννοία βεβαίωση των φορολογικών οφειλών της εταιρίας

§ 17. Διάλυση των κεφαλαιουχικών εταιριών

Ι. Διάλυση της ανώνυμης εταιρίας

ΙΙ. Διάλυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 18. Συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιριών

Ι. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών

ΙΙ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης

§ 19. Ευθυνόμενα πρόσωπα στην ανώνυμη εταιρία

Ι. Διευθυντής, διαχειριστής και διευθύνων σύμβουλος

ΙΙ. Εκκαθαριστής

§ 20. Ευθυνόμενα πρόσωπα στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Ι. Διαχειριστής

ΙΙ. Εκκαθαριστής

§ 21. Αντικείμενο ευθύνης - Φόροι που καταλαμβάνονται από τη διάταξη του άρθρ. 50 παρ. 1 του ΚΦΔ

Ι. Πεδίο εφαρμογής του άρθρ. 50 παρ. 1 του ΚΦΔ για την ανώνυμη εταιρία και την εταιρία περιορισμένης ευθύνης

ΙΙ. Ζητήματα αναλογικής εφαρμογής του άρθρ. 50 παρ. 1 του ΚΦΔ και σε άλλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις

1. Εφαρμόζεται το άρθρ. 50 παρ. 1 του ΚΦΔ για οφειλές από άλλους φόρους και πρόστιμα, που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ;

2. Εφαρμόζεται το άρθρ. 50 παρ. 1 του ΚΦΔ για οφειλές από τέλη;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 115 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 2238/1994

(ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2013)

§ 22. Εισαγωγικά

§ 23. Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνης κατ’ άρθρ. 115 παρ. 3 του ν. 2238/1994

§ 24. Λειτουργία της ανώνυμης εταιρία και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 25. Ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλόμενων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, Φ.Π.Α. και ΦΚΕ

Ι. Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος

ΙΙ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

ΙΙΙ. Φόρος Κύκλου Εργασιών (ΦΚΕ)

IV. Ζητήματα αναλογικής εφαρμογής του άρθρ. 115 παρ. 3 του ν. 2238/1994 σε άλλες κατηγορίες φόρων

§ 26. Γένεση της οφειλής από την 1.12.1998

§ 27. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 115 παρ. 3 του ν. 2238/1994

Ι. Στην ανώνυμη εταιρία

ΙΙ. Στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης

§ 28. Η κτήση των κατ’ άρθρ. 115 παρ. 1 και 2 του ν. 2238/1994 ιδιοτήτων κατά τον χρόνο που όφειλε να γίνει η παρακράτηση ή εάν έγινε παρακράτηση κατά τον χρόνο που όφειλε να καταβληθεί ο φόρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 50 ΤΟΥ ΚΦΔ

(ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

§ 29. Εισαγωγικά - Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνης κατ’ άρθρ. 50 παρ. 2 του ΚΦΔ

§ 30. Λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 31. Ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλόμενων παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α. και επιρριπτόμενων φόρων

Ι. Παρακρατούμενοι φόροι

ΙΙ. Ο Φ.Π.Α. και οι λοιποί επιρριπτόμενοι φόροι

ΙΙΙ. Ζητήματα αναλογικής εφαρμογής του άρθρ. 50 παρ. 2 του ΚΦΔ σε άλλες κατηγορίες φόρων ή δημοσιονομικών επιβαρύνσεων

§ 32. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 50 παρ. 2 του ΚΦΔ

Ι. Στην ανώνυμη εταιρία

ΙΙ. Στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης

§ 33. Η κτήση των κατ’ άρθρ. 50 παρ. 2 του ΚΦΔ ιδιοτήτων κατά τον χρόνο που όφειλε να γίνει η παρακράτηση ή εάν έγινε παρακράτηση κατά τον χρόνο που όφειλε να καταβληθεί ο φόρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 50 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΦΔ

(ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

§ 34. Εισαγωγικά - Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνης κατ’ άρθρ. 50 παρ. 5 του ΚΦΔ

§ 35. Λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 36. Οφειλή της εταιρίας από ΕΝ.Φ.Ι.Α. και επιβολή τόκων και προστίμων

§ 37. Ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρ. 50 παρ. 5 του ΚΦΔ

§ 38. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στην επιβολή των τόκων και προστίμων και στην πράξη ή παράλειψη του διοικούντος την εταιρία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΦΟΡΟΥΣ

§ 39. Η ευθύνη σε ειδικές κατηγορίες προσώπων

Ι. Αναπληρωτής διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρίας και αναπληρωτής διαχειριστής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

1. Ευθύνεται ο αναπληρωτής διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρίας;

2. Ευθύνεται ο αναπληρωτής διαχειριστής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης;

ΙΙ. Μέλος του δ.σ. ανώνυμης εταιρίας ή εταίρος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

1. Ευθύνεται το μέλος του δ.σ. ανώνυμης εταιρίας;

2. Ευθύνεται ο εταίρος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης;

III. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του δ.σ. ανώνυμης εταιρίας

1. Ευθύνεται ο πρόεδρος του δ.σ. ανώνυμης εταιρίας;

2. Ευθύνεται ο αντιπρόεδρος του δ.σ. ανώνυμης εταιρίας;

IV. Προσωρινή διοίκηση κατ’ άρθρ. 69 ΑΚ και προσωρινός εκκαθαριστής κατ’ άρθρ. 73 εδ. β΄ ΑΚ

1. Ευθύνονται τα μέλη της προσωρινής διοίκησης κατ’ άρθρ. 69 ΑΚ;

2. Ευθύνεται ο προσωρινός εκκαθαριστής κατ’ άρθρ. 73 εδ. β ΑΚ;

V. Ευθύνεται ο διευθύνων σύμβουλος α.ε., που διορίστηκε από τα εναπομείναντα μέλη του δ.σ. σε αντικατάσταση αποθανόντος, παραιτηθέντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτου μέλους του δ.σ.;

1. Κατά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (άρθρ. 34 παρ. 2 περ. γ του κ.ν. 2190/1920)

2. Κατά το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (άρθρ. 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920)

VI. Ευθύνεται ο εκκαθαριστής α.ε., που διορίστηκε σε αντικατάσταση αποθανόντος, παραιτηθέντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έκπτωτου εκκαθαριστή από τους λοιπούς εκκαθαριστές;

VII. Προσωρινοί διοικούντες, που διορίστηκαν κατ’ άρθρ. 34 παρ. 2 περ. γ μέχρι τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για την εκλογή νέου δ.σ. και κατ’ άρθρ. 47α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών

1. Ευθύνονται οι προσωρινοί διοικούντες, που διορίστηκαν κατ’ άρθρ. 34 παρ. 2 περ. γ του κ.ν. 2190/1920 μέχρι τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για την εκλογή νέου δ.σ.;

2. Ευθύνονται οι προσωρινοί διοικούντες, που διορίστηκαν κατ’ άρθρ. 47α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 μέχρι τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για τον ορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης α.ε. λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της;

§ 40. Η ευθύνη σε περίπτωση παραίτησης, λήξης της θητείας και ανάκλησης του διορισμού του διευθυντή και του διευθύνοντος συμβούλου α.ε. και του διαχειριστή ε.π.ε.

Ι. Παραιτηθείς διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος α.ε. και παραιτηθείς διαχειριστής ε.π.ε.

1. Ευθύνεται ο παραιτηθείς διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος α.ε.;

2. Ευθύνεται ο παραιτηθείς διαχειριστής ε.π.ε.;

ΙΙ. Διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής α.ε. και διαχειριστής ε.π.ε, του οποίου έχει λήξει η θητεία του ή έχει ανακληθεί ο διορισμός του

1. Ευθύνεται ο διευθύνων σύμβουλος ή ο διευθυντής α.ε., του οποίου έχει λήξει η θητεία ή έχει ανακληθεί ο διορισμός του;

2. Ευθύνεται ο διαχειριστής ε.π.ε., του οποίου έχει λήξει η θητεία του ή έχει ανακληθεί ο διορισμός του;

§ 41. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. σε περίπτωση ελαττώματος της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων και εταίρων αντίστοιχα, που αποφασίζει τη λύση της εταιρίας ή τον διορισμό των διοικούντων

Ι. Ευθύνονται οι διοικούντες α.ε. σε περίπτωση ελαττώματος της απόφασης της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει τη λύση της εταιρίας ή τον διορισμό τους;

1. Σε περίπτωση ανυπόστατης απόφασης της γενικής συνέλευσης;

2. Σε περίπτωση άκυρης απόφασης της γενικής συνέλευσης;

3. Σε περίπτωση ακυρώσιμης απόφασης της γενικής συνέλευσης;

ΙΙ. Ευθύνονται οι διοικούντες ε.π.ε. σε περίπτωση ελαττώματος της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, που αποφασίζει τη λύση της εταιρίας ή τον διορισμό τους;

1. Σε περίπτωση ανυπόστατης απόφασης της συνέλευσης των εταίρων;

2. Σε περίπτωση άκυρης απόφασης της συνέλευσης των εταίρων;

3. Σε περίπτωση ακυρώσιμης απόφασης της συνέλευσης των εταίρων;

§ 42. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. σε περίπτωση αναβίωσης της εταιρίας

Ι. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. σε περίπτωση λύσης και αναβίωσης της εταιρίας κατ’ άρθρ. 47α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920

1. Ευθύνονται οι διοικούντες α.ε. σε περίπτωση αναβίωσης της εταιρίας;

2. Ευθύνονται οι διοικούντες ε.π.ε. σε περίπτωση αναβίωσης της εταιρίας;

ΙΙ. Ευθύνονται οι διοικούντες α.ε., που τελεί υπό εκκαθάριση σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασής της κατ’ άρθρ. 47α παρ. 5 και 6 του κ.ν. 2190/1920;

§ 43. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε., που συστηθήκαν κατόπιν μετατροπής ή συγχώνευσης των εταιριών

Ι. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε., που συστήθηκε κατόπιν μετατροπής από άλλη εταιρική μορφή ή συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών

ΙΙ. Η ευθύνη των διοικούντων ε.π.ε., που συστήθηκε κατόπιν μετατροπής από άλλη εταιρική μορφή ή συγχώνευσης ε.π.ε.

§ 44. Η ευθύνη των διοικούντων κατά τις διαδικασίες εξυγίανσης των επιχειρήσεων πριν και μετά την πτώχευση

Ι. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. που έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τη διάταξη του άρθρ. 99 του ΠτΚ πριν από την τροποποίησή της από τον ν. 4013/2011

ΙΙ. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε., που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΠτΚ

ΙΙΙ. Η ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή και των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε., που τελούν υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

1. Η ειδική εκκαθάριση υπό το προϊσχύσαν δίκαιο των άρθρων 46, 46α και 46β του ν. 1892/1990

α. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε., που τελούν υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης υπό το προϊσχύσαν δίκαιο των άρθρων 46α και 46β του ν. 1892/1990

β. Η ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή α.ε. και ε.π.ε., που τελούν υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης υπό το προϊσχύσαν δίκαιο των άρθρων 46α και 46β του ν. 1892/1990

γ. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε., που τεθούν υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης υπό το προϊσχύσαν δίκαιο του άρθρ. 46 του ν. 1892/1990

2. Η ειδική εκκαθάριση κατά την ισχύουσα διάταξη του άρθρ. 106ια του ΠτΚ

IV. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. σε περίπτωση σχεδίου αναδιοργάνωσης

1. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε., σε περίπτωση επίτευξης πτωχευτικού συμβιβασμού

2. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. σε περίπτωση επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης κατ’ άρθρ. 107 επ. του ΠτΚ

V. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. σε περίπτωση εκποίησης ως συνόλου της επιχείρησης, της οποίας φορέας είναι η εταιρία

§ 45. Ειδικότερα ζητήματα ως προς την ευθύνη του εκκαθαριστή

Ι. Η ευθύνη του εκκαθαριστή που διορίζεται μετά τη λύση της εταιρίας

ΙΙ. Η ευθύνη του εκκαθαριστή που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε και του νέου, που διορίστηκε στη θέση του

§ 46. Ευθύνη συνδίκου της πτώχευσης

§ 47. Ευθύνη των κληρονόμων των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες

Ι. Ως προς τον φόρο εισοδήματος και Φ.Π.Α.

ΙΙ. Ως προς τα οφειλόμενα διοικητικά πρόστιμα

§ 48. Ειδικότερες περιπτώσεις ευθύνης των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες.

Ι. Η ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για οφειλόμενο από την εταιρία φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου

ΙΙ. Eιδική ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για αποκρυβέντα κέρδη της εταιρίας

§ 49. Η ευθύνη των διοικούντων ειδικές μορφές ανωνύμων εταιριών

I. Ευθύνη διοικούντων δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις

1. Δημοτικές επιχειρήσεις με τη μορφή α.ε.

2. Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί με τη μορφή α.ε. - (ΔΕΚΟ)

3. Φορολογική αντιμετώπιση των διοικούντων δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις

II. Η ευθύνη των διοικούντων αθλητικές ανώνυμες εταιρίες

1. Γενικά

2. Η ευθύνη των διοικούντων αθλητικές α.ε. κατά τη λύση, συγχώνευση ή διάσπασή τους (άρθρ. 118Α παρ. 1 και 2 του ν. 2725/1999)

3. Η ευθύνη των διοικούντων αθλητικές α.ε. κατά τη λειτουργία τους (άρθρ. 118Α παρ. 3 του ν. 2725/1999)

4. Η ευθύνη των διοικούντων αθλητικές α.ε., που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα.

5. Η ευθύνη των μελών της προσωρινής διοίκησης της αθλητικής α.ε.

§ 50. Η ευθύνη του μετόχου της α.ε. κατ’ άρθρ. 50 του ΚΦΔ

Ι. Η ευθύνη του κατά τη λύση της εταιρίας μετόχου της α.ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% σύμφωνα με το άρθρ. 50 παρ. 3 του ΚΦΔ

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της προσωπικής ευθύνη του μετόχου για τις φορολογικές οφειλές της α.ε.

α. Λύση της α.ε.

β. Ιδιότητα του μετόχου, που κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της α.ε. κατά λύση της

γ. Ύπαρξη ανεξόφλητων εταιρικών οφειλών κατά τη λύση της εταιρίας

2. Περιορισμός της ευθύνης του μετόχου της α.ε. μέχρι ορισμένου ποσού

ΙΙ. Η ευθύνη του μετόχου της α.ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από τη λύση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 50 παρ. 4 του ΚΦΔ

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνης του μετόχου για τις φορολογικές οφειλές της α.ε.

α. Λύση της α.ε.

β. Ιδιότητα του μετόχου, που κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της α.ε. κατά τα τελευταία τρία έτη πριν τη λύση της εταιρίας

γ. Ύπαρξη ανεξόφλητων εταιρικών οφειλών κατά τη λύση της εταιρίας

δ. Η οφειλή να αφορά στην περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος

2. Περιορισμός της ευθύνης του μετόχου της α.ε. μέχρι ορισμένου ποσού

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από την ευθύνη

§ 51. Η ευθύνη του εταίρου της ε.π.ε. κατ’ άρθρ. 50 του ΚΦΔ

Ι. Η ευθύνη του κατά τη λύση της εταιρίας εταίρου της ε.π.ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% σύμφωνα με το άρθρ. 50 παρ. 3 του ΚΦΔ

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνη του εταίρου για τις φορολογικές οφειλές της ε.π.ε.

α. Λύση της ε.π.ε.

β. Ιδιότητα του εταίρου, που κατέχει τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου της ε.π.ε. κατά λύση της

γ. Ύπαρξη ανεξόφλητων εταιρικών οφειλών κατά τη λύση της εταιρίας

2. Περιορισμός της ευθύνης του εταίρου της ε.π.ε. μέχρι ορισμένου ποσού

ΙΙ. Η ευθύνη του εταίρου της ε.π.ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από τη λύση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 50 παρ. 4 του ΚΦΔ

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωπικής ευθύνη του εταίρου για τις φορολογικές οφειλές της ε.π.ε.

α. Λύση της ε.π.ε.

β. Ιδιότητα του εταίρου, που κατέχει τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου της ε.π.ε. κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από τη λύση της

γ. Ύπαρξη ανεξόφλητων οφειλών κατά τη λύση της εταιρίας

δ. Η οφειλή να αφορά στην περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν εταίρος

2. Περιορισμός της ευθύνης του εταίρου της ε.π.ε. μέχρι ορισμένου ποσού

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 52. Προτάσεις ως προς την ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων

Ι. Τα ζητήματα, που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 115 του ν. 2238/1994 και του άρθρ. 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α.

ΙΙ. Τα ζητήματα, που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 50 του ΚΦΔ

ΙΙΙ. Προτάσεις

1. Ως προς την ενεργοποίηση της ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές των εταιριών έναντι του Δημοσίου

2. Ως προς τα πρόσωπα, που ευθύνονται αλληλέγγυα με την εταιρία για τις φορολογικές της οφειλές

3. Ως προς τους φόρους, για τους οποίους καθιερώνεται προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε.

4. Ως προς τη φύση της ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές των εταιριών

§ 53. Προτάσεις de lege ferenda

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προτάσεις

1. Ως προς την ενεργοποίηση της ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για φορολογικές οφειλές των εταιριών έναντι του Δημοσίου

2. Ως προς τα πρόσωπα, που ευθύνονται αλληλέγγυα με την εταιρία για τις φορολογικές της οφειλές

3. Ως προς τους φόρους, για τους οποίους καθιερώνεται προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε.

4. Ως προς τη φύση της ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές των εταιριών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Γεωργίου, Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, 2003
Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αυτού αποτέλεσε κατ' αρχήν η ψήφισητου Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20.3.2002), σύμφωνα με τον οποίο, καθί-σταται υποχρεωτικήη εφαρμογή των Διεθνών...
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Β. Στοϊκός, Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών, 2003
Series: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, #10
Ο θεσμός των εμπορικών βιβλίων διαμορφώθηκε στο μεσαίωνα μαζί με το πρώτο εμπορικό δίκαιο. Κι εμπλουτίσθηκε εξαρχής με αποδεικτική για τις ιδιωτικές διαφορές λειτουργία, την...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...