Β. Σκουρής/Ε. Αδαμαντίδου/Ν. Αθανασιάδου..., Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020


Β. Σκουρής/Ε. Αδαμαντίδου/Ν. Αθανασιάδου..., Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα με επιμέλεια του πρώην Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Βασιλείου Σκουρή η κατ’ άρθρον ερμηνεία της Συνθήκης της Λισσαβώνας σε έναν εντυπωσιακό τόμο 2.500 σελίδων. Για τη δημιουργία του έργου αυτού που καλύπτει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνεργάστηκαν 47 συγγραφείς, ο καθένας στους τομείς της ειδικότητάς του. Σκοπός του έργου είναι να ενημερώσει τον νομικό κόσμο για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν θέσει η ερμηνεία και εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, προσφέροντας πρόσβαση πρώτα στη νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και στις απόψεις της θεωρίας. Έτσι, ο αναγνώστης αποκτά συνολική εικόνα των διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβώνας και είναι σε θέση να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, αφού θα γνωρίζει τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης.

Στο βιβλίο προτάσσεται πίνακας με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, ενώ η ειδική βιβλιογραφία παρατίθεται στις επιμέρους διατάξεις των Συνθηκών. Την αποτελεσματική χρήση του έργου διευκολύνει το αναλυτικό λημματικό ευρετήριο που ολοκληρώνει τον τόμο.

Table of contents   +

Πρόλογος

Οι συγγραφείς του έργου

Κατάλογος άρθρων και συγγραφέων

Συντοµογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΙΤΛΟΣ Ι – Κοινές διατάξεις (ά. 1-8)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Διατάξεις περί δηµοκρατικών αρχών (ά. 9-12)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Διατάξεις περί των θεσµικών οργάνων (ά. 13-19)

ΤΙΤΛΟΣ IV – Διατάξεις περί των ενισχυµένων συνεργασιών (ά. 20)

ΤΙΤΛΟΣ V – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ά. 21-46)

Κεφάλαιο 1 – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης (ά. 21-22)

Κεφάλαιο 2 – Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ά. 23-46)

Τµήµα 1 – Κοινές διατάξεις (ά. 23-41)

Τµήµα 2 – Διατάξεις σχετικά µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας (ά. 42-46)

ΤΙΤΛΟΣ VI – Τελικές διατάξεις (ά. 47-55)

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οι αρχές (ά. 1-19)

ΤΙΤΛΟΣ Ι – Κατηγορίες και τοµείς αρµοδιοτήτων της Ένωσης (ά. 2-6)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Διατάξεις γενικής εφαρµογής (ά. 7-17)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης (ά. 18-25)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης (ά. 26-197)

ΤΙΤΛΟΣ Ι – Η εσωτερική αγορά (ά. 26-27)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων (ά. 28-37)

Κεφάλαιο 1 – Η τελωνειακή ένωση (ά. 30-32)

Κεφάλαιο 2 – Η τελωνειακή συνεργασία (ά. 33)

Κεφάλαιο 3 – Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισµών µεταξύ των κρατών µελών (ά. 34-37)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Η γεωργία και η αλιεία (ά. 38-44)

ΤΙΤΛΟΣ IV – Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων (ά. 45-66)

Κεφάλαιο 1 – Οι εργαζόµενοι (ά. 45-48)

Κεφάλαιο 2 – Το δικαίωµα εγκαταστάσεως (ά. 49-55)

Κεφάλαιο 3 – Οι υπηρεσίες (ά. 56-62)

Κεφάλαιο 4 – Κεφάλαια και πληρωµές (ά. 63-66)

ΤΙΤΛΟΣ V – Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ά. 67-89)

Κεφάλαιο 1 – Γενικές διατάξεις (ά. 67-76)

Κεφάλαιο 2 – Πολιτικές σχετικά µε τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη µετανάστευση (ά. 77-80)

Κεφάλαιο 3 – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (ά. 81)

Κεφάλαιο 4 – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (ά. 82-86)

Κεφάλαιο 5 – Αστυνοµική συνεργασία (ά. 87-89)

ΤΙΤΛΟΣ VI – Οι µεταφορές (ά. 90-100)

ΤΙΤΛΟΣ VII – Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νοµοθεσιών (ά. 101-118)

Κεφάλαιο 1 – Κανόνες ανταγωνισµού (ά. 101-109)

Τµήµα 1 – Κανόνες εφαρµοστέοι επί των επιχειρήσεων (ά. 101-106)

Τµήµα 2 – Κρατικές ενισχύσεις (ά. 107-109)

Κεφάλαιο 2 – Φορολογικές διατάξεις (ά. 110-113)

Κεφάλαιο 3 – Η προσέγγιση των νοµοθεσιών (ά. 114-118)

ΤΙΤΛΟΣ VIII – Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική (ά. 119-144)

Κεφάλαιο 1 – Οικονοµική πολιτική (ά. 120-126)

Κεφάλαιο 2 – Νοµισµατική πολιτική (ά. 127-133)

Κεφάλαιο 3 – Θεσµικές διατάξεις (ά. 134-135)

Κεφάλαιο 4 – Ειδικές διατάξεις για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ (ά. 136-138)

Κεφάλαιο 5 – Μεταβατικές διατάξεις (ά. 139-144)

ΤΙΤΛΟΣ IX – Απασχόληση (ά. 145-150)

ΤΙΤΛΟΣ Χ – Κοινωνική πολιτική (ά. 151-161)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ – Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ά. 162-164)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ – Παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισµός (ά. 165-166)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ – Πολιτισµός (ά. 167)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV – Δηµόσια υγεία (ά. 168)

ΤΙΤΛΟΣ ΧV – Προστασία των καταναλωτών (ά. 169)

ΤΙΤΛΟΣ ΧVI – Διευρωπαϊκά δίκτυα (ά. 170-172)

ΤΙΤΛΟΣ ΧVII – Βιοµηχανία (ά. 173)

ΤΙΤΛΟΣ ΧVIII – Οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (ά. 174-178)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΧ – Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστηµα (ά. 179-190)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧ – Περιβάλλον (ά. 191-193)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ – Ενέργεια (ά. 194)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ – Τουρισµός (ά. 195)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙΙ – Πολιτική προστασία (ά. 196)

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV – Διοικητική συνεργασία (ά. 197)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ά. 198-204)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η εξωτερική δράση της Ένωσης (ά. 205-222)

ΤΙΤΛΟΣ Ι – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης (ά. 205)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Η κοινή εµπορική πολιτική (ά. 206-207)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Η συνεργασία µε τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια (ά. 208-214)

Κεφάλαιο 1 – Η συνεργασία για την ανάπτυξη (ά. 208-211)

Κεφάλαιο 2 – Η οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική συνεργασία µε τρίτες χώρες (ά. 212-213)

Κεφάλαιο 3 – Η ανθρωπιστική βοήθεια (ά. 214)

ΤΙΤΛΟΣ IV – Περιοριστικά µέτρα (ά. 215)

ΤΙΤΛΟΣ V – Οι διεθνείς συµφωνίες (ά. 216-219)

ΤΙΤΛΟΣ VI – Σχέσεις της Ένωσης µε διεθνείς οργανισµούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπίες της Ένωσης (ά. 220-221)

ΤΙΤΛΟΣ VII – Ρήτρα αλληλεγγύης (ά. 222)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Θεσµικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις (ά. 223-334)

ΤΙΤΛΟΣ Ι – Θεσµικές διατάξεις (ά. 223-309)

Κεφάλαιο 1 – Τα θεσµικά όργανα (ά. 223-287)

Τµήµα 1 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ά. 223-234)

Τµήµα 2 – Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (ά. 235-236)

Τµήµα 3 – Το Συµβούλιο (ά. 237-243)

Τµήµα 4 – Η Επιτροπή (ά. 244-250)

Τµήµα 5 – Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ά. 251-281)

Τµήµα 6 – Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ά. 282-284)

Τµήµα 7 – Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ά. 285-287)

Κεφάλαιο 2 – Νοµικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις (ά. 288-299)

Τµήµα 1 – Οι νοµικές πράξεις της Ένωσης (ά. 288-292)

Τµήµα 2 – Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις (ά. 293-299)

Κεφάλαιο 3 – Τα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης (ά. 300-307)

Τµήµα 1 – Η οικονοµική και κοινωνική Επιτροπή (ά. 301-304)

Τµήµα 2 – Η Επιτροπή των περιφερειών (ά. 305-307)

Κεφάλαιο 4 – Η Ευρωπαϊκή τράπεζα των επενδύσεων (ά. 308-309)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Δηµοσιονοµικές διατάξεις (ά. 310-325)

Κεφάλαιο 1 – Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης (ά. 311)

Κεφάλαιο 2 – Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (ά. 312)

Κεφάλαιο 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ένωσης (ά. 313-316)

Κεφάλαιο 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισµού και απαλλαγή (ά. 317-319)

Κεφάλαιο 5 – Κοινές διατάξεις (ά. 320-324)

Κεφάλαιο 6 – Καταπολέµηση της απάτης (ά. 325)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Ενισχυµένες συνεργασίες (ά. 326-334)

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Γενικές και τελικές διατάξεις (ά. 335-358)

Χάρτης των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ Ι – Αξιοπρέπεια (ά. 1-5)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Ελευθερίες (ά. 6-19)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Ισότητα (ά. 20-26)

ΤΙΤΛΟΣ ΙV – Αλληλεγγύη (ά. 27-38)

ΤΙΤΛΟΣ V – Δικαιώµατα των πολιτών (ά. 39-46)

ΤΙΤΛΟΣ VI – Δικαιοσύνη (ά. 47-50)

ΤΙΤΛΟΣ VII – Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή του Χάρτη (ά. 51-54)

Ληµµατικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως