Ζ. Παπαϊωάννου, Η αρχή της αναλογικότητας κατά την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας, 2003


Ζ. Παπαϊωάννου, Η αρχή της αναλογικότητας κατά την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας, 2003

Η μελέτη αυτή προσεγγίζει διεξοδικά τον τομέα της αστυνομικής υλικής βίας και ειδικότερα της ένοπλης, η χρήση της οποίας αποτελεί ένα ακανθώδες και πάντα επίκαιρο θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίκεντρο της σχετικής ανάλυσης η έννοια, η θεμελίωση, οι διακρίσεις, η αναγκαιότητα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας και οι βασικές προσδιοριστικές παράμετροι της ορθής εφαρμογής της αρχής αυτής, η οποία συνιστά βασική προϋπόθεση και όριο της αστυνομικής δράσης στο σύγχρονο κράτος ασφάλειας και πρόληψης των κινδύνων. Πέραν της περιπτωσιολογίας και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, παρατίθεται η ισχύουσα νομοθεσία - αντιπαραβαλλόμενη στην ελλιπή και αναχρονιστική παλαιότερη - καθώς και συγκριτική παράθεση της γαλλικής και γερμανικής θεωρίας και νομολογίας.

Η συμβολή της μελέτης είναι καθοριστική για την ενδεδειγμένη λήψη υλικών μέτρων αστυνομικής βίας, η πλημμελής ή κακή χρήση της οποίας δημιουργεί μια τεταμένη έως συγκρουσιακή σχέση των ασκούντων αστυνόμευση οργάνων με τους πολίτες. Πολύ περισσότερο στη σύγχρονη εποχή, όπου η ολοένα επεκτεινόμενη διεύρυνση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων και μέσων για την αντιμετώπιση της μεταλλαγμένης και ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας συνεπάγεται αύξηση των αστυνομικών επεμβάσεων σε ευαίσθητες περιοχές για τις ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Edition info

Title
Η αρχή της αναλογικότητας κατά την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας
Με αναφορά στο προσχέδιο νόμου για την οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευσή τους σε αυτά
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-761-2
Pages
84
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Α. Έννοια - θεμελίωση - αναγκαιότητα εφαρμογής και σημασία της αρχής της αναλογικότητας. Είδη αστυνομικής υλικής βίας. Χρησιμοποίηση του λειτουργικού κριτηρίου

Β. Διακρίσεις της αρχής της αναλογικότητας

1. Η αρχή της αναγκαιότητας

2. Η αρχή της καταλληλότητας

3. Η αρχή της αναλογικότητας με στενή έννοια Μέτρα αστυνομικής τακτικής

α) Η αρχή της ελάχιστης δυνατής προσβολής ή του ηπιότερου μέσου

β) Η αρχή της αποφυγής ασύμμετρων ή δυσανάλογων συνεπειών

γ) Η απαγόρευση της χρονικής ασυνέπειας ή υπερβολής

Γ. Περιπτωσιολογία

Δ. Η αρχή της αναλογικότητας κατά τη χρήση των όπλων

1. Το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς

2. Η πρόταση νόμου για την οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευσή τους σ’ αυτά

3. Πυροβολισμός εξουδετέρωσης ή σκόπιμο θανατηφόρο κτύπημα

4. Η απειλή χρήσης των όπλων

Ε. Οι βασικές προσδιοριστικές παράμετροι της ορθής εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας

1. Η γνώση και ορθή εφαρμογή του νόμου

2. Η εκπαίδευση των αστυνομικών στη χρήση των όπλων

3. Η ψυχοσωματική καταλληλότητα των μάχιμων αστυνομικών

4. Καταληκτικές παρατηρήσεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ζ. Παπαϊωάννου, Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλειας, 2018
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νομικό εργαλείο υπαγωγής της λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στην αναλογική εφαρμογή των αρχών...
Ζ. Παπαϊωάννου, Δημοτική αστυνομία, 2011
Λεπτομερής, συστηματική, ολοκληρωμένη  και επίκαιρη παρουσίαση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας και των προοπτικών εξέλιξής του, με σημείο αναφοράς το νέο νόμο-Πρόγραμμα...
Ζ. Παπαϊωάννου, Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία, 2009
Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη δομή, τα καθήκοντα, τις ενέργειες, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη της Ελληνικής, Δημοτικής και Ιδιωτικής Αστυνομίας ως...
Ε. Κατσαρή, Το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια, 2007
Το παρόν έργο εστιάζει στην έντονη και επίκαιρη νομική συζήτηση περί την έννοια, το περιεχόμενο και τους φορείς αστυνόμευσης, για την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας. Η...
Ζ. Παπαϊωάννου, Αστυνομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2005
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης του βιβλίου με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα (σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο...