Β. Περγαντής, Η ανθρώπινη διάσταση της διπλωματικής προστασίας, 2017


Β. Περγαντής, Η ανθρώπινη διάσταση της διπλωματικής προστασίας, 2017

Στη σύγχρονη διεθνή δικαιοταξία ο θεσμός της διπλωματικής προστασίας καλείται να αναπροσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν η ανάδυση των φυσικών και νομικών προσώπων ως φορέων δικαιωμάτων και η παράλληλη πρόβλεψη μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών από τους ίδιους τους φορείς τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της διπλωματικής προστασίας μπορεί να γίνει αντιληπτός με όρους είτε ανταγωνιστικότητας, είτε συμπληρωματικότητας απέναντι στους παραπάνω μηχανισμούς. Η παρούσα μονογραφία φιλοδοξεί να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο την επίδραση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη φύση και την οριοθέτηση του θεσμού της διπλωματικής προστασίας. Προς τον σκοπό αυτό εξετάζονται ζητήματα όπως η εξελικτική πορεία του πλάσματος δικαίου που αποτελεί την παραδοσιακή βάση για την κατανόηση και λειτουργία της διπλωματικής προστασίας ή η οριοθέτησή της απέναντι στην προξενική αρωγή, τους ad hoc μηχανισμούς επίλυσης αξιώσεων και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έγερση αξιώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων υποχρεώσεων με erga omnes χαρακτήρα. Τέλος, παρουσιάζεται διεξοδικά η διαμάχη γύρω από την μεταμόρφωση της διακριτικής ευχέρειας του κράτους ως προς την παροχή διπλωματικής προστασίας σε σχετική κρατική υποχρέωση.

Edition info

Title
Η ανθρώπινη διάσταση της διπλωματικής προστασίας
© 2017
Series editors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-568-633-8
Pages
XVI + 179
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

προλογοσ

ευχαριστεσ

πινακασ συντομογραφιων. XiiΙ

I. Προλεγόμενα

II. Εισαγωγή.

III. Το Πεδίο Εφαρμογής και η Λειτουργική Οριοθέτηση της Διπλω­μα­τικής Προστασίας

A. Το Περίγραμμα της Διπλωματικής Προστασίας.

1. Προσδιορισμός των πρωτογενών κανόνων που ενεργοποιούν τον μηχανισμό της διπλωματικής προστασίας.

2. Προσδιορισμός των δράσεων που συνιστούν διπλωματική προ­στασία

α. Προξενική αρωγή, διπλωματική εκπροσώπηση και διπλωματική προστασία: τρεις όροι, ένα νόημα;.

β. Παραβιάσεις υποχρεώσεων erga omnes (partes) και διπλω­μα­τική προστασία

i. Στοιχεία διπλωματικής προστασίας στο πλαίσιο των συμβατικών μηχανισμών για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

ii. Διπλωματική προστασία και εθιμικοί μηχανισμοί επίκλησης ευθύνης για (σοβαρές) παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.

γ. Ad Hoc Μηχανισμοί Διευθέτησης Αξιώσεων και Διπλωματική Προστασία

i. Διπλωματική προστασία και διεθνείς επενδυτικές διαφορές.

ii. Διπλωματική προστασία και επιτροπές αξιώσεων

B. Η Σχέση μεταξύ της Ζημίας του Ιδιώτη και της Βλάβης του Κράτους

1. Η παραδοσιακή θεωρία (της υποκατάστασης)

2. Η νεωτεριστική προσέγγιση της αντιπροσώπευσης (representation)

3. Η συμβιβαστική πρόταση της μικτής φύσης της αξίωσης

4. Η επαμφοτερίζουσα στάση της ΕΔΔ

5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

IV. Η Διπλωματική Προστασία ως Ατομικό Δικαίωμα: Βήμα προς την Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Διπλωματικής Προστασίας;

A. Περιστολή της Κρατικής Διακριτικής Ευχέρειας ως προς την Άσκηση της Διπλωματικής Προστασίας.

1. Η πρόταση του Dugard για τις σοβαρές παραβιάσεις κανόνων αναγκαστικού δικαίου (jus cogens).

2. Δικαιοδοτικός έλεγχος της κρατικής ευχέρειας κατά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής

α. Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών στην αλλοδαπή και διπλωματική προστασία.

β. Δικαστικός έλεγχος της κρατικής πρακτικής από εθνικά δικαστήρια

γ. Δικαστικός έλεγχος της κρατικής πρακτικής από (οιονεί) δικαιοδοτικά όργανα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων.

δ. Μία ενωσιακή υποχρέωση άσκησης διπλωματικής προστασίας στο πλαίσιο των στοχευμένων κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών;

ε. Επίμετρο: Υποχρέωση πρόληψης και τιμωρίας και διπλωματική προστασία

3. Η αμφίβολη συμβολή του θεσμού της προξενικής αρωγής στον «εξ­ανθρωπισμό» της διπλωματικής προστασίας.

α. Υποθέσεις προξενικής αρωγής ενώπιον του ΔΔΔ

β. Η προξενική προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

B. Περιστολή της Κρατικής Διακριτικής Ευχέρειας ως προς την Αποζημίωση των Ιδιωτών Δικαιούχων.

1. Εισαγωγικές σκέψεις ως προς την ύπαρξη ατομικού δικαιώματος σε αποζημίωση στο πλαίσιο της διπλωματικής προστασίας.

2. Η σχετική νομολογία αναφορικά με την ύπαρξη ατομικού δικαιώματος σε αποζημίωση σε περιπτώσεις άσκησης διπλωματικής προστασίας.

Γ. Συνιστώμενες πρακτικές: η τελική απόπειρα της ΕΔΔ να μεταρρυθμίσει τη διπλωματική προστασία.

Δ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις.

V. Επίλογος: Η Βαθιά Κρίση Ταυτότητας της Διπλωματικής Προστασίας.

βιβλιογραφια

ευρετηριο λημματων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...