Α. Διονυσοπούλου/Χ. Παπαχαραλάμπους/Σ. Παύλου..., Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015


Α. Διονυσοπούλου/Χ. Παπαχαραλάμπους/Σ. Παύλου..., Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015

Οι συμβολές αυτού του τόμου ασχολούνται με το πεδίο των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη, εκεί δηλ. όπου οι διωκτικοί μηχανισμοί αναπτύσσουν όλο το προ-δραστικό τους έργο. Τα επί μέρους αντικείμενα των συμβολών αυτών συντείνουν κατά τρεις τρόπους στην εμβάθυνση της σχετικής προβληματικής.

Κατά πρώτον, ερευνάται η διάβρωση της ιδιωτικότητας από την αστυνομική ή την εν γένει δικαστικά αξιοποιήσιμη διείσδυση στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής. Κατά δεύτερον, ερωτάται τι δέον γενέσθαι με το ζήτημα της απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων επ’ ευκαιρία ορισμένης ανακριτικής πράξης (της άρσης, αίφνης, του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας), εκτός όμως των δικονομικά ανεκτών πλαισίων της («τυχαία ευρήματα»). Κατά τρίτον, επιχειρείται μια πραγμάτευση του θέματος από τη σκοπιά του συγκριτικού ποινικού δικονομικού δικαίου.

Από πλευράς κυπριακού δικαίου επιχειρείται στο πλαίσιο αυτό μια εκτενής ανάλυση των στάσεων της θεωρίας του κοινοδικαίου και ιδίως της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι ειδικότερες προβληματικές των συμβολών στο κυπριακό δίκαιο των αποδεικτικών απαγορεύσεων αφορούν θέματα της παράνομης συλλογής απόδειξης, όπως η διείσδυση στην ιδιωτική σφαίρα, το τεκμήριο αθωότητας, η παγίδευση, η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης και το εύρος της, η διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και το τραπεζικό απόρρητο.

Edition info

Title
Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη
Συγκριτική προσέγγιση των παραδόσεων του κοινοδικαίου & του ηπειρωτικού δικαίου με αφορμή την κυπριακή & την ελληνική έννομη τάξη
© 2015
Editor
Authors
ISBN
978-960-568-344-3
Pages
141
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγή Επιμελητή

Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπι­στημίου Frederick Κύπρου

Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο Απόδειξης σε σχέση με την Πα­ρανόμως Κτηθείσα Μαρτυρία

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινι­κού Δι­καίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα­λο­νίκης

Παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και αποδεικτικές απα­γορεύσεις στην ποινική δίκη

Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχο­λή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η μαγνητοφώνηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων υπόπτων από τις αρχές. Θεσμικό πλαίσιο, δικαιοκρατικά όρια, πρα­­­κτικές στρεβλώσεις και εκτροπές. Μία πρώτη καταγραφή προβλημάτων και σκέψεων

Χαράλαμπος Β. Χαραλάμπους, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής, Κακουργιοδικείο Λευκωσίας

Η Παρανόμως Ληφθείσα Μαρτυρία στο Κυπριακό Νομικό Σύ­στημα.

Αθανασία Διονυσοπούλου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Απαγορεύσεις αποδεικτικής αξιοποίησης πληροφοριών στην άρση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας - Το παράδειγμα των τυχαίων ευρημάτων

Χάρης Παπαχαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

‘Entrapment’: Η κοινοδικαιική και η κυπριακή νομική στάση

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ