Β. Κάρμου/Π. Οικονόμου/Ε. Τροβά, Η κατασκευαστική διαιτησία, 2016


Β. Κάρμου/Π. Οικονόμου/Ε. Τροβά, Η κατασκευαστική διαιτησία, 2016

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα οριοθέτησης και συστηματικής επεξεργασίας της έννοιας της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική βιβλιογραφία. Με αναφορές στη διεθνή πραγματικότητα αλλά με επίκεντρο την ελληνική πρακτική, το ζήτημα της επίλυσης διαφορών κατασκευαστικού αντικειμένου με διαιτησία προσεγγίζεται από την οπτική των βασικότερων συστημάτων κανόνων διαιτησίας με παράθεση πλούσιου πρωτογενούς υλικού υπό την μορφή αδημοσίευτων, ως επί το πλείστον, διαιτητικών αποφάσεων.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου προσδιορίζεται η έννοια της κατασκευαστικής διαιτησίας τόσο σε σχέση με την ευρύτερη κατηγορία της εμπορικής διαιτησίας, όσο και σε σχέση με συγγενείς έννοιες, όπως η τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ αλλά και οι εν γένει εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών. Με αναφορές στους προβληματισμούς που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαιτητικής επίλυσης καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της κατασκευαστικής διαιτησίας στα έργα που διέπονται από το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το δικονομικό πλαίσιο της κατασκευαστικής διαιτησίας με συγκριτική ανάλυση των επιμέρους δικονομικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην διαιτητική επίλυση διαφορών από συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων και παρουσιάζεται το απάνθισμα των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν ανά θεματική ενότητα, σε αντιπαραβολή και με τη νομολογία των τακτικών δικαστηρίων, πολιτικών και διοικητικών. Τέλος, το τρίτο μέρος αφιερώνεται στο ουσιαστικό δίκαιο της κατασκευαστικής διαιτησίας στην Ελλάδα, όπου αναλύεται το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο στους διάφορους τύπους συμβάσεων με κατασκευαστικό αντικείμενο, και ολοκληρώνεται με θεματική αποδελτίωση της νομολογίας τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.

Η έκδοση συμπληρώνεται από πίνακα αποφάσεων τόσο των τακτικών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, όσο και διαιτητικών δικαστηρίων που έκριναν επί κατασκευαστικών διαφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το έργο προλογίζει ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ. και πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός.

Edition info

Title
Η κατασκευαστική διαιτησία
Πρόλογος: Παναγιώτης Πικραμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός
© 2016
Foreword
Authors
ISBN
978-960-568-518-8
Pages
ΧΧVIII + 502
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος.

Συντομογραφίες.

Εισαγωγικό σημείωμα.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ;.

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών και διαιτησία.

Η θέση του κοινοτικού δικαίου ως προς τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών.

Η αναθεωρημένη συμφωνία του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (06/04/2014).

Η ιδιαιτερότητα των κατασκευαστικών διαφωνιών.

Η κατασκευαστική διαιτησία.

Παράγοντες που διαφοροποιούν τις κατασκευαστικές διαφορές.

Η συντεχνιακή φύση των κατασκευαστικών διαφωνιών.

Η κατασκευαστική διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Έλλειψη εμπιστοσύνης στους νομικούς από τον τεχνικό κόσμο.

Η διεθνοποίηση των συναλλαγών.

Μεγάλα κρατικά έργα και έκφραση δυσπιστίας στην εθνική δικαιοσύνη.

Η κατασκευαστική διαιτησία στην Ευρώπη.

Οι πρότυπες κατασκευαστικές συμβάσεις.

Οι πρότυπες συμβάσεις (FIDIC κ.λπ.) και η διαιτησία ως κατεξοχήν τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μερών.

Η επίλυση των διαφορών κατά τις πρότυπες κατασκευαστικές συμβάσεις.

Η εδραίωση της κατασκευαστικής διαιτησίας στις συναλλαγές – Πλεονεκτή­μα­τα και μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα.

Εξειδίκευση.

Ταχύτητα.

Μυστικότητα.

Μειονεκτήματα.

Κόστος.

Αναποτελεσματικότητα.

Η κατασκευαστική διαιτησία στο ελληνικό δίκαιο.

Τρόπος προσδιορισμού της έννοιας «κατασκευαστική διαιτησία».

Ως προς το αντικείμενο.

Ως προς την εξειδίκευση των διαιτητών.

Αναφορικά με τη φύση των διαφορών που επιλύονται με διαιτησία ως τεχνικών ή μη.

Υπαγωγή σε κατασκευαστική διαιτησία ιδιωτικών διαφορών αλλά και δια­φορών διεπόμενων από το δημόσιο δίκαιο.

Διαφορές που δεν υπάγονται σε διαιτησία αν και αφορούν σε συμβάσεις κατασκευής.

Το ζήτημα των ακυρωτικής φύσεως διαφορών που αφορούν σε κατα­σκευαστικές συμβάσεις - Ιδίως η διαιτητική επίλυση διαφορών από πρά­ξεις ή παραλείψεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού στις συμβάσεις παρα­χώ­ρησης δημοσίων έργων.

Το ζήτημα των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις κατασκευής έργων.

Διάκριση της κατασκευαστικής διαιτησίας από συγγενείς έννοιες.

Φιλικός διακανονισμός.

Τεχνική πραγματογνωμοσύνη.

Η τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ.

Τα κριτήρια της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική νομοθεσία.

Το αντικείμενο της κατασκευαστικής διαιτησίας.

Οι γενικές προβλέψεις.

Αστικός Κώδικας - Σύμβαση έργου.

Η σύμβαση κατασκευής έργου.

Χρόνος.

Αμοιβή.

Τα δημόσια έργα.

Η σύνδεση της κατασκευαστικής διαιτησίας με την έννοια της τεχνικής διαφοράς.

H αμιγώς κατασκευαστική διαιτησία του ΤΕΕ ως διαιτησία τεχνικών δια­φορών.

Ειδικότερα επί της διαιτησίας του ΤΕΕ - Το ΠΔ 723/1979 και οι οριζόμενες στο νόμο «τεχνικές διαφορές».

Η έννοια της τεχνικής διαφοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΕΕ.

Η αμφισβήτηση της διαιτησίας του ΤΕΕ σε σχέση με τη διαιτητική ρήτρα.

Η έννοια της τεχνικής διαφοράς σε άλλες συμβάσεις κατασκευαστικού αντι­κειμένου.

Η επίλυση τεχνικών διαφορών στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που κυρώθηκαν με ειδικούς νόμους.

Η φύση της διαδικασίας επίλυσης τεχνικών διαφορών.

Οι τεχνικές διαφορές - Έννοια και φύση.

Περιπτωσιολογία τεχνικών διαφορών.

Επιμέρους συμπέρασμα - Ανεπάρκεια της έννοιας της τεχνικής διαφοράς για την οριοθέτηση της κατασκευαστικής διαιτησίας.

Η κατασκευαστική διαιτησία στα έργα που διέπονται από το ιδιωτικό και το δημόσιο δίκαιο.

Η κατασκευαστική διαιτησία στη νομοθεσία δημοσίων έργων.

Η κατασκευαστική διαιτησία σε διαφορές από κατασκευαστική σύμβαση δημοσίων έργων.

Εφαρμογή γενικών διατάξεων για τη διαιτησία που συμμετέχει το Δημόσιο.

Ειδικές διατάξεις για τα δημόσια έργα.

Η διαιτησία στις συμβάσεις δημοσίων έργων κατά τον νέο Ν. 4412/2016.

Η διαιτησία στο Ν. 2052/1992 για την εκτέλεση δημοσίων έργων με σύστημα αντιπαροχής ή παροχής άλλων ανταλλαγμάτων.

Ειδικά για τη σύμβαση κατασκευής του μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η πρόβλεψη διαιτητικής επίλυσης διαφορών για ΝΠΙΔ του Δημοσίου.

Η πρόβλεψη διαιτησίας για τα ΝΠΙΔ του δημοσίου για την εκτέλεση μεγάλων έργων στο Ν. 2229/1994.

Η διαιτητική ρήτρα σε συμβάσεις του Δημοσίου συγγενείς με τις συμβάσεις κατασκευής δημοσίου έργου.

Η κατασκευαστική διαιτησία στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων στη χώρα μας.

Τα χαρακτηριστικά της διαιτητικής επίλυσης των διαφωνιών στις συμ­βά­σεις παραχώρησης δημοσίων έργων.

Η διαιτησία στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η διαιτησία στις αναπτυξιακές συμφωνίες στην Ελλάδα.

Η διαιτησία στις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας.

Η διαιτησία στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά τον νέο Ν. 4413/2016.

Συμπέρασμα μέρους Α’.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ­ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Η δικονομική ευελιξία της κατασκευαστικής διαιτησίας: ελευθερία επιλογής μεταξύ συστημάτων κανόνων και αποκλίνουσα εφαρμογή τους ανά forum.

Ελευθερία επιλογής προσώπων: η ανάγκη εξειδίκευσης του διαιτητή στην κατασκευαστική διαιτησία και το όριο της σύγκρουσης συμφερόντων.

Η υποχρέωση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των διαιτητών.

Η έγκαιρη επίλυση των διαφορών ως αναγκαιότητα της κατασκευαστικής σύμβασης.

Ο μεγάλος αριθμός των διαφωνιών από κατασκευαστικές συμβάσεις και η δικονομική τους αντιμετώπιση.

Η δυνατότητα συμβιβασμού κατά την εξέλιξη της διαιτητικής δίκης.

Τα επιμέρους συστήματα δικονομικών κανόνων στην κατασκευαστική διαιτησία.

Η κατασκευαστική διαιτησία ως υποκατηγορία της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

Κριτήρια του διεθνούς χαρακτήρα της διαιτησίας.

Βασικές συνέπειες του διεθνούς χαρακτήρα της διαιτησίας.

Τεκμαιρόμενη παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων.

Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Ευέλικτος καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων.

Δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης αγωγικού αιτήματος.

Δυνατότητα συμβιβασμού.

Εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης.

Μη εφαρμογή ανώτατου ορίου διαιτητικών αμοιβών.

Ειδικότερα ως προς τη δυνατότητα μεταβολής του αιτήματος στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

Νομολογιακή προσέγγιση.

Η διαιτητική διαδικασία του ΙCC και οι ιδιαιτερότητες στην περίπτωση της κατασκευαστικής διαιτησίας.

Οδηγίες του ICC ειδικά για την διεξαγωγή κατασκευαστικής διαιτησίας.

Η κατασκευαστική διαιτησία ICC στην ελληνική πρακτική: αμιγής και ad hoc.

Παράδειγμα αμιγούς διαιτησίας ICC επί κατασκευαστικών διαφορών.

Η ad hoc διαιτησία ICC σε διαφορές από συμβάσεις με κατασκευαστικό αντικείμενο στην Ελλάδα.

Η διαιτητική ρήτρα στη σύμβαση παραχώρησης του έργου της Αττικής Οδού και η πρόβλεψη για μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο.

Η διαιτητική ρήτρα στις νεότερες συμβάσεις παραχώρησης που κυρώ­θηκαν με νόμο.

Παρατηρήσεις ως προς τις ad hoc διαιτησίες στις συμβάσεις παραχώρησης.

Η κατασκευαστική διαιτησία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

Η συμφωνία περί διαιτησίας.

Η αρχή της ελαστικότητας της διαιτητικής διαδικασίας.

Οι αρχές της ισότητας και της εκατέρωθεν ακρόασης των διαδίκων.

Η ακύρωση της διαιτητικής απόφασης.

Η κατασκευαστική διαιτησία του άρθ. 25Α Ν. 3614/2007.

Η εξέλιξη της διάταξης: εισαγωγή και διαδοχικές τροποποιήσεις.

Η πρώτη τροποποίηση δια του Ν. 4177/2013.

Η δεύτερη τροποποίηση δια του Ν. 4264/2014.

Πεδίο εφαρμογής του άρθ. 25Α Ν. 3614/2007.

Δια νόμου τροποποίηση του συμβατικά ορισμένου τρόπου επίλυσης διαφορών - Επιλογή της διαδικασίας διαιτησίας.

Η προσφυγή στη διαιτησία του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007 ειδικότερα.

Προδικασία – Υποβολή ένστασης.

Προθεσμία και περιεχόμενο της προσφυγής στη διαιτησία.

Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου.

Διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας.

Ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007 και το ζήτημα της προδικασίας.

Η τήρηση της ενδικοφανούς προδικασίας υπό το καθεστώς της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.

Η προβληματική μεταφορά της ενδικοφανούς διαδικασίας από τη νομο­θεσία δημοσίων έργων στο χώρο της διαιτησίας.

Συνέπειες της μεταφοράς από την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στο νέο δικαιοδοτικό χώρο της διαιτησίας.

Διαχρονικό δικονομικό δίκαιο και προηγούμενα τροποποίησης της δικαιο­δοσίας στην ελληνική έννομη τάξη.

Η αντίθεση της ενδικοφάνειας της νομοθεσίας δημοσίων έργων στις αρχές της διαιτητικής διαδικασίας και η δυνατότητα μεταβολής του αιτήματος στη διαιτητική δίκη.

Η αποσύνδεση της διαιτητικής επίλυσης διαφορών από την ενδικοφανή διοικητική και ένδικη διαδικασία στη νομοθεσία δημοσίων έργων.

Το προηγούμενο του μετρό της Αθήνας: διαιτητική διαδικασία επίλυσης διαφορών χωρίς δέσμευση από την προδικασία.

Ανακεφαλαίωση - Διαπιστώσεις ως προς την διαιτητική διαδικασία του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007: στο μεταίχμιο μεταξύ διαιτησίας και δικαστικής επίλυσης δια­φο­ρών βάσει της νομοθεσίας δημοσίων έργων.

Η νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων επί δικονομικών ζητημάτων στην κατασκευαστική διαιτησία.

Ο χαρακτήρας της διαιτησίας ως διεθνούς και η εφαρμογή του Ν. 2735/1999.

Ομαδοποίηση και συνεκδίκαση των διαφωνιών.

Ζητήματα παραδεκτού.

Το έννομο συμφέρον σε σχέση με το είδος της προσβαλλόμενης πράξης.

Το έννομο συμφέρον σε σχέση με την έννομη σχέση της οποίας ζητείται η προστασία.

Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποίησης.

Τήρηση προδικασίας.

Η αοριστία στην διαιτητική διαδικασία όπως κρίθηκε από τα διαιτητικά δικαστήρια.

Επαναφορά στη διαιτησία αιτημάτων που απορρίφθηκαν ως αόριστα.

Εκκρεμοδικία.

Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου.

Στοιχεία ανακριτικού συστήματος στη διαιτητική διαδικασία.

Εξέταση μαρτύρων αυτοπροσώπως και κατ’ αντιπαράσταση.

Επιρροές από τη νομοθεσία δημοσίων έργων σε επιμέρους ζητήματα.

Πραγματογνωμοσύνη.

Συμπέρασμα μέρους Β’.

ΜΕΡΟΣ Γ’

TΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Το Σύνταγμα.

Ζητήματα συνταγματικότητας που κρίθηκαν από τα διαιτητικά δικαστήρια ρητά ή σιωπηρά.

Η εφαρμογή των γενικών αρχών της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του κοινοτικού δικαίου κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτών - Το ιδιαίτερα και­νο­τόμο καθεστώς των νέων οδηγιών 2014/24 και 2014/23 ως προς την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα ως προς τις εφαρμοστέες γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

Ως προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ως προς την αρχή της διαφάνειας.

Ως προς την αρχή της αναλογικότητας.

Ως προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

Ως προς την αρχή της προβλεψιμότητας.

Ως προς την αρχή της αμεροληψίας.

Η ελληνική νομολογία ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους.

Ως προς τις κατ’ ιδίαν διατάξεις των οδηγιών 2014/24 και 2014/23.

Η παράλειψη εφαρμογής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου από τα διαιτητικά δικαστήρια στην πράξη.

Το ζήτημα της αυτεπάγγελτης εξέτασης της συνταγματικότητας και της συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο από τα διαιτητικά δικαστήρια.

Οι διατάξεις του ΑΚ.

Οι «Γενικές Αρχές» και οι γενικές ρήτρες του ΑΚ.

Οι διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του ΑΚ.

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις δημοσίων έργων.

Οι ουσιαστικές ρυθμίσεις FIDIC που ενσωματώνονται σε συμβατικά τεύχη και κείμενα συμβάσεων.

Το ειδικό καθεστώς των συμβάσεων που κυρώνονται με ειδικούς νόμους και αφορούν σε κατασκευαστικό αντικείμενο.

Ειδικά οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων μετά το 1990 - Η κύ­ρω­ση με νόμο και οι εφαρμοστέες ειδικές διατάξεις αυτών.

Η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου των Σπάτων.

Η σύμβαση παραχώρησης για τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για το μετρό Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για την Αττική Οδό.

Αντικείμενο των κατασκευαστικών διαιτησιών του Ν. 2445/1996 για την Αττική Οδό.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για την Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.

Οι βασικές διαφορές σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο και οι εκδοθείσες διαιτητικές αποφάσεις.

Η συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης για τον αυτο­κι­νητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα (Μορέας).

Το ιδιαίτερο ζήτημα των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων και της παραίτησης από οικονομικές διεκδικήσεις το 2013 μέσω της συμφωνίας επανεκκίνησης των έργων αυτών.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Ε- 65.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός.

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Μαλιακός-Κλειδί (Αιγαίου).

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Κό­ριν­θος-Πάτρα.

Η συμφωνία τροποποίησης των συμβάσεων αυτών με το Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α’ 269/11.12.2013) «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμ­βάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Αποτίμηση της νομολογίας των διαιτητικών δικαστηρίων επί διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης.

Η ερμηνεία της νομοθεσίας των δημοσίων έργων από τα διαιτητικά δικα­στήρια - Νομολογία διαιτητικών δικαστηρίων.

Συμβατικά τεύχη και όροι - Εκτέλεση του έργου.

Ισχύς της διακήρυξης.

Ισχύς του τεύχους διευκρινίσεων.

Όροι σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης.

Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου και παράταση προθεσμιών - Εντολή επι­τά­χυνσης.

Παράταση προθεσμιών χωρίς αίτημα του αναδόχου.

Παράταση προθεσμιών με ή χωρίς αναθεώρηση.

Εντολή επιτάχυνσης.

Διακοπή εργασιών.

Πρόβλεψη περί ασφάλισης του έργου - Έννοια ασφαλιστικών κινδύνων.

Πιστοποιήσεις πληρωμής (λογαριασμοί) - Σύνταξη, έγκριση δαπανών και περι­κοπές.

Υπολογισμός δεδουλευμένων τόκων του αναπόσβεστου μέρους της προ­καταβολής.

Πληρωμή απολογιστικών εργασιών - Υπολογισμός δαπάνης και αναθεώ­ρησης.

Αναθεώρηση - Χρόνος υπολογισμού.

Τόκοι υπερημερίας.

Κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) - Επιπλέον και επί έλαττον εργασίες.

Προϋποθέσεις σύνταξης/έγκρισης και περιεχόμενο ΑΠΕ - Ένταξη συμπλη­ρω­­ματικών εργασιών.

Κανόνες που διέπουν τη σύνταξη τιμών μονάδος νέων εργασιών.

Προσαύξηση των τιμών μονάδος νέων εργασιών λόγω απρόβλεπτων συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου.

Πρόσθετες εργασίες.

Πρόσθετες εργασίες λόγω ανακριβών στοιχείων που χορηγήθηκαν στους διαγωνιζομένους από την αναθέτουσα αρχή.

Τροποποίηση κατασκευαστικού αντικειμένου δίχως ευθύνη του αναδόχου.

Εργασίες επί έλαττον.

Υπερημερία του Κυρίου του Έργου.

Έννοια της υπερημερίας και προϋποθέσεις για την περιέλευση του Κυρίου του Έργου σε υπερημερία.

Δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες κατόπιν υποβολής έγγραφης όχλησης.

Υπολογισμός αποζημίωσης του αναδόχου - Υποχρέωση αναδόχου για περιο­­ρισμό των ζημιών του.

Απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών ως προς την εκτέλεση του έργου - Εφαρ­μογή της αρχής της καλής πίστης.

Εισαγωγή - Προϋποθέσεις εφαρμογής των γενικών ρητρών ΑΚ 200, 288.

Περιπτώσεις απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός.

Αποτίμηση σε σχέση με τη νομολογία των τακτικών δικαστηρίων επί διαφορών που διέπονται από τη νομοθεσία δημοσίων έργων.

Νομολογία διαιτητικών δικαστηρίων επί λοιπών κατασκευαστικών δια­φορών.

Τροποποίηση αντικειμένου και πληρωμή εργασιών.

Ευθύνη / Υπερημερία του ΚτΕ βάσει των διατάξεων του ΑΚ.

Εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης.

Συμπέρασμα μέρους Γ’.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Βιβλία.

Ελληνικά.

Ξενόγλωσσα.

Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις.

Ελληνικά.

Ξενόγλωσσα.

Ηλεκτρονικές - διαδικτυακές πηγές.

Ελληνικές.

Ξενόγλωσσες.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.

Εθνική νομολογία.

ΑΕΔ.

Νομολογία πολιτικών δικαστηρίων.

Αρείου Πάγου.

Ολομέλειας.

Τμημάτων.

Εφετείων.

Πρωτοδικείων.

Ειρηνοδικείων.

Νομολογία διοικητικών δικαστηρίων.

Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ολομέλειας.

Τμημάτων.

Επιτροπής Αναστολών.

Διοικητικών Εφετείων.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Κοινοτική νομολογία.

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ πρώην ΔΕΚ).

Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ πρώην ΠΕΚ).

Νομολογία αλλοδαπών δικαστηρίων.

Γαλλία.

Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’Etat).

Αρείου Πάγου (Cour de cassation).

Εφετείων (Cours d’appel).

Γερμανία.

Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας.

Διαιτητικές αποφάσεις.

Αποφάσεις διαιτητικής διαδικασίας ICC.

Αποφάσεις διαιτητικής διαδικασίας ad hoc ICC.

Διαιτητικές αποφάσεις κατατεθειμένες στο βιβλίο διαιτησιών του Πρωτο­δικείου Αθηνών.

Πορίσματα Επιτροπών Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών