Ζ. Παπαϊωάννου, Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλειας, 2018


Ζ. Παπαϊωάννου, Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλειας, 2018

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νομικό εργαλείο υπαγωγής της λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στην αναλογική εφαρμογή των αρχών και διατάξεων του αστυνομικού δικαίου, η οποία θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική ανάπτυξη και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Το παρόν έργο απευθύνεται κατεξοχήν, στους ερμηνευτές και εφαρμοστές του δικαίου. Λόγω δε του ιδιαίτερου αντικειμένου του και της εξαντλητικής ανάλυσης της σχετικής νομοθεσίας και της νομολογίας, το δίκαιο αυτό καθίσταται απαραίτητο εργαλείο για την εκπαίδευση, την διαρκή επιμόρφωση και την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων των επαγγελματιών της ιδιωτικής ασφάλειας είτε πρόκειται για το απλό προσωπικό που αναλαμβάνει τα προβλεπόμενα καθήκοντα φύλαξης, είτε για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των ΙΕΠΥΑ. Το παρόν βιβλίο, όμως, αποτελεί απαραίτητο οδηγό και για τα αρμόδια κρατικά όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία και τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΙΕΠΥΑ και της σύννομης άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού τους.

Edition info

Title
Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλειας
Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-672-7
Pages
XX + 590
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ιδιωτικοποίηση αστυνομικών καθηκόντων

Ι. Ιδιωτική Ασφάλεια

1. Έννοια. Φορείς

α. Κατηγοριοποίηση φορέων ιδιωτικής αστυνόμευσης

αα). Φορείς που ασκούν αμιγή ιδιωτική αστυνόμευση

αβ). Φορείς που ασκούν ιδιωτική αστυνόμευση του δημοσίου τομέα

αγ). Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)

β. Η παρουσία των ΙΕΠΥΑ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

γ. Οι βασικές κατηγορίες των ΙΕΠΥΑ

γα). Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας βάσει του ιδιωτικού δικαίου

γβ). Οι ασκούσες κατά παραχώρηση αστυνομικά καθήκοντα

γγ). Η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία

δ. Τα υβριδικά σώματα αστυνόμευσης. Οι μικτές περιπτώσεις της φύλαξης μεγά­λων ιδιωτικών χώρων ανοικτών στο κοινό και η προστασία των υποδομών ζω­τι­κής σημασίας

ε. Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών (Private Military Companies).

ΙΙ. Η κεντρική θέση και σημασία των ΙΕΠΥΑ

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Λόγοι επανεμφάνισης και ραγδαίας εξάπλωσης των ΙΕΠΥΑ παγκοσμίως

α. Αυξανόμενη εγκληματικότητα

β. Η λειτουργική αδυναμία της κρατικής αστυνομίας

γ. Έντονο αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη

δ. Οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών

ε. Περιεχόμενο και διεύρυνση της έννοιας της δημόσιας ασφάλειας

εα) Έννοια. Συναφείς έννοιες. Διεύρυνση περιεχομένου

i. Η έννοια της δημόσιας ασφάλειας

ii. Συναφείς έννοιες

iii. Διεύρυνση της έννοιας της δημόσιας ασφάλειας

εβ). Δικαίωμα στην ασφάλεια. Προληπτική προστατευτική υποχρέωση της αστυνομίας.

εγ) Η συμμετοχή των ΙΕΠΥΑ στην αναδιοργάνωση του τρόπου αστυνόμευ­σης

3. Οι ΙΕΠΥΑ ως φορείς άσκησης της σύγχρονης πλουραλιστικής αστυνόμευσης και η συμπαραγωγή του αγαθού της δημόσιας ασφάλειας

IIΙ. Η θεσμικά επιτρεπόμενη ιδιωτικοποίηση αστυνομικών καθηκόντων

1. Η «αποδυνάμωση» του κρατικού μονοπωλίου βίας

α. Η ένταξη της αστυνόμευσης στο σκληρό πυρήνα του κράτους

β. Η εγγυητική λειτουργία του κράτους

2. Επιτρεπτό της παραχώρησης αστυνομικών καθηκόντων

α. Η «ουδετερότητα» του Συντάγματος

β. Οι απόψεις της θεωρίας

γ. Η σχετική νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων

γα) Κριτικές παρατηρήσεις

γβ) Συγκριτικό δίκαιο

i. Γαλλία

ii. Γερμανία

IV. Όρια ανάθεσης αστυνομικών καθηκόντων σε ΙΕΠΥΑ

1. Συνταγματικό θεμέλιο παραχώρησης αστυνομικών καθηκόντων. Όρια

α. Η αρχή του κράτους δικαίου

β. Η αρχή του κοινωνικού κράτους

γ. Η δημοκρατική αρχή

δ. Η αρχή της επικουρικότητας

2. Νομικές αρχές που στηρίζουν την θεσμικά επιτρεπόμενη λειτουργία των ΙΕΠΥΑ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.

α. Οι ευρωπαϊκές διασυνοριακά δραστηριοποιούμενες ΙΕΠΥΑ

β. Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο

γ. Η νομολογία του ΔΕΕ

δ. Η προσπάθεια εναρμόνισης μέσω της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ

ε. Η αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας

3. Προϋποθέσεις της παραχώρησης κυριαρχικών αστυνομικών αρμοδιοτήτων σε ΙΕΠΥΑ

α. Ύπαρξη ρητής επιτρεπτικής διάταξης νόμου

β. Πράξη ανάθεσης αστυνομικών καθηκόντων

γ. Παραχώρηση μερικού τμήματος αστυνομικής αρμοδιότητας

δ. Μη αποξένωση της παραχωρούσας αστυνομικής αρχής

ε. Άσκηση ελέγχου και διοικητικής εποπτείας από τις αστυνομικές αρχές

στ. Καταλληλότητα του αναδόχου αστυνομικής υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΙΕΠΥΑ

Ι. Η νομοθετική εξέλιξη

1. Έννοια και δραστηριότητες

2. Αδειοδότηση των ΙΕΠΥΑ

α. Χαρακτηριστικά της άδειας λειτουργίας

β. Προϋποθέσεις. Κωλύματα

γ. Διαδικασία αδειοδότησης

γα). Δικαιολογητικά

γβ). Αρμόδιο όργανο

δ. Ανανέωση. Τροποποίηση. Ανάκληση άδειας

ΙΙ. Υποχρεώσεις των ΙΕΠΥΑ

1. Υποχρεώσεις προβλεπόμενες από το Ιδιωτικό Δίκαιο

α. Βάσει του Αστικού Δικαίου

β. Βάσει του Εμπορικού Δικαίου και της Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας

2. Υποχρεώσεις βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η ειδική περίπτωση της επαγγελματικής διασυνοριακής οδικής μεταφοράς μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ

3. Βάσει του διεθνούς δικαίου. Προοπτικές διεθνοποίησης της ιδιωτικής ασφάλειας

4. Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες από την ειδική νομοθεσία των ΙΕΠΥΑ

α. Υποχρέωση προστασίας του προσωπικού ασφαλείας

β. Υποχρέωση εξειδίκευσης του προσωπικού

γ. Υποχρέωση διαχωρισμού των ΙΕΠΥΑ από την ΕΛΑΣ

δ. Υποχρέωση σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων

ε. Απαγόρευση απασχόλησης προσώπων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας ή άλλους φορείς του Δημοσίου

στ. Υποχρεώσεις συναφείς με την εξουσία ελέγχου και εποπτείας από την ΕΛΑΣ

ζ. Υποχρέωση συνδρομής στα αστυνομικά όργανα

η. Ειδικότερες υποχρεώσεις στις περιπτώσεις οπλοκατοχής της εταιρείας και οπλοφορίας του προσωπικού της

ηα). Απαγόρευση οπλοφορίας και οπλοκατοχής. Εξαιρέσεις

ηβ). Άδεια

ηγ). Φύλαξη όπλων

ηδ). Κυρώσεις

5. Υποχρεώσεις αναδόχων ΙΕΠΥΑ

ΙΙΙ. Έλεγχος και εποπτεία

1. Έννοια

2. Αρμόδια όργανα

3. Ανάγκη και προτάσεις ενίσχυσης του ελέγχου και της εποπτείας των ΙΕΠΥΑ

α. Συγκρότηση Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τη δράση των ΙΕΠΥΑ

αα). Ανεπάρκεια υφιστάμενου ελέγχου

αβ). De lege ferenda προτάσεις

αγ). Συγκριτικό δίκαιο

i. Ηνωμένο Βασίλειο: Η Security Industry Authority (SIA)

a. Νομική φύση

b. Αρμοδιότητες

ii. Γαλλία: Το Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)

a. Θεσμοθέτηση. Συγκρότηση

b. Αρμοδιότητες

α). Αδειοδοτικές αρμοδιότητες

β). Πειθαρχικές αρμοδιότητες

γ). Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

IV. Κυρώσεις

1. Διοικητικές κυρώσεις

α. Διοικητικό πρόστιμο

β. Ανάκληση και αφαίρεση άδειας λειτουργίας των ΙΕΠΥΑ

2. Ποινικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Το Προσωπικό Ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ

I. Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριότητας προσωπικού ΙΕΠΥΑ

1. Περιορισμοί των περιορισμών στην πρόσβαση στο επάγγελμα του προσωπικού ΙΕΠΥΑ από συνταγματική σκοπιά

2. Άδεια εργασίας

α. Κατηγορίες αδειών

β. Προϋποθέσεις χορήγησης

γ. Διαδικασία χορήγησης

γα). Δικαιολογητικά

γβ). Αρμοδιότητα έκδοσης

δ. Χαρακτηριστικά των αδειών

ε. Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου πρόσληψης

3. Εκπαίδευση Προσωπικού

α. Γενική εκπαίδευση

αα). Άδεια Α΄ Κατηγορίας

αβ). Άδεια Β΄ κατηγορίας

β. Ειδικότερες εκπαιδεύσεις

βα). Εκπαίδευση στα όπλα

ββ). Εκπαίδευση για την ασφάλεια των αερολιμένων

i. Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (ΕΕΠΑΑ)

ii. Απαιτήσεις εκπαίδευσης από μη κρατικούς φορείς παροχής ασφαλείας

iii. Εκπαίδευση – Πιστοποίηση του προσωπικού ασφαλείας αερολιμένων

βγ). Εκπαίδευση για την ασφάλεια των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων

i. Η δυνατότητα παρουσίας ΙΕΠΥΑ για την ασφάλεια των πλοίων, των λι­μενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων

ii. Εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας των πλοίων

iii. Η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων

βδ). Εκπαίδευση για την ασφάλεια αθλητικών διοργανώσεων

βε). Η ειδικότερη εκπαίδευση του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ για την εκτέλεση διασυνοριακών μεταφορών μετρητών ευρώ. Κανονισμός (ΕΕ) 1214/2011

γ. Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου εκπαίδευσης

ΙΙ. Μέσα δράσης

1. Νομικά μέσα του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ

α. Δικαιώματα αναγνωρισμένα σε κάθε πολίτη. Ζητήματα άσκησης αυτών από το προσωπικό των ΙΕΠΥΑ

αα). Άμυνα-άμυνα υπέρ τρίτου

ααα). Περιορισμοί της Άμυνας

i. Προστασία υπερατομικών εννόμων αγαθών

ii. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 ΕΣΔΑ

iii. Προβάδισμα Κρατικού Καταναγκασμού. Επικουρικότητα της Άμυνας

ααβ). Ζητήματα άμυνας από το αστυνομικό προσωπικό ΕΛΑΣ

ααγ). Επαγγελματική τριτάμυνα

i. Άμυνα από Υπαλλήλους μη Αναδόχων-ΙΕΠΥΑ

ii. Άμυνα από Υπαλλήλους Αναδόχων-ΙΕΠΥΑ

αβ). Κατάσταση ανάγκης

αγ). Ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος

αδ). Νόμιμη αυτοδικία και άμυνα από υπαλλήλους μη αναδόχων ΙΕΠΥΑ

β. Αρμοδιότητες δημόσιας εξουσίας βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων. Η γκρίζα ζώνη.

βα). Έλεγχοι & έρευνες

i. Ανάδοχοι ΙΕΠΥΑ σε αθλητικούς χώρους

ii. Ανάδοχοι ΙΕΠΥΑ σε αεροδρόμια

ββ). Ακινητοποίηση, δέσμευση & σύλληψη

i. Σύλληψη επί αυτοφώρων εγκλημάτων

ii. Δέσμευση στη σύλληψη επί αυτοφώρων εγκλημάτων

iii. Περιορισμοί της ελευθερίας που δεν συνιστούν σύλληψη

βγ). Λήψη μέτρων διοικητικού και δικονομικού καταναγκασμού

i. Άλλα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού

ii. Προληπτική αφαίρεση επικινδύνων αντικειμένων

βδ). Η τήρηση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων

γ. Συγκριτικό δίκαιο

γα). Η περίπτωση του Βελγίου

i. Έλεγχος πρόσβασης

ii. Άρνηση εισόδου και εξόδου

iii. Έλεγχος εγγράφων ταυτότητας

iv. Σύλληψη πολίτη

γβ). Τα νομικά μέσα δράσης σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη

2. Υλικά μέσα

α. Τα υλικά μέσα

αα). Συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης

αβ). Οχήματα

αγ). Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

αδ). Ζώα (σκύλοι, άλογα)

β. Πυροβόλα όπλα

III. Υποχρεώσεις του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ

1. Βάσει του Ν. 2517/1998

α. Υποχρεώσεις χάριν προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας

αα). Υποχρέωση κατοχής άδειας εργασίας

αβ). Υποχρέωση εκπαίδευσης

αγ). Υποχρέωση διαχωρισμού της δράσης του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ από εκείνη του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛΑΣ. Περιβολή στολής και διακριτικά μέσα

i. Αναγκαιότητα διαχωρισμού του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από το προσωπικό της ιδιωτικής ασφάλειας

ii. Νομοθετική καθιέρωση της υποχρέωσης διαχωρισμού

αδ). Υποχρέωση συνδρομής στα αστυνομικά όργανα

i. Περιεχόμενο υποχρέωσης

ii. Η απαγόρευση της συνδρομής των ΙΕΠΥΑ στις συναθροίσεις

αε). Υποχρέωση υπακοής στα αστυνομικά όργανα

αστ) Υποχρεώσεις για την οπλοφορία και χρήση του οπλισμού

β. Υποχρεώσεις χάριν προστασίας του προσωπικού ασφαλείας

γ. Υποχρεώσεις χάριν προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων

γα). Το προσωπικό ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ ως αποδέκτης ατομικών δικαιωμάτων

γβ). Ο ρόλος των κρατικών αστυνομικών οργάνων

γγ). Περιπτωσιολογία

i. Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

ii. Προστασία της ζωής και της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας

iii. Προστασία της προσωπικής ασφάλειας και της προσωπικής ελευθερίας

iv. Προστασία ιδιωτικής σφαίρας

2. Βάσει ειδικών διατάξεων νόμου ή διοικητικής σύμβασης

3. Υποχρεώσεις προβλεπόμενες από το Ποινικό Δίκαιο

α. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση αποτροπής επέλευσης αποτελέσματος

β. Καθήκον έκθεσης στον κίνδυνο

γ. Το κριτήριο της διάταξης του άρθρου 13 στ. α΄ ΠΚ

γα). Εγκλήματα περί την υπηρεσία

γβ). Ποινική Ευθύνη υπαλλήλων αναδόχων ΙΕΠΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137Α επ. ΠΚ

4. Ανάγκη βελτίωσης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου

α. Τα βασικά ελλείμματα του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου

β. Το παράδειγμα της Ισπανίας

IV. Κυρώσεις

1. Ποινικές

2. Διοικητικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συνεργασία και Σύμπραξη ΕΛΑΣ με αναδόχους ΙΕΠΥΑ

Ι. Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα συνεργασίας

1. Αμοιβαία ωφέλεια από τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αστυνόμευσης

α. Αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών πρόληψης του εγκλήματος

β. Ενίσχυση του κύριου ρόλου της κρατικής αστυνομίας

γ. Διευκόλυνση εντοπισμού και αντιμετώπισης έκνομων συμπεριφορών

δ. Μείωση του αισθήματος ανασφάλειας

2. Προβληματισμοί

α. Ελλιπής επιστημονική ενασχόληση

β. Διακινδύνευση της προστασίας των πολιτών

γ. Δυσκολία συμβιβασμού της δράσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφά­λειας με τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος

δ. Επίταση αισθήματος ανασφάλειας

3. Σύμπραξη της κρατικής αστυνομίας με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας

4. Συνεργασία της κρατικής αστυνομίας με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας

5. Οι ανάδοχοι ΙΕΠΥΑ στην Ελλάδα

α. Ασφάλεια σε αερολιμένες

αα). Το νομοθετικό πλαίσιο

αβ). Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως φορέας άσκησης αστυνόμευσης

αγ). «Μη κρατικοί φορείς» άσκησης αστυνόμευσης στους αερολιμένες

αδ). Προϋποθέσεις ανάληψης καθηκόντων φύλαξης αερολιμένων από τις ΙΕΠΥΑ

αε). Καθήκοντα των ΙΕΠΥΑ σχετικά με τη φύλαξη αερολιμένων

αστ). Η ειδική εκπαίδευση και άλλες υποχρεώσεις του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας

αζ). Έλεγχος και εποπτεία. Κυρώσεις

β. Η ασφάλεια των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων

βα). Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο

ββ). Προϋποθέσεις ανάληψης καθηκόντων

βγ). Το απασχολούμενο προσωπικό

βδ). Εξοπλισμός

βε). Η ιδιαίτερη υποχρέωση ασφάλισης

βστ). Κυρώσεις

i. Διοικητικές κυρώσεις

ii. Ποινικές κυρώσεις

γ. Η συμμετοχή των ΙΕΠΥΑ στην τήρηση της αθλητικής δημόσιας τάξης

γα). Η αθλητική δημόσια τάξη

γβ). Προϋποθέσεις ανάληψης καθηκόντων φύλαξης αθλητικών εκδηλώσεων από τις ΙΕΠΥΑ

γγ). Καθήκοντα των ΙΕΠΥΑ κατά τη φύλαξη αθλητικών εκδηλώσεων

γδ). Εποπτεία και ευθύνη της ΕΛΑΣ

δ. Κέντρα κράτησης αλλοδαπών

δα). Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών

δβ). Υποχρεώσεις του προσωπικού ΙΕΠΥΑ

δγ). Καθήκοντα του προσωπικού ΙΕΠΥΑ

δδ). Οπλισμός, έλεγχος, εποπτεία και εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ

δε). Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και οι Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας

ε. Οι περιπτώσεις της φύλαξης των σωφρονιστικών καταστημάτων

6. Οι ΙΕΠΥΑ σε άλλες χώρες

α. Γαλλία

β. Γερμανία

βα). Παραχώρηση αστυνομικής υπηρεσίας (Beleihung)

ββ). Διοικητική συνδρομή (Verwaltungshilfe)

βγ). Συνεργασία Αστυνομίας και Ιδιωτικής Ασφάλειας (Police - Private Partner­ships) για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας

βδ). Εθελοντικές μορφές αστυνόμευσης (Freiwillige Polizei-Reserve, Εhrenämtlich tätige Bürger)

γ. Βέλγιο

i. Ασφαλείς χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

ii. Επιτήρηση συνόλου βιομηχανικών εγκαταστάσεων

iii. Ομάδες διατοπικού εγκλήματος

iv. Φυλακές

v. Οδική ασφάλεια

vi. Δημοτική αστυνόμευση

vii. Φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες

viii. Επιτήρηση προσώπων και ασφάλεια εκδηλώσεων

ix. Η επιλογή και κατάρτιση του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ

δ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ε. Ηνωμένο Βασίλειο

εα). Το νομοθετικό πλαίσιο. Η “Private Security Industry Act” (PSI) του

εβ). Η ειδική μεταχείριση των αναδόχων

i. Το “Approved Contractor Scheme” (ACS)

ii. Το “Community Safety Accreditation Scheme”

iii. Το “Project Griffin”

iv. Η περίπτωση της συνοδείας και μεταφοράς κρατουμένων

II. Η ιδιαίτερη αντιμετώπιση των αναδόχων ΙΕΠΥΑ

1. Εφαρμογή του λειτουργικού κριτηρίου

α. Δικαιολογητικοί λόγοι

β. Συνέπειες

βα). Υπεροχή δημοσίου συμφέροντος έναντι εταιρικού συμφέροντος ΙΕΠΥΑ

ββ). Υπερκάλυψη του ιδιωτικού δικαίου

2. Η διοικητική σύμβαση ως κατάλληλο νομιμοποιητικό υπόβαθρο της δράσης των αναδόχων ΙΕΠΥΑ

3. Αναλογική εφαρμογή των υποχρεώσεων και αρχών του Αστυνομικού Δικαίου

α. Η αρχή της συνέχειας, της ισότητας και της προσαρμοστικότητας

β. Αρχή νομότυπης δράσης

γ. Υποχρέωση διακινδύνευσης

δ. Αρχή της προσήκουσας συμπεριφοράς

δα). Έννοια. Περιεχόμενο

δβ). Ανάγκη θέσπισης Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής

ε. Αρχή της αναλογικότητας

εα). Αναγκαιότητα αναλογικής εφαρμογής

εβ). Έννοια και περιεχόμενο της αρχής

στ. Υποχρέωση υπακοής στα αρμόδια αστυνομικά όργανα και συναφείς υποχρεώ­σεις

ΙΙΙ. Αστική ευθύνη του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ ως οιονεί διοικητικών οργάνων

IV. Προτάσεις αποτελεσματικής σύμπραξης ΕΛΑΣ και αναδόχων ΙΕΠΥΑ

1. Προώθηση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΕΛΑΣ και αναδόχων ΙΕΠΥΑ

α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης

β. Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών

γ. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας

δ. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας

ε. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

στ. Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας (ΣΥΔΚΕΑ)

ζ. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Με­τανάστευσης

η. Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

θ. Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων

ι. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής

ια). Συνεργασία με ΕΠΣΑ και ΤΟΣΠΠΑ

2. Συνεργασία με Δημοτική Αστυνομία

3. Συντονισμός αρμόδιων αστυνομικών αρχών με ΙΕΠΥΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ζ. Παπαϊωάννου, Δημοτική αστυνομία, 2011
Λεπτομερής, συστηματική, ολοκληρωμένη  και επίκαιρη παρουσίαση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας και των προοπτικών εξέλιξής του, με σημείο αναφοράς το νέο νόμο-Πρόγραμμα...
Ζ. Παπαϊωάννου, Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία, 2009
Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη δομή, τα καθήκοντα, τις ενέργειες, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη της Ελληνικής, Δημοτικής και Ιδιωτικής Αστυνομίας ως...
Ε. Κατσαρή, Το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια, 2007
Το παρόν έργο εστιάζει στην έντονη και επίκαιρη νομική συζήτηση περί την έννοια, το περιεχόμενο και τους φορείς αστυνόμευσης, για την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας. Η...
Ζ. Παπαϊωάννου, Αστυνομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2005
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης του βιβλίου με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα (σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο...
Ζ. Παπαϊωάννου, Η αρχή της αναλογικότητας κατά την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας, 2003
Η μελέτη αυτή προσεγγίζει διεξοδικά τον τομέα της αστυνομικής υλικής βίας και ειδικότερα της ένοπλης, η χρήση της οποίας αποτελεί ένα ακανθώδες και πάντα επίκαιρο θέμα σε...