Β. Κιάντος, Η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά το Ν. 3229/2004, 2006


Β. Κιάντος, Η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά το Ν. 3229/2004, 2006

Η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπαγόταν αρχικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο ν. όμως 3229/2004 δημιούργησε μια νέα εποπτική αρχή, την Επιτροπή, η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι ελπίζεται ότι η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα ασκείται πιο συστηματικά και, ίσως, από πλέον ειδικά πρόσωπα, που απαρτίζουν την Επιτροπή. Τα όργανα αυτής π.χ. καθορίζονται στο ν. 3229/2004 για την «εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης κτλ», ενώ τις διατάξεις του εξειδικεύει το π.δ. 20/2006, που αφορά τον «Οργανισμό Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» και που εκδόθηκε κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως από το ν. 3229/2004 στους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Ανάπτυξης.

Ο συγγραφέας του ως άνω βιβλίου ερμηνεύει το ν. 3229/2004 και αναφέρεται, όπου πρέπει, στο π.δ. 20/2006. Η εν λόγω ερμηνεία είναι πρωτότυπη, αφού δεν υπάρχει, από όσο ξέρουμε, μονογραφική ερμηνεία του εν λόγω νόμου στην ελληνική βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίου. Έτσι, καλύπτεται με τη μονογραφία αυτή ένα κενό του ελληνικού διοικητικού ασφαλιστικού δικαίου, που αφορά την ασφαλιστική επιχείρηση, αλλα όχι μόνον αυτή.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά το Ν. 3229/2004
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-109-X
Σελίδες
308
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

υντομογραφίες

Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β΄

ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Νομοθετικό καθεστώς

Λόγος

Αντίλογος

Άλλος λόγος

Μείωση ασφαλίστρου

Προστασία μετόχων

Δημόσιο

Σκοποί επιχειρήσεως

Θυγατρικές εταιρίες κτλ.

Πεδίο εφαρμογής

Βοήθεια

Περιττή εποπτεία;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ρύθμιση

Αξιολόγηση

Χαρακτήρας

Δημιουργία

Εποπτεία Υπουργού

Επωνυμία

Καθήκοντα της Επιτροπής

Έδρα

Υπουργός

Εταιρίες

Χαρακτήρας

Κοινή απόφαση

Αποκέντρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Ρύθμιση

Σκοπός

Τροποποίηση και κατάργηση

Άλλος ή άλλοι σκοποί

Πρωτοβουλία

Έναρξη

Συμμόρφωση

Ασφαλιστική επιχείρηση

Έδρα

Υποκαταστήματα

Πρακτορεία

Εσωτερικό

Αλλοδαπές επιχειρήσεις

Θέματα

Οικονομική κατάσταση

ΙΙ. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρύθμιση

Αξιολόγηση

Αντίφαση;

Αντασφαλίσεις

Τροποποιήσεις

Είδη αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Αιτιολογία

Νομικές μορφές

Περιεχόμενα

Όμιλος εταιριών

Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. ΑΔΕΙΕΣ

Ρύθμιση

Σκοπός

Χρόνος

Όργανα της Επιτροπής

Απόφαση

Άδεια λειτουργίας

Ανάκληση

Ανάκληση ανακλήσεως

Δημοσίευση

Ανταγωνιστές

Ασφαλιστική επιχείρηση

Έξοδα

Νομοθετική εξουσιοδότηση

ΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΤΛ.

Ρύθμιση

Νομοθεσία

Μεταβολή

Λειτουργία

Συμφωνία

Έναρξη εποπτείας

Επέκταση

Ν. 2190/1920

Έγγραφα

Χρονικό διάστημα

Αναφορά

Διατάξεις

Μεταβίβαση

ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ρύθμιση

Έννοια

Θέματα

Περιεχόμενα

Σκοπός

Ερμηνεία

Εξουσιοδοτήσεις

Πρόβλεψη

Τρόπος

Υπουργικές αποφάσεις

Παράλειψη

Δημοσίευση

IV. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ρύθμιση

Επεξεργασία και εισήγηση

Υπουργοί

Διαφωνία

Τροποποίηση

Νομοσχέδια

Γνωμοδοτήσεις

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Συμπεριφορά

Έγγραφο

Ομάδα εργασίας

Ασυμφωνία

Θεσμικό πλαίσιο

Κατάργηση διατάξεως κτλ.

Ιδιωτική ασφάλιση

V. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ρύθμιση

Κανονιστική πράξη

Έννοια διαμεσολαβητού

Ειδικό καθεστώς

Τροποποίηση

Διαδικασία

Κοινωνικές ασφαλίσεις

Είδος ασφαλίσεων και ασφαλιστών

Μητρώο

Δυσκολία

Περισσότερα μητρώα

Κατηγορία διαμεσολαβήσεως

Περιεχόμενα

Οικονομικές καταστάσεις

Ατομικές επιχειρήσεις

Τακτά χρονικά διαστήματα

Συνολική εκτίμηση

Άλλα στοιχεία

Έγγραφος τύπος

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ρύθμιση

Διενέργεια

Κανονιστικές πράξεις

Κοινοποίηση

Τακτικοί έλεγχοι

Βοηθός

Διαδικασία

Υποκαταστήματα και πρακτορεία

Ελεγκτικό όργανο

Όργανα ελέγχου

Ανωμαλίες

Διαμεσολαβούντες

Υποβολή στοιχείων

Εμπορικά βιβλία

Μη αποστολή στοιχείων

VII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ρύθμιση

Πρόστιμα

Ελεγκτής ή ελεγκτές

Μη επιβολή

Αιρέσεις

Νομοθεσία

Διοικητικό και φορολογικό δίκαιο

Γενικές Αρχές

Δημοσιονομικό Δίκαιο

Ν. 2496/1997

Χρόνος

Κυρώσεις

Έννοια

VIII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Περιεχόμενα

Ρύθμιση

Αρχές

Ασφαλιστές

Επικουρικό κεφάλαιο κτλ.

Πληροφορίες

ΔΟΥ

Άλλα πρόσωπα

Δικαστήρια

Υποχρέωση

Τράπεζες

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εποπτικές αρχές αλλοδαπής

Εσωτερικό δίκαιο

Έγγραφα

Σκοπός

ΙΧ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Ρύθμιση

Απόφαση

Χρόνος εκδόσεως

Συναινετική απόφαση

Απαγόρευση

Μέτοχος ή άλλα πρόσωπα

Ειδική συμμετοχή

Ακατάλληλο πρόσωπο

Ίδρυση και λειτουργία

Τόπος ιδρύσεως

Μητρώα

Χ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ρύθμιση

Σύνταξη εκθέσεως

Χρονικό διάστημα

Υπέρβαση

Δημοσίευση

Λόγοι

Έννοια

Αντίγραφο

Υπογραφές

Περιεχόμενα

Παράβαση

Υπουργοί

Άλλα πρόσωπα

Τρίμηνο

ΧΙ. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Ρύθμιση

Μέτρα

Επιβολή

Παράβαση

Άλλα μέτρα

Παράδειγμα

Εποπτευόμενες επιχειρήσεις

Εκκαθάριση

Αναγκαστική διαχείριση

Ανάκληση αδείας

ΧΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ρύθμιση

Υλοποίηση

Υποχρέωση

Μία κανονιστική πράξη;

Απόφαση

Δημοσίευση

Κανόνες δικαίου

Αμελλητί

Ισχύς

ΧΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Ρύθμιση

Κείμενες διατάξεις

Μηνυτήρια αναφορά

Απόρριψη

Αποζημίωση

Αθώωση

Ποινή

Προσφυγή

Υποχρέωση

Έγκληση

Συμφωνία και διαφωνία

Περιεχόμενα

Διαζευκτικό

XIV. ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Ρύθμιση

Εφαρμογή

Κατάργηση ή αντικατάσταση

Μη μεταβολή

Μέλλον

Νέα ρύθμιση

Κατάργηση παραπέμπουσας διατάξεως

Κριτική

Πεδίο

Γενικός Διευθυντής

Πρόσωπα

XV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ρύθμιση

Σύσταση

Έναρξη

Εύλογο χρονικό διάστημα

Εποπτική δραστηριότητα

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ελεγκτικές δραστηριότητες

Νομικές δραστηριότητες

Ερευνητικές δραστηριότητες

Κατηγοριοποίηση

Έννοια

Αρίθμηση

Διαπίστωση

Στελέχωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Ι. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ

Ρύθμιση

Φορείς

Εποπτεία

Έρευνα

Ν. 3229/2004

Περιεχόμενα

Διοικητικό Συμβούλιο

Τροποποίηση

Επιτροπή

Συμφωνία ή διαφωνία

Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής

ΙΙ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθμιση

Μέλη

Περισσότερα πρόσωπα

Ανώτατο όργανο

Προσόντα

Εμπορικές πράξεις

Εκπρόσωπος

Καταστατικό και νόμος

Υπουργείο Αναπτύξεως

Εμπειρογνώμονας

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ρύθμιση

Χωριστή ρύθμιση

Καταξίωση και αναγνώριση

Ζωή

Τόπος

Δημοσιεύσεις

Διοίκηση

Λοιπά πρόσωπα

Γνώσεις και εμπειρία

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Απόδειξη

Έλεγχος

Έλλειψη προσόντων

IV. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ρύθμιση

Απόφαση

Μη αποδοχή

Μερική ανανέωση

Χρονική διάρκεια

Περιεχόμενα

Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Έναρξη

Λήξη

Αλλαγή

Αναδιορισμός

Δυνατότητα

Γενικός Διευθυντής

Αλλαγή

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ρύθμιση

Είδος

Τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις

Σύγκληση συνεδριάσεως

Τεχνικό μέρος

Παρουσία

Αντιπρόσωπος

Πρακτικά

Έκφραση γνώμης

Υπέρ ή κατά

Απόκρουση και αποδοχή

Αιτιολογία

VI. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ρύθμιση

Διαχωρισμός

Έννοια

Άλλη εργασία

Αντιπρόεδρος

Διαφορά

Ορκωτός λογιστής

Τρόπος

Ποσό

Συμπλήρωση εισοδήματος

Ίσες αμοιβές

Απόφαση

Παραίτηση

Ίδιες ενέργειες

Υφυπουργός

Περιεχόμενα

Ratio legis

VII. ΕΓΓΡΑΦΟ

Ρύθμιση

Δέσμευση

Επιλογή

Συμπέρασμα

Προθεσμία

Διορισμός

Αστικός Κώδικας

Ένας μήνας

Τακτικά μέλη

Αποζημίωση

Ενδοιασμός

Διορισμός

Διαφωνία

VIII. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ρύθμιση

Πλήρης απασχόληση

Αποκλειστική απασχόληση

Έλλειψη αμοιβής

Απαγορευόμενες ενέργειες

Μετοχικό κεφάλαιο.

Συνδεδεμένη εταιρία

Άλλα μέλη

Κυρώσεις

Παύση

Ασυμβίβαστα

ΙΧ. ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ρύθμιση

Λόγοι

Αντικατάσταση

Θητεία

Νέο μέλος

Χρόνος

Διαδικασία

Νεοπροσληφθέντες

Περισσότερες θέσεις

Περιεχόμενα

Μη ταυτόχρονη πραγματοποίηση κενώσεως

Ύπαρξη

Αποφάσεις

Επαναδιορισμός

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

Χ. ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ρύθμιση

Υπουργός

Παύση Προέδρου

Μετά την παύση

Αποζημίωση

Παράνομες ενέργειες

Χωριστή αναφορά

Σαφήνεια και αιτιολόγηση

Παύση όλων των μελών

Λόγοι

Πειθαρχικό παράπτωμα

Αδίκημα

Απουσία

Αποχρών λόγος

Είδος συνεδριάσεων

ΧΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ρύθμιση

Εγκυρότητα

Έλλειψη απαρτίας

Απουσίες

Διάρκεια

Αυτοπρόσωπη παρουσία

Άλλο μέλος

Πλειοψηφία

Παρουσία

Ισοψηφία

Ένα μέλος

Λύσεις

Γραμματέας

ΧΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Ρύθμιση

Περιεχόμενα

Γενικός Διευθυντής

Μέλη

Σύζυγοι

Διαζευγμένοι

Αρραβώνας κτλ.

Αγχιστεία

Σχέση εργασίας

Εντολή

Αναφορά

Κεφάλαιο 144

Συνέπεια

Ποινική ευθύνη

Παύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

Ρύθμιση

Κάθε ζήτημα

Επίλυση

Όργανο διοικήσεως

Διαχείριση υποθέσεων

Έλεγχος

Επανάληψη

Εξουσία

Αρμοδιότητα

Άσκηση

Υπουργός

Διοικητικά δικαστήρια

ΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Ρύθμιση

Προμήθειες

Διαγωνισμός

Απόφαση

Μικρές δαπάνες

Τρόπος αποφάσεως

Ανάθεση έργου

Περιεχόμενα

Επιτροπή Παραλαβής

Κανονισμός

Σύσταση

Διαχείριση

Βούληση

Προϊσχύσαν καθεστώς

Λειτουργία

Θέματα

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ρύθμιση

Προέχων ρόλος

Επιλογή

Υπηκοότητα

Αρμόδιο όργανο

Μοναδικός Γενικός Διευθυντής

Τοποθέτηση

Το προσωπικό

Έννοια

Προσόντα

Μη ειδίκευση

Υπάλληλοι

Θέσεις

Μη διορισμός εκ νέου

IV. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ρύθμιση

Αρμοδιότητα

Διαγωνισμός

Περισσότεροι επιστήμονες

Πρόεδρος

Σύμβαση έργου

Εισήγηση

Ειδικός Επιστήμονας

Οργανισμός

Έρευνα κτλ.

Δημοσίευση

Σκοπός της Επιτροπής

Εκπλήρωση

Περιεχόμενα

Πολίτες

Ανάθεση

V. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ρύθμιση

Απόφαση

Σύνταξη

Χρόνος

Πρόβλεψη και αποτέλεσμα

Ισοσκέλιση ή πλεόνασμα

Δημοσίευση

Τροποποιήσεις

Νέα σύνταξη

Έγκριση

Κονδύλια

VI. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ρύθμιση

Εξουσιοδότηση

Άλλα όργανα

Συζήτηση

Εσωτερικός κανονισμός

Διοικητικό προσωπικό

Επιτροπή

Πλαίσιο

Μη παράβαση

Οργανισμός

Εσωτερικός έλεγχος

Ισχύς

Δημοσίευση

Κατανομή

VII. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ρύθμιση

Έγκριση

Διοικητικό Συμβούλιο

Άλλα πρόσωπα

Λεκανοπέδιο

Συνέδρια

Εποπτεία

Περιεχόμενα

Σοβαρή υπόθεση

Έννοια

Έννοια. Συνέχεια

Εσωτερικό

Εξωτερικό

Αντασφάλιση

Υποκατάστημα

Γενικός Διευθυντής

VII. ΑΝΑΘΕΣΗ

Ρύθμιση

Άλλα μέλη

Περιφορά

Συνεδριάσεις

Άμεση και έμμεση ανάθεση

Κατάργηση

Αναρμοδιότητα

Μη πρόβλεψη

Ονομασία ή μνεία

Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος

Μέτρηση

Πρόσωπα

Άλλα όργανα

Περισσότερα μέλη

Ασυμφωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ι. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ρύθμιση

Άλλο πρόσωπο

Υποκατάσταση

Τρίτο πρόσωπο

Δικαστική εκπροσώπηση

Κώλυμα

Άλλο κώλυμα

Απόφαση

Θάνατος

Περιεχόμενα

Εξώδικη εκπροσώπηση

Μίσθωση

Μία υπόθεση

Ειδικοί λογιστές

Γενικά θέματα

Δικηγόρος

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ρύθμιση

Εποπτεία

Πρόεδρος

Ανεξαρτησία

Ενέργεια

Αδικούμενος

Ratio legis

Σύγκληση

Ελεύθερη κρίση

Υποχρέωση

Γενικός Διευθυντής

Ημερησία διάταξη

Χρόνος και τόπος

Αναπλήρωση

Δόλος

Γραφείο Προέδρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ρύθμιση

Αναπλήρωση

Πτυχίο

Χρόνος

Γνώσεις

Όχι απαραίτητα νομικές γνώσεις

Τόπος

Πεδίο

Εμπειρία

Περιεχόμενα

Ανάλογη θέση

Μοναδική θέση

Πενταετία

Ελάχιστο όριο

Όλα τα προσόντα

Ποινική καταδίκη

Αντικείμενο

Μεταπτυχιακές σπουδές

Τίτλος

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ρύθμιση

Πλήρης απασχόληση

Έλεγχος

Ελεύθερες ώρες

Εθνικότητα

Επάγγελμα

Μετοχές

Έμμισθη εντολή

Επιλογή

Χρονικό διάστημα

Ανάκληση

Πρόκληση ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός

Δημοσίευση

Αποδοχές

Ανανέωση

Αριθμός

Αναλογική εφαρμογή

ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ρύθμιση

Άσκηση

Άλλες εξουσίες

Πρακτική

Αποκλειστικός χαρακτήρας

Αποφάσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου

Χρόνος

Νομικός παραστάτης

Περιεχόμενα

Περιπτώσεις

Διοίκηση

Οικονομική διεύθυνση

Έλεγχος

Διοικητική διεύθυνση

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Ρύθμιση

Εξουσία εισηγήσεως

Πρόστιμα

Τύπος

Εγγραφή θέματος

Υποχρέωση

Απαγόρευση

Κάλυψη

Προσωπικό

Προϊστάμενος υπηρεσιών

Προϋπολογισμός και απολογισμός

Έγκριση

Όλες οι αρμοδιότητες

Αδυναμία προβλέψεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. ΠΗΓΕΣ

Ρύθμιση

Άλλοι πόροι

Εισφορά

Εταιρίες

Καθαρά ασφάλιστρα

Απολογισμός

Απόφαση

Έγκριση

Υπουργική απόφαση

Τύχη προστίμων

Ύψος προστίμων

Συναφές έσοδο

Είσπραξη

Περιεχόμενα

Επιχορήγηση

Ποσό

Δαπάνες

Υποχρέωση

ΙΙ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Ρύθμιση

Παθητικό

Γνώση Υπουργού

Κάλυψη δαπανών

Απολογισμός

Χρόνος

Ισοσκέλιση

Ενεργητικό

Εισφορές ασφαλιστών κτλ.

Μεταφορά πλεονάσματος

Έκφραση

Καταληκτική ημερομηνία

Παθητικό και ενεργητικό

Μετάθεση ημερομηνίας

Ενεργητικό κονδύλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Ρύθμιση

Πρόταση

Σύνταξη

Αρμοδιότητα

Υπουργείο Αναπτύξεως

Χρόνος

Μη τήρηση προθεσμίας

Σύνταξη και έγκριση

Βασικοί κανόνες

Πειθαρχικοί κανόνες

Αριθμός προσωπικού

Υπηρεσιακή κατάσταση

Προσόντα

Περιεχόμενα

Μετάταξη ή απόσπαση

Δύο κανονισμοί

Άλλα θέματα

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ρύθμιση

«Πρόσληψη»

Εμπειρογνώμονας

Ειδικός επιστήμονας

Ειδίκευση

Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό

Δικηγόροι

Διπλή ιδιότητα

Εξαίρεση

Διοικητικό Συμβούλιο

Εισήγηση

ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ρύθμιση

Έννοια

Διορισμός

Γενικός Διευθυντής

Μειοψηφία και πλειοψηφία

Τρόπος

Ratio legis

Δυνατότητα

Απόφαση

Προτίμηση

Έννοια

Υπάλληλοι

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

Άλλες υπηρεσίες

Πανεπιστήμια

Επάνδρωση

IV. ΕΠΙΔΟΜΑ

Ρύθμιση

Εισήγηση

Απόφαση

Μη μεταβίβαση αιτήματος

Περιεχόμενα

Δυνατότητα

Έναρξη

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Δικαιούχοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Δώρα

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

Απόσπαση ή μετάθεση

Διπλή κάλυψη

Προσέλκυση

Ενσωμάτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ρύθμιση

Εξουσιοδότηση

Εποπτεία

Ratio legis

Έκταση ελέγχου

Είδος

Αυτεπάγγελτη ενέργεια

Διαδικασία

Δημοσίευση

Φορολογικός έλεγχος

Έσοδα και έξοδα

Διαχειριστικός έλεγχος

Αποζημίωση

Βοήθεια

Περισσότεροι προϋπολογισμοί και απολογισμοί

Αποφάσεις

ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ρύθμιση

Ελέγχων και ελεγχόμενος

Αντικείμενο

Οικονομική διαχείριση

Περιεχόμενα

Νομοθετική εντολή

Δύο ορκωτοί λογιστές

Αίτηση

Ημερομηνία ελέγχου

Πόρισμα

Αιτιολογία

Κοινοποίηση

Έναρξη

Έκτακτος έλεγχος

Δαπάνες

Υποχρέωση

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ

Ρύθμιση

Μεταβολή

Ατασθαλίες

Προθεσμία

Προθεσμία. Συνέχεια

Γενικός Διευθυντής

Βοήθεια

Καταχρήσεις

Ανάθεση και ανάληψη

Έλεγχος

Απόφαση

Μεταβολές

IV. ΠΙΣΤΩΣΗ

Ρύθμιση

Μη πρόβλεψη

Παρεκβάσεις

Έσοδα και έξοδα

Σημασία

Ισοσκέλιση

Δαπάνες

Πραγματοποίηση

Διόρθωση

Έγκριση

Μέρος

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ρύθμιση

Έννοιες

Παραδείγματα

Αρμοδιότητες

Διαγωνισμός

Προϋπολογισμός

Επανάληψη

Νέος διαγωνισμός

Καλύτερη ποιότητα

Ανάθεση

Ρητή αναφορά

Κανονισμός

ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ρύθμιση

Εκτελέσεις έργων

Έντυπα

Συναφής δραστηριότητα

Διεξαγωγή διαγωνισμού

Καθήκοντα

Σύνθεση

Λόγοι

Αλλαγή

Πρόεδρος

Αρχή οικονομικού έτους

Ορισμός μελών

Παράλειψη

Εναλλαγή

Λύσεις

Παράρτημα

Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων

Περιεχόμενα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...