Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015

Edition info

Title
Η Νομή
Νομή - Οιονεί νομή - Κατοχή
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-259-0
Pages
XXVII + 806
Price
€ 85.00
In stock

Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015


Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015

Ο θεσμός της νομής παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται πλήρης ερμηνεία των σχετικών περί αυτής διατάξεων του ισχύοντος και προϊσχύοντος Αστικού Δικαίου περί νομής, οιονεί νομής και κατοχής. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η μέχρι τούδε νομολογία του Αρείου Πάγου και των ουσιαστικών δικαστηρίων καθώς και πλήρης βιβλιογραφία σε συγγράμματα, διατριβές, γνωμοδοτήσεις και σχόλια. Επιπρόσθετα, στα μέτρα προστασίας της νομής γίνεται εκτενής αναφορά και στα ασφαλιστικά μέτρα νομής.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Έννοια νομής - Συννομή - Οιονεί νομή - Κτήση νομής - Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή - Έκταξη νομής - Κτήση νομής σε μεταφερόμενα πράγματα - Άσκηση νομής - Απώλεια νομής - Προσαύξηση χρόνου νομής επί χρησικτησίας - Πουβλικιανή νομή - Αποβολή από τη νομή - Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου - Προστασία νομής - Αυτοδύναμη προστασία νομής - Προστασία οιονεί νομής - Αυτοδύναμη προστασία βοηθού νομέα - Προστασία νομής μέρους πράγματος - Προστασία νομής Δημοσίου - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - δασικές εκτάσεις - Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου - Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων- Προστασία δημοσίων κτημάτων - Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού – απαίτηση νομής - Οριοθέτηση αρμοδιότητας ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου – Εισαγγελέα - Για διακατοχή δημοσίων κτημάτων - Επιλήψιμη νομή – ένσταση επιλήψιμης νομής - Προστασία επί κλιμακωτής κατοχής - Προστασία νομέα κατά κατόχου (998 ΑΚ) - Παραγραφή των αγωγών νομής (992 ΑΚ) Προστασία κατόχου (997 ΑΚ) - Αγωγή διατάραξης της νομής (989 ΑΚ) - Προστασία νομέα επί προσβολής με άκυρη εκτέλεση - Εκπομπές - Επιβλαβείς εγκαταστάσεις - Ο.Π.Α.Ι.Ε. Διαχείριση ισραηλιτικών περιουσιών - Επικαρπία - Ασφαλιστικά μέτρα περί νομής - Δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης.

Edition info

Title
Η Νομή
Νομή - Οιονεί νομή - Κατοχή
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-259-0
Pages
XXVII + 806
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

Bιβλιογραφία ασφαλιστικών μέτρων

Νομή

Ιστορική φυσιογνωμία της νομής

Έννοια νομής

Συννομή

Οιονεί νομή

Κτήση νομής

Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή

Έκταξη νομής

Κτήση νομής σε μεταφερόμενα πράγματα

Άσκηση νομής

Απώλεια νομής

Προσαύξηση χρόνου νομής επί χρησικτησίας

Πουβλικιανή νομή

Αποβολή από τη νομή

Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου

Προστασία νομής

Αυτοδύναμη προστασία νομής

Προστασία οιονεί νομής

Αυτοδύναμη προστασία βοηθού νομέα

Προστασία νομής μέρους πράγματος

Προστασία νομής Δημοσίου

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - δασικές εκτάσεις

Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου

Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων

Προστασία δημοσίων κτημάτων

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού – απαίτηση νομής

Οριοθέτηση αρμοδιότητας ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου –Εισαγ­γε­λέα

Για διακατοχή δημοσίων κτημάτων

Επιλήψιμη νομή – ένσταση επιλήψιμης νομής

Προστασία επί κλιμακωτής κατοχής

Προστασία νομέα κατά κατόχου (998 ΑΚ)

Παραγραφή των αγωγών νομής (992 ΑΚ)

Προστασία κατόχου (997 ΑΚ)

Αγωγή διατάραξης της νομής (989 ΑΚ)

Προστασία νομέα επί προσβολής με άκυρη εκτέλεση

Εκπομπές

Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

Ο.Π.Α.Ι.Ε. Διαχείριση ισραηλιτικών περιουσιών

Επικαρπία

Ασφαλιστικά μέτρα περί νομής

Δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Ευρετήριο όρων

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account